Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila i njihovih prikolica s obzirom na sustave za zaštitu od praskanja ispod kotača TPV 143 (izdanje 01)

NN 78/2011 (8.7.2011.), Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila i njihovih prikolica s obzirom na sustave za zaštitu od praskanja ispod kotača TPV 143 (izdanje 01)

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1664

Na temelju članka 275. stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU HOMOLOGACIJE MOTORNIH VOZILA I NJIHOVIH PRIKOLICA S OBZIROM NA SUSTAVE ZA ZAŠTITU OD PRSKANJA ISPOD KOTAČA TPV 143 (Izdanje 01)*[1]

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se postupak homologacije vozila s obzirom na njihove sustave za zaštitu od prskanja ispod kotača i naprava za zaštitu od prskanja ispod kotača.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na vozila kategorije N i O prema definiciji vozila u članku 4. Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00) (»Narodne novine« br. 9/10), a kategorizacije u Prilogu II. A toga Pravilnika.

Članak 2.

Postupak homologacije provodi se za vozila s obzirom na naprave za zaštitu od prskanja ispod kotača sukladno odredbama Priloga II. ovoga Pravilnika i za naprave za zaštitu od prskanja ispod kotača sukladno odredbama Priloga III. ovoga Pravilnika, te članaka 7. do 11. Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila.

Članak 3.

Nova vozila s obzirom na naprave za zaštitu od prskanja ispod kotača i naprave za zaštitu od prskanja ispod kotača mogu se homologirati, uvoziti i stavljati na tržište ako zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika.

Pri podnošenju zahtjeva za homologaciju vozila kao cjeline u skladu s Pravilnikom o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila, odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se za tipove vozila kojima je bila dodijeljena nacionalna ili EU homologacija koja obuhvaća i naprave za zaštitu od prskanja ispod kotača.

Članak 4.

Tijelo nadležno za homologaciju vozila s obzirom na naprave za zaštitu od prskanja ispod kotača i naprava za zaštitu od prskanja ispod kotača u smislu odredaba ovoga Pravilnika je Državni zavod za mjeriteljstvo (u daljnjemu tekstu: Zavod).

Članak 5.

Poslove ispitivanja u postupku homologacije za vozila i naprava iz članka 1. ovoga Pravilnika može obavljati pravna ili fizička osoba koja ispunjava uvjete za ovlašćivanje tehničke službe propisane Pravilnikom o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00).

Članak 6.

Zavod će dodijeliti prilog certifikatu o homologaciji za tip vozila s obzirom na naprave za zaštitu od prskanja ispod kotača koji sadrži podatke propisane u obrascu iz Priloga III. Dodatka 2. ovoga Pravilnika, ako taj tip vozila zadovoljava zahtjeve ovoga Pravilnika.

Zavod će dodijeliti certifikat o homologaciji za naprave za zaštitu od prskanja ispod kotača koji sadrži podatke propisane u obrascu iz Priloga II. Dodatka 4. ovoga Pravilnika, ako taj tip naprave zadovoljava zahtjeve ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Pozivanje u ovom Pravilniku na ‘homologaciju’, od dana pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, smatrat će se pozivanjem na ‘EU homologaciju’.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila i njihovih prikolica s obzirom na sustave za zaštitu od prskanja ispod kotača TPV 143 (izdanje 00) (»Narodne novine« br. 161/04).

Homologacije dodijeljene prema zahtjevima Pravilnika o tehničkim zahtjevima i postupku homologacije motornih vozila i njihovih prikolica s obzirom na sustave za zaštitu od prskanja ispod kotača TPV 143 (izdanje 00) za nova vozila i naprave važe i dalje. Upućivanje na Pravilnik iz stavka 1. ovoga članka u drugim propisima smatra se upućivanjem na ovaj Pravilnik.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 3. koje stupaju na snagu 1. listopada 2011. godine.

Klasa: 011-02/11-02/16

Urbroj: 558-04-02-02/1-11-6

Zagreb, 30. lipnja 2011.

Ravnatelj
dr. sc. Krešimir Buntak, v. r.

PRILOG I.

DEFINICIJE

Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se sljedeće definicije:

1. Sustav za zaštitu od prskanja ispod kotača

»Sustav za zaštitu od prskanja ispod kotača« označava sustav namijenjen za smanjivanje raspršivanja vode koju dižu gume vozila u kretanju. Sustav za zaštitu od prskanja ispod kotača čine blatobran, zavjesica i zaslon opremljeni s napravom za zaštitu od prskanja ispod kotača.

2. Blatobran

»Blatobran« označava kruti ili djelomično kruti sastavni dio namijenjen za zadržavanje vode koju dižu gume u pokretu i njezino usmjeravanje prema tlu. Blatobrani mogu biti u potpunosti ili djelomično integralni dio nadogradnje vozila ili drugih dijelova kao što je donji dio teretne površine itd.

3. Zavjesica

»Zavjesica« označava savitljivi dio postavljen uspravno iza kotača na donjemu dijelu podvozja, teretne površine ili na blatobranu.

4. Naprava za zaštitu od prskanja ispod kotača

»Naprava za zaštitu od prskanja ispod kotača« označava dio sustava za zaštitu od prskanja ispod kotača koji može uključivati:

4.1 Separator vode i zraka

To je sastavni dio zaslona i/ili zavjesice koji tvori dio kroz koji može prolaziti zrak, pri čemu se smanjuje prskanje raspršene vode.

4.2 Apsorber energije

To je sastavni dio blatobrana i/ili zaslona i/ili zavjesice koji upija energiju mlaza vode i time smanjuje prskanje raspršene vode.

5. Vanjski zaslon

»Vanjski zaslon« označava dio koji se nalazi približno unutar okomite ravnine koja je usporedna s uzdužnom ravninom vozila. On može činiti dio blatobrana ili nadogradnje vozila

6. Upravljani kotači

»Upravljani kotači« označavaju kotače zakretane sustavom za upravljanje vozila.

7. Samozakretna osovina

»Samozakretna osovina« označava osovinu vođenu oko središnje točke na takav način da može opisati vodoravni luk. Za potrebe ovoga pravilnika samozakretna osovina smatra se i uzima u obzir kao osovina opremljena upravljanim kotačima.

8. Samoupravljivi kotači

»Samoupravljivi kotači« označavaju kotače koji nisu zakretani uređajem za upravljanje vozila i koji se mogu zakretati za kut ne veći od 20º zbog djelovanja trenja s tlom.

9. Podizna osovina

»Podizna osovina« je osovina kako je definirana u točci 2.15 Priloga I. Pravilnika TPV 148.

10. Neopterećeno vozilo

»Neopterećeno vozilo« označava vozilo u voznome stanju kako je definirano u točci 2.6 Priloga I. Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00).

