Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

NN 78/2011 (8.7.2011.), Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1648

Na temelju članka 7. stavka 9. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (»Narodne novine«, broj 139/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. lipnja 2011. godine donijela

UREDBU

O SASTAVLJANJU I PREDAJI IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI I IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se izgled i sadržaj Izjave o fiskalnoj odgovornosti (u daljnjem tekstu: Izjava), postupak i rokovi sastavljanja i predaje Izjave, način i rokovi izvještavanja Ministarstva financija o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama sadržaja izjava te oblik i sadržaj izvještaja o primjeni fiskalnih pravila sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti.

Članak 2.

Odredbe ove Uredbe odnose se na državni proračun i proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika (u daljnjem tekstu: obveznik).

II. IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

Izgled i sadržaj Izjave o fiskalnoj odgovornosti

Članak 3.

(1) Čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna, čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, čelnik jedinice lokalne samouprave i čelnik jedinice područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: čelnik) Izjavom potvrđuje:

– zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava,

– učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

(2) Izjava se daje na temelju Upitnika o fiskalnoj odgovornosti (u daljnjem tekstu: Upitnik) koji su obveznici davanja Izjave prema ovoj Uredbi dužni prethodno popuniti, te na temelju raspoloživih informacija, rezultata rada unutarnje i vanjske revizije i vlastite procjene.

(3) Izjava se može dati i u slučaju uočenih slabosti i nepravilnosti ako uočene slabosti i nepravilnosti ne utječu na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te na učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

Članak 4.

(1) Izjava sadrži proračunsku godinu na koju se odnosi, ime, prezime i funkciju čelnika, naziv obveznika, tekst Izjave, mjesto i datum njezina davanja i potpis čelnika.

(2) Izjava se izrađuje sukladno obrascima u prilozima 1.a i 1.b ove Uredbe.

Članak 5.

(1) Čelnik može od odgovornih osoba unutarnjih ustrojstvenih jedinica obveznika tražiti davanje Izjave na temelju popunjenog Upitnika, raspoloživih informacija i vlastite procjene, iz njihova djelokruga, uz koju prilažu Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti ako uoče slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine i popunjeni Upitnik za njihov djelokrug.

(2) Čelnik može imenovati jednog ili više koordinatora za popunjavanje Upitnika, sastavljanje Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti te Izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine na razini obveznika.

(3) Koordinator(i) iz stavka 2. ovoga članka odgovara na pitanja iz Upitnika na razini obveznika i pritom koristi dostavljene popunjene upitnike i drugu dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka ako je čelnik tražio davanje Izjave od odgovornih osoba unutarnjih ustrojstvenih jedinica obveznika.

Članak 6.

(1) Uz Izjavu se prilaže:

– popunjeni Upitnik,

– Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti,

– Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine,

– Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini.

(2) Preslik dokumentacije koja se prilaže uz Izjavu, izjave odgovornih osoba unutarnjih ustrojstvenih jedinica obveznika iz članka 5. ove Uredbe i svi drugi dokumenti na temelju kojih se daje Izjava dokumentiraju se u Predmetu o fiskalnoj odgovornosti za određenu godinu (u daljnjem tekstu: Predmet).

(3) Predmet iz stavka 2. ovoga članka ne dostavlja se uz Izjavu, već se čuva kod obveznika.

Upitnik o fiskalnoj odgovornosti

Članak 7.

(1) Upitnik obuhvaća pitanja iz područja planiranja, izvršavanja, javne nabave, računovodstva i izvještavanja na temelju propisanoga zakonodavnog okvira.

(2) Na temelju pitanja iz Upitnika provodi se samoprocjena rada sustava po područjima iz stavka 1. ovoga članka, cilj koje je potvrda da se sredstva koriste zakonito, namjenski i svrhovito te da sustav financijskog upravljanja i kontrola funkcionira učinkovito i djelotvorno.

(3) Upitnik sadrži i načine testiranja područja iz stavka 1. ovoga članka kojima se procjenjuje do koje se mjere postupa u skladu s propisanim zakonodavnim okvirom.

(4) Testiranja iz stavka 3. ovoga članka provode se tijekom cijele proračunske godine.

(5) Dokazi o obavljenim testiranjima dokumentiraju se u Predmetu koji sadrži i preslik, odnosno referencu pregledane poslovne dokumentacije.

(6) Upitnik se sastavlja na obrascu iz priloga 2. ove Uredbe.

Članak 8.

(1) Na sva pitanja iz Upitnika mora se odgovoriti potvrdno, djelomično potvrdno ili negativno.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako pitanje nije primjenjivo na obveznika, na pitanje se odgovara: »nije primjenjivo (N/P)«.

(3) Potvrdan odgovor daje se onda ako su usvojeni potrebni procesi, procedure, odnosno kontrole, te ako postoje potrebni pisani dokumenti ili interni akti koji su primijenjeni u najmanje 98% poslovnih aktivnosti na koje se pitanje odnosi.

(4) Negativan odgovor daje se onda ako se potrebni procesi, procedure, odnosno kontrole ne provode ni u jednoj poslovnoj aktivnosti na koje se pitanje odnosi, odnosno ako se provode u manje od 90% poslovnih aktivnosti na koje se pitanje odnosi i ne postoje potrebni pisani dokumenti ili interni akti, s tim da je u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti potrebno evidentirati slabost, odnosno nepravilnost.

(5) Djelomično potvrdan odgovor daje se u slučajevima predviđenima u Upitniku i onima koji nisu obuhvaćeni stavcima 3. i 4., s tim da je u Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti potrebno evidentirati slabost, odnosno nepravilnost.

