PRAVILNIK O PROVEDBI SUSTAVA PROIZVODNIH OGRANIČENJA U SEKTORU ŠEĆERA

NN 78/2011 (8.7.2011.), PRAVILNIK O PROVEDBI SUSTAVA PROIZVODNIH OGRANIČENJA U SEKTORU ŠEĆERA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1656

Na temelju članka 15. stavka 2. podstavka 3., 4. i 5., članka 27. stavka 3. te članka 28. stavka 11. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« br. 149/09, 22/11), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI SUSTAVA PROIZVODNIH OGRANIČENJA U SEKTORU ŠEĆERA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju postupak i uvjeti odobravanja proizvodnje, odnosno povlačenja odobrenja proizvodnje tvrtkama u sektoru šećera te način provedbe sustava proizvodnih ograničenja.

Definicije

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

(1) Rafinerija – tvrtka koja rafinira uvezeni sirovi šećer od šećerne trske i koja je u tržišnoj godini 2007./2008. rafinirala uvezeni sirovi šećer od šećerne trske u količini od najmanje 15.000 tona.

(2) Proizvodni pogon – stalna poslovna jedinica određena i uređena za proizvodnju šećera, odnosno za preradu šećera.

(3) Tvrtka za preradu šećera – tvrtka koja koristi industrijski šećer u proizvodnji jednog ili više proizvoda iz Priloga 4. ovoga Pravilnika i koja je odobrena u skladu s člankom 10. ovoga Pravilnika.

(4) Industrijski šećer – šećer koji je proizveden u količini većoj od količine za koju je dodijeljeno pravo proizvodnje iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika i koji se koristi isključivo za proizvodnju jednog ili više proizvoda iz Priloga 4. ovoga Pravilnika.

ODOBRAVANJE PROIZVOĐAČA ŠEĆERA TE POVLAČENJE ODOBRENJA

Rješenje o odobrenju proizvođača šećera

Članak 3.

(1) Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) rješenjem odobrava proizvođača šećera koji podnese zahtjev iz članka 4. ovoga Pravilnika pod uvjetom da proizvođač:

– dokaže svoje proizvodne kapacitete;

– preuzme obvezu dostavljati sve tražene podatke;

– pristane da se nad njim provodi kontrola sukladno odredbama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« br. 149/09, 22/11);

– nema privremeno ili trajno ukinuto rješenje o odobrenju, odnosno nije u postupku ukidanja rješenja o odobrenju iz članka 6. ovoga Pravilnika.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuje se proizvođačima koji proizvode šećer iz šećerne repe i/ili ispunjavaju uvjete za stjecanje statusa rafinerije.

Zahtjev za odobrenje proizvođača šećera

Članak 4.

(1) Proizvođač šećera može predati zahtjev za odobrenje proizvodnje šećera od šećerne repe i/ili stjecanje statusa rafinerije.

(2) Zahtjev za odobrenje proizvodnje šećera od šećerne repe podnosi se Ministarstvu na obrascu iz Priloga 1. ovoga Pravilnika. Zahtjev se dostavlja poštom na adresu Ulica grada Vukovara 78,
10 000 Zagreb, uz naznaku »Zahtjev za odobrenje proizvođača šećera od šećerne repe«.

(3) Zahtjev za stjecanje statusa rafinerije podnosi se Ministarstvu na obrascu iz Priloga 2. ovoga Pravilnika. Zahtjev se dostavlja poštom na adresu Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, uz naznaku »Zahtjev za stjecanje statusa rafinerije«.

(4) Pri podnošenju zahtjeva iz stavka 2., odnosno stavka 3. ovoga članka proizvođač šećera u pisanom obliku preuzima sljedeće obveze na obrascu iz Priloga 3. ovoga Pravilnika:

– priopćavanje bez odgode Ministarstvu svih izmjena podataka iz Priloga 1. i Priloga 2. ovoga Pravilnika;

– omogućavanje uvida Ministarstvu, odnosno Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) u evidencije vođene u skladu s člankom 7. ovoga Pravilnika i prodajnih cijena utvrđenih u skladu s Pravilnikom o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« br. 87/10, 107/10);

– redovito izvješćivanje na temelju Pravilnika o izvješćivanju u sektoru šećera (»Narodne novine« br. 95/10);

– pružanje svih podataka ili dokaznih dokumenata na zahtjev Ministarstva, odnosno Agencije za plaćanja.

(5) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Ministarstvu najkasnije do 29. veljače 2012. godine.

(6) U slučaju da podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka ne ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom, Ministarstvo rješenjem odbija zahtjev.

Članak 5.

Prije izdavanja rješenja iz članka 3. ovoga Pravilnika Agencija za plaćanja na zahtjev Ministarstva provodi kontrolu podataka sadržanih u zahtjevu za odobrenje iz članka 4. ovoga Pravilnika te Ministarstvu dostavlja izvješće o obavljenoj kontroli na terenu.

Ukidanje rješenja o odobrenju proizvođača šećera

Članak 6.

(1) Rješenje iz članka 3. ovoga Pravilnika se ukida ukoliko se ustanovi da jedan od uvjeta iz članka 3. ovoga Pravilnika nije ispunjen. Rješenje o odobrenju može se ukinuti tijekom tržišne godine, pri čemu ukidanje rješenja nema retroaktivni učinak.

(2) Proizvođač šećera kojem je ukinuto rješenje o odobrenju može podnijeti novi zahtjev za odobrenje sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Obvezne evidencije odobrenih proizvođača šećera

Članak 7.

(1) Proizvođači šećera imaju obvezu voditi mjesečne evidencije za svaki od vlastitih proizvodnih pogona.