11. Gazna površina

‘’Gazna površina’’ označava dio gume kako je definiran u točci 2.8 Priloga II. TPV 146.

12. Tip naprave za zaštitu od prskanja ispod kotača

»Tip naprave za zaštitu od prskanja ispod kotača« označava napravu koja se ne razlikuje s obzirom na sljedeće glavne značajke:

- fizikalna načela upotrijebljena za smanjenje prskanja (apsorpcija energije mlaza vode, separator vode i zraka)

- gradiva

- oblik

- dimenzije (u mjeri koja može utjecati na ponašanje gradiva).

13. Tegljač za poluprikolicu

Tegljač za poluprikolicu označava vučno vozilo kako je definirano u točci 2.1.1.2.2. Priloga I. Pravilnika TPV 148.

14. Najveća tehnički dopuštena ukupna masa

Najveća tehnički dopuštena ukupna masa´ je najveća masa vozila kako je definirana u točci 2.6. Priloga I. Pravilnika TPV 148.

15. Tip vozila

Tip vozila´ predstavlja, s obzirom na zaštitu od prskanja ispod kotača, potpuna, nepotpuna ili dovršena vozila, koje se međusobno ne razlikuju u sljedećim značajkama:

- tipu naprave za zaštitu od prskanja ispod kotača (ugrađenoj na vozilo).

- proizvođačevoj oznaci tipa sustava za zaštitu od prskanja ispod kotača.

PRILOG II.

ZAHTJEVI S OBZIROM NA HOMOLOGACIJU TIPA SASTAVNOGA DIJELA ZA NAPRAVE ZA ZAŠTITU OD PRSKANJA ISPOD KOTAČA

0. Opći zahtjevi

0.1 Naprave za zaštitu od prskanja ispod kotača moraju biti konstruirane na takav način da ispravno rade kod uobičajene uporabe na mokroj cesti. Nadalje, ne smiju uključivati strukturne ili proizvodne greške štetne za njihovo ispravno funkcioniranje ili ponašanje.

1. Potrebna ispitivanja

1.1 Ovisno o njihovu fizikalnom načelu djelovanja, naprave za zaštitu od prskanja ispod kotača podvrgavaju se odgovarajućim ispitivanjima kako je opisano u Dodatku I. i II. i moraju davati rezultate zahtijevane u točci 4. tih dodataka.

2. Zahtjev za homologaciju tipa sastavnoga dijela

2.1 Zahtjev za homologaciju tipa sastavnoga dijela prema članku 8. Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00) za tip naprave za zaštitu od prskanja ispod kotača podnosi proizvođač.

2.2 U Dodatku 3. prikazan je obrazac opisnog dokumenta.

2.3 Tehničkoj službi, odgovornoj za provođenje homologacijskih ispitivanja, dostavlja se sljedeće:

četiri uzorka, od kojih su tri namijenjeni ispitivanju, a četvrti se čuva u laboratoriju radi naknadnih provjera. Ispitni laboratorij može zahtijevati daljnje uzorke.

2.4 Označivanje

Na svakom primjerku mora biti jasno i neizbrisivo naveden trgovački naziv ili zaštitni znak te oznaka tipa. Mora biti ostavljeno dovoljno prostora i za oznaku homologacije.

3. Dodjeljivanje homologacije tipa sastavnoga djela

3.1 Ako su bitni zahtjevi ispunjeni, homologacija se dodjeljuje u skladu s člankom 11. Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00).

3.2 U Dodatku 4. prikazan je obrazac certifikata o homologaciji.

3.3. Svaki tip homologirane naprave za zaštitu od prskanja ispod kotača dobiva broj homologacije u skladu s Prilogom VII. Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00). Isti brojevi ne smiju dodijeliti različitim tipovima naprave za zaštitu od prskanja ispod kotača.

3.4. Svaka naprava za zaštitu od prskanja ispod kotača, koja ja sukladna s napravom homologiranom prema ovom Pravilniku, mora imati oznaku homologacije tipa sastavnog dijela, koja mora biti neizbrisiva i jasno čitljiva i nakon ugradnje naprave na vozilo.

3.5. Homologacijskoj oznaci se, u skladu s točkom 1.3. Dodatka Priloga VII. Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00), dodaje simbol »A« za napravu apsorpcijskog tipa, ili simbol »S« za naprave koje odvaja vodu od zraka.

DODATAK 1.

Ispitivanja na napravama za zaštitu od prskanja ispod kotača tipa s apsorpcijom energije

1. Načelo

Svrha ovoga ispitivanja je izmjeriti sposobnost naprave da zadrži vodu koja se na nju štrca iz niza mlaznica. Ispitni uređaj treba simulirati uvjete u kojima naprava djeluje kada je ugrađena na vozilo i izložena takvoj količini i brzini vode koju diže gazna površina gume sa tla.

2. Oprema

Opis ispitnog uređaja prikazan je na slici 8. u Prilogu V.

3. Ispitni uvjeti

3.1. Ispitivanje treba provesti u zatvorenom prostoru u mirnoj okolini (bez propuha).

3.2. Temperatura okoline i ispitnih komada mora biti 21 °C
(±3) °C.°

3.3. Treba upotrijebiti deioniziranu vodu.

3.4. Ispitni komadi moraju biti poprskani za svako ispitivanje.

4. Postupak

4.1. Uzorak naprave koja se ispituje, širine 500 mm (+0/-5mm) i visine 750 mm, treba učvrstiti na vertikalnu ploču ispitnog uređaja tako da se uzorak nalazi unutar oboda sabirne posude i da nema nikakvih prepreka koje bi skrenule mlaz vode, prije ili poslije udara u uzorak.

4.2. Uzorak je potrebno prskati s najmanje 90 litara, a najviše 120 litara vode protokom od 0,675 ± 0,01 l/s s vodoravne udaljenost od 500 ± 2 mm (slika 8. u Prilogu V.).

4.3. Voda se treba slijevati s uzorka u sabirnu posudu. Treba izračunati postotak skupljene vode u posudu, u odnosu na količinu raspršene vode.

4.4. Ispitivanje na uzorku treba provesti pet puta u skladu s točkama 4.2 i 4.3. Izračunati prosječni postotak iz niza od pet ispitivanja.

5. Rezultati

5.1. Prosječni postotak izračunat u točki 4.4. mora biti 70% ili veći.

5.2. Ukoliko u nizu od pet ispitivanja najviši i najniži postotak prikupljene vode odstupa za više od 5% od prosječnog postotka, ispitni niz treba biti ponovljen.

Ukoliko u drugom ispitnom nizu od pet ispitivanja najviši i najniži postotak prikupljene vode ponovno odstupa za više od 5% od prosječnog postotka, te ukoliko niža vrijednost ne zadovoljava zahtjeve navedene u točki 5.1., homologacija se odbija.

