Odluka o načinu provođenja međunarodnih mjera ograničavanja raspolaganja imovinom

NN 78/2011 (8.7.2011.), Odluka o načinu provođenja međunarodnih mjera ograničavanja raspolaganja imovinom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1651

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004, 77/2009 i 145/2010), a u vezi s člancima 2. i 4. stavkom 1. Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja (»Narodne novine«, broj 139/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. travnja 2011. godine donijela

ODLUKU

O NAČINU PROVOĐENJA MEĐUNARODNIH MJERA OGRANIČAVANJA RASPOLAGANJA IMOVINOM

I.

Ovom Odlukom uređuje se:

a) način provedbe i primjene međunarodnih mjera ograničavanja raspolaganja imovinom iz članka 11., a u vezi s člankom 2. stavkom 2. točkom f) Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja (u daljnjem tekstu: Zakon) sukladno odlukama Vlade Republike Hrvatske, donesenima na temelju Zakona;

b) obavještavanje o pripadajućim popisima svih subjekata na koje se primjenjuju mjere ograničavanja (u daljnjem tekstu: Popis);

c) nadležnost u provedbi, primjeni, nadzoru i primanju obavijesti u vezi s međunarodnim mjerama ograničavanja raspolaganja imovinom (u daljnjem tekstu: Mjere).

II.

Sva imovina definirana člankom 3. Zakona, svih subjekata koji se nalaze na Popisu, zamrznut će se bez odlaganja te će se osigurati da predmetna imovina ne bude izravno ili neizravno dostupna za korištenje tim subjektima.

III.

Nadzorna tijela iz članka 13. Zakona, pratit će provedbu Zakona i primjenu Mjera te informirati fizičke i pravne osobe, kao i druge subjekte, koji su u svom djelovanju dužni osigurati izravnu primjenu Mjera, o nužnosti i značenju njihove primjene.

IV.

Sve fizičke i pravne osobe te tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima, primijenit će Mjere izravno, na taj način da zamrznu svu imovinu koja je u vlasništvu, posjedu ili na drugi način pripada subjektima koji se nalaze na Popisu, odnosno imovinu koja je pod njihovom kontrolom ili nadzorom, te će o tome donijeti obavijest.

Obavijest u smislu ove Odluke predstavlja opći naziv akta kojim se subjekt, prema čijoj je imovini mjera primijenjena, obavještava o primijenjenoj mjeri. Obavijest se dostavlja i Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija.

Obavijest iz stavka 2. ove točke sadrži odgovarajuće podatke iz članka 6. stavka 3. ili stavka 4. Zakona.

Imovina iz stavka 1. ove točke ostaje pod nadzorom osobe ili tijela koje je donijelo obavijest, a do donošenja:

a) odluke Vlade Republike Hrvatske, kojom se prestaje primjenjivati Mjera,

b) rješenja nadležnoga ministarstva za postupanje po podnesku (sukladno članku 8. Zakona),

c) odluke nadležnog suda (sukladno članku 12. Zakona).

V.

Tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima, ukoliko u svojim provjerama evidencija kojima raspolažu te tijekom obavljanja poslova iz svoga djelokruga dođu do podatka o imovini subjekata koji se nalaze na Popisu, a koja imovina se nalazi kod druge fizičke ili pravne osobe, ili se podatak o imovini nalazi u registrima koji se vode na temelju posebnog zakona kod drugog tijela, dostavit će taj podatak osobi kod koje se nalazi imovina i tijelu koje vodi registar, radi njihovog postupanja.

VI.

Tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima nadležna su za provjere Popisa i/ili nadzor nad provedbom ovog Zakona, u skladu sa zakonskim ovlastima, a to se odnosi naročito na:

– Hrvatsku narodnu banku – za nadzor pravnih osoba koje nadzire na temelju zakona;

– Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga – za imovinu na tržištu kapitala, osiguranja i fondova;

– Središnje klirinško depozitarno društvo i Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga – za dionice na tržištu kapitala;

– Ministarstvo pravosuđa – za udjele u trgovačkim društvima, te dionice koje nisu na tržištu kapitala;

– Ministarstvo financija – Financijski inspektorat – za imovinu kod nefinancijskih profesija, poput odvjetnika i javnih bilježnika;

– javne bilježnike pri ovjeravanju ili solemnizaciji ugovora kojim se raspolaže nekretninama, Ministarstvo financija – Porezna uprava, Ministarstvo pravosuđa – za nekretnine i zemljišne knjige;

– Ministarstvo financija – Porezna uprava, Ministarstvo financija – Carinska uprava, Ministarstvo unutarnjih poslova – za vozila;

– Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, lučke kapetanije, Ministarstvo financija – Carinska uprava, Ministarstvo financija – Porezna uprava, Ministarstvo unutarnjih poslova – za plovila;

– Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Agenciju za civilno zrakoplovstvo, Ministarstvo financija – Porezna uprava, Ministarstvo financija – Carinska uprava, Ministarstvo unutarnjih poslova – za zrakoplove;

– svako tijelo koje provodi nadzor nad pravnim i fizičkim osobama – za druge oblike ili nositelje imovine.

VII.

Tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima tijekom provođenja redovitog nadzora zakonitosti rada svojih subjekata nadzora, provodit će i nadzor primjene Mjera, te na odgovarajući način obavještavati svoje subjekte nadzora o Popisima.

U slučaju sumnje da je počinjen prekršaj ili kazneno djelo iz Zakona, nadležno nadzorno tijelo uputit će subjekt nadzora na žurnu potrebu primjene Mjera, te postupiti sukladno Zakonu.

VIII.

U slučajevima brisanja osobe s Popisa, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija izvješćuje o tome tijelo koje je Mjeru primijenilo, a na temelju podataka iz Zbirke podataka o međunarodnim mjerama ograničavanja, fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima na koje se mjere ograničavanja odnose.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 004-01/11-01/06

Urbroj: 5030109-11-1

Zagreb, 8. travnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.