Odluka o provođenju mjera utvrđenih Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1970 (2011) u svezi sa situacijom u Velikoj Socijalističkoj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji

NN 78/2011 (8.7.2011.), Odluka o provođenju mjera utvrđenih Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1970 (2011) u svezi sa situacijom u Velikoj Socijalističkoj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1650

Na temelju članka 4. Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja (»Narodne novine«, broj 139/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. travnja 2011. godine donijela

ODLUKU

O PROVOĐENJU MJERA UTVRĐENIH REZOLUCIJOM VIJEĆA SIGURNOSTI UJEDINJENIH NARODA 1970 (2011) U SVEZI SA SITUACIJOM U VELIKOJ SOCIJALISTIČKOJ NARODNOJ LIBIJSKOJ ARAPSKOJ DŽAMAHIRIJI

I.

Ovom Odlukom uređuje se provođenje mjera utvrđenih Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1970 (2011), usvojenom 26. veljače 2011. godine, koje se odnose i na popise fizičkih i pravnih osoba koje podliježu mjerama iz te Rezolucije, a popisi su kao Prilog I. i Prilog II. sastavni dio ove Odluke.

II.

Zabranjuje se pravnim i fizičkim osobama izravna ili neizravna dostava, prodaja i transfer, s područja Republike Hrvatske, odnosno preko njega, ili da to čine državljani Republike Hrvatske, kao i da se za to koriste brodovi ili letjelice pod zastavom Republike Hrvatske, naoružanja i srodne vojne opreme svih vrsta, uključujući i oružje i streljivo, vojna vozila i opremu, paravojnu opremu i pričuvne dijelove za sve dosad navedeno, te tehnička pomoć, obuka, financijska ili druga pomoć koja se odnosi na vojno djelovanje, te na pružanje, održavanje ili uporabu bilo kojeg oružja i srodne vojne opreme, uključujući i ponudu plaćeničkoga vojnoga kadra, bez obzira na to potječe li s područja Republike Hrvatske ili ne.

Mjere iz stavka 1. ove točke ne primjenjuju se na:

(a) opskrbu neubojitom vojnom opremom koja je isključivo namijenjena za humanitarne ili zaštitne svrhe te s tim povezanu tehničku pomoć ili izobrazbu, a što unaprijed odobrava nadležni Odbor Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda;

(b) zaštitnu odjeću, uključujući i neprobojne prsluke i vojne kacige koje u Veliku Socijalističku Narodnu Libijsku Arapsku Džamahiriju, privremeno za vlastite osobne potrebe, uvozi osoblje Ujedinjenih naroda, predstavnici medija i djelatnici na humanitarnim i razvojnim radovima i radovima koji su s njima povezani;

(c) ostalu prodaju ili dostavu oružja te srodnu vojnu opremu ili pružanje pomoći kao i osiguranje kadra, koje unaprijed odobri Odbor.

III.

Republika Hrvatska zabranjuje svim fizičkim i pravnim osobama nabavu svih vrsta oružja i srodnog materijala Velike Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije i u tu svrhu uporabu plovila ili letjelica pod hrvatskom zastavom, bez obzira potječu li s područja Velike Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije ili ne.

Nalaže se podvrgnuti inspekcijskom pregledu sav teret na putu u Veliku Socijalističku Narodnu Libijsku Arapsku Džamahiriju i iz nje, sukladno nacionalnom zakonodavstvu i međunarodnome pravu, posebno pravu mora i relevantnim međunarodnim sporazumima o civilnom zračnom prometu, uključujući pomorske i zračne luke, ako na osnovi raspoloživih informacija postoje opravdani razlozi za vjerovanje kako taj teret sadrži predmete čija su dostava, prodaja, transfer ili izvoz zabranjeni točkom II. ove Odluke, u smislu osiguranja stroge provedbe tih odredaba.

