Pravilnik o posebnostima provedbe postupka provoza i postupka izvoza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka

NN 79/2011 (11.7.2011.), Pravilnik o posebnostima provedbe postupka provoza i postupka izvoza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka

MINISTARSTVO FINANCIJA

1684

Na temelju članka 309. stavka 2. i članka 319. stavka 2. Uredbe za provedbu Carinskog zakona (»Narodne novine«, br. 161/2003, 69/2006, 5/2007, 70/2008, 76/2009 i 29/2011) ministrica financija donosi

PRAVILNIK

O POSEBNOSTIMA PROVEDBE POSTUPKA PROVOZA I POSTUPKA IZVOZA UPORABOM SUSTAVA ELEKTRONIČKE RAZMJENE PODATAKA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju posebnosti provedbe carinskog postupanja te struktura i sadržaj carinske deklaracije kada se postupak provoza i postupak izvoza provodi uporabom sustava elektroničke razmjene podataka.

II. PROVOZNA DEKLARACIJA

Članak 2.

1) Kada se postupak provoza provodi uporabom sustava elektroničke razmjene podataka provozna deklaracija se podnosi u skladu sa strukturom podataka i podacima propisanim Prilogom 1 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

2) Za primjenu stavka 1. ovoga članka primjenjuju se šifre propisane Pravilnikom o uporabi obrazaca pri provedbi Carinskog zakona i dodatne šifre propisane Prilogom 2 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

III. IZVOZNA DEKLARACIJA

Članak 3.

Kada se postupak izvoza provodi uporabom sustava elektroničke razmjene podataka izvozna deklaracija se podnosi u skladu sa strukturom podataka i podacima propisanim Uredbom za provedbu Carinskog zakona, Pravilnikom o uporabi obrazaca pri provedbi Carinskog zakona i Prilogom 1 Pravilnika o posebnostima provedbe carinskog postupanja pri podnošenju ulazne i izlazne sigurnosne skraćene deklaracije.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

1) Uzimajući u obzir odredbe članaka 73. stavka 1. Carinskog zakona i članka 3. Uredbe za provedbu Carinskog zakona, ravnatelj Carinske uprave donijet će odluku o uporabi sustava elektroničke razmjene podataka za provedbu postupka provoza i postupaka izvoza.

2) Stupanjem na snagu odluke iz stavka 1. ovoga članka postupak provoza, odnosno postupak izvoza isključivo se provodi uporabom sustava elektroničke razmjene podataka, te se provozna, odnosno izvozna deklaracija mogu s pravno obvezujućim učinkom podnijeti isključivo uporabom sustava elektroničke razmjene podataka i pod uvjetima propisanim za carinske deklaracije podnesene uporabom sustava elektroničke razmjene podataka, osim kada je sukladno carinskim propisima dopuštena uporaba rezervnog postupka.

3) Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavit će se na internetskim stranicama Carinske uprave.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/08

Urbroj: 513-02-1240/1-11-30

Zagreb, 4. srpnja 2011.

Ministrica financija
mr. sc. Martina Dalić, v. r.

PRILOG 1

POJAŠNJENJE O PODNOŠENJU PROVOZNIH DEKLARACIJA PUTEM ELEKTRONIČKE RAZMJENE STANDARDNIH PORUKA
(ELEKTRONIČKA PROVOZNA DEKLARACIJA)

Glava I.
OPĆENITO

Provozna deklaracija se podnosi elektroničkim putem, osim kada Carinski zakon i Uredba za provedbu Carinskog zakona predviđaju drukčije.

Elektronička provozna deklaracija temelji se na pojedinostima vezanim za različita polja jedinstvene carinske deklaracije (JCD-a) u smislu Pravilnika o uporabi obrazaca pri provedbi Carinskog zakona, kojima se dodaju ili koja se zamjenjuju oznakama i šiframa sukladno ovom Prilogu i Prilogu 2 ovoga Pravilnika, ako je to prikladno.

Ovaj Prilog sadrži isključivo osnovne posebne zahtjeve koji se primjenjuju kada se formalnosti provoza obavljaju elektroničkom razmjenom standardnih poruka. Nadalje, dodatne šifre koje se primjenjuju navedene su u Prilogu 2 ovoga Pravilnika.

Pobliža struktura poruka i sadržaj elektroničke provozne deklaracije slijede tehničke specifikacije koje nadležna tijela priopćavaju glavnom obvezniku kako bi se osiguralo ispravno funkcioniranje sustava. Te specifikacije se temelje na zahtjevima propisanim ovim Prilogom.

Ovaj Prilog opisuje strukturu razmjene podataka. Provozna deklaracija je strukturirana u grupama podataka koje sadrže dodatne podatke (atribute). Podaci (atributi) su grupirani tako da tvore jednstvene logičke blokove u okviru poruke. Uvučenost odlomka s grupom podataka znači da grupa podataka ovisi o grupi podataka donjeg odlomka.

Ako postoji, upisuje se odgovarajući broj polja na JCD-u.

Izraz »broj« u objašnjenju grupe podataka označava koliko se puta grupa podataka može koristiti u provoznoj deklaraciji.

Izraz »tip/duljina«„ u objašnjenju podataka (atributa) označava zahtjeve za tip podataka i duljinu podataka. Šifre za tipove podataka su sljedeće:

a slovna (alfa)

n brojčana (numerička)

an slovno-brojčana (alfanumerička)

Broj nakon šifre označava dopuštenu duljinu podataka. Primjenjuje se sljedeće:

Opcionalne dvije točke prije pokazivača duljine znače da podaci nemaju utvrđenu duljinu, ali mogu imati do određenog broja znamenaka, koji određuje pokazivač duljine. Zarez u duljini podataka znači da podatak (atribut) može sadržavati decimale, znamenka prije zareza označava ukupnu duljinu podatka (atributa), a znamenka nakon zareza označava najveći mogući broj znamenki nakon decimalne točke.

Glava II.
PODACI KOJI SE UPISUJU U PROVOZNU DEKLARACIJU I STRUKTURA ELEKTRONIČKE PROVOZNE DEKLARACIJE

Poglavlje I.
POTREBNI PODACI

Ovaj Prilog sadrži potrebne podatke za postupak provoza koji su utemeljeni na podacima koji se koriste pri popunjavanju JCD-a.

Poglavlje II.
STRUKTURA

A. Tablica grupa podataka

PROVOZNA OPERACIJA

GOSPODARSKI SUBJEKT pošiljatelj

GOSPODARSKI SUBJEKT primatelj

ROBNA STAVKA

– GOSPODARSKI SUBJEKT pošiljatelj

– GOSPODARSKI SUBJEKT primatelj

– KONTEJNERI

– OZNAKE ZA OSJETLJIVU ROBU (SGI)

– PAKIRANJA

– PRETHODNE ISPRAVE

– PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE

– POSEBNE NAPOMENE

Otpremna CARINARNICA

GOSPODARSKI SUBJEKT glavni obveznik

ZASTUPNIK

Provozna CARINARNICA

Odredišna CARINARNICA

GOSPODARSKI SUBJEKT ovlašteni primatelj

REZULTAT KONTROLE

PODACI O PLOMBAMA

– OZNAKA (ID) PLOMBI

JAMSTVO

– OZNAKA JAMSTVA

B. Pojedinosti o podacima provozne deklaracije

PROVOZNA OPERACIJA

Broj: 1

Grupa podataka je obvezna.

LRN

Tip/duljina: an..22

Koristi se lokalni referentni broj (LRN). Dodjeljuje ga korisnik prema sljedećoj strukturi kako bi se mogla identificirati svaka pojedinačna deklaracija:

Polje

Sadržaj

Vrsta polja

Primjeri

1

Osobni identifikacijski broj (OIB)

Brojčano 11

12378945612

3

Posljednje dvije znamenke godine u kojoj je deklaracija podnesena (GG)

Brojčano 2

11

4

Jedinstvena identifikacijska oznaka za provoznu pošiljku po godini i gospodarstveniku

Brojčano 9

000123456

Vrsta deklaracije

(polje 1)

Tip/duljina: an..5

Podatak (atribut) je obvezan.