(2) Proizvođač šećera je dužan čuvati evidencije iz stavka 1. ovoga članka najmanje tri tržišne godine koje slijede godinu za koju je evidencija vođena, a ista mora sadržavati najmanje podatke o:

– količinama primljenih sirovina, a ako se radi o šećernoj repi, podatak o udjelu šećera koji je utvrđen pri preuzimanju;

– prema potrebi, zaprimljenim konačnim proizvodima, odnosno poluproizvodima;

– količinama dobivenih konačnih proizvoda i nusproizvoda;

– gubicima nastalim pri preradi;

– uništenim količinama i razlozima uništenja;

– otpremljenim količinama konačnih proizvoda.

Kontrola na terenu odobrenih proizvođača šećera

Članak 8.

(1) Svake tržišne godine Agencija za plaćanja obavlja kontrolu na terenu svih odobrenih proizvođača šećera od šećerne repe i rafinerija.

(2) Kontrolom se utvrđuje točnost i potpunost podataka u evidenciji iz članka 7. ovoga Pravilnika i u izvješćima dostavljenim na temelju Pravilnika o izvješćivanju u sektoru šećera (»Narodne novine« br. 95/10), a posebno putem analize podudarnosti zaprimljenih količina sirovina i dobivenih količina konačnih proizvoda, te putem usporedbe evidencije i trgovačkih dokumenata ili drugih relevantnih dokumenata.

(3) Osim kontrole iz stavka 2. ovoga članka, kontrola na terenu obuhvaća i:

– ocjenu točnosti mjernih instrumenata i laboratorijskih analiza, kojima se ispituju preuzete sirovine i njihov ulaz u proizvodnju, dobiveni proizvodi i tijekovi zaliha;

– ispitivanje točnosti i potpunosti podataka koji se koriste za utvrđivanje prosječnih mjesečnih prodajnih cijena poduzeća, kako je utvrđeno Pravilnikom o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« br. 87/10, 107/10).

(4) Barem jedanput u dvije godine kontrole uključuju i fizičku kontrolu zaliha.

(5) Ako Agencija za plaćanja odredi da je određene elemente kontrole moguće provesti i na temelju uzorka, taj uzorak mora jamčiti pouzdanu i reprezentativnu razinu kontrole.

(6) Za svaku se kontrolu na terenu sastavlja izvješće o kontroli kojeg potpisuje kontrolor i koje sadrži pojedinosti o izvršenim kontrolama. U izvješću se posebice navodi:

– datum kontrole i osobe prisutne tijekom kontrole;

– kontrolirano razdoblje i odnosne količine;

– tehnike korištene pri kontroli, uključujući, prema potrebi, i metode uzimanja uzoraka;

– rezultati kontrole i eventualne potrebne korektivne mjere;

– procjena ozbiljnosti, razmjera, trajnosti i trajanja svih utvrđenih nedostataka i nepodudarnosti, kao i drugih elemenata koje je potrebno uzeti u obzir za primjenu sankcija.

(7) Sva izvješća o kontroli moraju se arhivirati i čuvati najmanje tri tržišne godine koje slijede godinu u kojoj je provjera izvršena, na način da se Ministarstvu omogući jednostavan pristup radi provjere i kontrole.

Članak 9.

(1) Agencija za plaćanja će bez odgode Ministarstvu dostaviti pisanu obavijest o neispunjavanju obveza iz članka 3. stavka 1., za čiju je kontrolu nadležna.

(2) Agencija za plaćanja dostavlja Ministarstvu najkasnije do 31. ožujka godišnje izvješće za prethodnu tržišnu godinu, u kojemu se navodi broj kontrola izvršenih sukladno članku 8. ovoga Pravilnika te za svaku izvršenu kontrolu ustanovljene nedostatke i poduzete mjere.

ODOBRAVANJE TVRTKI ZA PRERADU ŠEĆERA

Rješenje o odobrenju tvrtke za preradu šećera

Članak 10.

(1) Ministarstvo rješenjem odobrava zahtjev iz članka 11. ovoga Pravilnika tvrtki koja ima kapacitete za preradu šećera u jedan ili više industrijskih proizvoda iz Priloga 4. ovoga Pravilnika i koja podnese zahtjev iz članka 11. ovoga Pravilnika te u pisanom obliku preuzima sljedeće obveze na obrascu iz Priloga 7. ovoga Pravilnika:

– vođenje evidencije koja će se ažurirati najmanje jedanput mjesečno i koja mora sadržavati minimalno sljedeće podatke:

a) količine industrijskog šećera kupljenog za preradu;

b) količine prerađenog industrijskog šećera te količine i vrste konačnih proizvoda i nusproizvoda proizvedenih od tog industrijskog šećera;

c) gubitak pri preradi;

d) uništene količine industrijskog šećera i razlozi za uništenje;

e) količine i vrste proizvoda prodanih ili prenesenih od strane tvrtke za preradu šećera;

– čuvanje evidencije najmanje tri tržišne godine koje slijede godinu za koju je evidencija vođena;

– redovito izvješćivanje na temelju Pravilnika o izvješćivanju u sektoru šećera (»Narodne novine« br. 95/10) i Pravilnika o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« br. 87/10, 107/10);

– nabava industrijskog šećera na temelju pisanih ugovora u skladu s člankom 23. ovoga Pravilnika;

– osiguranje, na zahtjev Ministarstva, odnosno Agencije za plaćanja, svih informacija, odnosno popratne dokumentacije, potrebnih za provjeru podrijetla i načina korištenja industrijskog šećera;

– omogućavanje Agenciji za plaćanja provedbe odgovarajućih kontrola.

(2) Tvrtka za preradu šećera ima obvezu bez odgode Ministarstvu priopćiti sve izmjene podataka iz Priloga 5. na obrascu iz Priloga 6. ovoga Pravilnika.

Zahtjev za odobrenje tvrtke za preradu šećera

Članak 11.