Nalaže se nadležnim tijelima Republike Hrvatske da po otkrivanju predmeta zabranjenih točkom II. ove Odluke zaplijene i uklone (uništenjem, stavljanjem izvan funkcije, pohranom ili preseljenjem radi odlaganja u drugu državu koja nije država porijekla ili odredišta) predmete čija su dostava, prodaja transfer ili izvoz zabranjeni točkom II. ove Odluke.

Poduzet će se potrebne mjere kako bi se hrvatske državljane snažno odvratilo od putovanja u Veliku Socijalističku Narodnu Libijsku Arapsku Džamahiriju radi sudjelovanja u radnjama u ime libijskih državnih tijela za koje se može osnovano posumnjati da će pridonijeti kršenju ljudskih prava.

IV.

Poduzet će se neophodne mjere kako bi se spriječio ulazak na hrvatski teritorij ili prolaz preko njega svih osoba koje se navode u prilogu I. ove Odluke.

Mjere iz stavka 1. ove točke ne primjenjuju se:

(a) kad Odbor Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, razmatrajući pojedinačne predmete, utvrdi kako je takvo putovanje opravdano zbog humanitarnih potreba, uključujući i vjerske obaveze;

(b) kad je ulazak ili prolaz potreban radi izvršenja sudskoga postupka;

(c) kad Odbor Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda razmatrajući pojedinačne predmete utvrdi kako bi izuzeće pridonijelo cilju ostvarenja mira i nacionalnog pomirenja u Velikoj Socijalističkoj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji i stabilnosti u regiji;

(d) kad neka država, razmatrajući pojedinačni predmet utvrdi kako je takav ulazak ili prolaz potreban za unaprjeđenje mira i stabilnosti u Velikoj Socijalističkoj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji i kad ta država naknadno, u roku od četrdeset i osam sati od donošenja takve odluke, o tome obavijesti Odbor.

V.

Republika Hrvatska će bez odlaganja zamrznuti sva financijska sredstva i drugu financijsku imovinu i ekonomske resurse, koji se nalaze na hrvatskom teritoriju, a u vlasništvu su ili pod nadzorom, izravnim ili neizravnim:

– osoba ili subjekata koje su navedene u prilogu II. ove Odluke ili koje je naznačio Odbor Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda;

– osoba ili subjekata koji nastupaju u njihovo ime ili prema njihovim naputcima, odnosno subjekata koji se nalaze u njihovome vlasništvu ili su pod njihovim nadzorom.

Republika Hrvatska spriječit će hrvatske državljane kao i sve druge osobe ili subjekte na hrvatskom teritoriju da stave na raspolaganje bilo koja financijska sredstva, financijsku imovinu ili gospodarske resurse osobama i subjektima navedenim u prilogu II. ove Odluke, te osobama koje je imenovao Odbor, kao i to da ona budu upotrijebljena u korist svih gore spomenutih osoba i subjekata, uzimajući u obzir da se u kasnijoj fazi zamrznuta imovina stavi na raspolaganje za potrebe naroda Velike Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije.

Navedene mjere iz stavka 1. ove točke neće se primijeniti na financijska sredstva, drugu financijsku imovinu ili gospodarske resurse za koje su nadležna tijela utvrdila da su:

(a) neophodni za:

– pokrivanje osnovnih troškova, uključujući i plaćanje hrane, najamnine, hipoteke, lijekova i liječenja, poreza, premija osiguranja, te naknade za režije;

– isključivo za plaćanje primjerenih stručnih honorara ili za povrat troškova nastalih vezano uz pružanje pravnih usluga u skladu s nacionalnim pravom, te honorara i troškova usluga u skladu s nacionalnim propisima;

– redovito držanje, odnosno održavanje zamrznutih sredstava ili druge financijske imovine i ekonomskih resursa, nakon upućivanja obavijesti Odboru o namjeri da se odobri, kad je primjereno, pristup takvim financijskim sredstvima, drugoj financijskoj imovini i ekonomskim resursima, te ako u roku od pet radnih dana od takve obavijesti Odbor ne donese negativnu odluku;