Obvezno se unosi sljedeće:

(1) ako je zahtijevano kretanje domaće robe u sklopu postupka T2: T2;

(2) ako je zahtjevano kretanje strane robe u sklopu postupka T1: T1;

(3) za mješovite pošiljke koje sadrže domaću i stranu robu: T-.

Podatak (atribut) je obvezan.

Ukupan broj stavki

(polje 5)

Tip/duljina: n..5

Podatak (atribut) je obvezan.

Ukupan broj paketa

(polje 6)

Tip/duljina: n..7

Korištenje ovog podatka (atributa) nije obvezno. Ukupni broj paketa jednak je zbroju svih paketa navedenih u poljima »Broj paketa«, »Broj komada« plus vrijednost od »1« za svako deklarirano pakiranje robe »u rasutom stanju«.

Otpremna zemlja

(polje 15a)

Tip/duljina: a2

Zemlja iz koje se roba otprema/izvozi

Podatak (atribut) se koristi ako je deklarirana samo jedna otpremna zemlja. Koriste se šifre zemalja navedene u Prilogu 2. U tom slučaju ne može se koristiti podatak (atribut) »Otpremna zemlja« grupe podataka »ROBNA STAVKA«. Ako je deklarirano više od jedne otpremne zemlje, ta se oznaka (atribut) grupe podataka »PROVOZNA OPERACIJA« ne može koristiti. U tom slučaju koristi se oznaka (atribut) »Otpremna zemlja« grupe podataka »ROBNA STAVKA«.

Odredišna zemlja

(polje 17)

Tip/duljina: a2

Podatak (atribut) se koristi ako je deklarirana samo jedna odredišna zemlja. Koriste se šifre zemlje navedene u Prilogu 2. U tom slučaju ne može se koristiti podatak (atribut) »Odredišna zemlja« grupe podataka »ROBNA STAVKA«. Ako je deklarirano više od jedne odredišne zemlje, ta se oznaka (atribut) grupe podataka »PROVOZNA OPERACIJA« ne može koristiti. U tom slučaju koristi se oznaka (atribut) »Odredišna zemlja« grupe podataka »ROBNA STAVKA«.

Identitet na mjestu otpreme (polaska)

(polje 18)

Tip/duljina: an..27

Upisuju se identifikacijske oznake, npr. registracijski broj/brojevi ili naziv prijevoznog sredstva (kamiona, broda, željezničkog vagona, zrakoplova) u koje je roba izravno utovarena prilikom podnošenja otpremnoj carinarnici, koristeći šifre određene za tu svrhu. Na primjer, ako se koriste tegljač i prikolica s različitim registracijskim brojevima, upisuju se registracijski brojevi obaju vozila.

Međutim, ako se roba prevozi u kontejnerima predviđenima za prijevoz na cestovnim vozilima, nadležna tijela mogu dopustiti glavnom obvezniku da ostavi ovo polje prazno kada logistika na mjestu otpreme nije u mogućnosti pribaviti identitet prijevoznog sredstva u trenutku sastavljanja provozne deklaracije i ako mogu osigurati da će odgovarajuće informacije o prijevoznom sredstvu nakon toga biti upisane u polje 55.

Ako se roba prevozi nepokretnim prijevoznim instalacijama (cjevovodi,..), registracijski broj se ne upisuje.

Identitet na mjestu otpreme LNG

Tip/duljina: a2

Šifra jezika navedena u Prilogu 2 koristi se za određivanje jezika (LNG) ako se odgovarajuće slobodno polje koristi za unos teksta.

Nacionalnost na mjestu otpreme

(polje 18)

Tip/duljina: a2

Koristi se šifra zemlje navedena u Prilogu 2.

Upisuje se nacionalna pripadnost prijevoznog sredstva (broda, kamiona, željezničkog vagona, zrakoplova) na koje je roba izravno utovarena prilikom podnošenja otpremnoj carinarnici (ili nacionalna pripadnost prijevoznog sredstva koje osigurava pogon za cjelinu ako se ona sastoji od nekoliko prijevoznih sredstava), koristeći šifre određene za tu svrhu. Na primjer, ako se koriste tegljač i prikolica s različitim registracijskim brojevima, upisuju se registracijski brojevi obaju vozila i nacionalnost tegljača.

Međutim, ako se roba prevozi u kontejnerima predviđenima za prijevoz na cestovnim vozilima, nadležna tijela mogu dopustiti glavnom obvezniku da ostavi ovo polje prazno kada logistika na mjestu otpreme nije u mogućnosti pribaviti podatke o nacinalnosti prijevoznog sredstva u trenutku sastavljanja provozne deklaracije i ako mogu osigurati da će odgovarajuće informacije o prijevoznom sredstvu biti naknadno upisane u polje 55.

Ako se roba prevozi nepokretnim prijevoznim instalacijama ili željeznicom, ne upisuje se podaci o nacinalnosti prijevoznog sredstva.

U drugim slučajevima, deklariranje nacionalnosti nije obvezno.

Kontejner

(polje 19)

Tip/duljina: n1

Koriste se šifre predviđene za potrebe unošenja pojedinosti o pretpostavljenom stanju na granici, utemeljene na informacijama raspoloživim u vrijeme stavljanja robe u provozni postupak.

Koriste se sljedeće šifre:

0: ne.

1: da.

Nacionalnost pri prelasku granice

(polje 21)

Tip/duljina: a2

Obvezno se upisuje nacionalnost prijevoznog sredstva.

Međutim, kada se roba prevozi željeznicom ili nepokretnim instalacijama, ništa se ne upisuje pod registracijski broj ili nacinalnost.

Koristi se šifra zemlje navedena u Prilogu 2.

Identitet pri prelasku granice

(polje 21)

Tip/duljina: an..27

Koristeći odgovarajuću šifru, unosi se vrsta (brod, kamion, željeznički vagon, zrakoplov, itd.) i sredstvo identifikacije (npr. registracijski broj ili ime) aktivnog prijevoznog sredstva (tj. prijevoznog sredstva koje osigurava pogon) za koje se pretpostavlja da će se koristiti pri prelasku granice, nakon čega slijedi šifra nacionalnosti prijevoznog sredstva u vrijeme stavljanja robe u zajednički provozni postupak.

Ako se koristi kombinirani prijevoz ili nekoliko prijevoznih sredstava, aktivno prijevozno sredstvo predstavlja jedinicu koja osigurava pogon za cijelu prijevoznu kombinaciju. Na primjer, kada se kamion nalazi na brodu morske plovidbe, aktivno je prijevozno sredstvo brod, a kada se koristi kombinacija tegljača i prikolice, aktivno prijevozno sredstvo je tegljač.

Ako se roba prevozi željeznicom ili nepokretnim instalacijama, ne upisuju se podaci o registracijskom broju.

Identitet pri prelasku granice LNG

Tip/duljina: a2

Šifra jezika navedena u Prilogu 2 koristi se za određivanje jezika (LNG) ako se odgovarajuće slobodno polje koristi za unos teksta.

Vrsta prijevoza pri prelasku granice

(polje 21)

Tip/duljina: n..2

Vrsta prijevoza na granici

(polje 25)

Tip/duljina: n..2

Koriste se šifre predviđene za vrstu prijevoza kojima se označava vrstu aktivnog prijevoznog sredstva za koji se pretpostavlja da će na njemu roba napustiti carinsko područje.

Korištenje ovog podatka (atributa) nije obvezno.

Vrsta unutarnjeg prijevoza

(polje 26)

Tip/duljina: n..2

Korištenje ovog podatka (atributa) nije obvezno. Mora se koristiti u skladu s pojašnjenjem u vezi s poljem 25 navedenim u Prilogu 2.

Mjesto utovara

(polje 27)

Tip/duljina: an..17

Korištenje ovog podatka (atributa) nije obvezno.

