Uredba o skupnom izuzeću sporazuma u sektoru prometa

NN 78/2011 (8.7.2011.), Uredba o skupnom izuzeću sporazuma u sektoru prometa

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1644

Na temelju članka 10. stavka 2. točke 6. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, broj 79/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. lipnja 2011. godine donijela

UREDBU

O SKUPNOM IZUZEĆU SPORAZUMA U SEKTORU PROMETA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Uredbe

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom određuju se uvjeti koje sporazumi između poduzetnika koji uređuju željeznički i cestovni promet te promet unutarnjim vodama, kao i sporazumi između poduzetnika koji uređuju linijski pomorski promet moraju sadržavati, te ograničenja ili uvjeti koje takvi sporazumi ne smiju sadržavati kako bi se mogli skupno izuzeti od opće zabrane iz članka 8. stavka 1. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Sporazumi između poduzetnika koji uređuju zračni promet ne mogu biti skupno izuzeti u smislu ove Uredbe, ali se mogu izuzeti od opće zabrane iz članka 8. stavka 1. Zakona ako kumulativno, za vrijeme njihova trajanja ispunjavaju uvjete propisane člankom 8. stavkom 3. Zakona.

Značenje pojmova

Članak 2.

U smislu ove Uredbe pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

a) sporazum je ugovor, pojedina odredba ugovora, usmeni ili pisani dogovori među poduzetnicima te usklađena praksa koja je posljedica takvih dogovora, odluke poduzetnika ili udruženja poduzetnika, opći uvjeti poslovanja i drugi akti poduzetnika koji jesu ili mogu biti sastavni dio ugovora i slično neovisno o tome jesu li takvi sporazumi sklopljeni između dva ili više neovisnih poduzetnika koji djeluju na istoj razini proizvodnje, odnosno distribucije (horizontalni sporazumi) ili između dva ili više neovisnih poduzetnika koji ne djeluju na istoj razini proizvodnje, odnosno distribucije (vertikalni sporazumi);

b) proizvodi su robe i/ili usluge koje obuhvaćaju polugotove robe i/ili usluge i gotove robe i/ili usluge;

c) poduzetnik je osoba iz članka 3. Zakona;

d) poduzetnik pod kontrolom drugog poduzetnika ili povezani poduzetnici koji se smatraju jednim gospodarskim subjektom su poduzetnici iz članka 4. Zakona;

e) mjerodavno tržište određuje se kao tržište određene robe i/ili usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti poduzetnika na određenom zemljopisnom području u smislu članka 7. stavka 1. Zakona i odredaba Uredbe o načinu i kriterijima utvrđivanja mjerodavnog tržišta;

f) konzorcij je jedan ili više međusobno povezanih sporazuma između dva ili više neovisnih prijevoznika koji upravljaju plovilima i pružaju usluge linijskog prijevoza u međunarodnom pomorskom prometu isključivo za prijevoz tereta, na jednoj ili više trgovačkih ruta, a koji ima za cilj suradnju u zajedničkom pružanju usluga pomorskog prijevoza i kojim se doprinosi poboljšanju usluge koju bi u slučaju nepostojanja konzorcija pružao svaki član pojedinačno, kako bi tehničkim, operativnim i/ili trgovinskim dogovorima racionalizirali svoje poslovanje;

g) linijski prijevoz je redoviti prijevoz robe na određenoj ruti ili rutama između luka, i to u skladu s voznim redom i danima plovidbe koji su unaprijed objavljeni i dostupni svakom korisniku prijevoza uz plaćanje, makar i povremeno;

h) korisnik prijevoza je svaki poduzetnik koji se bavi ukrcajem, primatelj ili špediter koji je sklopio ili iskazao namjeru sklapanja sporazuma s članom konzorcija o pomorskom prijevozu robe;

i) početak pružanja usluge je datum kada je prvo plovilo isplovilo u svrhu pružanja usluge.