(6) Odgovori iz stavaka 3., 4. i 5. testiraju se na uzorku i na način definiran u Upitniku za svako pojedino pitanje.

Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti

Članak 9.

(1) Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti sastoji se od planova otklanjanja slabosti i nepravilnosti za svako područje iz Upitnika u kojem su uočene slabosti i nepravilnosti, a sadrži opis slabosti i nepravilnosti uočenih tijekom postupka popunjavanja Upitnika, akcijski plan s popisom aktivnosti koje je potrebno poduzeti za rješavanje slabosti i nepravilnosti, očekivani datum otklanjanja slabosti i nepravilnosti, te podatke o odgovornim osobama za otklanjanje slabosti i nepravilnosti.

(2) Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti sastavlja se na obrascu iz priloga 3. ove Uredbe.

(3) Za svako područje iz Upitnika u kojem su uočene slabosti i nepravilnosti popunjava se posebni obrazac iz priloga 3. ove Uredbe.

Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine

Članak 10.

(1) U Izvješću o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine navodi se jesu li aktivnosti iz Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti realizirane, daje se obrazloženje nerealiziranih ili djelomično realiziranih aktivnosti i utvrđuje se novi očekivani datum otklanjanja slabosti i nepravilnosti.

(2) Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine sastavlja se na obrascu iz priloga 4. ove Uredbe.

(3) Za svako područje iz Upitnika u kojem su uočene slabosti i nepravilnosti i za koje je popunjen posebni obrazac Plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti iz priloga 3. ove Uredbe, popunjava se posebni obrazac Izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnosti utvrđenima prethodne godine iz priloga 4. ove Uredbe.

Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola

Članak 11.

(1) U Mišljenju unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini navodi se mišljenje unutarnjih revizora o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za revidirana područja, podaci o obavljenim unutarnjim revizijama u prethodnoj godini i podaci o preporukama unutarnje revizije iz ranijih razdoblja koje su provedene u prethodnoj godini.

(2) Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola temelji se na dokazima prikupljenima prilikom obavljanja unutarnjih revizija u prethodnoj godini i praćenju provedbe danih preporuka, uključujući i preporuke unutarnje revizije iz ranijeg razdoblja koje su provedene u prethodnoj godini.

(3) Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini sastavlja se na obrascu iz priloga 5. ove Uredbe.

Postupak i rokovi sastavljanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti

Članak 12.

(1) Čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna do 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu dostavlja nadležnom ministarstvu Izjavu, popunjeni Upitnik, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine i Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini, sukladno članku 6. ove Uredbe.

(2) Čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do 28. veljače tekuće godine za prethodnu godinu dostavlja načelniku općine, gradonačelniku, odnosno županu nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Izjavu, popunjeni Upitnik, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine i Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini, sukladno članku 6. ove Uredbe.

(3) Ministri i čelnici drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, Ministarstvu financija dostavljaju za ministarstvo, odnosno državno tijelo Izjavu, popunjeni Upitnik, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine i Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini, sukladno članku 6. ove Uredbe.

(4) Načelnici općina, gradonačelnici, odnosno župani do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, Ministarstvu financija dostavljaju za općinu, grad, odnosno županiju Izjavu, popunjeni Upitnik, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine i Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini, sukladno članku 6. ove Uredbe.

(5) Čelnici obveznika koji su izravno odgovorni Hrvatskom saboru dostavljaju Izjavu, popunjeni Upitnik, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine i Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini, sukladno članku 6. ove Uredbe, Hrvatskom saboru uz godišnje izvješće o radu.

(6) Iznimno od stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. ovoga članka, prilikom postupka primopredaje čelnici sastavljaju Izjavu za razdoblje od 1. siječnja tekuće godine do datuma prestanka obnašanja dužnosti, koja se zajedno s prilozima iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe predaje čelniku, koji preuzima dužnost, i ulaže u Predmet iz članka 6. stavka 2. ove Uredbe.

(7) Odgovorne osobe unutarnjih ustrojstvenih jedinica obveznika iz članka 5. ove Uredbe prilikom odlaska s mjesta odgovorne osobe unutarnje ustrojstvene jedinice obveznika i postupka primopredaje, ako to čelnik od njih zatraži, sastavljaju Izjavu za razdoblje od 1. siječnja tekuće godine do datuma odlaska s mjesta odgovorne osobe, koja se zajedno s prilozima iz članka 6. stavka 1. ove Uredbe predaje čelniku i ulaže u Predmet iz članka 6. stavka 2. ove Uredbe.

Provjera sadržaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti

Članak 13.

(1) Nadležna ministarstva i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za svakog obveznika provjeravaju formalni sadržaj Izjave i Upitnika koje im obveznici dostavljaju sukladno članku 12. ove Uredbe.

(2) Nadležna ministarstva i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave tijekom proračunske godine provjeravaju za svakog obveznika, a na odabranom uzorku pitanja iz Upitnika, Izjavu i Upitnik koje im obveznici dostavljaju sukladno članku 12. ove Uredbe.

(3) Nadležna ministarstva i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave provjeravaju, na odabranom uzorku dostavljenih izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine, provedbe aktivnosti iz Izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine, koje im obveznici dostavljaju, sukladno članku 12. ove Uredbe.

Način i rokovi izvještavanja o uočenim nepravilnostima

Članak 14.