5.3. Potrebno je ispitati utječe li vertikalni položaj na dobivene rezultate. Ukoliko uređaj utječe na rezultate, postupak opisan u točci 4.1. do točke 4.4. mora biti ponovljen u položajima koji ostvaruju najviši i najniži postotak prikupljene vode; pri tome zahtjevi navedeni u točki 5.2. ostaju na snazi.

Srednja vrijednost pojedinačnih rezultata treba biti uzeta za izračun prosječnog postotka. Taj prosječni postotak mora biti 70 ili više.

DODATAK 2.

Ispitivanje naprava za zaštitu od prskanja ispod kotača sa separatorom vode i zraka

1. Načelo

Ispitivanje je namijenjeno određivanju učinkovitosti poroznog materijala da zadrži vodu s kojom je poprskan iz tlačne prskalice smjesom zraka i vode.

Oprema koje se upotrebljava za ovo ispitivanje mora simulirati uvjete u kojima je materijal izložen na vozilu, s obzirom na količinu i brzinu vodene prašine koju dižu gume.

2. Oprema

Opis ispitnog uređaja je opisan na slici 8. u Prilogu V.

3. Ispitni uvjeti

3.1. Ispitivanje treba provesti u zatvorenom prostoru u mirnoj okolini (bez propuha).

3.2. Temperatura okoline i ispitnih komada mora biti 21 ±
3 °C.

3.3. Treba upotrijebiti deioniziranu vodu.

3.4. Ispitni komadi moraju se za svako ispitivanje poprskani.

4. Postupak

4.1. Uzorak, dimenzija 305 × 100 mm, treba vertikalno učvrstiti na ispitni uređaj, pri čemu treba paziti da nema praznog prostora između uzorka i gornje zakrivljene ploče te da je sabirna posuda pravilno namještena. U posudu prskalice treba napuniti 1 ± 0,005 l vode, te ju postaviti na način prikazan na slici.

4.2. Prskalica mora biti namještena prema sljedećem:

tlak (na prskalici): 5 bar + 10 % / -0 %

protok: 1 l/ min ± 5 s

prskanje: kružno, promjera 50 ± 5 mm na udaljenosti od 200 ± 5 mm od uzorka, promjer mlaznice 5 ± 0,01 mm.

4.3. Potrebno je prskati sve dok ne nestane vodene magle i zapisati proteklo vrijeme. Pustiti vodu teče iz uzorka 60 s u sabirnu posudu te izmjeriti obujam prikupljene vode. Izmjeriti količinu vode koja je ostala u posudi prskalice. Izračunati postotak skupljene vode u posudu, u odnosu na količinu raspršene vode.

4.4. Ispitivanje provesti pet puta i izračunati prosječni postotak prikupljene količine. Prije svakog ispitivanja treba provjeriti jesu li sabirna posuda, posuda prskalice i mjerna posuda suhe.

5. Rezultati

5.1. Prosječni postotak izračunat u točci 4.4. mora iznositi najmanje 85%.

5.2. Ukoliko u nizu od pet ispitivanja najviši i najniži postotak prikupljene vode odstupa za više od 5% od prosječnog postotka, ispitni se niz mora ponoviti

Ukoliko je u drugom nizu od pet ispitivanja najviši i najniži postotak prikupljene vode ponovno odstupa za više 5% od prosječnog postotka te ukoliko niža vrijednost ne zadovoljava zahtjeve navedene u točki 5.1., homologacija treba se odbija.

5.3. Ukoliko vertikalni položaj naprave utječe na dobivene rezultate, postupak opisan u točki 4.1. do točke 4.4. mora se ponavljati u položajima u kojima se ostvaruje najviši i najniži postotak prikupljene vode; pri tome zahtjevi navedeni u točki 5.2. ostaju na snazi.

Zahtjevi iz točke 5.1. ostaju na snazi kako bi se dobili rezultati za svako ispitivanje.

DODATAK 3.

Opisni list br.... koji se odnosi na homologaciju sastavnog dijela naprave za zaštitu od prskanja ispod kotača (Pravilnik 143 – Direktiva 91/226/EEZ)

Sljedeći podaci, ukoliko je potrebno, moraju biti priloženi u tri primjerka, s popisom sadržaja. Crteži moraju biti dostavljeni u prikladnom mjerilu i dovoljno podrobni, na formatu A4 ili složeni na A4 format. Ukoliko se prilažu fotografije, moraju biti dovoljno podrobne.

Ukoliko su sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice upravljani elektronski, moraju biti dostavljene i informacije o njihovom djelovanju.

0. OPĆENITO

0.1. Marka (naziv proizvođača):

0.2. Tip:

0.5. Naziv i adresa proizvođača:

0.7. U slučaju sastavih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica, mjesto i način pričvršćivanja oznake homologacije:

0.8. Naziv proizvodnog pogona (naslovi proizvodnih pogona):

1. OPIS NAPRAVE

1.1. Tehnički opis naprave za zaštitu od prskanja ispod kotača, uz navod fizikalnog načina njegovog djelovanja i ispitivanja kojemu treba biti podvrgnuti:

1.2. Upotrijebljeni materijali:

1.3. Dovoljno podrobni crteži u prikladnom mjerilu, da ju je (ih je) moguće prepoznati. Crtež treba prikazivati mjesto namijenjeno za homologacijsku oznaku za sastavni dio:

Datum

Potpis

DODATAK 4.

OBRAZAC
(najveći format: A4 (210 × 297 mm))

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI

Izjava o:

– homologaciji

– izmjeni/dopuni homologaciji

– odbijanju homologacije

– povlačenju homologacije

za tip vozila/sastavnog dijela/zasebne tehničke jedinice ([2]) s obzirom na Direktivu 91/226/EEZ, s uključenim izmjenama i dopunama zaključno s Direktivom Komisije 2010/19/EU

Broj homologacije:

Razlog za izmjenu/dopunu:

DIO I.

0.1. Marka (naziv proizvođača):

0.2. Tip:

0.3. Identifikacijska oznaka tipa, ako je oznaka na vozilu/sastavnom dijelu/zasebnoj tehničkoj jedinici (1) ([3])

0.3.1. Mjesto oznake:

0.4. Kategorija vozila ([4])

0.5. Naziv i adresa proizvođača:

0.7. U slučaju sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica, položaj i način stavljanja EU homologacijske oznake:

0.8. Naziv proizvodnog pogona (naslovi proizvodnih pogona)

DIO II.