Šifra dogovorenog mjesta robe

(polje 30)

Tip/duljina: an..17

Podatak (atribut) se ne može koristiti ako se koristi grupa podataka »REZULTAT KONTROLE«. Ako se ne koristi ta grupa podataka, korištenje podatka (atributa) nije obvezno. Ako se podatak (atribut) koristi, potrebno je u šifriranom obliku točno naznačiti mjesto na kojem se roba može pregledati. Podaci (atributi) »Dogovoreno mjesto robe«/»Šifra dogovorenog mjesta«, »Odobreno mjesto robe« i »Drugo carinsko mjesto« ne mogu se koristiti istovremeno.

Dogovoreno mjesto robe

(polje 30)

Tip/duljina: an..35

Podatak (atribut) se ne može koristiti ako se koristi grupa podataka »REZULTAT KONTROLE«. Ako se ta grupa podataka ne koristi, korištenje podatka (atributa) nije obvezno. Ako se podatak (atribut) koristi potrebno je točno naznačiti mjesto na kojem se roba može pregledati. Podaci (atributi) »Dogovorena mjesto robe«/»Šifra dogovorenog mjesta«, »Odobreno mjesto robe« i »Drugo carinsko mjesto« ne mogu se koristiti istovremeno.

Dogovoreno mjesto robe LNG

Tip/duljina: a2

Šifra jezika navedena u Prilogu 2 koristi se za određivanje jezika (LNG) ako se odgovarajuće slobodno polje koristi za unos teksta.

Odobreno mjesto robe

(polje 30)

Tip/duljina: an..17

Uporaba podatka (atributa) nije obvezna ako se koristi grupa podataka »REZULTAT KONTROLE«. Ako se podatak (atribut) koristi, potrebno je točno naznačiti mjesto na kojem se roba može pregledati. Ako se grupa podataka »REZULTAT KONTROLE« ne koristi, ni podatak (atribut) se ne može koristiti. Podaci (atribut) i »Dogovorena mjesto robe«/»Šifra dogovorenog mjesta«, »Odobreno mjesto robe« i »Drugo carinsko mjesto« ne mogu se koristiti istovremeno.

Drugo carinsko mjesto

(polje 30)

Tip/duljina: an..17

Podatak (atribut) se ne može koristiti ako se koristi grupa podataka »REZULTAT KONTROLE«. Ako se ta grupa podataka ne koristi, korištenje podatka (atributa) nije obvezno. Ako se (podatak) atribut koristi, potrebno je točno naznačiti mjesto na kojem se roba može pregledavati. Podaci (atributi) »Dogovorena mjesto robe«/»Šifra dogovorenog mjesta«, »Odobreno mjesto robe« i »Drugo carinsko mjesto« ne mogu se koristiti istovremeno.

Ukupna bruto-masa

(polje 35)

Tip/duljina: n..11,3

Podatak (atribut) je obvezan.

Šifra jezika NCTS Prateće provozne isprave.

Tip/duljina: a2

Šifra jezika navedena u Prilogu 2 koristi se za određivanje jezika Prateće provozne isprave

Pokazatelj govornog jezika na mjestu otpreme

Tip/duljina: a2

Korištenje šifre jezika navedene u Prilogu 2 nije obvezno.

Datum deklaracije

(polje 50)

Tip/duljina: n8

Podatak (atribut) je obvezan.

Mjesto deklaracije

(polje 50)

Tip/duljina: an..35

Podatak (atribut) je obvezan.

Mjesto deklaracije LNG

Tip/duljina: a2

Šifra jezika navedena u Prilogu 2 koristi se za određivanje jezika (LNG) pripadajućeg slobodnog polja za unos teksta.

GOSPODARSKI SUBJEKT pošiljatelj (polje 2)

Broj: 1

Ova grupa podataka koristi se kada je deklariran samo jedan pošiljatelj. U tom slučaju ne može se koristiti grupa podataka »GOSPODARSKI SUBJEKT pošiljatelj« grupe podataka »ROBNA STAVKA«.

Naziv

(polje 2)

Tip/duljina: an..35

Podatak (atribut) je obvezan.

Ulica i broj

(polje 2)

Tip/duljina: an..35

Podatak (atribut) je obvezan.

Zemlja

(polje 2)

Tip/duljina: a2

Koristi se šifra zemlje navedena u Prilogu 2.

Poštanski broj

(polje 2)

Tip/duljina: an..9

Podatak (atribut) je obvezan.

Grad

(polje 2)

Tip/duljina: an..35

Podatak (atribut) je obvezan.

NAD LNG

Tip/duljina: a2

Šifra jezika navedena u Prilogu 2 koristi se za određivanje jezika naziva i adrese (NAD LNG).

IDENTIFIKACIJSKI BROJ GOSPODARSKOG
SUBJEKTA (TIN)

(polje 2)

Tip/duljina: an..17

Korištenje ovog podatka (atributa) za upisivanje identifikacijskog broja gospodarskog subjekta (TIN-a) nije obvezno. Kada je gospodarski subjekt domaća osoba koristi se OIB.

GOSPODARSKI SUBJEKT Primatelj

(polje 8)

Broj: 1

Grupa podataka koristi se kada je deklariran samo jedan primatelj i kada podatak (atribut) »Odredišna zemlja« grupe podataka »PROVOZNA OPERACIJA« sadrži navedenu »zemlju«. U tom slučaju ne može se koristiti grupa podataka »GOSPODARSKI SUBJEKT Primatelj« grupe podataka »ROBNA STAVKA«.

Naziv

(polje 8)

Tip/duljina: an..35

Podatak (atribut) je obvezan.

Ulica i broj

(polje 8)

Tip/duljina: an..35

Podatak (atribut) je obvezan.

Zemlja

(polje 8)

Tip/duljina: a2

Koristi se šifra zemlje navedena u Prilogu 2.

Poštanski broj

(polje 8)

Tip/duljina: an..9

Podatak (atribut) je obvezan.

Grad

(polje 8)

Tip/duljina: an..35

Podatak (atribut) je obvezan.

NAD LNG

Tip/duljina: a2

Šifra jezika navedena u Prilogu 2 koristi se za određivanje jezika naziva i adrese (NAD LNG).

IDENTIFIKACIJSKI BROJ GOSPODARSKOG
SUBJEKTA (TIN)

(polje 8)

Tip/duljina: an..17

Upisuje se identifikacijski broj gospodarskog subjekta (TIN-a). Korištenje ovog podatka (atributa) za upisivanje identifikacijskog broja gospodarskog subjekta (TIN-a) nije obvezno. Kada je gospodarski subjekt domaća osoba koristi se OIB.

ROBNA STAVKA

Broj: 999

Grupa podataka je obvezna.

Vrsta deklaracije

(ex polje 1)

Tip/duljina: an..5

Podatak (atribut) je obvezan ako je šifra »T-« korištena za podatak (atribut) »Vrsta deklaracije« grupe podataka »PROVOZNA OPERACIJA«. U drugim slučajevima ovaj se podatak (atribut) ne može koristiti.

Otpremna zemlja

(ex polje 15a)

Tip/duljina: a2

Zemlja iz koje se roba otprema/izvozi.

Podatak (atribut) je obvezan ako je deklarirano više od jedne otpremne zemlje. Koriste se šifre zemlje navedene u Prilogu 2. Podatak (atribut) »Otpremna zemlja« grupe podataka »PROVOZNA OPERACIJA« ne može se koristiti. Ako je deklarirana samo jedna otpremna zemlja, koristi se pripadajući podatak (atribut) grupe podataka »PROVOZNA OPERACIJA«.

Odredišna zemlja

(ex polje 17a)

Tip/duljina: a2

Podatak (atribut) je obvezan ako je deklarirano više od jedne odredišne zemlje. Koriste se šifre zemlje navedene u Prilogu 2. Podatak (atribut) »Odredišna zemlja« grupe podataka »PROVOZNA OPERACIJA« ne može se koristiti. Ako je deklarirana samo jedna odredišna zemlja, koristi se pripadajući podatak (atribut) grupe podataka »PROVOZNA OPERACIJA«.