Nadležna ministarstva i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su odmah, a najkasnije u roku od sedam (7) radnih dana, o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama iz članka 13. ove Uredbe izvijestiti nadležne institucije, odnosno Ministarstvo financija sukladno Naputku o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju proračunskim sredstvima, koji donosi ministar financija.

III. IZVJEŠTAJ O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA

Oblik i sadržaj izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

Članak 15.

O primjeni fiskalnih pravila, sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, izvještava se polugodišnje i godišnje, uz polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna.

Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila

Članak 16.

(1) Ministarstvo financija, uz polugodišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna, dostavlja Vladi Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, i to za prvo polugodište tekuće proračunske godine do 5. rujna tekuće proračunske godine.

(2) Uz polugodišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna, Vlada do 15. rujna tekuće proračunske godine podnosi Hrvatskom saboru na donošenje i polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila.

Članak 17.

Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila sadrži:

– projekciju nominalnog i realnog bruto domaćeg proizvoda (u daljnjem tekstu: BDP) i projekciju inflacije koje su bile ishodište za izradu državnog proračuna za tekuću proračunsku godinu,

– nove projekcije nominalnog i realnog BDP-a te projekciju inflacije ako su projekcije objavljene u smjernicama ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje ili u drugim odgovarajućim dokumentima koje usvaja Vlada,

– podatke o ostvarenjima BDP-a i inflacije te ostalih makroekonomskih pokazatelja koji upućuju na trendove u gospodarskoj aktivnosti (industrijska proizvodnja, promet u trgovini na malo, indeks građevinskih radova, turistički dolasci i noćenja te robni izvoz i uvoz) u prvom polugodištu tekuće proračunske godine,

– opis rizika zadovoljenja fiskalnog pravila za tekuću proračunsku godinu.

Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila

Članak 18.

(1) Ministarstvo financija, uz godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna, izrađuje godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti i dostavlja ga Vladi do 1. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(2) Uz godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna, Vlada do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu podnosi Hrvatskom saboru na donošenje i godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila.

Članak 19.

(1) Do trenutka kad primarni fiskalni saldo općeg proračuna u nominalnom iznosu bude jednak nuli ili pozitivan, godišnji će izvještaj o primjeni fiskalnih pravila sadržavati:

– rashode općeg proračuna za godinu koja prethodi godini za koju se podnosi godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila,

– plan rashoda općeg proračuna za godinu za koju se podnosi godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila,

– rashode općeg proračuna za godinu za koju se podnosi godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila,

– iznos nominalnog BDP-a za godinu koja prethodi godini za koju se podnosi godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila, koji je korišten prilikom izrade državnog proračuna, odnosno izmjena i dopuna državnog proračuna za godinu za koju se podnosi godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila,

– iznos nominalnog BDP-a za godinu za koju se podnosi godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila, koji je korišten prilikom izrade državnog proračuna, odnosno izmjena i dopuna državnog proračuna za godinu za koju se podnosi godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila,

– izračun razlike udjela planskih rashoda općeg proračuna iz alineje 2. ovoga stavka u iznosu nominalnog BDP-a iz alineje 5. ovoga stavka (iskazanog u postotku) i udjela rashoda općeg proračuna iz alineje 1. ovoga stavka u iznosu nominalnog BDP-u iz alineje 4. ovoga stavka (iskazanog u postotku),

– izračun razlike udjela rashoda općeg proračuna iz alineje 3. ovoga stavka u iznosu nominalnog BDP-a iz alineje 5. ovoga stavka (iskazanog u postotku) i udjela rashoda općeg proračuna iz alineje 1. ovoga stavka u iznosu nominalnog BDP-u iz alineje 4. ovoga stavka (iskazanog u postotku).

(2) Od trenutka kad primarni fiskalni saldo općeg proračuna u nominalnom iznosu bude jednak nuli ili pozitivan, godišnji će izvještaj o primjeni fiskalnih pravila sadržavati:

– opis metodologije izračuna ciklički prilagođenoga primarnog fiskalnog salda,

– opis izračuna ciklički prilagođenoga primarnog fiskalnog salda, koji uključuje i pretpostavke na kojima se izračun temelji,

– izračunani ciklički prilagođeni primarni fiskalni saldo.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Obrasci: Izjava o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje onda ako nisu uočene slabosti i nepravilnosti (prilog 1.a), Izjava o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje onda ako su uočene slabosti i nepravilnosti (prilog 1.b), Upitnik o fiskalnoj odgovornosti (prilog 2.), Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti (prilog 3.), Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine (prilog 4.) i Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola (prilog 5.) tiskani su uz ovu Uredbu i sastavni su dio ove Uredbe.

Članak 21.

(1) Izjava iz članka 3. ove Uredbe prvi se put sastavlja za 2011. godinu u 2012. godini prema rokovima utvrđenima člankom 12. ove Uredbe.

(2) Sukladno članku 7. ove Uredbe testiraju se aktivnosti koje su se provodile u 2011. godini, bez obzira na to što su se one mogle odnositi na 2010. ili 2012. godinu.

(3) Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine prvi se put dostavlja uz Izjavu za 2012. godinu u 2013. godini prema rokovima utvrđenima člankom 12. ove Uredbe.

(4) Izvještaji o primjeni fiskalnih pravila prvi se put sastavljaju za 2012. godinu prema rokovima utvrđenima člancima 16. i 18. ove Uredbe.