(1) Zahtjev za odobrenje tvrtke za preradu šećera dostavlja se Ministarstvu na obrascu iz Priloga 5. ovoga Pravilnika. Zahtjev se dostavlja poštom na adresu Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb uz naznaku »Zahtjev za odobrenje tvrtke za preradu šećera«.

(2) U zahtjevu za odobrenje tvrtka za preradu šećera treba navesti proizvodne kapacitete i koeficijente tehničke obrade industrijskog šećera, kao i precizni opis industrijskog proizvoda koji će proizvesti.

(3) Agencija za plaćanja će izvršiti kontrolu vjerodostojnosti koeficijenta tehničke obrade industrijskog šećera. Ako koeficijenti specifični za tu tvrtku ne postoje, provjera će se zasnovati na opće prihvaćenim koeficijentima od strane odgovarajuće prerađivačke industrije.

(4) U slučaju da podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka ne ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom, Ministarstvo rješenjem odbija zahtjev.

Ukidanje rješenja o odobrenju tvrtke za preradu šećera

Članak 12.

(1) Ministarstvo će ukinuti rješenje iz članka 10. ovoga Pravilnika ukoliko se ustanovi da jedan od uvjeta iz članka 10. ovoga Pravilnika nije ispunjen.

(2) Ukidanje rješenja o odobrenju moguće je u bilo kojem trenutku tijekom tržišne godine s učinkom od dana ukidanja.

(3) U slučaju da na temelju izvršenih kontrola Agencija za plaćanja utvrdi nepodudarnost stvarnih zaliha s podacima o zalihama navedenim u evidencijama i dokumentima o isporuci industrijskog šećera, odnosno nepostojanje pisanih dokaza, o tome će bez odgode obavijestiti Ministarstvo. U tom slučaju Ministarstvo će rješenjem ukinuti rješenje iz članka 10. ovoga Pravilnika na rok od tri mjeseca.

(4) Rok iz stavka 3. ovoga članka počinje teći od datuma kada je utvrđeno nepodudaranje podataka, odnosno nepostojanje dokumenata iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Tijekom razdoblja u kojem vrijedi rješenje iz stavka 3. ovoga članka, tvrtka za preradu šećera ne smije preuzimati industrijski šećer, ali smije koristiti količine koje je preuzela prije početka roka iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Ministarstvo neće ukinuti rješenje o odobrenju ukoliko je razlika između stvarnih zaliha i podataka o zalihama navedenim u evidencijama manja od 5% mase industrijskog šećera, ili ukoliko je razlika nastala administrativnom pogreškom, uz uvjet da se poduzmu korektivne mjere kako se takve greške ne bi ponovile.

Kontrola na terenu odobrenih tvrtki za preradu šećera

Članak 13.

(1) Agencija za plaćanja će svake tržišne godine obaviti kontrolu na terenu na najmanje 50% tvrtki za preradu šećera odabranih na temelju analize rizika.

(2) Kontrola na terenu iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća:

– analizu procesa prerade, provjeru poslovnih knjiga te fizičku kontrolu zaliha kako bi se osiguralo da dostavljena sirovina odgovara proizvedenim konačnim proizvodima i nusproizvodima proizvedenim od tih sirovina;

– provjeru ispravnosti mjernih instrumenata i laboratorijske analize koja se koristi pri određivanju isporuke sirovina i njihovog ulaska u proizvodnju, dobivenih proizvoda te kretanja zaliha.

(3) U slučaju kada Agencija za plaćanja procijeni da se pojedini elementi kontrole mogu izvršiti na temelju uzorka, taj uzorak treba jamčiti pouzdanu i reprezentativnu razinu kontrole.

(4) Za svaku se kontrolu na terenu sastavlja izvješće o kontroli koje potpisuje kontrolor i koje sadrži pojedinosti o izvršenim kontrolama. U izvješću se posebice navodi:

– datum kontrole i prisutne osobe;

– razdoblje za koje se obavlja kontrola i količine koje se kontroliraju;

– tehnika kontrole, uključujući, gdje je to primjenjivo, referencu na metode uzimanja uzoraka;

– rezultati kontrole i preporuke;

– procjena ozbiljnosti, opsega, trajnosti i trajanja utvrđenih grešaka i odstupanja kao i svih ostalih elementa relevantnih za sankcioniranje.

(5) Sva izvješća o kontroli moraju se arhivirati i čuvati najmanje tri tržišne godine koje slijede godinu u kojoj je provjera izvršena, na način da se Ministarstvu omogući jednostavan pristup radi provjere i kontrole.

Članak 14.

Agencija za plaćanja će bez odgode Ministarstvu dostaviti pisanu obavijest o neispunjavanju obveza iz članka 10. stavka 1., za čiju je kontrolu nadležna.

PROVEDBA SUSTAVA PROIZVODNIH OGRANIČENJA

Dodjela proizvodne kvote

Članak 15.

(1) Ministarstvo rješenjem dodjeljuje odobrenim proizvođačima šećera pravo proizvodnje u okviru sustava proizvodnih ograničenja iz članka 1. ovoga Pravilnika za količine koje se smiju prodati na tržištu (u daljnjem tekstu: proizvodna kvota) te o tome dostavlja obavijest Agenciji za plaćanja.

(2) Veličina proizvodne kvote iz stavka 1. ovoga članka iskazuje se na razini jedne tržišne godine.

(3) Ministarstvo donosi rješenja iz stavka 1. ovoga članka najkasnije do 30. lipnja 2012. godine.

Pristojba za proizvodnju

Članak 16.

(1) Pristojba za proizvodnju se naplaćuje za proizvodnju šećera u okviru proizvodne kvote iz članka 15. ovoga Pravilnika te iznosi 12 eura po toni proizvodne kvote, obračunato u kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.