1. Dodatni podaci (po potrebi): pogledati Dopunu

2. Tehnička služba odgovorna za provođenje ispitivanja:

3. Datum izvješća o ispitivanju:

4. Broj izvješća o ispitivanju:

5. Primjedbe (po potrebi): pogledati Dopunu

6. Mjesto:

7. Datum:

8. Potpis:

9. Priložen je popis opisne dokumentacije koja je podnesena tijelu za homologaciju, te ju je moguće dobiti na zahtjev.

Dopuna

certifikatu o homologaciji br.... s obzirom na homologaciju sastavnih dijelova naprava za zaštitu od prskanja ispod kotača u skladu s Direktivom 91/226/EEZ s uključenim izmjenama i dopunama zaključno s Direktivom Komisije 2010/19/EU

1. Dodatni podaci

1.1 Načelo djelovanja naprava: apsorpcijom energije prskajuće vode/odvajanjem vode i zraka([5]1):

1.2 Značajke naprava za zaštitu od prskanja (kratak opis, marka ili naziv, broj (-evi):

5. Primjedbe (po potrebi):

PRILOG III.

ZAHTJEVI ZA HOMOLOGACIJU TIPA VOZILA S OBZIROM NA UGRADBU SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD PRSKANJA ISPOD KOTAČA

PODRUČJE PRIMJENE

0.1. Vozila kategorije O i N, osim terenskih vozila, kao što su definirana u Prilogu II. Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00), moraju biti konstruirana i/ili opremljena sustavima za zaštitu od prskanja ispod kotača u skladu sa zahtjevima ovog Priloga. Za vozila u obliku šasije s kabinom ovi se zahtjevi primjenjuju samo na kotače koje pokriva kabina.

Za vozila kategorije N1 i N2 najveće dopuštene ukupne mase koja ne prelazi 7,5 tona, na zahtjev proizvođača, umjesto ovoga Pravilnika može se primijeniti Pravilnik TPV 137.

0.2. Zahtjevi iz ovog Priloga koji se odnose na naprave za zaštitu od prskanja ispod kotača, koji su definirani u točki 4. Priloga I, nisu obavezni za kategorije vozila N, O1 i O2 najveće dopuštene ukupne mase koja ne prelazi 7,5 tona, za vozila u obliku šasije s kabinom, vozila bez nadogradnje ili vozila kojima bi prisutnost naprave za zaštitu od prskanja ispod kotača ometala njihovu upotrebu. Međutim, ako su vozila već opremljena napravama za zaštitu od prskanja, one moraju biti sukladne zahtjevima ovoga Pravilnika.

ZAHTJEV ZA HOMOLOGACIJU TIPA

1.1. Zahtjev za homologaciju tipa vozila s obzirom na ugradbu sustava za zaštitu od prskanja ispod kotača mora podnijeti proizvođač vozila ili njegov ovlašteni predstavnik.

1.2. Zahtjev mora biti popraćen dokumentima (u tri primjerka) sa sljedećim pojedinostima:

1.2.1. tehničkim opisom sustava za zaštitu od prskanja ispod kotača i jednim ili više dovoljno podrobnih crteža u mjerilu prikladnom za identifikaciju.

1.3. Vozilo uzorak tipa vozila za koje je zatražena homologacija opremljeno pripadajućim sustavom za zaštitu od prskanja ispod kotača dostavlja se tehničkoj službi koja provodi homologacijska ispitivanja.

HOMOLOGACIJA TIPA

2. Certifikatu o homologaciji tipa mora biti pridružen certifikat u skladu s obrascem prikazanim u dodatku.

OPĆI ZAHTJEVI

3. Osovine

3.1. Podizne osovine

Ako je vozilo opremljeno jednom ili više podiznih osovina, sustav za zaštitu od prskanja ispod kotača mora prekrivati sve kotače kada je osovina spuštena, odnosno kotače koji su u dodiru s tlom kada je osovina podignuta.

3.2. Samozakretne osovine

Ako je vozilo opremljeno samozakretnom osovinom, sustav za zaštitu od prskanja ispod kotača ako je ugrađen na upravljani dio mora zadovoljiti uvjete koji se primjenjuju za neupravljane kotače. Ako nije ugrađen na taj dio, mora zadovoljavati uvjete koji se primjenjuju za upravljane kotače.

4. Položaj vanjskog zaslona

Udaljenost »c« između uzdužne ravnine koja dodiruje vanjski bok gume, ne uzimajući u obzir izbočenje na gumi u blizini tla i unutarnjeg ruba zaslona ne smije prelaziti 100 mm (slike 1a i 1b u Priloga IV.).’;

5. Stanje vozila

Za provjeru sukladnosti s ovom smjernicom vozilo mora biti u sljedećem stanju:

(a) mora biti neopterećeno i s kotačima u srednjemu položaju

(b) u slučaju poluprikolica nosiva površina mora biti vodoravna

(c) gume moraju biti napuhane na uobičajeni pritisak.

6. Sustav za zaštitu od prskanja ispod kotača

6.1. Sustav za zaštitu od prskanja ispod kotača mora zadovoljiti zahtjeve navedene u točki 7. ili 9.

6.2. Sustav za zaštitu od prskanja ispod kotača za neupravljane ili samoupravljive kotače koji su prekriveni podnicom nadogradnje ili donjim dijelom nosive površine mora zadovoljiti ili zahtjeve navedene u točki 7. ili 9. ili pak one navedene u točki 8.

POSEBNI ZAHTJEVI

7. Zahtjevi za sustave za zaštitu od prskanja ispod kotača tipa upijač energije za osovine s ugrađenim upravljanim/samoupravljivim ili neupravljanim kotačima

7.1. Blatobrani

7.1.1. Blatobrani moraju pokriti područje neposredno iznad, ispred i iza gume (ili guma) na sljedeći način:

(a) U slučaju pojedinačne ili višestruke osovine, prednji rub (C) mora sezati prema naprijed da dosegne crtu O-Z, gdje kut θ (theta) nije veći od 45º iznad vodoravne ravnine.

Krajnji stražnji rub (slika 2. u Prilogu V.) mora sezati prema dolje na takav način da ne bude za više od 100 mm iznad vodoravne crte koja prolazi kroz središte kotača;

(b) U slučaju višestrukih osovina kut ϑ se odnosi samo na prednju osovinu, a zahtjev koji se odnosi na visinu krajnjeg stražnjeg ruba primjenjuje se samo na krajnju stražnju osovinu;

(c) blatobran mora imati ukupnu širinu »q« (slika 1.a u Prilogu V.) da može pokriti širinu gume »b», ili cijelu širinu obje gume »t« u slučaju dvostrukih kotača, pri čemu treba uzeti u obzir najveće vanjske mjere gume i naplatka koje je odredio proizvođač. Dimenzije »b« i »t« se mjere u visini glavčine kotača ne uzimajući u obzir oznake, rebra, zaštitne trake, itd. na bokovima guma.

