Odluka o gradskim porezima Grada Karlovca

NN 77/2011 (7.7.2011.), Odluka o gradskim porezima Grada Karlovca

GRAD KARLOVAC

1639

Na temelju članka 30, 30.a, 32, 33, 35, i 36. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (»Narodne novine« 117/93; 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07. i 73/08.), i na temelju članaka 34. i 97. Statuta Grada Karlovca (»Glasnik Grada Karlovca« 07/09) Gradsko vijeće grada Karlovca je na 17. sjednici održanoj 2. lipnja 2011. godine donijelo

ODLUKU

O GRADSKIM POREZIMA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste, stope, visina, te način obračuna i plaćanja gradskih poreza koji su vlastiti izvori prihoda Grada Karlovca (u daljnjem tekstu: Odluka).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Ovom Odlukom propisuju se sljedeći gradski porezi:

1. Prirez porezu na dohodak,

2. Porez na potrošnju,

3. Porez na kuće za odmor i

4. Porez na tvrtku ili naziv.

III. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se prema odredbama zakona i podzakonskih akata kojima se uređuje porez na dohodak i prema odredbama ove Odluke.

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.

Članak 5.

Obveznik plaćanja prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj, a obveznik je poreza na dohodak prema odredbama zakona i podzakonskih akata kojima se uređuje porez na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada Karlovca.

Osnovica za obračun prireza porezu na dohodak je ukupan iznos obračunatog poreza na dohodak.

Članak 6.

Prirez porezu na dohodak ne plaća se na primanja koja se ne smatraju dohotkom i koja su oslobođena od plaćanja poreza na dohodak prema odredbama zakona i podzakonskih akata kojima se uređuje porez na dohodak.

Članak 7.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 12% od utvrđene osnovice, a uplaćuje se u Proračun Grada Karlovca.

Članak 8.

Prirez porezu na dohodak utvrđuje se rješenjem prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu obveznika u slučajevima kada se rješenje donosi.

Članak 9.

Kada obveznik poreza i prireza na dohodak ne plati porez i prirez u propisanom roku, porez i prirez se prisilno naplaćuje po odredbama o prisilnoj naplati poreza, prema odredbama općeg poreznog zakona.

Kod više plaćenog predujma poreza i prireza porezu na dohodak primjenjuju se odredbe o povratu iz Općeg poreznog zakona.

IV. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 10.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge.

Članak 11.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Članak 12.

Osnovicu za obračun poreza na potrošnju iz članka 10. Ove Odluke čini prodajna cijena pića prodanih u ugostiteljskim objektima umanjena za iznos poreza na dodanu vrijednost.

Članak 13.

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva obveznik poreza obračunava i plaća shodno odredbama zakon i podzakonskih akata kojima se uređuje porez na dodanu vrijednost.

Obračunati porez na potrošnju iskazuje se u evidencijama iz propisa navedenih u stavku 1. ovog članka.

V. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 14.

Porez na kuće za odmor plaćaju sve pravne i fizičke osobe, koje su vlasnici kuća za odmor.

Pod vlasnicima kuće za odmor podrazumijevaju se vlasnik odnosno suvlasnik i izvanknjižni vlasnik.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade (stan) koji se koristi povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, alata i slično.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 8,00 kn po četvornom metru korisne površine.

Članak 15.

Obveznici poreza iz članka 14. ove Odluke dužni su do 31. ožujka godine za koju se razrezuje porez dostaviti nadležnom tijelu za razrez poreza podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti i korisnu površinu kao i druge podatke potrebne za razrez poreza na imovinu, a poglavito promjenu vlasništva, uspostavu suvlasništva, te promjene vezane za povećanje ili smanjenje površine kuće za odmor.

Pod korisnom površinom podrazumijeva se ukupna podna površina stana ili druge samostalne prostorije, umanjena za širinu zidova koji je prekidaju, a uvećana za površinu lođa, balkona i terasa.

Ukoliko porezni obveznik ne dostavi podatke za razrez poreza, nadležni upravni odjel koristiti će podatke iz službenih evidencija Grada i tvrtki u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Karlovca, te će radi utvrđivanja točnosti stvarnog stanja provesti dodatne postupke dokazivanja statusa kuće za odmor.

VI. POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV

Članak 16.

Porez na tvrtku ili naziv plaćaju sve pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti.

Tvrtka ili naziv u smislu ove Odluke je ime pravne ili fizičke osobe pod kojim trgovačko društvo ili obrt posluje i sudjeluje u pravnom prometu. Pravne i fizičke osobe mogu upotrebljavati i skraćeni naziv tvrtke, ali samo u obliku i sadržaju kako je to upisano u nadležni registar.

Tvrtkom se ne smatraju natpisi na klupama, stolovima i otvorenim prodajnim mjestima na tržnici i izvan tržnice na kojima se prodaju živežne namirnice, natpisi što ih građevinska poduzeća ističu na gradilištima.

Porez na tvrtku plaća se i ako tvrtka nije istaknuta na poslovnom prostoru obveznika.

Natpisi koji ne sadrže sve elemente propisane posebnim propisima o isticanju tvrtke smatraju se reklamom.

Članak 17.

Porez iz članka 16. ove Odluke plaća se jednokratno u godišnjem iznosu.

Porez na tvrtku plaća se u roku od 15 dana od dostave rješenja kojim je utvrđena porezna obveza i to prema kategorizaciji na temelju Zakona o računovodstvu i Nacionalne klasifikacije djelatnosti kako slijedi:

PODUZETNICI PRAVNE OSOBE

1.