(2) Ukupni iznos pristojbe za proizvodnju iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja naplaćuje od proizvođača šećera u skladu s dodijeljenom proizvodnom kvotom u tržišnoj godini za koju se pristojba naplaćuje.

(3) Plaćanje pristojbe za proizvodnju mora se izvršiti najkasnije do kraja veljače tržišne godine za koju se pristojba naplaćuje.

(4) Proizvođači šećera mogu tražiti od uzgajivača šećerne repe da pokriju do 50% pristojbe za proizvodnju.

Ugovor o proizvodnji i isporuci šećerne repe

Članak 17.

(1) Uvjeti otkupa šećerne repe predmet su ugovora o proizvodnji i isporuci šećerne repe koji se zaključuje između proizvođača šećerne repe i proizvođača šećera.

(2) U ugovoru o proizvodnji i isporuci treba razlikovati šećernu repu prema tome hoće li količine šećera, koje će se od nje proizvesti, biti:

– unutar dodijeljene proizvodne kvote iz članka 15. ovoga Pravilnika, ili

– izvan dodijeljene proizvodne kvote iz članka 15. ovoga Pravilnika.

(3) Svaki proizvođač šećera dostavlja Agenciji za plaćanja sljedeće podatke:

– količine šećerne repe iz stavka 2. podstavka (1) ovoga članka za koje je zaključio ugovor o isporuci prije sjetve te o udjelu šećera na kojemu se temelje ti ugovori;

– odgovarajući procijenjeni prinos.

Proizvodnja pod ugovorom

Članak 18.

(1) Prijenos dodijeljene proizvodne kvote iz članka 15. ovoga Pravilnika između dva proizvođača šećera moguć je ukoliko oba proizvođača zajedno Ministarstvu podnesu zahtjev u pisanom obliku.

(2) Ministarstvo rješenjem odobrava, odnosno uskraćuje odobrenje o prijenosu prava na proizvodnju na temelju podnesenog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka te o tome dostavlja obavijest Agenciji za plaćanja.

(3) Po zaprimanju rješenja o odobrenju iz stavka 2. ovoga članka podnositelji zahtjeva sklapaju ugovor o prenošenju proizvodnje u pisanom obliku.

(4) Količina šećera koju proizvodi jedan proizvođač šećera (u daljnjem tekstu: isporučitelj) u okviru ugovora iz stavka 3. ovoga članka smatra se dijelom proizvodnje drugog proizvođača šećera (u daljnjem tekstu: naručitelj) koji je naručio proizvodnju šećera u okviru tog ugovora.

Preraspodjela proizvodnih kvota

Članak 19.

(1) Ministarstvo može prenositi proizvodne kvote s jednog proizvođača na drugog u skladu s Prilogom 8. ovoga Pravilnika, uzimajući pri tom u obzir interese svih zainteresiranih strana, posebice uzgajivača šećerne repe.

(2) Količine koje se smanje u skladu sa stavkom 1. ovoga članka Ministarstvo dodjeljuje jednom ili više proizvođača bez obzira je li tim proizvođačima već dodijeljena kvota ili ne.

Količina proizvedenog šećera u jednoj tržišnoj godini

Članak 20.

U određenoj tržišnoj godini ukupna proizvodnja šećera pojedinog proizvođača šećera je količina stvarno proizvedenog šećera u toj tvrtki:

– kojoj se pribraja količina šećera prenesena u tu tržišnu godinu i od koje se oduzima količina šećera prenesena u iduću tržišnu godinu;

– kojoj se pribraja količina koju su proizveli isporučitelji u okviru ugovora sukladno članku 18. stavku 3. ovoga Pravilnika i od koje se oduzima količina koju je proizveo proizvođač šećera za naručitelje u okviru ugovora sukladno članku 18. stavku 3. ovoga Pravilnika.

Izvješćivanje o prekoračenim količinama

Članak 21.

Proizvođač šećera je dužan najkasnije do 1. veljače obavijestiti Agenciju za plaćanja o količini šećera kojom je prekoračio proizvodnu kvotu, i to na temelju procjene proizvodnje za tekuću tržišnu godinu.

Postupanje s prekoračenim količinama

Članak 22.

U slučaju prekoračenja proizvodne kvote proizvođač šećera, za količine šećera kojima prekoračuje odobrenu proizvodnu kvotu (u daljnjem tekstu: prekoračene količine), ima mogućnost:

– isporuke na preradu u industrijske proizvode na temelju prethodno sklopljenog ugovora iz članka 23. stavka 1. ovoga Pravilnika;

– prijenosa u iduću tržišnu godinu;

– izvoza.

Prerada šećera u industrijske proizvode

Članak 23.

(1) Proizvođač šećera i tvrtka za preradu šećera dužni su sklopiti ugovor o isporuci proizvoda u svrhu prerade u industrijske proizvode iz Priloga 4. ovoga Pravilnika za koje tvrtka za preradu šećera ima odobrenje (u daljnjem tekstu: ugovor o isporuci).

(2) Ugovor o isporuci iz stavka 1. ovoga članka treba sadržavati najmanje sljedeće odredbe:

a) naziv, sjedište i broj rješenja o odobrenju ugovornih strana;

b) trajanje ugovora i količine industrijskog šećera koje će proizvođač šećera isporučiti tvrtki za preradu šećera tijekom utvrđenog razdoblja isporuke;

c) cijene, kvalitetu i ostale uvjete isporuke industrijskog šećera;

d) obvezu proizvođača šećera da isporuči prekoračene količine i obvezu tvrtke za preradu šećera da isporučene količine industrijskog šećera koristi isključivo u svrhu prerade u jedan ili više industrijskih proizvoda za koje ima odobrenje.