7.1.2. Prednja strana stražnjega dijela blatobrana mora biti opremljena napravom za zaštitu od prskanja ispod kotača sukladnom sa zahtjevima navedenima u prilogu 1. dodatka 2. Taj materijal mora prekrivati unutrašnjost blatobrana do visine određene ravnom linijom koja prolazi kroz središte kotača i zatvara kut s vodoravnicom od najmanje 30º (slika 3.).

7.1.3. Ukoliko su blatobrani sastavljeni od više dijelova, po ugradnji ne smiju imati nikakve otvore koji bi tijekom vožnje omogućavali prskanje ispod kotača. Ovaj zahtjev mora biti zadovoljen za neopterećeno i opterećeno vozilo ako štrcanje vode, koje ide u radijalnom smjeru od sredine kotača preko čitave gazne površine, a nalazi se unutar područja pokrivenog blatobranom uvijek udara u dio sustava sprječavanje prskanja ispod kotača.

7.2. Vanjski zasloni

7.2.1. U slučaju pojedinačnih osovina, donji rub vanjskog zaslona ne smije se nalaziti izvan sljedećih udaljenosti i polumjera, mjereno od središta kotača, osim na najnižoj točki gdje može biti zaobljen (slika 2. Priloga V.).

Zračni ovjes:

Mehanički ovjes:

(a) općeniti slučaj } Rv ≤ 1,8 R

(b) neupravljani kotači za vozila s dopuštenom ukupnom masom većom od 7,5 t } Rv ≤ 1,5 R

gdje R predstavlja polumjer gume ugrađene na vozilo, a Rv udaljenost, izraženu kao polumjer na kojem se nalazi donji rub vanjskog zaslona.

7.2.2. U slučaju višestrukih osovina, zahtjevi iz točke 7.2.1. ne primjenjuju se između vertikalnih poprečnih ravnina koje prolaze kroz središte prve i zadnje osovine, pri čemu vanjski zaslon može biti ravan, kako bi se osiguralo neprekidno djelovanje sustava za zaštitu od prskanja ispod kotača (slika 4. u Prilogu V.).

7.2.3. Udaljenost između najviše i najniže točke sustava za zaštitu od prskanja (blatobran i vanjski zaslon) izmjerena u bilo kojem poprečnom presjeku okomitom na blatobran (pogledati sliku 1.b i sliku 2. u Prilogu V.) mora, s obzirom na sve točke vertikalne crte koje prolazi kroz središte kotača ili u slučaju višestrukih osovina kroz središte prvog kotača, biti najmanje 45 mm. Ta udaljenost se može postupno smanjivati ispred ove crte.

7.2.4. Na vanjskim zaslonima ili između vanjskih zaslona i ostalih dijelova blatobrana ne smije biti otvora koji bi omogućili prskanje prema vani kad se vozilo kreće.

7.2.5. Zahtjevi iz točke 7.2.3. i točke 7.2.4. se možda lokalno neće poštovati, ako je zaslon sastavljen od različitih elemenata koji se međusobno neovisno pomiču.

7.2.6. Vučna vozila za poluprikolice sa spuštenim tovarnim prostorom (definiranim u točci 6.20 norme HRN ISO 612:2004) i to ona koji imaju vučni svornjak na visini od 1 100 mm, ili manjoj, u odnosu na tlo, mogu biti konstruirana na takav način da budu izuzeta od zahtjeva iz točaka 7.1.1., 7.1.3. i 7.2.4.. U tom slučaju može se dogoditi da blatobrani i zasloni ne pokrivaju područje neposredno iznad guma stražnje osovine kada su ta vučna vozila spojena s poluprikolicom, iz razloga da se sustav za zaštitu od prskanja ispod kotača ne ošteti. Međutim, blatobrani i zasloni tih vozila moraju biti u skladu sa zahtjevima u gore navedenim točkama, u područjima koja se udaljena više od 60° od vertikalne crte koja prolazi kroz središte kotača, prednjih i stražnjih guma.

Navedena vozila moraju biti tako konstruirana da ispunjavaju zahtjeve iz prvog stavka, kada se upotrebljavaju bez poluprikolice.

Kako bi vozila ispunjavala ove zahtjeve, blatobrani i zasloni mogu imati odvojive dijelove.

7.3. Zavjesice

7.3.1. Za širinu zavjesice vrijedi zahtjev za »q« iz točke 7.1.1. (c), osim kad se zavjesica nalazi unutar blatobrana kada mora imati širinu najmanje jednaku širini gazne površine gume.

Širina dijela zavjesice koji se nalazi pod blatobranom mora zadovoljavati uvjete navedene u ovoj točci, s dozvoljenim odstupanjem od 10 mm sa svake strane.;

7.3.2. Položaj zavjesice u osnovi mora biti okomit.

7.3.3. Najveća visina donjeg ruba zavjesice iznad tla ne smije biti veća od 200 mm (slika 3. u Prilogu V.).

U slučaju stražnje osovine, ta udaljenost se povećava na 300 mm, ako radijalna udaljenost donjeg ruba vanjskog zaslona (Rv) nije veća od polumjera guma na kotačima te osovine.

Najveće udaljenost donjeg ruba zavjesice od tla može biti povećana do 300 mm ako proizvođač smatra da je tehnički primjerena značajkama ovjesa.

7.3.4. Mjereno vodoravno, zavjesica ne smije biti udaljena više od 300 mm od krajnjeg stražnjeg dijela gume.

7.3.5. U slučaju višestrukih osovina kod kojih je razmak »d« između guma na susjednim osovinama manji od 250 mm, zavjesice moraju biti ugrađene samo na stražnji komplet kotača. Ako je razmak »d« između guma na susjednim osovinama jednak ili veći od 250 mm zavjesice je potrebno ugraditi iza svakoga kotača (slika 4. u Prilogu V.).

7.3.6. Pod djelovanjem sile od 3 N na 100 mm širine zavjesice u točci 50 mm iznad njezinoga donjeg ruba zavjesica se ne smije otkloniti više od 100 mm prema natrag.

7.3.7. Cijela površina pred dijelom zavjesice koji ima najmanje zahtijevane dimenzije mora biti opremljena napravom za zaštitu od prskanja ispod kotača koja zadovoljava zahtjeve navedene u Prilogu II. Dodatku 1.

7.3.8. Između donjeg stražnjeg ruba blatobrana i zavjesica nisu dopušteni otvori koji bi omogućili pojavljivanje prskanja.

7.3.9. Ako naprava za zaštitu od prskanja ispod kotača zadovoljava zahtjeve s obzirom na zavjesice (točka 7.3), ne zahtjeva se dodatna zavjesica.