Članak 22.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/11-01/02

Urbroj: 5030120-11-1

Zagreb, 16. lipnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.a

IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI[1]*
ZA PRORAČUNSKU GODINU _________

Ja, (ime i prezime, titula i funkcija), čelnik (naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave/proračunskog korisnika državnog proračuna/izvanproračunskog korisnika državnog proračuna/proračunskog korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave/izvanproračunskog korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave),

na temelju popunjenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti iz područja planiranja, izvršavanja, javne nabave, računovodstva i izvještavanja, raspoloživih informacija, rezultata rada unutarnje i vanjske revizije te vlastite procjene, potvrđujem:

– zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava,

– učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

(mjesto i datum izdavanja)

Potpis čelnika
(ime i prezime, titula i funkcija)

PRILOG 1.b

IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI[2]*
ZA PRORAČUNSKU GODINU _________

Ja, (ime i prezime, titula i funkcija), čelnik (naziv jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave/proračunskog korisnika državnog proračuna/izvanproračunskog korisnika državnog proračuna/proračunskog korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave/izvanproračunskog korisnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave),

izjavljujem da sam na temelju popunjenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti iz područja planiranja, izvršavanja, javne nabave, računovodstva i izvještavanja, raspoloživih informacija, rezultata rada unutarnje i vanjske revizije te vlastite procjene, uočio slabosti i nepravilnosti u područjima

(navesti područja i pitanja iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti na koja je odgovoreno djelomično potvrdno i negativno), a koje će biti otklonjene sukladno Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti.

Izjavljujem da navedene slabosti i nepravilnosti ne utječu na zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te na učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru sredstava utvrđenih u proračunu, odnosno financijskom planu.

Slijedom navedenog potvrđujem:

– zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava,

– učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru proračunom, odnosno financijskim planom utvrđenih sredstava.

(mjesto i datum izdavanja)

Potpis čelnika
(ime i prezime, titula i funkcija)

PRILOG 2.

Obveznik ___________________________________

UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA PRORAČUNSKU GODINU _______

Redni

broj

Pitanje

Odgovor

Obrazloženje

(za odgovore NE)

Referenca

N/P

DA

NE

PLANIRANJE PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA

1.

Strateški plan je sastavljen i objavljen na web-stranicama (odgovaraju ministarstva i druga tijelo državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije)

 

 

 

 

link na web-stranicu

2.

Programi iz financijskog plana povezani su s ciljevima iz strateškog plana (odgovaraju ministarstva i druga tijela državne uprave na razini razdjela organizacijske klasifikacije)

 

 

 

 

vezne tablice

3.

Upravno tijelo nadležno za financije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je nakon primitka uputa za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstva financija izradilo upute za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave s limitima i dostavilo ih proračunskim i izvanproračunskim korisnicima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojoj nadležnosti imaju proračunske i izvanproračunske korisnike)

 

 

 

 

preslik, odnosno referenca dopisa i upute

4.

Ministarstvo je nakon primitka uputa za izradu prijedloga državnog proračuna od Ministarstva financija izradilo i dostavilo upute s limitima proračunskim korisnicima iz svoje nadležnosti (odgovaraju ministarstva koja u svojoj nadležnosti imaju proračunske korisnike)

 

 

 

 

preslik, odnosno referenca dopisa i upute

5.

Financijski plan proračunskog korisnika državnog proračuna sadrži prihode i primitke iskazane po vrstama, rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama i obrazloženje prijedloga financijskog plana

 

 

 

 

preslik, odnosno referenca financijskog plana

6.

Financijski plan proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži prihode i primitke iskazane po vrstama, rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama, obrazloženje prijedloga finacijskog plana i plan razvojnih programa

 

 

 

 

preslik, odnosno referenca financijskog plana

7.

Obrazloženje financijskog plana proračunskog korisnika državnog proračuna i proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika, obrazložene programe, zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi, usklađene ciljeve, strategiju i programe s dokumentima dugoročnog razvoja, ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa, izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini te ostala obrazloženja i dokumentaciju.

 

 

 

 

preslik, odnosno referenca obrazloženja financijskog plana

8.

Financijski plan izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži prihode i primitke iskazane po vrstama, rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama i obrazloženje prijedloga financijskog plana

 

 

 

 

preslik, odnosno referenca financijskog plana

9.

Usklađeni prijedlog financijskog plana ministarstva sastavljen je na temelju prikupljenih i objedinjenih prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika (odgovaraju ministarstva koja u svojoj nadležnosti imaju proračunske korisnike)

 

 

 

 

provesti analizu na način da se zbroje prihodi i rashodi iz financijskih planova proračunskih korisnika te prihodi i rashodi iz financijskog plana nadležnog ministarstva bez proračunskih korisnika te usporede s podacima u usklađenom financijskom planu

10.

Uz opći i posebni dio proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađen je i plan razvojnih programa

 

 

 

 

preslika odnosno referenca plana razvojnih programa

11.

Čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave uputio je prijedlog proračuna i projekcija predstavničkom tijelu na donošenje u zakonom predviđenom roku

 

 

 

 

preslik, odnosno referenca dopisa

12.

Doneseni proračun objavljen je u službenom glasilu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

 

 

 

broj službenog glasila i datum objave

13.

Uz proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno financijski plan proračunskog i izvanproračunskog korisnika za iduću proračunsku godinu donijele su se i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine

 

 

 

 

14.

Proračun te izmjene i dopune i odluka o izvršavanju dostavljeni su Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana od dana njihova stupanja na snagu

 

 

 

 

preslik, odnosno referenca dopisa

15.