Tekstualni opis

(polje 31)

Tip/duljina: an..140

Podatak (atribut) je obvezan.

Uobičajeni trgovački opis robe unosi se u svim slučajevima. Ovaj opis mora uključivati sve detalje potrebne za identifikaciju robe. Kada je potrebno popuniti podatak (atribut) »Šifra robe«, opis mora biti izražen dovoljno preciznim izrazima da bi se omogućilo razvrstavanje robe. Ovaj podatak (atribut) također mora prikazivati pojedinosti određene bilo kojim posebnim propisima (npr. o trošarinama). Ako se koriste kontejneri, identifikacijske oznake kontejnera također se unose u ovo polje.

Tekstualni opis LNG

Tip/duljina: a2

Šifra jezika navedena u Prilogu 2 koristi se za određivanje jezika (LNG) pripadajućeg slobodnog polja za unos teksta.

Broj stavke

(polje 32)

Tip/duljina: n..5

Navodi se broj stavke prikazan na popisu stavki deklariranih u podatku (atributu) »Ukupni broj stavki«.

Podatak (atribut) se koristi, čak i ako je broj »1« već korišten za podatak (atribut) »Ukupni broj stavki« grupe podataka »PROVOZNA OPERACIJA«. U tom slučaju, broj »1« koristi se za taj podatak (atribut). Broj stavke jedinstven je za cijelu deklaraciju.

Šifra robe

(polje 33)

Tip/duljina: n..8

Koristi se podatak (atribut) s najmanje 4 i najviše do 8 znamenki.

Ovo polje se mora popuniti kada:

– ista osoba sastavlja provoznu deklaraciju u isto vrijeme ili nakon carinske deklaracije na kojoj se nalazi tarifna oznaka robe; ili

– se provozna deklaracija odnosi za robu navedenu na popisu osjetljivih roba – Prilog 31A Uredbe za provedbu Carinskog zakona.

Unosi se oznaka robe.

U provoznim deklaracijama T2 ovo se polje ne popunjava, osim ako prethodna provozna deklaracija sadrži oznaku robe.

U tom slučaju potrebno je navesti oznaku upisanu u odgovarajućoj deklaraciji.

U svim ostalim slučajevima popunjavanje navedenog polja nije obvezno.

Bruto-masa

(polje 35)

Tip/duljina: n..11,3

Upisuje se bruto-masu, izražena u kilogramima, robe koja je opisana u odgovarajućem polju 31. Bruto-masa je ukupna masa robe s cjelokupnim pakiranjem, isključujući kontejnere i ostalu prijevoznu opremu.

Ovaj podatak (atribut) nije obvezan kada su različite vrste robe koje su obuhvaćene istom deklaracijom zajedno zapakirane tako da je nemoguće utvrditi bruto-masu pojedine vrste robe.

Neto-masa

(polje 38)

Tip/duljina: n..11,3

Upisuje se neto masa, izražena u kilogramima, robe opisane u pripadajućoj oznaci (atributu). Neto-masa je masa robe bez ikakvog pakiranja.

Korištenje ovog podatka (atributa) nije obvezno.

GOSPODARSKI SUBJEKT Pošiljatelj

(ex polje 2)

Broj: 1

Grupa podataka »GOSPODARSKI SUBJEKT Pošiljatelj« ne može se koristiti kada je deklariran samo jedan pošiljatelj. U tom slučaju koristi se grupa podataka »GOSPODARSKI SUBJEKT Pošiljatelj« grupe podataka »PROVOZNA OPERACIJA«.

Naziv

Tip/duljina: an..35

Podatak (atribut) je obvezan.

(ex polje 2)

Ulica i broj

Tip/duljina: an..35

Podatak (atribut) je obvezan.

(ex polje 2)

Zemlja

Tip/duljina: a2

Koristi se šifra zemlje navedena u Prilogu 2.

(ex polje 2)

Poštanski broj

Tip/duljina: an..9

Podatak (atribut) je obvezan.

(ex polje 2)

Grad

Tip/duljina: an..35

Podatak (atribut) je obvezan.

(ex polje 2)

NAD LNG

Tip/duljina: a2

Šifra jezika navedena u Prilogu 2 koristi se za određivanje jezika naziva i adrese (NAD LNG).

IDENTIFIKACIJSKI BROJ GOSPODARSKOG SUBJEKTA (TIN)

Tip/duljina: an..17

(ex polje 2)

Korištenje ovog podatka (atributa) za upisivanje identifikacijskog broja gospodarskog subjekta (TIN-a) nije obvezno. Kada je gospodarski subjekt domaća osoba koristi se OIB.

GOSPODARSKI SUBJEKT Primatelj

(ex polje 8)

Broj: 1

Grupa podataka koristi se kada je deklarirano više od jednog primatelja i kada podatak (atribut) »Odredišna zemlja« grupe podataka »ROBNA STAVKA« sadrži »zemlju«. Kada je deklariran samo jedan primatelj, ne može se koristiti grupa podataka »GOSPODARSKI SUBJEKT Primatelj« grupe podataka »ROBNA STAVKA«.

Naziv

Tip/duljina: an..35

Podatak (atribut) je obvezan.

(ex polje 8)

Ulica i broj

Tip/duljina: an..35

Podatak (atribut) je obvezan.

(ex polje 8)

Zemlja

Tip/duljina: a2

Koristi se šifra zemlje navedena u Prilogu 2.

(ex polje 8)

Poštanski broj

Tip/duljina: an..9

Podatak (atribut) je obvezan.

(ex polje 8)

Grad

Tip/duljina: an..35

Podatak (atribut) je obvezan.

(ex polje 8)

NAD LNG

Tip/duljina: a2

Šifra jezika navedena u Prilogu 2 koristi se za određivanje jezika naziva i adrese (NAD LNG).

IDENTIFIKACIJSKI BROJ GOSPODARSKOG SUBJEKTA (TIN)

Tip/duljina: an..17

(ex polje 8)

Korištenje ovog podatka (atributa) za upisivanje identifikacijskog broja gospodarskog subjekta (TIN-a) nije obvezno. Kada je gospodarski subjekt domaća osoba koristi se OIB.

KONTEJNERI

(polje 31)

Broj: 99

Grupa podataka koristi se ako podatak (atribut) »Kontejner« grupe podataka »PROVOZNA OPERACIJA« sadrži šifru »1«.

Brojevi kontejnera

(polje 31)

Tip/duljina: an..11

Podatak (atribut) je obvezan.

Oznake osjetljive robe (SGI)

(polje 31)

Broj: 9

Grupa podataka koristi se za upisivanje identifikacije osjetljive robe (SGI) ako se provozna deklaracija odnosi na robu navedenu na popisu roba iz Priloga 31A Uredbe za provedbu Carinskog zakona.

Šifra osjetljive robe

(polje 31)

Tip/duljina: n..2

Šifra navedena u Prilogu 2 koristi se ako šifra (tarifna oznaka) robe nije dovoljna za jedinstvenu identifikaciju robe s popisa Priloga 31A Uredbe za provedbu Carinskog zakona.

Količina osjetljive robe

(polje 31)

Tip/duljina: n..11,3

Podatak (atribut) se koristi kada provozna deklaracija sadrži robu navedenu na popisu Priloga 31A Uredbe za provedbu Carinskog zakona.

PAKIRANJA

(polje 31)

Broj: 99

Koristi se grupa podataka.

Oznake i brojevi paketa

(polje 31)

Tip/duljina: an..42

Podatak (atribut) se koristi ako podatak (atribut) »Vrsta pakiranja« sadrži drugačije šifre navedene u Prilogu 2 od onih za rasuto stanje (VQ, VG, VL, VY, VR ili VO) ili za »nepakirano« (NE, NF, NG). Nije obvezan ako podatak (atribut) »Vrsta pakiranja« sadrži jednu od prethodno spomenutih šifara.

Oznake i brojevi paketa LNG

Tip/duljina: a2

Šifra jezika navedena u Prilogu 2 koristi se za određivanje jezika (LNG) ako se koristi odgovarajuće slobodno polje za unos teksta.