8. Zahtjevi za sustave za zaštitu od prskanja ispod kotača opremljenih napravama za zaštitu od prskanja ispod kotača tipa upijača energije za određene osovine s ugrađenim neupravljanim i samoupravljivim kotačima (vidi točku 6.2)

8.1. Blatobrani

8.1.1.. Blatobrani moraju prekrivati područje neposredno iznad gume ili guma. Njihovi prednji i stražnji rubovi moraju sezati najmanje do vodoravne ravnine koja dodiruje gornji rub gume ili guma (slika 5). Stražnji rub može se zamijeniti zavjesicom, pri čemu ona mora sezati do gornjeg ruba blatobrana (ili odgovarajućega dijela).

8.1.2. Na cijelu unutarnju površinu stražnjega dijela blatobrana mora biti ugrađena naprava za zaštitu od prskanja ispod kotača koja zadovoljava zahtjeve navedene u Prilogu II. Dodatku 1.

8.2. Vanjski zasloni

8.2.1. U slučaju pojedinačnih ili višestrukih osovina kod kojih je razmak između susjednih guma najmanje 250 mm, vanjski zaslon mora prekrivati površinu koja seže od donjega do gornjega dijela blatobrana i do ravne linije koja dodiruje gornji rub gume ili guma, omeđene okomitom ravninom koja dodiruje prednji kraj gume i blatobranom ili zastavicom iza kotača (slika 5b).

8.2.2. Između unutarnjega dijela blatobrana i vanjskog zaslona nisu dopušteni otvori koji bi omogućili pojavljivanje prskanja.

8.2.3. Ako zavjesica nije ugrađena iza svakoga kotača (vidi točku 7.3.5), vanjski zaslon mora bez prekida sezati od vanjskog ruba zavjesice do okomite ravnine koja dodiruje najizbočeniju točku prednje strane gume (slika 5a) na prvoj osovini.

8.2.4. Na cjelokupnoj unutarnjoj površini vanjskog zaslona, čija visina ne smije biti manja od 100 mm, mora biti ugrađena naprava za zaštitu od prskanja ispod kotača apsorpcijom energije koja je u skladu s zahtjevima dodatka II.

8.3. Zavjesice

Zavjesice moraju sezati do donjega dijela blatobrana i biti u skladu sa zahtjevima navedenima u točkama 7.3.1 do 7.3.9.

9. Zahtjevi za sustave za zaštitu od prskanja ispod kotača opremljenih napravama za zaštitu od prskanja ispod kotača tipa separatora zraka i vode za osovine s ugrađenim upravljanim i neupravljanim kotačima

9.1. Blatobrani

9.1.1. Blatobrani moraju zadovoljavati zahtjeve navedene u točci 7.1.1 (c).

9.1.2. Blatobrani za pojedinačne ili višestruke osovine kod kojih je razmak između guma na susjednim osovinama veći od 300 mm moraju također zadovoljavati zahtjeve navedene u točci 7.1.1 (a).

9.1.3. U slučaju višestrukih osovina kod kojih razmak između guma na susjednim osovinama nije veći od 300 mm, blatobrani također moraju biti u skladu s primjerom prikazanim na slici 7.

9.2. Vanjski zasloni

9.2.1. Na donje rubove vanjskih zaslona moraju biti ugrađene naprave za zaštitu od prskanja ispod kotača tipa separatora zraka i vode koji zadovoljavaju zahtjeve navedene u Prilogu II.

9.2.2. U slučaju pojedinačnih ili višestrukih osovina kod kojih je razmak između guma na susjednim osovinama veći od 300 mm, donji rub naprave za zaštitu od prskanja ispod kotača ugrađene na vanjski zaslon smije biti postavljen na sljedeće najveće razmake i polumjere, mjereno od središta kotača (slike 6. i 7.):

gdje R predstavlja polumjer gume ugrađene na vozilo, a Rv radijalnu udaljenost, izraženu između donjega ruba vanjskog zaslona do središta kotača.

9.2.3. U slučaju višestrukih osovina kod kojih razmak između guma na susjednim osovinama nije veći od 300 mm, vanjski zasloni u prostoru između osovina moraju biti u skladu s zahtjevima navedenima u točci 9.1.3 i sezati prema dolje tako da ne budu više od 100 mm iznad vodoravne ravne linije koja prolazi kroz središta kotača (slika 7).

9.2.4. Vanjski zaslon mora sezati najmanje 45 mm u dubinu u svim točkama iza okomite linije koja prolazi kroz središte kotača. Ispred te linije dubina vanjskog zaslona može se postupno smanjivati.

9.2.5. Na vanjskome zaslonu ili između vanjskog zaslona i blatobrana nisu dopušteni otvori koji bi omogućili pojavljivanje prskanja.

9.3. Zavjesice

9.3.1. Zavjesice moraju:

(a) zadovoljavati zahtjeve navedene u točki 7.3 (slika 3.) ili

(b) zadovoljavati zahtjeve navedene u točkama 7.3.1, 7.3.2, 7.3.5, 7.3.8 i 9.3.2 (slika 6.).

9.3.2. Na zavjesice iz točke 9.3.1 (b), najmanje duž cijelog ruba, mora biti ugrađena oprema za zaštitu od prskanja ispod kotača koja zadovoljava zahtjeve navedene u Prilogu II. Dodatku 2.

9.3.2.1. Donji rub naprave za zaštitu od prskanja ne smije udaljen od tla biti više od 200 mm.

Najveće udaljenost donjeg ruba zavjesice od tla može biti povećana do 300 mm, ako to proizvođač smatra tehnički primjerenim s obzirom na značajke ovjesa.

9.3.2.2. Naprava za zaštitu od prskanja ispod kotača mora sezati u dubinu najmanje 100 mm.

9.3.2.3. Odvojeno od donjega dijela, koji uključuje napravu za zaštitu od prskanja ispod kotača, zavjesica iz točke 9.3.1 (b) ne smije se saviti prema natrag za više od 100 mm mjereno u presjecištu zavjesice s napravom za zaštitu od prskanja ispod kotača u njezinu radnome položaju pod djelovanjem sile od 3 N na svakih 100 mm širine zavjesice primijenjene na razmaku od 50 mm iznad donjeg ruba zavjesice.

9.3.3. Mjereno vodoravno, zavjesica ne smije biti udaljena više od 200 mm od najizbočenijega dijela gume.

10. U slučaju višestrukih osovina, sustav za zaštitu od prskanja na osovini koja nije posljednja stražnja, ne treba pokrivati cijelu širinu gazne površine gume ukoliko postoji mogućnost međusobnog zadiranja sustava za zaštitu od prskanja sa sustavom osovina, ovjesa ili podvozja.

DODATAK 1.