Zaduživali smo se/davali suglasnost za zaduživanje/jamstvo sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

 

 

 

preslike, odnosno reference dobivenih i danih suglasnosti

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake »X« u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika, oznaka »X« stavlja se u stupac N/P.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom.

Redni

broj

Pitanje

Odgovor

Obrazloženje (za odgovore NE i DJELOMIČNO)

Referenca

N/P

DA

NE

DJELOMIČNO

IZVRŠAVANJE PRORAČUNA/FINACIJSKOG PLANA

16.

Procedura stvaranja ugovornih obveza jasno je definirana i dostupna svim ustrojstvenim jedinicama/upravnim odjelima

 

 

 

 

 

preslik, odnosno referenca pisane procedure

17.

Obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje iz proračuna u sljedećim godinama preuzimale su se isključivo uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, odnosno općinskog načelnika/gradonačelnika, odnosno župana, a na prijedlog ministra financija, odnosno pročelnika upravnog tijela nadležnog za financije (odgovaraju proračunski korisnici državnog proračuna i proračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave)

 

 

 

 

 

preslike, odnosno reference dobivenih suglasnosti na uzorku od najviše 20

18.

Obveze po investicijskim projektima preuzimaju se isključivo ako su predviđene u proračunu i projekcijama, financijskom planu i po provedenom stručnom vrednovanju i ocjeni opravdanosti te učinkovitosti investicijskog projekta

 

 

 

 

 

na uzorku od najviše 10 investicijskih projekata dokazati povezanost s proračunom i projekcijama, odnosno s financijskim planom i priložiti preslike, odnosno reference provedenih vrednovanja

19.

Preraspodjele su izvršene u skladu sa odlukom o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)

 

 

 

 

 

preslik, odnosno referenca preraspodjela i odluke

20.

Poduzete su sve potrebne mjere za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz nadležnosti i uplatu u proračun

 

 

 

 

 

dokaz o uplati 10% ukupno naplaćenih prihoda, a na uzorku od 10% nenaplaćenih potraživanja dokazi o poduzetim radnjama za naplatu (preslik, odnosno reference odgovarajućih dopisa, opomena...)

21.

Svi namjenski prihodi i primici te vlastiti prihodi proračunskih korisnika uplaćivali su se u nadležni proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osim onih koji su izuzeti od obveze uplate na temelju odluke o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u svojoj nadležnosti imaju proračunske korisnike)

 

 

 

 

 

dokaz o uplati namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda u nadležni proračun i preslik, odnosno referenca odluke

22.

Ministarstvo, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pratila je korištenje namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici iz svoje nadležnosti koji su izuzeti od uplate u proračun

 

 

 

 

 

dokaz o načinu praćenja

23.

Isplata sredstava temeljila se na vjerodostojnoj dokumentaciji

 

 

 

 

 

nasumično odabrano najmanje pet isplata

po svakoj od vrsta rashoda

24.

Pratilo se i kontroliralo namjensko isplaćivanje donacija, pomoći, subvencija i drugih transfera do krajnjeg korisnika te korištenje istih

 

 

 

 

 

uzorak od 5% ukupnog broja svih transfera i minimalno 5% ukupne vrijednosti svih transfera

24.1.

Dostupne su preslike, odnosno reference, odnosno referenca ugovora koje su podloga za isplate

 

 

 

 

 

preslike, odnosno reference ugovora

24.2.

Obavljene su provjere na licu mjesta na uzorku kod krajnjih korisnika

 

 

 

 

 

preslik, odnosno referenca zapisnika izvršene kontrole

24.3.

Postoji izvješće od krajnjeg korisnika o utrošku sredstava/realizaciji projekta

 

 

 

 

 

preslik, odnosno referenca izviješća

25.

Prilikom isporuke robe/obavljanja usluga/izvođenja radova obavljene su sve potrebne provjere

 

 

 

 

 

provjera na uzorku 5% ukupnog broja svih nabava i minimalno 5% ukupne vrijednosti svih nabava

25.1.

Roba je isporučena/Usluga je obavljena/Radovi su izvedeni na način utvrđen ugovorom

 

 

 

 

 

priložiti odgovarajući dokaz

25.2.

Roba je isporučena/Usluga je obavljena/Radovi su izvedeni u skladu sa vremenskim rokovima iz ugovora

 

 

 

 

 

priložiti odgovarajući dokaz

25.3.

Roba je isporučena/Usluga je obavljena/Radovi su izvedeni u skladu sa zahtjevima količine i kvalitete iz ugovora

 

 

 

 

 

priložiti odgovarajući dokaz

25.4.

Roba je isporučena/Usluga je obavljena/Radovi su izvedeni na lokacijama koje su navedene u ugovoru

 

 

 

 

 

priložiti odgovarajući dokaz

25.5.

Roba je isporučena/Usluga je obavljena/Radovi su izvedeni prema opisu iz ugovora

 

 

 

 

 

priložiti odgovarajući dokaz

25.6.

Roba je isporučena/Usluga je obavljena/Radovi su izvedeni sukladno nacrtima, analizama, modelima, uzorcima iz ugovora

 

 

 

 

 

priložiti odgovarajući dokaz

25.7.

Roba je instalirana i u upotrebi

 

 

 

 

 

priložiti odgovarajući dokaz

26.

Propisana je procedura zaprimanja računa, njihove provjere u odgovarajućim ustrojstvenim jedinicama /upravnim odjelima i pravovremenog plaćanja

 

 

 

 

 

preslik, odnosno referenca pisane procedure

27.

