Odluka o određivanju voda pogodnih za život i rast školjkaša

NN 78/2011 (8.7.2011.), Odluka o određivanju voda pogodnih za život i rast školjkaša

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1661

Na temelju članka 53. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153 /09.) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva uz suglasnost ministra nadležnog za ribarstvo, donosi

ODLUKU

O ODREĐIVANJU VODA POGODNIH ZA ŽIVOT I RAST ŠKOLJKAŠA

Članak 1.

Ovom se Odlukom u području prijelaznih i priobalnih voda određuju vode pogodne za život i rast školjkaša.

Članak 2.

Granice područja voda iz članka 1. određene su na površini voda koordinatnim točkama u Prilogu 1 ovoj Odluci.

Članak 3.

Vode iz članka 1. utvrđuju se na sljedećim područjima prijelaznih i priobalnih voda:

1. Savudrijska vala

2. Vabriga

3. Limski zaljev

4. Raški zaljev

5. Uvala Budava

6. Medulinski zaljev

7. Uvala Dinjiška

8. Uvala Stara Povljana

9. Modrič – Seline (Rovanjska)

10. Novigradsko more

11. Pirovački zaljev

12. Ušće rijeke Krke

13. Marinski zaljev

14. Malostonski zaljev

15. Uvala Sobra na Mljetu

16. Zapadna obala Istre

17. Kanal Sv. Ante u Šibeniku

18. Kaštelanski zaljev.

Članak 4.

Sastavni dio ove Odluke je i kartografski prikaz pojedinih područja voda pogodnih za život i rast školjkaša u Prilogu 2 ovoj Odluci.

Članak 5.

Prilozi 1 i 2 sastavni su dijelovi ove Odluke i ne objavljuju se uz ovu Odluku.

Prilozi 1 i 2 se u digitalnom obliku, kao izvornici, čuvaju u Hrvatskim vodama i dostupni su po propisima o dostupnosti vodne dokumentacije.

Članak 6.

Nijedna odredba ove Odluke ne prejudicira državnu granicu Republike Hrvatske sa susjednim državama.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/13

Urbroj: 538-09-1/0181-11-60

Zagreb, 17. lipnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.