OPISNI DOKUMENT BR.... KOJI SE ODNOSI NA HOMOLOGACIJU VOZILA S OBZIROM NA UGRADNJU SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD PRSKANJA ISPOD KOTAČA (PRAVILNIK TPV 143.01 – DIREKTIVA 91/226/EEZ, KAKO JE ZADNJE IZMIJENJENA I DOPUNJENA DIREKTIVOM 2010/19/EU)

(Za napomene s objašnjenjima upućuje se na Prilog I. Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00))

Sljedeći podaci, ukoliko je potrebno, moraju biti priloženi u tri primjerka, s popisom sadržaja. Crteži moraju biti dostavljeni u prikladnom mjerilu i dovoljno podrobni, na formatu A4 ili složeni na A4 format. Ukoliko se prilažu fotografije, moraju biti dovoljno podrobne.

Ukoliko su sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice upravljani elektronički, moraju biti dostavljene i informacije o njihovim značajkama.

0. OPĆENITO

0.1. Marka (trgovački naziv proizvođača):

0.2. Tip:

0.2.1. Trgovački naziv (ako postoji):

0.3. Podaci za identifikaciju tipa, ako je oznaka na vozilu (b):

0.3.1. Mjesto oznake:

0.4. Kategorija vozila (c):

0.5. Naziv proizvođača:

0.8. Naziv proizvodnog pogona (naslovi proizvodnih pogona):

1. OPĆENITI KONSTRUKCIJSKI PODACI O VOZILU

1.1. Fotografije i /ili crteži vozila uzorka:

1.3. Broj osovina i kotača:

1.3.1. Broj i položaj osovina s dvostrukim kotačima:

1.3.2. Broj i položaj upravljanih osovina:

2. MASE I MJERE (f) (g)

(u kg i mm) (po potrebi pozvati se na crtež)

2.1. Međuosovinski razmak (razmaci) (pri punom opterećenju) (g) (l):

2.6. Masa vozila u voznome stanju (najveća i najmanja za svaku varijantu)

Masa vozila s nadogradnjom u voznome stanju, u slučaju vučnih vozila svih kategorija (osim M1) s vučnom spojnicom koju je ugradio proizvođač, ili masa šasije ili masa šasije s kabinom, bez nadogradnje i/ ili vučne spojnice ako proizvođač ne ugradi nadogradnju i/ili vučnu spojnicu (uključujući tekućine, alate, rezervni kotač ako postoji i vozača, te kod autobusa i člana posade, ukoliko postoji za njega predviđeno sjedalo u vozilu) (h) (najveća i najmanja za svaku varijantu).

2.6.1. Raspodjela te mase između osovina, u slučaju poluprikolice ili prikolice sa središnjom osovinom, opterećenje spojne točke (najveća i najmanja za svaku varijantu):

2.8. Najveća tehnički dopuštena masa ukupna vozila, prema podacima proizvođača (i) (3):

9. NADOGRADNJA

9.20. Sustav za zaštitu prskanja ispod kotača

9.20.0. Postoji: da/ne/nepotpun (l)[6]

9.20.1. Kratak opis vozila s obzirom na sustav za zaštitu od prskanja ispod kotača i njegove sastavne dijelove:

9.20.2. Podrobni crteži sustava za zaštitu od prskanja ispod kotača i njegov položaj na vozilu, iz kojih su vidljive dimenzije navedene na slikama u Prilogu V. Direktive 91/226/EEZ, koje uzimaju u obzir granične vrijednosti kombinacija guma/kotač:

9.20.3. Homologacijski broj (brojevi) naprave (naprava) za zaštitu od prskanja ispod kotača ako postoje:

Datum, spis

DODATAK 2.

OBRAZAC
(najveći format: A4 (210 × 297 mm))

CERTIFIKAT O HOMOLOGACIJI

Naziv tijela za homologaciju

Izjava o:

– homologaciji ([7]1)

– izmjeni/dopuni homologacije (1)

– odbijanju homologacije (1)

– povlačenju homologacije (1)

za tip vozila/sastavnog dijela/zasebne tehničke jedinice s obzirom na Direktivu 91/226/EEZ, s uključenim izmjenama i dopunama zaključno s Direktivom Komisije 2010/19/EU

Homologacijski broj:

Razlog za izmjenu/dopunu:

DIO I.

0.1. Marka (trgovački naziv proizvođača):

0.2. Tip:

0.3. Podaci za identifikaciju tipa, ako je oznaka na vozilu/sastavnom dijelu/zasebnoj tehničkoj jedinici (1) ([8]2)

0.3.1. Mjesto oznake:

0.4 Kategorija vozila (2) ([9]3)

0.5. Naziv i adresa proizvođača:

0.7. U slučaju sastavih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica, položaj i način stavljanja oznake homologacije:

0.8. Naziv proizvodnog pogona (naslovi proizvodnih pogona)

DIO II.

1. Dodatni podaci (po potrebi): pogledati Dopunu

2. Tehnička služba odgovorna za provođenje ispitivanja:

3. Datum izvještaja o ispitivanju:

4. Broj izvještaja o ispitivanju:

5. Primjedbe (po potrebi): pogledati Dopunu

6. Mjesto:

7. Datum:

8. Potpis:

9. Priložen je popis opisne dokumentacije koja je pohranjena kod tijelu za homologaciju i koju je moguće dobiti na zahtjev.

Dopuna

CERTIFIKATU O EU HOMOLOGACIJE BR.... S OBZIROM NA HOMOLOGACIJU VOZILA U SKLADU S DIREKTIVOM 91/226/EEZ, S UKLJUČENIM IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKLJUČNO S DIREKTIVOM 2010/19/EU

1. Dodatni podaci

1.1. Značajke naprava za zaštitu od prskanja ispod kotača (tip, kratki opis, naziv, homologacijskog broj (brojevi) sastavnog dijela):

5. Primjedbe (po potrebi):

PRILOG IV.

SUKLADNOST PROIZVODNJE

PRESTANAK PROIZVODNJE

1. Sukladnost proizvodnje

1.1. Svaka naprava za zaštitu od prskanja ispod kotača označena homologacijskom oznakom mora biti u skladu s homologiranim tipom. Tijelo za homologaciju koje je dodijelilo homologacijsku oznaku zadržava jedan uzorak naprave koji se zajedno s certifikatom o homologaciji tipa sastavnoga dijela može upotrijebiti za provjeru sukladnosti naprava označenih oznakama homologacije tipa sastavnoga dijela i koje su stavljene na tržište prema postavljenim zahtjevima.

1.2. Tip naprave određen je uzorkom i opisnom dokumentacijom priloženom u vrijeme podnošenja zahtjeva za homologaciju tipa sastavnoga dijela. Naprave čije su značajke istovjetne značajkama naprave uzorka i čiji ostali sastavni dijelovi nisu različiti od onih kod naprave uzorka, osim u izvedbama koje nemaju utjecaja na svojstva u smislu ovoga priloga, mogu se smatrati istim tipom.

