Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za tlakomjere za gume motornih vozila, koji raspolažu mogućnošću prednamještanja željenoga tlaka punjenja

NN 78/2011 (8.7.2011.), Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za tlakomjere za gume motornih vozila, koji raspolažu mogućnošću prednamještanja željenoga tlaka punjenja

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1665

Na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o mjeriteljstvu (»Narodne novine« br. 163/03, 194/03 i 111/07) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O MJERITELJSKIM I TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA TLAKOMJERE ZA GUME MOTORNIH VOZILA, KOJI RASPOLAŽU MOGUĆNOŠĆU PREDNAMJEŠTANJA ŽELJENOGA TLAKA PUNJENJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju mjeriteljski i tehnički zahtjevi koje moraju ispunjavati tlakomjeri namijenjeni za mjerenje tlaka punjenja guma motornih vozila (u daljnjem tekstu: tlakomjeri), postupci određivanja sukladnosti, ovjeravanja i način označavanja.

Članak 2.

Tlakomjeri su mjerila koja pokazuju razliku između tlaka zraka ili ekvivalentnog medija u gumi motornog vozila (u daljnjem tekstu: guma) i atmosferskog tlaka.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik se odnosi na tlakomjere:

– s mehaničkim mjernim sustavom prijenosa elastične deformacije osjetila na pokazni uređaj;

– s drugim ekvivalentnim mjeriteljski sljedivim načinima mjerenja i pokazivanja deformacije kao posljedice djelovanja tlaka, čime se omogućava prednamještanje željenog tlaka u gumi.

Članak 4.

Ovaj se Pravilnik ne odnosi na tlakomjere koji rade na principu površinskog akustičnog vala (SAW-Surface Acustic Wawe).

II. MJERITELJSKI I TEHNIČKI ZAHTJEVI

Članak 5.

Mjeriteljski i tehnički zahtjevi kojima moraju udovoljavati tlakomjeri opisani su u Dodatku ovoga Pravilnika.

III. OCJENA SUKLADNOSTI

Članak 6.

Za tlakomjere se mora provesti postupak ispitivanja tipa mjerila sukladno propisima o ispitivanju tipa mjerila.

Tlakomjeri koji imaju rješenje o odobrenju tipa mjerila moraju se ovjeravati u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu i podzakonskim aktima donesenim na temelju toga Zakona.

Ovjeravanje sadrži ocjenu sukladnosti s odobrenim tipom mjerila i provjeru točnosti.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-03/07

Urbroj: 558-01/1-11-1

Zagreb, 30. lipnja 2011.

Ravnatelj
dr. sc. Krešimir Buntak, v. r.

DODATAK

1. MJERITELJSKI ZAHTJEVI

1.1. Brojčanik tlakomjera

Na brojčaniku tlakomjera mora biti ispisana jedinica za tlak – bar, tako da se dobro razlikuje od ostalih oznaka i natpisa.

Ako tlakomjer pored brojčanika obrojčanog u barima ima i jedno ili više dodatnih obrojčavanja u nekim drugim jedinicama, ta dodatna obrojčavanja moraju biti ispisana tako da osiguravaju jednoznačno razlikovanje od obrojčavanja u barima.

Kod digitalnih pokaznih uređaja, mjerna jedinica bar mora biti ispisana u neposrednoj blizini decimalnog mjesta najmanje numeričke vrijednosti.

1.2. Mehanička kazaljka i mjerni brojčanik analognog pokaznog uređaja

Mehanička kazaljka i mjerni brojčanik analognog pokaznog uređaja mehaničkog tlakomjera moraju biti tako izrađeni da je moguće jasno jednoznačno očitavanje izmjerene vrijednosti bez optičkog povećavanja i bez faktora množenja, s rezolucijom očitanja manje od jedne petine duljine najmanjeg podjeljka skale.

Smatra se da su uvjeti iz prethodnog stavka zadovoljeni ako:

– kazaljka ima vrh u obliku istokračnog trokuta kojemu kut pri vrhu ne premašuje 60°;

– debljina dijela kazaljke, koji se pokriva s podjelnim crtama ne premašuje debljinu najuže podjelne crte;

– vrh kazaljke mora pokrivati od 1/3 do 2/3 duljine najkraćih podjelnih crta;

– razmak između kazaljke i površine brojčanika ne smije biti veći od 0,02 x l + 1 mm, gdje je l udaljenost u mm između rotacijske osi kazaljke i njezina vrha;

– duljina podjeljka ljestvice ne smije biti manja od 1,5 mm;

– debljina oznaka mora biti stalna i ne smije prijeći jednu petinu (1/5) duljine podjeljka na ljestvici;

– Svaka peta oznaka mora biti dulja od ostalih;

– svaka peta ili deseta oznaka mora biti obrojčena;

– radno područje mjerne skale mora biti jednoznačno i vidljivo označeno;

– oznake ljestvice na brojčaniku moraju biti vidljive i lako čitljive s udaljenosti najmanje 0,6 m, bez optičkog sustava za uvećavanje.

