Naputak o izmjeni Naputka o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112

NN 78/2011 (8.7.2011.), Naputak o izmjeni Naputka o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

1666

Na temelju članka 7. stavka 5. Pravilnika o jedinstvenom europskom broju za hitne službe (»Narodne novine«, broj 82/09.), ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje uz prethodnu suglasnost Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije donosi

NAPUTAK

O IZMJENI NAPUTKA O NAČINU POSTUPANJA U SLUČAJU ZLOUPORABE POZIVA NA BROJ 112

Članak 1.

U Naputku o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112 (»Narodne novine«, broj 107/2010.) u članku 4. stavak 2. briše se.

Članak 2.

Ovaj Naputak stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/54

Urbroj: 543-01-10-01-11-5

Zagreb, 30. lipnja 2011.

Ravnatelj
Damir Trut, mr. sig., v. r.