Svi ugovori se čuvaju i arhiviraju sukladno propisima pravilnika o čuvanju arhivske građe

 

 

 

 

 

preslik, odnosno referenca ovitaka predmeta na uzorku od 5% svih ugovora

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake »X« u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika, oznaka »X« stavlja se u stupac N/P.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom.

U ćelije označene sivom bojom nije dozvoljeno upisivati odgovore.

Redni

broj

Pitanje

Odgovor

Obrazloženje

(za odgovore NE i DJELOMIČNO)

Referenca

N/P

DA

NE

DJELOMIČNO

JAVNA NABAVA

dokazati na uzorku od 5% ugovora/objava/

provedenih postupaka javne nabave

28.

U zaključenim ugovorima ugovoreni su instrumenti osiguranja plaćanja i odredbe o ugovornoj kazni

 

 

 

 

 

preslike odnosno reference ugovora

29.

Za sve predmete javne nabave čija je procijenjena vrijednost veća od 70.000,00 kuna provedeni su postupci javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi

 

 

 

 

 

datum objave

30.

Za provedene postupke javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljene su odgovarajuće objave sukladno Zakonu o javnoj nabavi

 

 

 

 

 

datum objave

31.

U zaključenim ugovorima o izvođenju radova ugovoreni su instrumenti kvalitete izvođenja radova i otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku

 

 

 

 

 

preslike, odnosno reference ugovora

32.

Donesen je plan javne nabave u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi

 

 

 

 

 

preslik, odnosno referenca plana

33.

U pripremi i provedbi postupaka javne nabave gdje je procijenjena vrijednost predmeta nabave bila viša od 300.000,00 kuna za robu i usluge, 500.000,00 kuna za radove sudjelovala je najmanje jedna osoba koja ima završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave

 

 

 

 

 

preslik, odnosno referenca potvrda i odluka o početku postupka

34.

U pripremi tehničke specifikacije sudjelovale su osobe različite od ovlaštenih predstavnika naručitelja koje ocjenjuju ponude

 

 

 

 

 

imena osoba koje su sudjelovale u pripremi tehničke dokumentacije i preslika, odnosno referenca odluka o početku postupka

35.

Ovlašteni predstavnici naručitelja koji daju prijedlog za odluku o odabiru bile su različite od osoba koje prate provedbu ugovora

 

 

 

 

 

preslik, odnosno referenca odluka o početku postupka i imena osoba koje prate provedbu ugovora

36.

O svakom sklopljenom ugovoru, o svakom zaključenom okvirnom sporazumu i o svakom uspostavljenom dinamičkom sustavu nabave sastavljeno je izvješće, odnosno zabilješka o poništenju postupka javne nabave, a obuhvaća podatke utvrđene Zakonom o javnoj nabavi

 

 

 

 

 

preslik, odnosno referenca izvješća odnosno zabilješke o postupku javne nabave

37.

Sva dokumentacija o svakom postupku javne nabave čuva se najmanje četiri godine od završetka postupka javne nabave

 

 

 

 

 

preslik, odnosno referenca ovitka predmeta

38.

Ugovori o nabavi javnih usluga iz Dodatka II. B sklopljeni su na temelju odredaba Zakona o javnoj nabavi

 

 

 

 

 

preslike, odnosno reference ugovora

39.

Do 31. ožujka tijelu nadležnom za sustav javne nabave dostavljeno je izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu koje sadrži podatke sukladno Zakonu o javnoj nabavi

 

 

 

 

 

preslik, odnosno referenca izvješća

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake »X« u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika, oznaka »X« stavlja se u stupac N/P.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom.

Redni

broj

Pitanje

Odgovor

Obrazloženje

(za odgovore NE i DJELOMIČNO)

Referenca

N/P

DA

NE

DJELOMIČNO

RAČUNOVODSTVO

40.

Rashodi su evidentirani u glavnoj knjizi na temelju nastanka poslovnog događaja (obveze) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju

 

 

 

 

 

uzorak do 1% svih dokumenata na temelju kojih su evidentirani poslovni događaji (ulazni računi, obračuni, narudžbenice i dr.), a najviše 100

41.

Narudžbenice su valjano ispunjene na način da se vidi tko je nabavu inicirao, tko je nabavu odobrio, koja vrsta roba/usluga/radova se nabavlja uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena

 

 

 

 

 

uzorak do 1% svih narudžbenica, a najviše 100

42.

U potpisanim ugovorima s dobavljačima/pružateljima usluga/izvršiteljima radova detaljno je utvrđena vrsta robe/usluga/radova koji se nabavljaju

 

 

 

 

 

uzorak do 5% svih ugovora i minimalno 5% ukupne vrijednosti svih ugovora

43.

Iz primke, otpremnice i drugog odgovarajućeg dokumenta potpisanog od skladištara ili druge osobe zadužene za zaprimanje robe i dobavljača vidljivo je da je prilikom preuzimanja robe utvrđena količina, stanje i kvaliteta zaprimljene robe

 

 

 

 

 

preslike, odnosno reference dokumenata na uzorku do 5% svih dokumenata

44.

Postoji izvještaj o obavljenoj usluzi, odnosno druga vrsta pisanog odobrenja ili dokumentacije kojom se potvrđuje izvršenje usluge

 

 

 

 

 

preslik, odnosno referenca izvještaja ili druge dokumentacije na uzorku do 1% izvršenih usluga, a najviše 100

45.