Pravne osobe iz djelatnosti poljoprivrede, šumarstva, rudarstva, proizvođačke industrije i obrazovanja (područje A, B, C, P po NKD-u)

400,00 kn

2.

Pravne osobe iz djelatnosti opskrbe vodom, trgovine, turizma, ugostiteljstva, prijevoza, građevinarstva i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (područje E, F, G, H, I, Q po NKD)

600,00 kn

3.

Ostale pravne osobe (područje D, J, K, L, M, N, O, R, S U po NKD)

700,00 kn

FIZIČKE OSOBE – OBRTNICI

1.

Poljoprivreda, šumarstvo, rudarstvo, proizvodnja, građevinarstvo (područje A, B, C, F po NKD-u)

150,00 kn

2.

Ostale fizičke osobe – obrtnici (područje D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U po NKD)

250,00 kn

Ako je na istom objektu istaknuto više tvrtki, odnosno naziva iste pravne ili fizičke osobe, plaća se samo jedan iznos poreza.

Ako postoji više vlasnika obrtničke radnje ili tvrtke plaća se samo jedan porez.

Ako obveznik poreza na tvrtku ili naziv u svom sastavu ima poslovne jedinice na području grada Karlovca (prodavaonice, pogone, radionice, poslovnice, predstavništva, podružnice i dr.) obveznik je poreza na tvrtku ili naziv za svaku poslovnu jedinicu bez obzira gdje mu je sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište.

Članak 18.

Porez na tvrtku ili naziv ne plaćaju:

1. Pravne i fizičke osobe u prvoj kalendarskoj godini rada

2. Tvrtke koje tijekom kalendarske godine ne obavljaju djelatnost i nemaju u poslovnim knjigama evidentirane poslovne promjene

3. Tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te druga tijela, ustanove, udruge i savezi koja nisu obveznici poreza na dobit sukladno zakonu o porezu na dobit

4. Trgovačka društva koja zapošljavaju invalide, ako od ukupnog broja zaposlenih zapošljavaju 40% ili više invalidnih osoba, rehabilitiranih osoba i osoba koje su na rehabilitaciji

5. Fizičke osobe – invalidi domovinskog rata koji samostalno obavljaju registriranu djelatnost

6. Fizičke osobe koje samostalno obavljaju registriranu djelatnost, a čiji su vlasnici supružnici i/ili djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata

Porez na tvrtku u iznosu od 50% poreza iz čl. 17. plaćaju:

1. Pravne i fizičke osobe u drugoj kalendarskoj godini rada

2. Tvrtke sa sjedištem na potpomognutom području (PPDS)

Sva prava na oslobođenja i olakšice iz ovog članka st.1 toč.4, 5. i 6. ostvaruju se na temelju zahtjeva svakog poreznog obveznika.

Članak 19.

Poslove razreza, naplate i rješavanja žalbi i drugih pravnih lijekova, kao i vođenje cijelog upravnog postupka u svezi naplate, obračuna zateznih kamata i ostale poslove obavljati će Ministarstvo financija – Porezna uprava, Područni ured Karlovac na temelju suglasnosti ministra financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili gradskih poreza od 12. rujna 2001. godine.

Članak 20.

Glede razreza, naplate, odgode naplate, žalbe, obnove postupka, zastare, otpisa dospjeloga poreznoga duga, kaznenih i drugih postupovnih odredaba shodno se primjenjuju propisi Općeg poreznog zakona.

Članak 21.

Žalba na rješenje u svezi naplate poreza iz članka 10, 14. i 16. ove Odluke podnosi se Poreznoj upravi Središnjem uredu Ministarstva financija putem Porezne uprave – Ispostava Karlovac ili Upravnog odjela za proračun i financije Grada Karlovca u roku od 30 (trideset) dana od dostave Rješenja.

Žalba iz stavka 1. ovog članka podnosi se neposredno ili putem pošte preporučeno, a može se izjaviti usmeno na zapisnik kod nadležnih tijela.

Članak 22.

Otpis poreza iz Ove Odluke može se izvršiti samo u opravdanim slučajevima:

1. U slučaju smrti poreznog obveznika (fizičke osobe – obrtnika) ukoliko isti nije ostavio pokretnina ni nekretnina iz kojih se može naplatiti porezni dug

2. Ako postoji pravomoćno rješenje o zaključenju stečajnog ili likvidacijskog postupka nad pravnom osobom, a ne postoji osiguranje duga po osnovi poreznog jamstva

3. Ako bi izvršenje naplate poreznog duga dovelo u pitanje osnovne životne potrebe poreznog obveznika

Otpis potraživanja po osnovi gradski poreza iz čl. 10, 14. i 16. ove Odluke provodi se na temelju Rješenja Porezne uprave – Ispostava Karlovac.

Članak 23.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prirezu porezu na dohodak (»Narodne novine« br. 3/02 i »Glasnik Grada Karlovca« br. 11/01) i Odluka o gradskim porezima (»Glasnik Grada Karlovca« br. 07/01, 12/02, 03/03),

Članak 24.

Ova Odluka stupa na osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, te će se objaviti u »Glasniku Grada Karlovca«.

Klasa: 021-05/11-01/05
Urbroj: 2133/01-01/04-11-3
Karlovac, 2. lipnja 2011.

Predsjednica
Gradskog vijeća Grada Karlovca
Nada Murganić, dipl. socijalni radnik, v. r.