Vrsta paketa

(polje 31)

Tip/duljina: a2

Koriste se šifre pakiranja navedene u Prilogu 2.

Broj paketa

(polje 31)

Tip/duljina: n..5

Podatak (atribut) se koristi ako podatak (atribut) »Vrsta pakiranja« sadrži šifre navedene u Prilogu 2 drugačije od onih za rasuto stanje (VQ, VG, VL, VY, VR ili VO) ili za »nepakirano« (NE, NF, NG). Ne može se koristiti ako podatak (atribut) »Vrsta pakiranja« sadrži jednu od prethodno spomenutih šifara.

Broj komada

(polje 31)

Tip/duljina: n..5

Podatak (atribut) se koristi ako podatak (atribut) »Vrsta pakiranja« sadrži šifru navedenu u Prilogu 2 za »nepakirano« (NE). Ovaj podatak (atribut) se ne može koristiti u drugim slučajevima.

PRETHODNE ISPRAVE

(polje 40)

Broj: 9

Upisuje se poziv na prethodni carinski dopušten postupak ili uporabu ili na bilo koje odgovarajuće carinske isprave.

Grupa podataka koristi se ako podatak (atribut) »Vrsta deklaracije« grupa podataka »PROVOZNA OPERACIJA« ili »ROBNI STAVAK« sadrži šifru T2.

Vrsta prethodne isprave

(polje 40)

Tip/duljina: an..6

Ako se koristi grupa podataka, koristi se barem jedna šifra prethodne isprave navedene u Prilogu 2.

Oznaka prethodne isprave

(polje 40)

Tip/duljina: an..20

Koristi se oznaka prethodne isprave.

Oznaka prethodne isprave LNG

Tip/duljina: a2

Šifra jezika navedena u Prilogu 2 koristi se za određivanje jezika (LNG) odgovarajućeg slobodnog polja za unos teksta.

Dodatni podaci

(polje 40)

Tip/duljina: an..26

Korištenje ovog podatka (atributa) nije obvezno.

Nadopunjavanje podataka LNG

Tip/duljina: a2

Šifra jezika navedena u Prilogu 2 koristi se za određivanje jezika (LNG) ako se koristi odgovarajuće slobodno polje za unos teksta.

PREDOČENE ISPRAVE/POTVRDE

(polje 44)

Broj: 99

Upisuju se pojedinosti propisane bilo kojim posebnim propisima primjenjivim u Republici Hrvatskoj zajedno s referentnim brojevima isprava podnesenih kao prilog carinskoj deklaraciji (npr. broj izvozne dozvole ili izvoznog dopuštenja, podatke koje zahtijevaju veterinarski i fitosanitarni propisi ili broj teretnice).

Ako se koristi grupa podataka, koristi se barem jedan od sljedećih podataka (atributa).

Vrsta isprave

(polje 44)

Tip/duljina: an..3

Koristi se šifra navedena u Prilogu 2.

Oznaka isprave

(polje 44)

Tip/duljina: an..20

Oznaka isprave LNG

Tip/duljina: a2

Šifra jezika navedena u Prilogu 2 koristi se za određivanje jezika (LNG) ako se koristi odgovarajuće slobodno polje za unos teksta.

Dodatni podaci

(polje 44)

Tip/duljina: an..26

Dodatni podaci LNG

Tip/duljina: a2

Šifra jezika navedena u Prilogu 2 koristi se za određivanje jezika (LNG) ako se koristi odgovarajuće slobodno polje za unos teksta.

POSEBNE NAPOMENE

(polje 44)

Broj: 99

Korištenje ove grupe podataka nije obvezno. Ako se koristi grupa podataka, koristi se ili podatak (atribut) »Dodatni podaci id« ili »Tekst«.

Dodatni podaci id

(polje 44)

Tip/duljina: an..3

Šifra navedena u Prilogu 2 koristi se za unošenje identifikacije (id) dodatnih informacija.

Izvoz iz zemlje

(polje 44)

Tip/duljina: a2

Ako podatak (atribut) »Dodatne informacije id« sadrži šifru »DG0« ili »DG1«, koristi se podatak (atribut) »Izvoz iz zemlje«. Nije moguće koristiti oba podatka (atributa) istovremeno. U drugim slučajevima podatak (atribut) se ne može koristiti. Ako se koristi ovaj podatak (atribut), mora se koristiti šifra zemlje navedena u Prilogu 2.

Tekst

(polje 44)

Tip/duljina: an..70

Tekst LNG

Tip/duljina: a2

Šifra jezika navedena u Prilogu 2 koristi se za određivanje jezika (LNG) ako se koristi odgovarajuće slobodno polje za unos teksta.

Otpremna CARINARNICA

(polje C)

Broj: 1

Koristi se grupa podataka.

Referentni broj

(polje C)

Tip/duljina: an8

Koristi se šifra navedena u Prilogu 2.

GOSPODARSKI SUBJEKT GLAVNI OBVEZNIK

(polje 50)

Broj: 1

Koristi se grupa podataka.

IDENTIFIKACIJSKI BROJ GLAVNOG
OBVEZNIKA (TIN)

(polje 50)

Tip/duljina: an..17

Podatak (atribut) se koristi kada grupa podataka »REZULTAT KONTROLE« sadrži šifru A3 ili kada se koristi oznaka (atribut) »GRN«. Kao podatak koristi se OIB.

Naziv

(polje 50)

Tip/duljina: an..35

Podatak (atribut) se koristi ako se koristi atribut »TIN« i ako drugi podaci (atributi) ove grupe podataka još nisu poznati sustavu.

Ulica i broj

(polje 50)

Tip/duljina: an..35

Podatak (atribut) se koristi ako se koristi oznaka (atribut) »TIN« i ako drugi podaci (atributi) ove grupe podataka još nisu poznati sustavu.

Zemlja

(polje 50)

Tip/duljina: a2

Šifra zemlje navedena u Prilogu 2 koristi se ako se koristi oznaka (atribut) »TIN« i ako drugi podaci (atributi) ove grupe podataka još nisu poznati sustavu.

Poštanski broj

(polje 50)

Tip/duljina: an..9

Podatak (atribut) se koristi ako se koristi oznaka (atribut) »TIN« i ako drugi podaci (atributi) ove grupe podataka još nisu poznati sustavu.

Grad

(polje 50)

Tip/duljina: an..35

Podatak (atribut) se koristi ako se koristi oznaka (atribut) »TIN« i ako drugi podaci (atributi) ove grupe podataka još nisu poznati sustavu.

NAD LNG

Tip/duljina: a2

Šifra jezika navedena u Prilogu 2 koristi se za određivanje jezika naziva i adrese (NAD LNG) ako se koriste odgovarajuća slobodna polja za unos teksta.

ZASTUPNIK

(polje 50)

Broj: 1

Grupa podataka koristi se ako glavni obveznik ima ovlaštenog zastupnika.

Naziv

(polje 50)

Tip/duljina: an..35

Podatak (atribut) je obvezan.

Svojstvo zastupnika

(polje 50)

Tip/duljina: a..35

Korištenje ovog podatka (atributa) nije obvezno.

Svojstvo zastupnika LNG

Tip/duljina: a2

Šifra jezika navedena u Prilogu 2 koristi se za određivanje jezika (LNG) ako se koristi odgovarajuće slobodno polje za unos teksta.

Provozna CARINARNICA

(polje 51)

Broj: 9

Upisuje se predviđenu carinarnicu izlaza i ponovnog ulaza kada roba u postupku provoza prelazi preko stranog carinskog područja (pri kretanju roba u postupku provoza preko koridora Neum).

Referentni broj

(polje 51)

Tip/duljina: an8

Koristi se šifra navedena u Prilogu 2.

Odredišna CARINARNICA

(polje 53)

Broj: 1

Koristi se grupa podataka.

Referentni broj

(polje 53)

Tip/duljina: an8

U Prilogu 2 naznačena je samo struktura šifre; odredišne carinarnice navedene su na popisu nadležnih carinarnica za provozne postupke.