II. SPORAZUMI U ŽELJEZNIČKOM I CESTOVNOM PROMETU TE PROMETU UNUTARNJIM VODAMA

Sporazumi na koje se primjenjuje skupno izuzeće

Članak 3.

(1) Skupno izuzeće primjenjuju se na sporazume koji uređuju željeznički i cestovni promet te promet unutarnjim vodama iz članka 10. stavka 2. točke 6. Zakona sklopljene između dva ili više neovisnih poduzetnika a koji za cilj ili posljedicu imaju primjenu tehničkih poboljšanja ili uspostavu tehničke suradnje putem:

a) standardizacije opreme, opskrbe, prijevoznih sredstava ili fiksnih instalacija,

b) razmjene ili udruživanja osoblja, opreme, vozila ili fiksnih instalacija, u svrhu pružanja usluge prijevoza,

c) organizacije i izvedbe uzastopnog, dopunskog, zamjenskog ili kombiniranog prijevoza, te utvrđivanja i primjene paušalnih tarifa i uvjeta za takve usluge prijevoza, uključujući i posebne konkurentske tarife,

d) korištenja, kod usluge koja se obavlja jednom vrstom prijevoza, prometnih ruta koje su operativno najracionalnije,

e) usuglašavanja voznih redova za povezane rute,

f) udruživanja pojedinačnih pošiljaka,

g) uspostave jedinstvenih pravila o strukturi tarifa i ostalih uvjeta za njihovu primjenu, pod uvjetom da se tim pravilima ne utvrđuju prijevozne tarife i uvjeti prijevoza.

(2) Skupno izuzeće primjenjuju se i na sporazume koji uređuju željeznički i cestovni promet te promet unutarnjim vodama iz članka 10. stavka 2. točke 6. Zakona sklopljene između dva ili više neovisnih poduzetnika u svrhu:

a) osnivanja i djelovanja udruženja poduzetnika koji se bave cestovnim prometom ili prometom unutarnjim vodama, radi pružanja usluge prijevoza, ili

b) zajedničkog financiranja ili kupnje prijevozne opreme ili opskrbe, kada su te aktivnosti izravno povezne s pružanjem usluge prijevoza i kada su neophodne za zajedničko djelovanje udruženja poduzetnika.

(3) Pod sudionicima sporazuma koji uređuju željeznički i cestovni promet te promet unutarnjim vodama smatraju se poduzetnici iz stavka 1. ovoga članka te njihovi povezani poduzetnici.

Uvjeti koje sporazum mora sadržavati i ostali uvjeti koji se moraju ispuniti

Članak 4.

Skupno izuzeće za sporazume koji uređuju željeznički i cestovni promet te promet unutarnjim vodama iz članka 3. stavka 2. ove Uredbe primjenjuje se pod sljedećim uvjetima:

a) ukupan prijevozni kapacitet bilo kojeg udruženja ne smije biti veći od 10.000 metričkih tona kada je riječ o cestovnom prometu, odnosno 500.000 metričkih tona kada je riječ o prometu unutarnjim vodama,

b) pojedinačni kapacitet svakog poduzetnika koji je član udruženja ne smije biti veći od 1.000 metričkih tona ako je riječ o cestovnom prometu ili 50.000 metričkih tona kada je riječ o prometu unutarnjim vodama.

Ograničenja, odnosno uvjeti koje sporazumi ne smiju sadržavati

Članak 5.

(1) Skupno izuzeće na sporazume koji uređuju željeznički i cestovni promet te promet unutarnjim vodama iz članka 3. ove Uredbe neće se primjenjivati kada ti sporazumi za cilj ili posljedicu imaju:

a) utvrđivanje prijevoznih naknada (tarifa) i uvjeta kojima se ograničava ili nadzire ponuda usluga prijevoza,

b) podjelu tržišta prijevoza,

c) primjenu tehničkih poboljšanja ili tehničku suradnju, ili

d) zajedničko financiranje ili kupnju prijevozne opreme ili opskrbe u slučaju kada su te aktivnosti izravno povezane s pružanjem usluga prijevoza i neophodne su za zajedničko odvijanje aktivnosti pružanja usluga udruženja poduzetnika koji se bave cestovnim prijevozom ili prijevozom unutarnjim vodama;

e) zlouporabu vladajućeg položaja na tržištu prometa.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka primjenjuju se i na aktivnosti pružatelja pomoćnih usluga sektoru prometa.