(3) U slučaju da su proizvođač šećera i tvrtka za preradu šećera dio jednog društva, društvo će sastaviti pro forma ugovor o isporuci koji će sadržavati podatke iz stavka 2. ovoga članka, uz izuzetak podatka iz stavka 2. točke c.

(4) Proizvođač šećera je dužan dostaviti Agenciji za plaćanja presliku svih ugovora o isporuci sklopljenih s tvrtkama za preradu šećera, i to prije prve isporuke po svakom ugovoru. U preslici ugovora ne treba biti vidljiva ugovorena cijena isporuke.

(5) Proizvođač šećera dužan je dostaviti Agenciji za plaćanja mjesečno podatke o isporučenim količinama industrijskog šećera tijekom prethodnog mjeseca, po svim sklopljenim ugovorima o isporuci.

(6) Za svaku isporuku industrijskog šećera tvrtka za preradu šećera dužna je izdati proizvođaču primku kojom potvrđuje primitak određene količine industrijskog šećera po sklopljenom ugovoru o isporuci.

(7) Tvrtka za preradu šećera dužna je dostaviti Agenciji za plaćanja mjesečno pisani dokaz kojim se potvrđuje da je količina industrijskog šećera koju mu je proizvođač šećera isporučio iskorištena u cilju prerade u industrijske proizvode za koje ima odobrenje, a na temelju ugovora o isporuci.

(8) Ukoliko tvrtka za preradu šećera ne dostavi pisani dokaz iz stavka 7. ovoga članka, Agencija za plaćanja će o tome bez odgode obavijestiti Ministarstvo. U tom slučaju Ministarstvo može ukinuti rješenje o odobrenju prerađivača na rok od tri do šest mjeseci te o tome dostavlja obavijest Agenciji za plaćanja.

Prenošenje prekoračenih količina u iduću tržišnu godinu

Članak 24.

(1) Proizvođač šećera može donijeti odluku o prenošenju u iduću tržišnu godinu cjelokupne ili djelomične prekoračene količine u tekućoj tržišnoj godini.

(2) Količine prenesene u iduću tržišnu godinu smatrat će se prvim količinama proizvedenim unutar proizvodne kvote u idućoj tržišnoj godini.

(3) Odluka iz stavka 1. ovoga članka je neopoziva.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, u slučaju da je konačna proizvodnja u tržišnoj godini manja od procijenjene, količina prenesena odlukom iz stavka 1. ovoga članka može biti retroaktivno korigirana najkasnije do 31. listopada iduće tržišne godine.

(5) Proizvođač koji donese odluku iz stavka 1. ovoga članka dužan je:

– obavijestiti Agenciju za plaćanja do 15. travnja tekuće tržišne godine o prenesenim količinama šećera od šećerne repe;

– o svom trošku uskladištiti do isteka tekuće tržišne godine količine iz stavka 1. ovoga članka.

Izvoz prekoračenih količina

Članak 25.

Smatrat će se da su prekoračene količine izvezene pod uvjetom da je:

– carinska deklaracija prihvaćena najkasnije do 1. siječnja nakon tržišne godine u kojoj je proizvedena prekoračena količina;

– proizvođač šećera najkasnije do 1. travnja nakon tržišne godine u kojoj je proizvedena prekoračena količina dostavio Agenciji za plaćanja izjavu da su izvezene količine evidentirane u poslovnim knjigama kao prekoračene količine.

Pristojba za prekoračenje proizvodne kvote

Članak 26.

(1) Ukoliko proizvođač šećera nije u roku dostavio Agenciji za plaćanja dokaze iz članaka 23., 24. i 25. ovoga Pravilnika, dužan je platiti pristojbu za prekoračene količine iz članka 21. ovoga Pravilnika.

(2) Pristojba iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u visini od 500,00 EUR po toni prekoračene količine, a obračunava se u kunama po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke.

(3) Agencija za plaćanja će do 1. svibnja obavijestiti proizvođača šećera o ukupnom iznosu koji je dužan uplatiti do 1. lipnja za prekoračene količine u prethodnoj tržišnoj godini.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Prilozi 1. – 8. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 6., 12., 16. i 26. ovoga Pravilnika koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/11-01/70

Urbroj: 525-05-2-0223/11-15

Zagreb, 5. srpnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković
, v. r.

PRILOG 1.

ZAHTJEV ZA ODOBRENJE PROIZVOĐAČA ŠEĆERA OD ŠEĆERNE REPE

1. OPĆI PODACI O TRGOVAČKOM DRUŠTVU

Puni naziv/tvrtka:

 

Skraćeni naziv/tvrtka:

 

Pravni oblik:

 

Matični broj:

 

OIB:

 

Adresa sjedišta:

 

Kontakt osoba:

(ime i prezime, broj telefona i faksimila, adresa elektroničke pošte)

2. TEHNIČKI PODACI

Predmet poslovanja

 

Ukupni dnevni kapaciteti za preradu šećerne repe

količina (tone)

 

2.1. PODACI O PROIZVODNJI U PROIZVODNIM POGONIMA U SJEDIŠTU POSLOVNOG SUBJEKTA

Dnevni kapaciteti za preradu šećerne repe

količina (tone)

 

2.2. PODACI O DIJELU POSLOVNOG SUBJEKTA (fizički izdvojeni proizvodni pogoni)

Izdvojeni proizvodni pogon br. 1

Naziv:

 

Adresa:

 

Dnevni kapaciteti za preradu šećerne repe

količina (tone)

 

Izdvojeni proizvodni pogon br. 2

Naziv:

 

Adresa:

 

Dnevni kapaciteti za preradu šećerne repe

količina (tone)

 

Izdvojeni proizvodni pogon br. 3

Naziv:

 

Adresa:

 

Dnevni kapaciteti za preradu šećerne repe

količina (tone)

 

Izdvojeni proizvodni pogon br. 4

Naziv:

 

Adresa:

 

Dnevni kapaciteti za preradu šećerne repe

količina (tone)

 

Ukupan broj izdvojenih proizvodnih pogona

 

Ukupni dnevni kapaciteti za preradu šećerne repe u izdvojenim proizvodnim pogonima

količina (tone)

 

Odgovorna osoba

________________

(ime i prezime, funkcija)

__________________

(potpis i pečat)

Prilog:

1. Izjava o preuzimanju obveza radi odobravanja proizvodnje šećera (obrazac iz Priloga 3. Pravilnika o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera)


PRILOG 2.