Koristi se šifra navedena u Prilogu 2.

GOSPODARSKI SUBJEKT OVLAŠTENI
PRIMATELJ

(polje 53)

Broj: 1

Grupa podataka koristi se za označavanje da će roba biti dostavljena ovlaštenom primatelju.

TIN ovlaštenog primatelja

(polje 53)

Tip/duljina: an..17

Podatak (atribut) se koristi za upisivanje identifikacijskog broja gospodarskog subjekta (TIN-a). Kao podatak koristi se OIB.

REZULTAT KONTROLE

(polje D)

Broj: 1

Grupa podataka se koristi ako ovlašteni pošiljatelj podnosi deklaraciju.

Šifra rezultata kontrole

(polje D)

Tip/duljina: an2

Koristi se šifra A3.

Rok predaje robe

(polje D)

Tip/duljina: n8

Podatak (atribut) je obvezan.

PODACI O PLOMBAMA

(polje D)

Broj: 1

Grupa podataka koristi se ako ovlašteni pošiljatelj podnosi deklaraciju za koju se u njegovom odobrenju zahtijeva korištenje plombi ili ako je glavnom obvezniku odobrena uporaba posebne vrste plombi.

Broj plombi

(polje D)

Tip/duljina: n..4

Podatak (atribut) je obvezan.

OZNAKA PLOMBI

(polje D)

Broj: 99

Grupa podataka koristi se za identifikaciju (id) plombi.

Identitet plombi

(polje D)

Tip/duljina: an..20

Podatak (atribut) je obvezan.

Identitet plombi LNG

Tip/duljina: a2

Koristi se šifra jezika (LNG) navedena u Prilogu 2.

JAMSTVO

Broj: 9

Koristi se grupa podataka.

Vrsta jamstva

(polje 52)

Tip/duljina: an1

Koristi se šifra navedena u Prilogu 2.

OZNAKA JAMSTVA

Broj: 99

Grupa podataka koristi se ako podatak (atribut) »Vrsta jamstva« sadrži šifru »0«, »1«, »2«, »4« ili »9«.

REFERENTNI BROJ JAMSTVA (GRN)

(polje 52)

Tip/duljina: an..24

Podatak (atribut) se koristi za upisivanje referentnog broja jamstva (GRN-a) ako podatak (atribut) »Vrsta jamstva« sadrži šifru »0«, »1«, »2«, »4« ili »9«. U tom slučaju ne može se koristiti podatak (atribut) »Druga oznaka jamstva«.

»Referentni broj jamstva« (GRN) dodjeljuje jamstvena carinarnica za identifikaciju svakog pojedinačnog jamstva i strukturiran je na sljedeći način:

Polje

Sadržaj

Vrsta polja

Primjeri

1

Posljednje dvije znamenke godine u kojoj je jamstvo prihvaćeno (YY)

Brojčano 2

11

2

Oznaka zemlje u kojoj je jamstvo podneseno (ISO alfa 2 šifra zemlje)

Slovno 2

HR

3

Jedinstvena identifikacijska oznaka za godinu i zemlju, određena od strane jamstvene carinarnice

Slovno-brojčano 12

011009788966

4

Kontrolni broj

Slovno-brojčano 1

8

5

Oznaka pojedinačnog jamstva u obliku kupona (1 slovo + 6 znamenki) ili NULA za druge vrste jamstva

Slovno-brojčano 7

A001017

Polje 1 i 2 popunjavaju se kako je gore navedeno.

U polje 3 potrebno je upisati identifikacijsku oznaku prihvaćenog jamstva koju dodjeljuje jamstvena carinarnica, jedinstvenu za godinu i zemlju. Prvih šest znakova rezervirano je za šifru jamstvene carinarnice.

U polje 4 potrebno je upisati vrijednost koja predstavlja kontrolni broj za polja 1 do 3 GRN-a. Ovo polje omogućava otkrivanje bilo kakvih pogreški pri određivanju prva četiri polja GRN-a.

Polje 5 koristi se samo kada se GRN odnosi na pojedinačno jamstvo u obliku kupona registriranih u računalnom sustavu provoza. U tom slučaju ovo polje je potrebno popuniti identifikacijskom oznakom kupona.

Druga oznaka jamstva

(polje 52)

Tip/duljina: an..35

Podatak (atribut) se koristi ako podatak (atribut) »Vrsta jamstva« sadrži druge šifre osim »0«, »1«, »2«, »4« ili »9«. U tom slučaju ne može se koristiti podatak (atribut) »GRN«.

Pristupna šifra

Tip/duljina: an4

Podatak (atribut) se koristi kada se koristi podatak (atribut) »GRN«; u drugim slučajevima ovaj podatak (atribut) nije obvezan. Ovisno o vrsti jamstva, izdaje ga jamstvena carinarnica, jamac ili glavni obveznik, a koristi se za zaštitu posebnog jamstva.

PRILOG 2

DODATNE ŠIFRE ZA RAČUNALNI SUSTAV PROVOZA

1. ŠIFRE ZEMALJA (CNT)

Polje

Sadržaj

Vrsta polja

Primjer

1

ISO alfa 2 šifra zemlje.

Slovno 2

HR

Primjenjuje se »ISO alfa-2 šifra zemlje« navedena u standardu ISO – 3166 – 1 iz 1997. i naknadne izmjene.

2. ŠIFRA JEZIKA

Primjenjuje se označavanje ISO alfa 2 navedeno u standardu ISO – 639: 1988.

Popunjava se šifrom HR.

3. ŠIFRA ROBE (COM)

Polje

Sadržaj

Vrsta polja

Primjeri

1

HS6

Brojčano 6

(poravnano lijevo)

010290

Potrebno je upisati šest znamenki Harmoniziranog sustava (HS6). Prema potrebi šifra robe može se proširiti na 8 znamenki.

4. ŠIFRA OSJETLJIVE ROBE

Polje

Sadržaj

Vrsta polja

Primjeri

1

Dodatna oznaka za osjetljivu robu

Brojčano..2

2

Šifra se koristi kao proširenje HS6, ako je ista navedena u Prilogu 31A Uredbe za provedbu Carinskog zakona, kada se osjetljiva roba ne može dovoljno identificirati putem HS6.

5. ŠIFRA PAKIRANJA

(Preporuka UNECE-a br. 21/Rev. 4 od svibnja 2002)

Aerosol (Sprej)

AE

Ampula, nezaštićena

AM

Ampula, zaštićena

AP

Raspršivač

AT

Vreća

BG

Vreća, fleksibilna ambalaža

FX

Vreća, velika

ZB

Vreća, višedjelna

MB

Vreća, papirnata

5M

Vreća, papirnata, višeslojna

XJ

Vreća, papirnata, višeslojna, vodonepropusna

XK

Vreća, plastična

EC

Vreća, plastični film

XD

Vreća, velika za rasute terete

43

Vreća, tekstilna

5L

Vreća, tekstilna, nepropusna

XG

Vreća, tekstilna, vodonepropusna

XH

Vreća, tekstilna, bez unutarnje presvlake/podstave

XF

Vreća, tkana plastika

5H

Vreća, tkana plastika, nepropusna

XB

Vreća, tkana plastika, vodonepropusna

XC

Vreća, tkana plastika, bez unutarnje presvlake/podstave

XA

Bala, komprimirana

BL

Bala, nekomprimirana

BN

Balon, nezaštićeni

BF

Balon, zaštićeni

BP

Šipka

BR

Bačva

BA

Bačva, drvena

2C

Bačva, drvena, s čepom

QH

Bačva, drvena, s odvojivim poklopcem

QJ

Šipke, u snopu/svežnju/smotku

BZ

Bazen

BM

Košara

BK

Košara, s ručkom, kartonska

HC

Košara, s ručkom, plastična

HA

Košara, s ručkom, drvena

HB

Koš

BI

Ploča

BD

Ploča, u snopu/svežnju/smotku

BY

Svitak (kalem)

BB

Bala (tkanina)