III. SPORAZUMI U LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU (KONZORCIJ)

Sporazumi na koje se primjenjuje skupno izuzeće

Članak 6.

(1) Skupno izuzeće primjenjuju se na sporazume koji uređuju linijski pomorski promet (konzorcij) iz članka 10. stavka 2. točke 6. Zakona sklopljene između dva ili više neovisnih poduzetnika, a koje se odnose na sljedeće aktivnosti konzorcija:

a) zajedničko pružanje usluga pomorskog linijskog prijevoza,

b) prilagodbe kapaciteta s obzirom na fluktuacije u ponudi i potražnji,

c) zajedničko upravljanje ili korištenje lučkih terminala i povezanih usluga, kao što su pomoćni prekrcaj s brodova koji nisu u luci ili manipulacija teretom,

d) bilo koju drugu aktivnost koja se smatra pomoćnom aktivnosti navedenoj u točkama a), b) i c) ovoga članka, a koja je neophodna za njihovo obavljanje.

(2) Pod zajedničkim pružanjem usluga pomorskog linijskog prijevoza iz točke a) stavka 1. ovoga članka smatra se:

(a) usklađivanje i/ili zajedničko utvrđivanje voznog reda plovidbe i luka pristanka,

(b) razmjenu, prodaju ili uzajamni zakup prostora ili slotova na plovilima,

(c) zajedničko korištenje plovila i/ili lučkih objekata,

(d) korištenje jednog ili više ureda za zajedničke aktivnosti, te

(e) davanje na raspolaganje kontejnera, nosača i druge opreme i/ili sklapanje ugovora o najmu, zakupu ili kupnji takve opreme.

(3) Pod bilo kojom drugom aktivnosti iz točke d) stavka 1. ovoga članka smatra se:

(a) korištenje računalnog sustava razmjene podataka,

(b) obveze članova konzorcija za korištenje plovila dodijeljenih konzorciju na mjerodavnom tržištu ili mjerodavnim tržištima i zabrane članovima konzorcija zakupa prostora na plovilima trećih osoba,

(c) zabrane članovima konzorcija na dodjelu ili davanje u zakup prostor drugim brodskim prijevoznicima na mjerodavnom tržištu ili mjerodavnim tržištima, osim uz prethodnu suglasnost drugih članova konzorcija.

Tržišni udio i trajanje izuzeća

Članak 7.

(1) Skupno izuzeće na sporazume koji uređuju linijski pomorski promet (konzorcij) iz članka 6. ove Uredbe primjenjuje se pod uvjetom da ukupni tržišni udio članova konzorcija na mjerodavnom tržištu na kojem konzorcij djeluje nije veći od 30%.

(2) Tržišni udjel iz stavka 1. ovoga članka izračunat će se na temelju količine ukupno prevezene robe izražene u tonama tereta ili u ekvivalentnim dvadesetstopnim jedinicama.

(3) U svrhu utvrđivanja tržišnog udjela člana konzorcija, u obzir se uzima ukupna količina robe koju je taj član konzorcija prevezao na mjerodavnom tržištu, neovisno o tome jesu li te količine prevezene:

(a) unutar predmetnog konzorcija,

(b) unutar drugog konzorcija u kojem član konzorcija sudjeluje, ili

(c) izvan konzorcija na vlastitom plovilu člana konzorcija ili na plovilu treće strane.

(4) Ako ukupan tržišni udjel članova konzorcija iz stavka 1. ovoga članka u trenutku sklapanja sporazuma nije veći od 30%, a naknadno se poveća iznad tog iznosa, ali ne za više od jedne desetine, skupno izuzeće će se nastaviti primjenjivati tijekom razdoblja od dvije uzastopne kalendarske godine koje slijede godinu u kojoj je prvi put povećan iznos ukupnog tržišnog udjela članova konzorcija iznad 30%.