ZAHTJEV ZA STJECANJE STATUSA RAFINERIJE

1. OPĆI PODACI O TRGOVAČKOM DRUŠTVU

Puni naziv/tvrtka:

 

Skraćeni naziv/tvrtka:

 

Pravni oblik:

 

Matični broj:

 

OIB:

 

Adresa sjedišta:

 

Kontakt osoba:

(ime i prezime, broj telefona i faksimila, adresa elektroničke pošte)

2. TEHNIČKI PODACI

Predmet poslovanja

 

Ukupni dnevni kapaciteti za rafiniranje sirovog šećera

količina (tone)

 

2.1. PODACI O PROIZVODNJI U PROIZVODNIM POGONIMA U SJEDIŠTU POSLOVNOG SUBJEKTA

Dnevni kapaciteti za rafiniranje sirovog šećera

količina (tone)

 

2.2. PODACI O DIJELU POSLOVNOG SUBJEKTA (fizički izdvojeni proizvodni pogoni)

Izdvojeni proizvodni pogon br. 1

Naziv:

 

Adresa:

 

Dnevni kapaciteti za rafiniranje sirovog šećera

količina (tone)

 

Izdvojeni proizvodni pogon br. 2

Naziv:

 

Adresa:

 

Dnevni kapaciteti za rafiniranje sirovog šećera

količina (tone)

 

Izdvojeni proizvodni pogon br. 3

Naziv:

 

Adresa:

 

Dnevni kapaciteti za rafiniranje sirovog šećera

količina (tone)

 

Izdvojeni proizvodni pogon br. 4

Naziv:

 

Adresa:

 

Dnevni kapaciteti za rafiniranje sirovog šećera

količina (tone)

 

Ukupan broj izdvojenih proizvodnih pogona

 

Ukupni dnevni kapaciteti za rafiniranje sirovog šećera u izdvojenim proizvodnim pogonima

količina (tone)

 

DOKAZ O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA STJECANJE STATUSA RAFINERIJE

1. Ovim izjavljujem da tvrtka ispunjava uvjet za stjecanje statusa rafinerije budući da je prosječna količina rafiniranog uvezenog sirovog šećera od šećerne trske u tržišnoj godini 2007./2008. iznosila najmanje 15.000 tona.

2. U prilogu dostavljam sljedeće dokumente kojima dokazujem da tvrtka ispunjava preduvjet iz točke 1.:

Odgovorna osoba

________________

(ime i prezime, funkcija)

__________________

(potpis i pečat)

Prilog:

1. Izjava o preuzimanju obveza radi odobravanja proizvodnje šećera (obrazac iz Priloga 3. Pravilnika o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera)


PRILOG 3.

IZJAVA O PREUZIMANJU OBVEZA RADI ODOBRAVANJA PROIZVODNJE ŠEĆERA

Ovom izjavom (ime i prezime osobe ovlaštene da samostalno i neograničeno zastupa tvrtku), (funkcija koju obavlja u društvu) potvrđuje da tvrtka (skraćeni naziv, adresa) preuzima obvezu izvršavanja sljedećih obveza radi ostvarivanja prava na proizvodnju šećera u skladu sa člankom 13. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« br. 149/09, 22/11):

1. priopćavanje bez odgode Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja svih izmjena podataka dostavljenih u zahtjevu za odobrenje tvrtke u sektoru šećera na temelju članka 4. Pravilnika o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera;

2. pružanje na uvid Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, odnosno Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, evidencije vođene u skladu sa člankom 7. Pravilnika o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera i prodajnih cijena utvrđenih u skladu s Pravilnikom o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« br. 87/10, 107/10);

3. izvješćivanje u skladu s Pravilnikom o izvješćivanju u sektoru šećera (»Narodne novine« br. 95/10) te

4. pružanje svih podataka ili dokaznih dokumenata na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, odnosno Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Odgovorna osoba

________________

(ime i prezime, funkcija)

__________________

(potpis i pečat)


PRILOG 4.

POPIS INDUSTRIJSKIH PROIZVODA

Tarifna oznaka

Opis

1302 321302 39 00

-- Sluzi i zgušnjivači, modificirani ili nemodificirani, dobiveni od rogača, sjemena rogača ili sjemena guar

-- Ostalo

ex 1702 90 95

ex 2106 90 59

Sirupi za razmazivanje i proizvodnju »rinse applestroop«

2102 10

ex 2102 20

- Aktivni kvasci

-- Neaktivni kvasci

2207 10 00


ex 2207 20 00

- Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola 80 vol.% ili većim (bioetanol)

- Denaturirani etilni alkohol, s bilo kojim sadržajem alkohola (bioetanol)

ex 2208 40

- Rum


ex 2309 90

Pripravci što ih se rabi za prehranu životinja:

- Proizvodi koji u suhoj tvari imaju ne manje od 60% lizina

29

Organski kemijski proizvodi, osim proizvoda s tarifnom oznakom 2905 43 00 i 2905 44