1.3. Proizvođač izvodi rutinske provjere sa svrhom da zajamči sukladnost proizvodnje s homologiranim tipom.

Za izvršenje toga proizvođač mora:

– imati na raspolaganju ispitni laboratorij dovoljno dobro opremljen za provedbu

osnovnih ispitivanja, ili

– imati ispitivanje sukladnosti proizvodnje provedeno od strane ovlaštenog

laboratorija.

1.4. Tijelo za homologaciju može provesti provjere na slučajno odabranu uzorku.

1.5. Sukladnost proizvodnje s homologiranim tipom naprave mora biti provjerena pod uvjetima i u skladu s metodama navedenim u Prilogu II.

Na zahtjev tijela koje je dodijelilo homologaciju tipa sastavnoga dijela proizvođač mora dostaviti naprave prethodno homologiranoga tipa za izvođenje ispitivanja ili provjere sukladnosti.

1.6. Naprave će se smatrati sukladnima homologiranu tipu ako 9 od 10 slučajno odabranih uzoraka zadovoljava zahtjeve točke 4. Dodatka 1. i 2. Priloga II.

1.7. Ako nisu zadovoljeni uvjeti navedeni u točki 1.6 odabire se slučajnim odabirom daljnjih 10 uzoraka za ispitivanje.

Prosjek svih provedenih mjerenja mora biti u skladu s zahtjevima točke 4. Dodatka 1. i 2. Priloga II. i ni jedno pojedinačno mjerenje ne smije biti manje od 95% propisane vrijednosti.

2. Prestanak proizvodnje

Posjednik homologacije tipa sastavnog dijela mora obavijestiti tijelo nadležno za homologaciju o prestanku proizvodnje.

PRILOG V

SLIKE

Slika 1a
Širina (q) blatobrana (a) i položaj zaslona (j)

Napomena: Brojke označavaju pripadajuće točke u Prilogu III.

Slika 2.
Dimenzije blatobrana i vanjskog zaslona

Napomena: 1.: Brojke u zagradama odnose se na odgovarajuće točke u dodatku III.

2. T: veličina blatobrana

Slika 3
Položaj blatobrana i zavjesice

Napomena.: Brojke u zagradama odnose se na odgovarajuće točke u Prilogu III.

Slika 4.
Crtež sklopa sustava za zaštitu od prskanja (blatobran, zavjesica, vanjski zaslon) koji uključuje naprave za zaštitu od prskanja (apsorpcijskog tipa) za višestruke osovine

Slika 5.
Crtež sklopa sustava za zaštitu od prskanja, koji uključuje naprave za zaštitu od prskanja (apsorpcijskog tipa) za osovine s neupravljanim ili samoupravljivim kotačima

(Prilog III. – točke 6.2. i 8.)

(a) Višestruke osovine, kod kojih je razmak između guma manji od 250 mm.

(b) Pojedinačne osovine ili višestruke osovine, kod kojih razmak između guma iznosi najmanje 250 mm.

Slika 6
Crtež sklopa sustava za zaštitu od prskanja, koji uključuje naprave za zaštitu od prskanja, sa separatorima vode i zraka, za osovine sa samoupravljivim ili neupravljanim kotačima

Napomena:

1. Brojevi se odnose na odgovarajuće točke iz Priloga III.

2. T: Područje blatobrana.

Slika 7.
Skica sklopa sustava za zaštitu od prskanja, koji uključuje naprave za zaštitu od prskanja (blatobran, zavjesica, vanjski zaslon) za višestruke osovine kod kojih razmak između guma ne prelazi 300 mm

D ≥ 250 potrebna zavjesica

Napomena:

1. Brojevi se odnose na odgovarajuće točke iz Priloga III.

2. T: Područje blatobrana.

Slika 8
Uređaj za ispitivanje naprava za zaštitu od prskanja (apsorpcijskog tipa)

Napomena:

A= Dotok vode od pumpe

B= Tok prema sabirnom spremniku

C= Sabirnik 500 mm (+5/-0) mm duljine i 75 (+2/-0) mm širine (unutarnje dimenzije)

D= cijev od nehrđajućeg čelika vanjskog promjera 54 mm, debljine stjenke 1,2 ±0,12 mm, hrapavosti unutarnje/vanjske površine Ra između 0,4 i 0,8 µm

E= 12 rupa radijalno izbušenih, s ravnim rubom bez srha. Njihov promjer, mjeren na cijevi iznutra i izvana treba iznositi 1,68 (+ 0,010/-0) mm

F= Ispitni uzorak 500 (+0/-5) mm širine

G= kruta ravna ploča

Dužinske mjere su navedene u milimetrima

Slika 9
Uređaj za ispitivanje naprava za zaštitu od prskanja (tip sa separatorom vode i zraka)


[1]* Pravilnik preuzima sadržaj Direktive Vijeća od 27. ožujka 1991. o usklađivanju zakonodavstva država članica koje se odnosi na sustave za zaštitu od prskanja ispod kotača određenih kategorija motornih vozila i njihovih prikolica (91/226/EEZ) s uključenim izmjenama i dopunama u Direktivi Komisije 2010/19/EU od 9. ožujka 2010. kojom se izmjenjuje i dopunjuje, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku u području sustava za zaštitu od prskanja ispod kotača kod motornih vozila i njihovih prikolica, Direktiva Vijeća 91/226/EEZ i Direktiva 2007/46/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća.

[2]Precrtati nepotrebno

[3]Ukoliko podaci za identifikaciju tipa sadržavaju znakove koji nisu važni za opis vozila, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, na koje se odnosi ovaj certifikat o homologaciji, takvi znakovi moraju biti označeni simbolom: »?« (npr. ABC??123??).

[4]Kao što je definirano u Prilogu II. Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00).

[5](1) Precrtati nepotrebno

[6](*) Za vozila kategorije N1 i vozila kategorije N2 s najvećom tehničkom dopuštenom ukupnom masom koja ne prelazi 7,5 tona, a za koja se primjenjuje izuzeće iz točke 0.1 Priloga III. ovoga Pravilnika, može se upotrijebiti opisni dokument iz Priloga II. Pravilnika TPV 137.

[7](1) Nepotrebno precrtati

[8](2) Ukoliko podaci za identifikaciju tipa sadržavaju znakove koji nisu važni za opis vozila, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, na koje se odnosi ovaj certifikat o homologaciji, takvi znakovi trebaju biti označeni simbolom: »?« (npr. ABC??123??).

[9](3) Kao je definirano u Prilogu II. Pravilnika o EU homologaciji i pojedinačnom odobravanju motornih vozila (izdanje 00).