(5) Ako se ukupan tržišni udjel članova konzorcija iz stavka 1. ovoga članka poveća za više od jedne desetine, skupno izuzeće iz stavka 4. ovoga članka nastavit će se primjenjivati u razdoblju od šest mjeseci nakon završetka kalendarske godine u kojoj je povećanje nastupilo.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, skupno izuzeće nastavit će se primjenjivati u razdoblju od dvanaest mjeseci nakon završetka kalendarske godine u kojoj je povećanje nastupilo, ako je povećanje nastalo uslijed izlaska s tržišta prijevoznika koji nije član konzorcija.

Ostali uvjeti koji se moraju ispuniti

Članak 8.

(1) Skupno izuzeće na sporazume koji uređuju linijski pomorski promet (konzorcij) iz članka 6. ove Uredbe primjenjuje se pod uvjetom da konzorcij dozvoli svakom od svojih članova pravo izlaska iz konzorcija po proteku otkaznog roku u trajanju od najviše šest mjeseci, bez nametanja financijskih ili drugih sankcija, primjerice obveze prestanka svih aktivnosti prijevoza na mjerodavnom tržištu ili mjerodavnim tržištima, neovisno o tome je li ta obveza povezana s uvjetom da se takva aktivnost može nastaviti obavljati samo po proteku određenog vremenskog razdoblja.

(2) Neovisno od stavka 1. ovoga članka, konzorcij može odrediti da se otkaz sporazuma iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti tek nakon proteka početnog razdoblja u trajanju od najviše 24 mjeseca, počevši od datuma stupanja sporazuma na snagu ili počevši od dana početka pružanja usluge ako se usluga počela pružati prije stupanja sporazuma na snagu.

(3) U slučaju visoko integriranog konzorcija, otkazni rok iz stavka 1. ovoga članka može se produljiti na najviše 12 mjeseci.

(4) U slučaju visogo integriranog konzorcija, konzorcij može, neovisno od odredbe stavka 2. ovoga članka, odrediti da se otkaz sporazuma iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti tek nakon proteka početnog razdoblja u trajanju od najviše 36 mjeseci, počevši od stupanja sporazuma na snagu ili počevši od dana početka pružanja usluge, ako se usluga počela pružati prije stupanja sporazuma na snagu.

Ograničenja, odnosno uvjeti koje sporazumi ne smiju sadržavati

Članak 9.

Skupno izuzeće na sporazume koji uređuju linijski pomorski promet (konzorcij) iz članka 6. ove Uredbe neće se primjenjivati na konzorcij koji, izravno ili neizravno, samostalno ili zajedno s drugim čimbenicima pod kontrolom ugovornih strana, sadrži ograničenja koja imaju za cilj:

a) utvrđivanje cijena pri prodaji usluga pomorskog linijskog prijevoza trećim stranama,

b) ograničavanje kapaciteta ili prodaje osim u slučaju prilagodbe kapaciteta iz članka 6. stavka 1. točke b) ove Uredbe,

c) podjelu tržišta ili kupaca.

IV. UVJETI ZA UKIDANJE SKUPNOG IZUZEĆA SPORAZUMA NA KOJE SE PRIMJENJUJE OVA UREDBA I TERET DOKAZA

Uvjeti za ukidanje skupnog izuzeća

Članak 10.

(1) Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (u daljnjem tekstu: Agencija) može po službenoj dužnosti u smislu članka 10. stavka 4. Zakona pokrenuti postupak ocjene pojedinog sporazuma koji uređuje željeznički i cestovni promet te promet unutarnjim vodama, kao i pojedinog sporazuma koji uređuje linijski pomorski promet, iako taj sporazum ispunjava uvjete za skupno izuzeće iz ove Uredbe, u slučaju kada učinci tog sporazuma, samostalno ili kumulativno sa sličnim sporazumima na mjerodavnom tržištu, ne ispunjavaju kumulativno za vrijeme njihova trajanja uvjete za izuzeće iz članka 8. stavka 3. Zakona.