O izvedenim radovima, sukladno definiranoj proceduri odobrenja radova, postoji privremena, odnosno konačna obračunska situacija, koju odobrava osoba, odnosno tijelo koje nadzire i odobrava radove

 

 

 

 

 

preslike, odnosno reference odobrenih privremenih odnosno konačnih situacija na uzorku od 5% svih ugovora

46.

Na zaprimljenim računima navedeni su svi zakonski elementi računa: mjesto izdavanja, broj i nadnevak, ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj poduzetnika, koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja), ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj obveznika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca), količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga, nadnevak isporuke dobara ili obavljenih usluga, iznos naknade (cijene) isporučenih dobara ili obavljenih usluga, razvrstane po poreznoj stopi, iznos poreza razvrstan po poreznoj stopi i zbrojni iznos naknade i poreza

 

 

 

 

 

uzorak do 1% svih računa, a najviše 100

47.

Zaprimljeni računi sadrže referencu na broj narudžbenice /ugovora na temelju kojeg su roba/usluge/radovi isporučeni

 

 

 

 

 

uzorak do 1% svih računa, a najviše 100

48.

Računi sadrže detaljnu specifikaciju roba/usluga/radova koje odgovaraju opisu i specifikaciji roba/usluga/radova definiranih narudžbenicom odnosno ugovorom

 

 

 

 

 

uzorak do 1% svih računa, a najviše 100

49.

Za svaki račun obavljena je matematička kontrola ispravnosti iznosa koji je zaračunan što je naznačeno na računu

 

 

 

 

 

uzorak do 1% svih računa, a najviše 100

50.

Provjereno je postojanje potpisa, žiga ili druge oznake kojom se može potvrditi da je račun odobren za evidentiranje

 

 

 

 

 

uzorak do 1% svih računa, a najviše 100

51.

Provjerom suštine računa i dokumentacije obavljenih usluga, radova, odnosno nabave robe računu su dodijeljene oznake proračunskih klasifikacija potrebne za evidentiranje u glavnoj knjizi (odgovaraju obveznici primjene proračunskog računovodstva)

 

 

 

 

 

uzorak do 1% svih računa, a najviše 100

52.

Obavljena je kontrola usklađivanja analitičke evidencije i glavne knjige

 

 

 

 

 

dokaz da je kontrola obavljena minimalno jednom mjesečno

53.

Prihodi su evidentirani u glavnoj knjizi u trenutku u kojem su postali raspoloživi i mjerljivi (odgovaraju obveznici primjene proračunskog računovodstva)

 

 

 

 

 

uzorak do 1% svih uplata, a najviše 100

54.

Za donacije nefinancijske imovine u glavnoj knjizi evidentirani su prihodi i rashodi prema procijenjenoj vrijednosti imovine, a međusobni prijenos nefinancijske imovine proračuna i proračunskih korisnika evidentiran je preko promjena u obujmu imovine (odgovaraju obveznici primjene proračunskog računovodstva)

 

 

 

 

 

uzorak do 5% svih donacija i minimalno 5% ukupne vrijednosti svih donacija

55.

Povjerenstva za popis osnovao je čelnik proračuna/proračunskog korisnika. Odredio je datum obavljanja popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanje izvještaja s priloženim popisnim listama

 

 

 

 

 

preslik, odnosno referenca odluke o provođenju popisa

56.

Povjerenstvo za popis obavilo je popis cjelokupne imovine i obveza, sastavilo izvještaj na temelju popisnih lista i predalo ga je čelniku

 

 

 

 

 

preslik, odnosno referenca izvještaja

57.

Poslovne knjige i računovodstvene isprave čuvaju se sukladno rokovima utvrđenima Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (odgovaraju obveznici primjene proračunskog računovodstva)

 

 

 

 

 

odgovarajući dokaz

58.

Uspostavljene računovodstvene evidencije omogućile su praćenje korištenja sredstva po izvorima financiranja i programima (projektima/aktivnostima)

 

 

 

 

 

dio analitičke evidencije po izvorima financiranja i programima (projektima i aktivnostima)

59.

Uspostavljena je evidencija svih ugovora

 

 

 

 

 

preslik, odnosno referenca dijela evidencije

60.

Vodi se analitička evidencija dugotrajne, nefinancijske imovine i usklađena je s glavnom knjigom

 

 

 

 

 

preslik, odnosno referenca dijela evidencije

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake »X« u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika, oznaka »X« stavlja se u stupac N/P.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom.

U ćelije označene sivom bojom nije dozvoljeno upisivati odgovore.

Redni

broj

Pitanje

Odgovor

Obrazloženje

(za odgovore NE)

Referenca

N/P

DA

NE

IZVJEŠTAVANJE

61.

Kod predaje financijskih izvještaja poštivali su se rokovi i način predaje utvrđeni Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (odgovaraju obveznici primjene proračunskog računovodstva)

 

 

 

 

preslike, odnosno reference referentnih stranica financijskih izvještaja

62.

Izvještavali smo Ministarstvo financija o zaduženjima/danim suglasnostima za zaduženja/jamstva sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)

 

 

 

 

preslik, odnosno referenca dopisa

63.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (korisnik pomoći izravnanja) dostavila je izvještaj o utrošenim sredstvima resornom ministarstvu ili nadležnom tijelu državne uprave na propisan način i u rokovima utvrđenima Uredbom o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – nositelji decentraliziranih funkcija)

 

 

 

 

preslik, odnosno referenca dopisa

64.