1.3. Digitalni pokazni uređaj tlakomjera

Digitalni pokazni uređaj tlakomjera za gume mora udovoljavati ovim zahtjevima:

– pokazni uređaj mora biti sastavljen od istovrsnih znamenki tako, da je moguće sigurno očitavanje uz zahtijevanu rezoluciju;

– veličina, boja i kontrast znamenki i ostalih oznaka, koje zajedno predstavljaju izmjerenu vrijednost tlaka moraju biti međusobno tako usklađeni da osiguravaju jednoznačno očitavanje s udaljenosti predviđene uporabom;

– pokazni uređaj mora pokazati stvarnu veličinu izmjerenog tlaka, a da se ne primjenjuje faktor množenja.

Ostali pomoćni indikatori na pokaznom uređaju (npr. znak povećavanja ili smanjivanja tlaka te informacija da li je priključena cijev za punjenje guma) su dopušteni uz uvjet da ne ometaju sigurno očitavanje izmjerenog tlaka.

1.4. Vrijednost najmanjeg podjeljka kod analognog tlakomjera, odnosno razlučivosti kod digitalnog tlakomjera

Vrijednost najmanjeg podjeljka kod analognog tlakomjera, odnosno razlučivosti kod digitalnog tlakomjera mora iznositi 0,1 bar.

2. NAJVEĆE DOPUŠTENE POGREŠKE

2.1. Referentno temperaturno područje

Tlakomjeri moraju zadovoljavati kriterij najveće dopuštene pogreške u referentnom temperaturnom području.

Referentno temperaturno područje je od 15 °C do 25 °C.

2.2. Najveće dopuštene pogreške

Najveće navedene dopuštene pozitivne ili negativne pogreške, definirane su kao apsolutne vrijednosti u skladu s mjerenim tlakom i to:

1. kod prve i izvanredne ovjere:

■ +/- 0,08 bar u području do uključujući 4 bar;

■ +/- 0,16 bar u području od 4 bar do uključujući 10 bar;

■ +/- 0,25 bar u području iznad 10 bar.

2. za redovne ovjere:

■ +/- 0,1 bar u području do uključujući 4 bar;

■ +/- 0,2 bar u području od 4 bar do uključujući 10 bar;

■ +/- 0,3 bar u području iznad 10 bar.

2.3. Uključivanje servisnog (kalibracijskog) načina rada

Ako tlakomjer radi na temelju pretvorbe djelovanja tlaka u električni signal, dopušta se uključivanje servisnog (kalibracijskog) načina rada s većom rezolucijom, uz uvjet da ta opcija nakon ovjeravanja bude zaštićena i nedostupna u normalnoj primjeni tlakomjera.

2.4. Promjene očitanja tlakomjera pri temperaturama koje su izvan referentnoga područja

Promjene očitanja tlakomjera pri temperaturama koje su izvan referentnoga područja 20±5 °C ne smiju prelaziti ± 0,4% gornje granice mjerenja za svakih 10 °C.

2.5. Histerezna pogreška

Razlika pokazivanja pri mjerenju istog tlaka pri porastu tlaka i pri snižavanju tlaka predstavlja histereznu pogrešku tlakomjera.

Histerezna pogreška pri konstantnoj temperaturi unutar referentnog temperaturnog područja ne smije prijeći apsolutne iznose najveće dopuštene pogreške.

Određivanje histerezne pogreške vrši se kod tlakomjera čija izvedba to omogućava.

2.6. Ništični položaj

Pri atmosferskome tlaku mora se:

■ kazaljka mehaničkog uređaja tlakomjera zaustaviti nasuprot ništičnoj oznaci ili nasuprot unaprijed zadanoj oznaci koja se jasno razlikuje od podjeljaka ljestvice. Odstupanje ne smije premašiti iznos najveće dopuštene pogreške;

■ digitalni pokazni uređaj elektroničkog tlakomjera postaviti na vrijednost »00,0«. Stvarno odstupanje od te vrijednosti smije biti vidljivo samo u modu kalibriranja sa smanjenom vrijednosti podjeljka. U ovom načinu rada uspostavljena tolerancija ne smije premašiti vrijednost koja bi se zaokruživanjem na gore pri ponovnom prelasku iz kalibracijskog načina rada u normalni način rada, pokazala kao numerička vrijednost najmanje podjele (0,1 bara).

3. TEHNIČKI ZAHTJEVI

3.1. Konstrukcija

Konstrukcija tlakomjera mora osigurati vremensku stabilnost njegovih mjeriteljskih značajki. Mjeriteljske značajke tlakomjera moraju se moći zaštiti od neovlaštenog podešavanja.