(2) Ako Agencija u postupku ocjene pojedinog sporazuma iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da sporazum ima učinke koji su u suprotnosti s uvjetima propisanim člankom 8. stavkom 3. Zakona i ovom Uredbom, rješenjem će ukinuti skupno izuzeće za taj sporazum.

Teret dokaza o ispunjavanju uvjeta za skupno izuzeće

Članak 11.

(1) Za sporazume koji uređuju željeznički i cestovni promet te promet unutarnjim vodama, kao i sporazume koji uređuju linijski pomorski promet, koji ispunjavaju uvjete za skupno izuzeće iz ove Uredbe, u pravilu se predmnijeva da ispunjavaju uvjete iz članka 8. stavka 3. Zakona, osim u slučaju iz članka 10. ove Uredbe.

(2) Iznimno, za sporazume iz stavka 1. ovoga članka koji ne ispunjavaju uvjete za skupno izuzeće iz ove Uredbe, sudionici takvih sporazuma moraju sami procijeniti ispunjavaju li njihovi sporazumi, unatoč tome uvjete za izuzeće od opće zabrane sporazuma iz članka 8. stavka 3. Zakona.

(3) Ako Agencija pokrene postupak utvrđivanja zabranjenog sporazuma iz stavka 2. ovoga članka, teret dokaza o ispunjenju uvjeta za izuzeće iz članka 8. stavka 3. Zakona u tom postupku snose poduzetnici sudionici tog sporazuma.

V. SPORAZUMI NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE OVA UREDBA

Sporazumi na koje se ne primjenjuje skupno izuzeće

Članak 12.

Na temelju ove Uredbe ne mogu biti izuzeti od opće zabrane iz članka 8. stavka 1. Zakona:

a) sporazumi koji uređuju željeznički i cestovni promet te promet unutarnjim vodama, kao i sporazume koji uređuju linijski pomorski promet, koji nisu usklađeni s ovom Uredbom,

b) sporazumi koji uređuju željeznički i cestovni promet te promet unutarnjim vodama, kao i sporazume koji uređuju linijski pomorski promet, na koje se isključivo primjenjuju drugi propisi o skupnom izuzeću iz članka 10. stavka 2. Zakona,

c) sporazumi između poduzetnika koji uređuju zračni promet.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Usklađivanje sporazuma sklopljenih prije stupanja na snagu ove Uredbe

Članak 13.

(1) Sporazumi koji uređuju željeznički i cestovni promet te promet unutarnjim vodama, kao i sporazumi koji uređuju linijski pomorski promet, a koji su sklopljeni prije stupanja na snagu ove Uredbe, moraju biti u cijelosti usklađeni s njezinim odredbama do 30. lipnja 2012. godine.

(2) Za sporazume koji uređuju željeznički i cestovni promet te promet unutarnjim vodama koji su sklopljeni prije stupanja na snagu ove Uredbe, pod uvjetom da su usklađeni s njezinim odredbama u roku iz stavka 1. ovoga članka, prijevozni kapacitet iz članka 4. ove Uredbe izračunava se na temelju podataka koji se odnose na kalendarsku godinu koja prethodi godini stupanja na snagu ove Uredbe.

(3) Za sporazume koji uređuju linijski pomorski promet (konzorciji) koji su sklopljeni prije stupanja na snagu ove Uredbe, pod uvjetom da su usklađeni s njezinim odredbama u roku iz stavka 1. ovoga članka, tržišni se udjel izračunava na temelju podataka koji se odnose na kalendarsku godinu koja prethodi godini stupanja na snagu ove Uredbe.

Stupanje na snagu

Članak 14.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/11-02/09

Urbroj: 5030120-11-1

Zagreb, 16. lipnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.