3002 90 50

3003

3004

3006

-- Kulture mikroorganizama

Lijekovi (osim proizvoda s tarifnom oznakom 3002, 3005 ili 3006) koji se sastoje od dva ili više sastojaka koji su pomiješani za terapeutsku ili profilaktičku uporabu, a nisu pripremljeni u izmjerenim dozama ili u obliku ili pakiranju za prodaju na malo

Lijekovi (osim proizvoda s tarifnom oznakom 3002, 3005 ili 3006) koji se sastoje od miješanih ili nemiješanih proizvoda za terapeutsku ili profilaktičku uporabu, pripremljeni u izmjerenim dozama ili u obliku ili pakiranju za prodaju na malo

Farmaceutska roba navedena u napomeni 4 u ovom poglavlju

3203 00 10

3203 00 90

- Bojila biljnog porijekla i pripravci na njihovoj osnovi

- Bojila životinjskog porijekla i pripravci na njihovoj osnovi

ex 3204

- Sintetska organska bojila i pripravci na njihovoj osnovi koji su navedeni u napomeni 3 uz ovo poglavlje

ex 3307 90 00

Vosak za otklanjanje dlačica

ex 35

Bjelančevinaste tvari; modificirani škrob; ljepila; enzimi, osim proizvoda s tarifnom oznakom 3501 i tarifnim oznakama 3505 10 10, 3505 10 90 i 3505 20

ex 38

Razni kemijski proizvodi osim onih s tarifnom oznakom 3809, osim omekšivača za tkanine iz tarifnih oznaka ex 3809 90 00 i 3824 60

3901 do 3914

- Primarni oblici

ex 6809

Proizvodi od gipsa ili smjesa na osnovi gipsa:

- listovi, ploče, pločice i slični proizvodi


PRILOG 5.

ZAHTJEV ZA ODOBRENJE TVRTKE ZA PRERADU ŠEĆERA

1. OPĆI PODACI O TRGOVAČKOM DRUŠTVU

Puni naziv/tvrtka:

 

Skraćeni naziv/tvrtka:

 

Pravni oblik:

 

Matični broj:

 

OIB:

 

Adresa sjedišta:

 

Kontakt osoba:

 

(ime i prezime, broj telefona i faksimila, adresa elektroničke pošte)

2. PODACI O DIJELU POSLOVNOG SUBJEKTA (fizički izdvojeni proizvodni pogoni)

Izdvojeni proizvodni pogon br. 1

Naziv:

 

Adresa:

 

Izdvojeni proizvodni pogon br. 2

Naziv:

 

Adresa:

 

Izdvojeni proizvodni pogon br. 3

Naziv:

 

Adresa:

 

Izdvojeni proizvodni pogon br. 4

Naziv:

 

Adresa:

 

Ukupan broj izdvojenih proizvodnih pogona

 

Odgovorna osoba

________________

(ime i prezime, funkcija)

__________________

Prilog:

1. Popis proizvoda za koje se traži odobrenje (obrazac iz Priloga 5.1. Pravilnika o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećer)[1]

2. Izjava o preuzimanju obveza radi odobravanja tvrtke za preradu šećera (obrazac iz Priloga 7. Pravilnika o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera)


PRILOG 5.1.

Popis proizvoda koji se proizvode:

(navesti naziv proizvodnog pogona)

PROIZVODI

Koeficijent tehničke obrade industrijskog šećera

Dnevni kapacitet proizvodnje u tonama

Tarifna oznaka

Točan opis proizvoda


PRILOG 6.

PRIOPĆENJE O IZMJENI PODATAKA ODOBRENE TVRTKE ZA PRERADU ŠEĆERA

1. OPĆI PODACI O TRGOVAČKOM DRUŠTVU

Skraćeni naziv/tvrtka:

 

Broj odobrenja:

(klasa, urudžbeni broj) 

Adresa sjedišta:

 

Kontakt osoba:

 

(ime i prezime, broj telefona i faksimila, adresa elektroničke pošte)

2. PODACI O DIJELU POSLOVNOG SUBJEKTA (fizički izdvojeni proizvodni pogoni)

Izdvojeni proizvodni pogon br. 1

Naziv:

 

Adresa:

 

Izdvojeni proizvodni pogon br. 2

Naziv:

 

Adresa:

 

Izdvojeni proizvodni pogon br. 3

Naziv:

 

Adresa:

 

Izdvojeni proizvodni pogon br. 4

Naziv:

 

Adresa:

 

Ukupan broj izdvojenih proizvodnih pogona

 

Odgovorna osoba

________________

(ime i prezime, funkcija)

__________________

Prilog:

1. Popis proizvoda za koje se traži odobrenje (obrazac iz Priloga 6.1. Pravilnika o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećer)1[2]


PRILOG 6.1.

Popis proizvoda koji se proizvode:

(navesti naziv proizvodnog pogona)

PROIZVODI

Koeficijent tehničke obrade industrijskog šećera

Dnevni kapacitet proizvodnje u tonama

Tarifna oznaka

Točan opis proizvoda


PRILOG 7.

IZJAVA O PREUZIMANJU OBVEZA RADI ODOBRAVANJA TVRTKE ZA PRERADU ŠEĆERA

Ovom izjavom (ime i prezime osobe ovlaštene da samostalno i neograničeno zastupa tvrtku), (funkcija koju obavlja u društvu) potvrđuje da tvrtka (skraćeni naziv, adresa) preuzima obvezu izvršavanja sljedećih obveza radi ostvarivanja prava na preradu šećera u jedan ili više proizvoda iz Priloga 4. Pravilnika o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera u skladu sa člankom 13. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« br. 149/09, 22/11):

1. vođenje evidencije koja će se ažurirati najmanje jedanput mjesečno i njezino čuvanje najmanje tri tržišne godine koje slijede godinu za koju je evidencija vođena. Evidencija će sadržavati minimalno sljedeće podatke:

– količine industrijskog šećera kupljenog za preradu;

– količine prerađenog industrijskog šećera te količine i vrste konačnih proizvoda i nusproizvoda proizvedenih od tih sirovina;

– gubitak pri preradi;

– uništene količine i razlozi za to uništenje;

– količine i vrste proizvoda prodanih ili prenesenih od strane tvrtke za preradu šećera;

2. redovito dostavljanje podataka sukladno Pravilniku o izvješćivanju u sektoru šećera (»Narodne novine« br. 95/10) i Pravilniku o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« br. 87/10, 107/10);

3. osiguranje na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, odnosno Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, svih informacija, odnosno popratne dokumentacije potrebne za provjeru podrijetla i načina korištenja industrijskog šećera te

4. omogućavanje Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provedbe odgovarajućih kontrola.