3.2. Prednamještanja željenoga tlaka

Ako tlakomjer raspolaže mogućnošću prednamještanja željenoga tlaka punjenja guma motornih vozila, mora ispunjavati sljedeće dodatne zahtjeve:

– odstupanje prednamještene vrijednosti od stvarno postignute vrijednosti tlaka u referentnom temperaturnom području ne smije premašiti iznose najveće dopuštene pogreške;

– način punjenja guma motornih vozila s prednamještanjem tlaka i prikazom postignutog iznosa tlaka mora biti moguće jasno razlikovati od ručno upravljanog preklapanja između punjenja i pokazivanja tlaka. Ako je tlakomjer tako konstruiran da omogućuje oba načina djelovanja, izbor jednog ili drugog načina mora se provoditi na jednostavan način;

– opcija prednamještanja željenog tlaka ne smije prouzročiti histereznu pogrešku koja bi premašila iznose najveće dopuštene pogreške iz točke 2.2. dodatka ovog Pravilnika;

– odstupanje prednamještane vrijednosti od stvarno postignute vrijednosti tlaka izvan referentnog temperaturnog područja, ne smije premašiti iznose najveće dopuštene pogreške iz točke 2.4 dodatka ovog Pravilnika.

Svi zahtjevi iz prethodnog podstavka ovog članka moraju biti ispunjeni u području izmjeničnog napona napajanja od –15% do
+10% s obzirom na nazivni izmjenični napon napajanja.

3.3. Ispitivanje stabilnosti mjeriteljskih značajki s obzirom na mehaničke utjecaje

Ispitivanje stabilnosti mjeriteljskih značajki s obzirom na mehaničke utjecaje mora sadržavati:

– opterećenje tlakom koji za 25% premašuje gornju granicu mjernog područja u trajanju od 15 minuta;

– opterećenje s 1000 impulsa tlaka od 0 do 90 – 95% od gornje granice mjernog područja;

– Izlaganje 10 000 ciklusa tlaka, koji se mijenja od cca. 20% do cca. 75% gornje granice mjernog područja s brzinom ponavljanja, koja ne prelazi 60 ciklusa u minuti;

– izlaganje temperaturama od -20 °C i +50 °C po šest sati za svaku od te dvije temperature.

Nakon završetka ispitivanja iz prve, druge i treće alineje prethodnog podstavka ovog članka, a nakon jedan sat mirovanja, tlakomjer mora još uvijek zadovoljiti zahtjeve točke 2.2., 2.5. i 2.6. dodatka ovog Pravilnika.

Nakon završetka temperaturnog ispitivanja iz četvrte alineje prethodnog podstavka ove točke, tlakomjer mora mirovati 6 sati i nakon toga tlakomjer mora još uvijek zadovoljiti zahtjeve točke 2.2., 2.5. i 2.6. dodatka ovog Pravilnika.

Ispitivanje stabilnosti mjeriteljskih značajki za tlakomjere koji djeluju na osnovi pretvorbe učinka tlaka u električnu veličinu, pored ispitivanja iz prvog stavka ove točke, mora se provesti i ispitivanje elektromagnetske kompatibilnosti u okviru razreda elektromagnetske kompatibilnosti E1.

Opseg ispitivanja se određuje prema izvedbi tlakomjera kao cjeline sa svim podsustavima potrebnim za normalno funkcioniranje, a mora sadržavati barem ispitivanje

– prekida napajanja električnom energijom;

– smanjenja napajanja električnom energijom;

– elektrostatički izboj;

– radiofrekventno elektromagnetno polje.

Pri izvođenju ispitivanja tlakomjer mora ispunjavati kriterij najveće dopuštene pogreške iz točke 2.2. Dodatka ovog Pravilnika, a nakon izvršenja svih ispitivanja i zahtjeve iz točaka 2.5., 2.6. i 3.1. dodatka ovog Pravilnika.

4. PRVO, REDOVNO I IZVANREDNO OVJERAVANJE

Prvo, redovno i izvanredno ovjeravanje sadrži provjeru točnosti u najmanje pet točaka mjernog područja, koje su ravnomjerno raspodijeljene u cijelom mjernom rasponu. Ispitivanje histereze se mora provesti u pet točaka mjernog područja u skladu s točkom 2.6.

Ispitivanje točnosti tlakomjera vrši se usporedbom s etalonskim tlakomjerom, pogreška kojega ne smije biti veća od jedne četvrtine najveće dopuštene pogreške ispitivanog tlakomjera, određene točkom 2.2. Dodatka ovog Pravilnika.

5. NATPISI I OZNAKE

Tlakomjeri moraju nositi ove oznake:

a) Na brojčaniku:

1. znak mjerne veličine Pe;

2. znak mjerne jedinice, bar;

3. ako je potrebno oznaku koja pokazuje radni položaj mjerila

b) na brojčaniku, na natpisnoj pločici ili na samom mjerilu:

1. podatke za identifikaciju proizvođača;

2. podatke za identifikaciju mjerila;

3. oznaku rješenja o odobrenju tipa mjerila.

Te oznake moraju biti izravno vidljive, lako čitljive, i neizbrisive u normalnim uvjetima uporabe, a ne smiju smetati očitavanju rezultata mjerenja.