BT

Boca, plinska

GB

Boca, nezaštićena, konveksna

BS

Boca, nezaštićena, cilindrična

BO

Boca, zaštićena, konveksna

BV

Boca, zaštićena, cilindrična

BQ

Sanduk za boce / stalak za boce

BC

Kutija

BX

Kutija, aluminijska

4B

Kutija, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox

DH

Kutija, vlaknaste ploče

4G

Kutija, za tekućine

BW

Kutija, od prirodnog drva

4C

Kutija, plastična

4H

Kutija, plastična, proširiva

QR

Kutija, plastična, čvrsta

QS

Kutija, šperploča

4D

Kutija, rekonstituirano drvo

4F

Kutija, čelična

4A

Kutija, drvena, od prirodnog drva, obična

QP

Kutija, drvena, od prirodnog drva, s nepropusnim stjenkama

QQ

Kanta (vjedro)

BJ

Rasuto, plin (pri 1 031 mbar i 15 °C)

VG

Rasuto, ukapljeni plin (pri abnormalnoj temperaturi/ tlaku)

VQ

Rasuto, tekućine

VL

Rasuto, krute tvari, fine čestice (praške)

VY

Rasuto, krute tvari, zrnaste čestice (zrna)

VR

Rasuto, krute tvari, krupnije čestice (grumeni)

VO

Svežanj

BH

Snop

BE

Bure (490,96 l)

BU

Kavez

CG

Kavez, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP)

DG

Kavez, valjkasti

CW

Limenka, cilindrična

CX

Limenka, četvrtasta

CA

Limenka, s drškom i lijevkom

CD

Kanistar

CI

Platno

CZ

Kapsula

AV

Stakleni balon za držanje koroziva, nezaštićeni

CO

Stakleni balon za držanje koroziva, zaštićeni

CP

Tanki karton

CM

Karton

CT

Patrona

CQ

Sanduk

CS

Sanduk, izotermički

EI

Sanduk, kosturni

SK

Sanduk, čelični

SS

Sanduk, s paletnim dnom

ED

Sanduk, s paletnim dnom, karton

EF

Sanduk, s paletnim dnom, metal

EH

Sanduk, s paletnim dnom, plastika

EG

Sanduk, s paletnim dnom, drvo

EE

Bure

CK

Škrinja

CH

Posuda za mlijeko

CC

Kutija s poklopcem na pregib

AI

Kaseta

CF

Lijes

CJ

Spirala

CL

Kombinirano pakiranje, stakleni spremnik

6P

Kombinirano pakiranje, stakleni spremnik u aluminijskom sanduku

YR

Kombinirano pakiranje, stakleni spremnik u aluminijskom bubnju

YQ

Kombinirano pakiranje, stakleni spremnik u proširivom plastičnom pakiranju

YY

Kombinirano pakiranje, stakleni spremnik u vlaknastom bubnju

YW

Kombinirano pakiranje, stakleni spremnik u kutiji od vlaknastih ploča

YX

Kombinirano pakiranje, stakleni spremnik u bubnju od šperploče

YT

Kombinirano pakiranje, stakleni spremnik u čvrstom plastičnom pakiranju

YZ

Kombinirano pakiranje, stakleni spremnik u čeličnoj kutiji

YP

Kombinirano pakiranje, stakleni spremnik u čeličnom bubnju

YN

Kombinirano pakiranje, stakleni spremnik u košari od pruća

YV

Kombinirano pakiranje, stakleni spremnik u drvenoj kutiji

YS

Kombinirano pakiranje, plastični spremnik

6H

Kombinirano pakiranje, plastični spremnik u aluminijskom sanduku

YD

Kombinirano pakiranje, plastični spremnik u aluminijskom bubnju

YC

Kombinirano pakiranje, plastični spremnik u vlaknastom bubnju

YJ

Kombinirano pakiranje, plastični spremnik u kutiji od vlaknastih ploča

YK

Kombinirano pakiranje, plastični spremnik u plastičnom bubnju

YL

Kombinirano pakiranje, plastični spremnik u kutiji od šperploče

YH

Kombinirano pakiranje, plastični spremnik u bubnju od šperploče

YG

Kombinirano pakiranje, plastični spremnik u čvrstoj plastičnoj kutiji

YM

Kombinirano pakiranje, plastični spremnik u čeličnoj kutiji

YB

Kombinirano pakiranje, plastični spremnik u čeličnom bubnju

YA

Kombinirano pakiranje, plastični spremnik u drvenoj kutiji

YF

Stožac

AJ

Spremnik, koji nije drugačije označen kao prijevozna oprema

CN

Pokrov

CV

Sanduk

CR

Sanduk, pivski

CB

Sanduk, za rasuti teret, kartonski

DK

Sanduk, za rasuti teret, plastični

DL

Sanduk, za rasuti teret, drveni

DM

Sanduk, uokvireni

FD

Sanduk, voće

FC

Sanduk, mlijeko

MC

Sanduk, višeslojni, kartonski

DC

Sanduk, višeslojni, plastični

DA

Sanduk, višeslojni, drveni

DB

Sanduk, plitki

SC

Košara (pletena)

CE

Posuda

CU

Cilindar

CY

Opletena boca, nezaštićena

DJ

Opletena boca, zaštićena

DP

Dozator

DN

Bubanj

DR

Bubanj, aluminijski

1B

Bubanj, aluminijski, neuklonjivi poklopac

QC

Bubanj, aluminijski, uklonjivi poklopac

QD

Bubanj, vlaknasti

1G

Bubanj, željezni

DI

Bubanj, plastični

IH

Bubanj, plastični, neuklonjivi poklopac

QF

Bubanj, plastični, uklonjivi poklopac

QG

Bubanj, šperploča

1D

Bubanj, čelični

1A

Bubanj, čelični, neuklonjivi poklopac

QA

Bubanj, čelični, uklonjivi poklopac

QB

Bubanj, drveni

1W

Omot

EN

Omot, čelični

SV

Kutija za film

FP

Bačvica

FI

Čuturica

FL

Spremnik za hranu

FT

Kovčeg (vojnički)

FO

Okvir

FR

Nosač

GI

Nosači, u snopu/svežnju/smotku

GZ

Košara sa pokrovom (korpa)

HR

Posuda (238 l ili 286 l)

HG

Ingot

IN

Ingoti, u snopu/svežnju/smotku

IZ

Međuspremnik za teret

WA

Međuspremnik za teret, aluminijski

WD

Međuspremnik za teret, aluminijski, tekućina

WL

Međuspremnik za teret, aluminijski, pod tlakom > 10 kPa

WH

Međuspremnik za teret, kombiniran

ZS

Međuspremnik za teret, kombiniran, fleksibilna plastika, tekućine

ZR

Međuspremnik za teret, kombiniran, fleksibilna plastika, pod tlakom

ZP

Međuspremnik za teret, kombiniran, fleksibilna plastika, krute tvari

ZM

Međuspremnik za teret, kombiniran, kruta plastika, tekućine

ZQ

Međuspremnik za teret, kombiniran, kruta plastika, pod tlakom

ZN

Međuspremnik za teret, kombiniran, kruta plastika, krute tvari

ZL

Međuspremnik za teret, vlaknasta ploča

ZT

Međuspremnik za teret, fleksibilan

ZU

Međuspremnik za teret, metalni

WF

Međuspremnik za teret, metalni, tekućina

WM

Međuspremnik za teret, metalni, osim čelika

ZV

Međuspremnik za teret, metalni, pod tlakom 10 kPa

WJ

Međuspremnik za teret, prirodno drvo

ZW

Međuspremnik za teret, prirodno drvo, s unutarnjom presvlakom

WU

Međuspremnik za teret, papirni, višeslojni

ZA

Međuspremnik za teret, papirni, višeslojni, vodootporan

ZC

Međuspremnik za teret, plastični film

WS

Međuspremnik za teret, šperploča

ZX

Međuspremnik za teret, šperploča, s unutarnjom presvlakom

WY

Međuspremnik za teret, rekonstituirano drvo

ZY

Međuspremnik za teret, rekonstituirano drvo, s unutarnjom presvlakom

WZ

Međuspremnik za teret, kruta plastika

AA

Međuspremnik za teret, kruta plastika, samostojeći, tekućine

ZK

Međuspremnik za teret, kruta plastika, samostojeći, pod tlakom

ZH

Međuspremnik za teret, kruta plastika, samostojeći, krute tvari

ZF

Međuspremnik za teret, kruta plastika, sa strukturalnom opremom, krute tvari

ZD

Međuspremnik za teret, kruta plastika, sa strukturalnom opremom, tekućine

ZJ

Međuspremnik za teret, kruta plastika, sa strukturalnom opremom, pod tlakom tlakottlakotlakomtlakomiskom