Odgovorna osoba

________________

(ime i prezime, funkcija)

__________________

(potpis i pečat)


PRILOG 8.

PRAVILA ZA PRIJENOS PROIZVODNE KVOTE IZ ČLANKA 19. OVOGA PRAVILNIKA

I.

U smislu ovog Priloga:

(a) »spajanje proizvođača šećera« označava sjedinjavanje dvaju ili više proizvođača šećera u jednog proizvođača šećera;

(b) »prijenos proizvođača šećera« označava prijenos ili pripajanje imovine proizvođača šećera kojemu je dodijeljena kvota na jednog ili više proizvođača šećera;

(c) »prijenos tvornice« označava prijenos vlasništva nad proizvodnim pogonom, uključujući sva postrojenja potrebna za proizvodnju proizvoda o kojem je riječ, na jednog ili više proizvođača šećera, iz čega proizlazi djelomično ili potpuno preuzimanje proizvodnje proizvođača šećera koje vrši prijenos;

(d) »najam tvornice« označava ugovor o najmu proizvodnog pogona, uključujući sva postrojenja potrebna za proizvodnju šećera, s ciljem njegovog korištenja, sklopljen na rok od najmanje tri uzastopne tržišne godine, za koji su strane suglasne da ga neće raskidati prije kraja treće tržišne godine, s proizvođačem šećera koji ima poslovni nastan u istoj regiji kao i predmetna tvornica, ako se, nakon što najam stupi na snagu, proizvođač šećera koji unajmljuje tvornicu može, u odnosu na cijelu svoju proizvodnju, smatrati jedinim proizvođačem šećera.

II.

1. Ne dovodeći u pitanje stavak 2., u slučaju spajanja ili prijenosa proizvođača šećera ili prijenosa tvornica, kvote se prilagođavaju kako slijedi:

(a) u slučaju spajanja proizvođača šećera, Ministarstvo dodjeljuje proizvođaču šećera koji nastaje spajanjem kvotu koja je jednaka zbroju kvota što su prije spajanja bile dodijeljene predmetnim proizvođačima šećera;

(b) u slučaju prijenosa proizvođača šećera, kvotu prenesenog proizvođača šećera Ministarstvo, dodjeljuje proizvođaču šećera koje je preuzimatelj ili, ako postoji više od jednog proizvođača šećera preuzimatelja, dodjela se vrši razmjeno proizvodnji šećera koju je svako od njih preuzelo;

(c) u slučaju prijenosa tvornice šećera, Ministarstvo smanjuje kvotu proizvođača šećera koje prenosi vlasništvo nad tvornicom i povećava kvotu jednog ili više proizvođača šećera koji su kupili dotičnu tvornicu, za količinu koja se oduzima razmjerno preuzetoj proizvodnji.

2. U slučaju da se u okolnostima drugačijim od onih iz stavka 1. zatvori:

(a) proizvođač šećera,

(b) jedna ili više tvornica proizvođača šećera,

Ministarstvo može dio kvota povezanih s tim zatvaranjem dodijeliti jednom ili više proizvođača šećera.

Također u slučaju iz točke (b) prethodnog podstavka, ako neki od predmetnih proizvođača jasno pokažu svoju spremnost da isporučuju svoju šećernu repu određenom proizvođaču šećera, Ministarstvo može dodijeliti dio kvota koji odgovara predmetnoj šećernoj repi proizvođaču šećera kojemu namjeravaju isporučivati te proizvode.

3. U slučaju iznajmljivanja tvornice koja pripada proizvođaču šećera, Ministarstvo može smanjiti kvotu proizvođača šećera koje nudi tvornicu u najam i dodijeliti dio za koji je kvota smanjena proizvođaču šećera koje unajmljuje tvornicu kako bi u njoj proizvodilo šećer.

Ako se najam otkaže tijekom razdoblja od tri tržišne godine iz točke I. podtočke (d), Ministarstvo retroaktivno poništava prilagodbu kvota koja je učinjena u skladu s prethodnim podstavkom, i to od dana kada je najam stupio na snagu. Međutim, ako se najam otkazuje zbog više sile, Ministarstvo nije obvezno poništiti prilagodbu.

III.

Mjere poduzete u skladu s točkom II. mogu stupiti na snagu samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) u obzir su uzeti interesi svih dotičnih strana;

(b) Ministarstvo smatra da će te mjere poboljšati strukturu sektora šećerne repe i proizvodnje šećera.

IV.

Ako do spajanja ili prijenosa dođe između 1. listopada jedne godine i 30. travnja sljedeće godine, mjere iz točke II. imaju učinak na tekuću tržišnu godinu.

Ako do spajanja ili prijenosa dođe između 1. svibnja i 30. rujna iste godine, mjere iz točke II. imaju učinak na sljedeću tržišnu godinu.

[1]Popuniti poseban obrazac za svaki pojedinačni proizvodni pogon

[2]1 Popuniti poseban obrazac za svaki pojedinačni proizvodni pogon