Kod predaje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave poštivali su se rokovi i odredbe o sadržaju izvještaja utvrđene Zakonom o proračunu (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)

 

 

 

 

broj službenog glasila i datum objave izvještaja

65.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dostavljen je Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 15 dana nakon što ga je donijelo predstavničko tijelo (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)

 

 

 

 

preslik, odnosno referenca dopisa

66.

Općinski načelnik/gradonačelnik, odnosno župan o preraspodjelama izvijestio je predstavničko tijelo u roku utvrđenom u odluci o izvršavanju proračuna (odgovaraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave)

 

 

 

 

preslik, odnosno referenca dopisa

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake »X« u odgovarajući stupac.

Ako pitanje nije primjenjivo na obveznika, oznaka »X« stavlja se u stupac N/P.

Ako se u različitim pitanjima traži isti dokaz, potrebno ga je priložiti samo jednom.

PRILOG 3.

Obveznik ___________________________________

PLAN OTKLANJANJA SLABOSTI I NEPRAVILNOSTI
ZA PRORAČUNSKU GODINU _________

Naziv područja

1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:

1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:

[Opisati slabosti i nepravilnosti]

1.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti

Aktivnost

Očekivani datum otklanjanja

Odgovorna osoba

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

[ime i prezime, funkcija, ustrojstvena jedinica]

2. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:

2.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:

[Opisati slabosti i nepravilnosti]

2.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti

Aktivnost

Očekivani datum otklanjanja

Odgovorna osoba

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

[ime i prezime, funkcija, ustrojstvena jedinica]

3. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:

3.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:

[Opisati slabosti i nepravilnosti]

3.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti

Aktivnost

Očekivani datum otklanjanja

Odgovorna osoba

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

[ime i prezime, funkcija, ustrojstvena jedinica]

PRILOG 4.

Obveznik ___________________________________

IZVJEŠĆE O OTKLONJENIM SLABOSTIMA I NEPRAVILNOSTIMA
ZA PRORAČUNSKU GODINU _________

Naziv područja

1. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:

1.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:

[Opisati slabosti i nepravilnosti]

1.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti

Aktivnost

Očekivani datum otklanjanja

Odgovorna osoba

Realizacija

Obrazloženje za nerealizirane/ djelomično realizirane

aktivnosti

Novi očekivani datum otklanjanja

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

[ime i prezime, funkcija, ustrojstvena jedinica]

2. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:

2.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:

[Opisati slabosti i nepravilnosti]

2.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti

Aktivnost

Očekivani datum otklanjanja

Odgovorna osoba

Realizacija

Obrazloženje za nerealizirane/

djelomično realizirane

aktivnosti

Novi očekivani datum otklanjanja

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

[ime i prezime, funkcija, ustrojstvena jedinica]

3. Pitanje iz Upitnika gdje je uočena slabost i nepravilnost:

3.1. Opis slabosti i nepravilnosti s analizom uzroka:

[Opisati slabosti i nepravilnosti]

3.2. Akcijski plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti s popisom potrebnih aktivnosti i očekivanim datumom otklanjanja slabosti i nepravilnosti

Aktivnost

Očekivani datum otklanjanja

Odgovorna osoba

Realizacija

Obrazloženje za nerealizirane/djelomično realizirane

aktivnosti

Novi očekivani datum otklanjanja

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

[ime i prezime, funkcija, ustrojstvena jedinica]

PRILOG 5.

Obveznik ___________________________________

MIŠLJENJE UNUTARNJIH REVIZORA
O SUSTAVU FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA ZA PODRUČJA KOJA SU BILA REVIDIRANA
U ____________ GODINI

I. MIŠLJENJE O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA
ZA REVIDIRANA PODRUČJA[3]1

II. PODACI O OBAVLJENIM UNUTARNJIM REVIZIJAMA ____________ GODINI[4]2

RB

Unutarnja revizija

Stručno mišljenje

Pozitivni nalazi

Utvrđene slabosti

Preporuke za unaprjeđenje

Status provedbe preporuka

1.

[naziv revizije i datum konačnog izvještaja]

[sažetak stručnog mišljenja iz upravljačkog sažetka]

[navesti ključne kontrole koje funkcioniraju]

[navesti ključne slabosti/nalaze]

[navesti ključne preporuke]

[navesti provedene preporuke]

[navesti djelomično provedene preporuke]

[navesti neprovedene preporuke i razloge neprovođenja]

[navesti neprihvaćene preporuke i razloge neprihvaćanja]

2.

3.

4.

III. PODACI O PREPORUKAMA UNUTARNJE REVIZIJE IZ RANIJIH RAZDOBLJA PROVEDENIMA U PRORAČUNSKOJ GODINI ________

RB

Unutarnja revizija

Provedene preporuke u proračunskoj godini

1.

[naziv revizije i datum konačnog izvještaja]

[navesti provedene preporuke u proračunskoj godini]

2.

Mjesto i datum:_________________

_______________________________________________

[potpis voditelja jedinice za unutarnju reviziju/unutarnjeg revizora]

[1]* Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako nisu uočene slabosti i nepravilnosti.

[2]* Obrazac Izjave o fiskalnoj odgovornosti, koja se daje ako su uočene slabosti i nepravilnosti.

[3]1 Mišljenje o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola daje se za područja za koja su prikupljeni dokazi na osnovi obavljenih unutarnjih revizija u prethodnoj proračunskoj godini i praćenja provedbe danih preporuka, uključujući i preporuke iz ranijeg razdoblja provedene u prethodnoj proračunskoj godini.

[4]2 Podaci se navode za svaku obavljenu unutarnju reviziju u prethodnoj godini za koju se podnosi mišljenje.