(b) neophodni za pokrivanje izvanrednih troškova, pod uvjetom da je obaviješten Odbor te da ih je Odbor odobrio;

(c) predmet sudskog, upravnog ili arbitražnog založnog prava, odnosno presude, u kojem se slučaju financijska sredstva, druga financijska imovina i ekonomski resursi mogu koristiti za podmirenje toga založnog prava ili presude pod uvjetom da su založno pravo ili presuda postali valjani prije stupanja na snagu ove Odluke, te da nisu u korist osobe ili subjekta koje je naznačio Odbor sukladno stavku 1. ove točke, te da je o tome obaviješten Odbor.

Republika Hrvatska može dopustiti da se imovini zamrznutoj u skladu sa stavkom 1. ove točke pridodaju kamate i drugi prihodi koji na te račune dospijevaju ili plaćanja koja dospijevaju na temelju ugovora, sporazuma ili obaveza nastalih prije datuma kad su ti računi postali predmetom odredaba ove Odluke, pod uvjetom da te kamate, drugi prihodi ili plaćanja nastave biti predmetom ovih odredaba te da budu zamrznuti.

Mjere navedene u stavku 1. ove točke ne sprječavaju naznačenu osobu ili subjekt da podmiri dospjelu obavezu proizašlu iz ugovora nastalog prije nego li je ta osoba ili taj subjekt uvršten u popis, pod uvjetom da su nadležna tijela utvrdila kako tu uplatu ne prima izravno ili neizravno osoba, odnosno subjekt naznačen u stavku 1. ove točke, te nakon što je obaviješten Odbor o namjeri da u tu svrhu obave ili prime takvo plaćanje, odnosno da se odobri, ako je primjereno, odmrzavanje financijskih sredstava, druge financijske imovine ili ekonomskih resursa deset radnih dana prije davanja takvog odobrenja.

VI.

Nadležno tijelo za podnošenje izvješća Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda je Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 004-01/11-01/04

Urbroj: 5030106-11-1

Zagreb, 2. travnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

PRILOG I.

ZABRANA PUTOVANJA

1. Al-Baghdadi, Dr. Abdulqader Mohammed

Broj putovnice: B010574. Datum rođenja: 1. 7. 1950.

Voditelj Ureda za vezu Revolucionarnih odbora. Revolucionarni odbori umiješani su u nasilje prema prosvjednicima.

2. Dibri, Abdulqader Yusef

Datum rođenja: 1946. Mjesto rođenja: Houn, Libija.

Načelnik osobnog osiguranja Muammara Qadhafija. Odgovoran za sigurnost režima. U prošlosti je upravljao nasiljem protiv disidenata.

3. Dorda, Abu Zayd Umar

Ravnatelj Organizacije za vanjsku sigurnost. Lojalan režimu. Načelnik vanjske obavještajne agencije.

4. Jabir, general bojnik Abu Bakr Yunis

Datum rođenja: 1952. Mjesto rođenja: Jalo, Libija.

Ministar obrane. Ukupna odgovornost za postupanje oružanih snaga.

5. Matuq, Matuq Mohammed

Datum rođenja: 1956. Mjesto rođenja: Khoms.

Tajnik za komunalne službe. Visoki dužnosnik režima. Povezanost s revolucionarnim odborima. U prošlosti bio umiješan u suzbijanje disidenata i u nasilje.

6. Qadhaf Al-dam, Sayyid Mohammed

Datum rođenja: 1948. Mjesto rođenja: Sirte, Libija.

Bratić Muammara Qadhafija. U osamdesetim godinama dvadesetog stoljeća, Sayyid je bio umiješan u ubojstva disidenata i navodno je odgovoran za nekoliko smrti u Europi. Smatra se također kako je bio umiješan u nabavu oružja.

7. Qadhafi, Aisha Muammar

Datum rođenja: 1978. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija.

Kćerka Muammara Qadhafija. Bliske veze s režimom.

8. Qadhafi, Hannibal Muammar

Broj putovnice: B.002210. Datum rođenja: 20. 9. 1975. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija. Sin Muammara Qadhafija. Bliske veze s režimom.

9. Qadhafi, Khamis Muammar

Datum rođenja: 1978. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija.

Sin Muammara Qadhafija. Bliske veze s režimom. Zapovijedanje vojnim postrojbama umiješanim u gušenje prosvjeda.

10. Qadhafi, Mohammed Muammar

Datum rođenja: 1970. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija.

Sin Muammara Qadhafija. Bliske veze s režimom.

11. Qadhafi, Muammar Mohammed Abu Minyar

Datum rođenja: 1942. Mjesto rođenja: Sirte, Libija.

Vođa revolucije, vrhovni zapovjednik oružanih snaga. Odgovornost za davanje naredbe za gušenje prosvjeda, povrede ljudskih prava.

12. Qadhafi, Mutassim

Datum rođenja: 1976. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija.

Savjetnik za nacionalnu sigurnost. Sin Muammara Qadhafija. Bliske veze s režimom.

13. Qadhafi, Saadi

Broj putovnice: 014797. Datum rođenja: 25. 5. 1973. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija.

Zapovjednik posebnih snaga. Sin Muammara Qadhafija. Bliske veze s režimom. Zapovijedanje vojnim postrojbama umiješanim u gušenje prosvjeda.

14. Qadhafi, Saif al-Arab

Datum rođenja: 1982. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija.

Sin Muammara Qadhafija. Bliske veze s režimom.

15. Qadhafi, Saif al-Islam

Broj putovnice: B014995. Datum rođenja: 25. 6. 1972. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija.

Ravnatelj Zaklade Qadhafi. Sin Muammara Qadhafija. Bliske veze s režimom. Izjave kojima se javno raspiruje i potiče nasilje prema prosvjednicima.

16. Al-Senussi, pukovnik Abdullah

Datum rođenja: 1949. Mjesto rođenja: Sudan.

Ravnatelj vojnoobavještajne službe. Umiješanost vojnoobavještajne službe u gušenje prosvjeda. Sumnja se da je u prošlosti bio umiješan u masakr u zatvoru Abu Selim. U odsutnosti osuđen za bombu na letu UTA-e. Šogor Muammara Qadhafija.

PRILOG II.

ZAMRZAVANJE IMOVINE

1. Qadhafi, Aisha Muammar

Datum rođenja: 1978. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija.

Kćerka Muammara Qadhafija. Bliske veze s režimom.

2. Qadhafi, Hannibal Muammar

Broj putovnice: B.002210. Datum rođenja: 20. 9. 1975. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija. Sin Muammara Qadhafija. Bliske veze s režimom.

3. Qadhafi, Khamis Muammar

Datum rođenja: 1978. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija.

Sin Muammar Qadhafi. Bliske veze s režimom. Zapovijedanje vojnim postrojbama umiješanim u gušenje prosvjeda.

4. Qadhafi, Muammar Mohammed Abu Minyar

Datum rođenja: 1942. Mjesto rođenja: Sirte, Libija.

Vođa revolucije, vrhovni zapovjednik oružanih snaga. Odgovornost za naređivanje obuzdavanja prosvjeda, povrede ljudskih prava.

5. Qadhafi, Mutassim

Datum rođenja: 1976. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija.

Savjetnik za nacionalnu sigurnost. Sin Muammara Qadhafija. Bliske veze s režimom.

6. Qadhafi, Saif al-Islam

Broj putovnice: B014995. Datum rođenja: 25. 6. 1972. Mjesto rođenja: Tripoli, Libija.

Ravnatelj Zaklade Qadhafi. Sin Muammara Qadhafija. Bliske veze s režimom. Izjave kojima se javno raspiruje i poziva na nasilje prema prosvjednicima.