ZG

Međuspremnik za teret, čelični

WC

Međuspremnik za teret, čelični, tekućina

WK

Međuspremnik za teret, čelični, pod pritiskom > 10 kPa

WG

Međuspremnik za teret, tekstilni bez presvlake/obruba

WT

Međuspremnik za teret, tekstilni, presvučen

WV

Međuspremnik za teret, tekstilni, presvučen i obrubljen

WX

Međuspremnik za teret, tekstilni, obrubljen

WW

Međuspremnik za teret, tkana plastika, presvučen

WP

Međuspremnik za teret, tkana plastika, presvučen i obrubljen

WR

Međuspremnik za teret, tkana plastika, obrubljen

WQ

Međuspremnik za teret, tkana plastika, nepresvučen/neobrubljen

WN

Staklenka

JR

Kanistar, cilindrični

JY

Kanistar, plastični

3H

Kanistar, plastični, neuklonjivi poklopac

QM

Kanistar, plastični, uklonjivi poklopac

QN

Kanistar, četvrtasti

JC

Kanistar, čelični

3A

Kanistar, čelični, neuklonjivi poklopac

QK

Kanistar, čelični, uklonjivi poklopac

QL

Vrč

JG

Jutena vreća

JT

Bačvica

KG

Pokretni kontejner drveni (»liftvan«)

LV

Klada

LG

Klade, u snopu/svežnju/smotku

LZ

Velika količina, gomila

LT

Vreća od hasure

MT

Kutijica, za šibice

MX

Uzajamno određeno

ZZ

Gnijezdo

NS

Mreža

NT

Mreža, cjevasta, plastična

NU

Mreža, cjevasta, tekstilna

NV

Nedostupno

NA

Pakiranje

PK

Pakiranje, kartonsko, s otvorima za držanje

IK

Pakiranje, izložbeno, kartonsko

IB

Pakiranje, izložbeno, metalno

ID

Pakiranje, izložbeno, plastično

IC

Pakiranje, izložbeno, drveno

IA

Pakiranje, protočno

IF

Pakiranje, umotano u papir

IG

Pakiranje, izložbeno

IE

Paket

PA

Kabao (vjedro)

PL

Paleta

PX

Paleta, 100 cm × 110 cm

AH

Paleta, kutija

PB

Paleta, modularna, prsteni 80 cm × 100 cm

PD

Paleta, modularna, prsteni 80 cm × 120 cm

PE

Paleta, modularna, prsteni 80 cm × 60 cm

AF

Paleta, u zaštitnom plastičnom omotu

AG

Paket

PC

Tor za životinje

PF

Cijev

PI

Cijevi, u snopu/svežnju/smotku

PV

Vrč (lončarski)

PH

Daska

PN

Daske, u snopu/svežnju/smotku

PZ

Ploča

PG

Ploče, u snopu/svežnju/smotku

PY

Lonac

PT

Torba

PO

Košarica od drvenih trakica (za voće)

PJ

Stalak

RK

Stalak, vješalica za odjeću

RJ

Spremnik, vlaknasti

AB

Spremnik, stakleni

GR

Spremnik, metalni

MR

Spremnik, papirnati

AC

Spremnik, plastični

PR

Spremnik, obložen plastikom

MW

Spremnik, drveni

AD

Rednet mreža (za voće)

RT

Namot

RL

Prsten

RG

Šipka

RD

Šipke, u snopu/svežnju/smotku

RZ

Rola

RO

Vrećica

SH

Vreća

SA

Vreća, višeslojna

MS

Mornarski sanduk

SE

Set

SX

Ploča

ST

Ploča, omotana plastikom

SP

Metalna ploča

SM

Ploče, u snopu/svežnju/smotku

SZ

U zaštitnom, plastičnom omotu

SW

Klizna šipka

SI

Ploča

SB

Naglavak

SY

Klizna ploha

SL

Vreteno

SD

Namotaj (špula)

SO

Kovčeg

SU

Cisterna, cilindrična

TY

Cisterna, četverokutna

TK

Sanduk za čaj

TC

Bačva

TI

Limenka

TN

Plitica

PU

Plitica, jednoslojna bez poklopca, kartonska

DV

Plitica, jednoslojna bez poklopca, plastična

DS

Plitica, jednoslojna bez poklopca, polistirenska

DU

Plitica, jednoslojna bez poklopca, drvena

DT

Plitica, dvoslojna bez poklopca, kartonska

DY

Plitica, dvoslojna bez poklopca, plastična

DW

Plitica, dvoslojna bez poklopca, drvena

DX

Sanduk

TR

Nosač

TS

Kada

TB

Kada, s poklopcem

TL

Cijev

TU

Cijev, sklopiva

TD

Cijev, s mlaznicom

TV

Cijevi, u snopu/svežnju/smotku

TZ

Bačva

TO

Nije u kavezu

UC

Nezapakirano

NE

Nezapakirano, više jedinica

NG

Nezapakirano, jedna jedinica

NF

Vakumirano

VP

Kontejner za prijevoz kombijem (»vanpack«)

VK

Bačva

VA

Bočica

VI

Pletena boca

WB

6. ŠIFRE PRETHODNE ISPRAVE

Šifre se primjenjuju kako slijedi:

T2 =

Deklaracija za postupak provoza koja obuhvaća robu koja ima status domaće robe.

T2CIM =

Roba koja ima status domaće robe a prevozi se uz uporabu teretnog lista CIM ili predajnog lista TR.

T2TIR=

Roba koja ima status domaće robe i prevozi se uz uporabu karneta TIR.

T2ATA=

Roba koja ima status domaće robe i prevozi se na temelju karneta ATA.

T2L=

Isprava kojom se dokazuje status domaće robe podnesena na obrascu jedinstvene carinske deklaracije.

T1=

Deklaracija za postupak provoza koja obuhvaća postupak provoza za robu koja nema status domaće robe (strana roba).

*...................................................................................................

* bilo kakva druga prethodna isprava (an..5)

7. ŠIFRE PODNESENIH ISPRAVA / POTVRDA

(Brojčane šifre preuzete su iz UN-ovih Adresara za elektroničku razmjenu podataka za administraciju, trgovinu i promet 1997b: Popis oznaka za element podataka 1001, Isprava/ime poruke, s oznakom.)

Potvrda o usklađenosti

2

Potvrda o kvaliteti

3

Potvrda o kretanju robe A.TR.1

18

Popis kontejnera

235

Paking lista

271

Proforma račun

325

Komercijalni račun

380

Interni tovarni list

703

Glavna teretnica

704

Teretnica

705

Interna teretnica

714

Teretni list CIM (željeznica)

720

Cestovni popis – SMGS

722

Cestovni tovarni list

730

Zračni tovarni list

740

Glavni zračni tovarni list

741

Poštanska otpremnica (poštanski paketi)

750

Isprava za multimodalni/mješoviti prijevoz (opća)

760

Robni manifest

785

Bordereau (specifikacija tovarnog lista)

787

Obrazac otpremnice T

820

Obrazac otpremnice T1

821

Obrazac otpremnice T2

822

Kontrolna isprava T5

823

Obrazac otpremnice T2L

825

Deklaracija za izvoz robe

830

Fitosanitarni certifikat

851

Sanitarni certifikat

852

Veterinarski certifikat

853

Potvrda o podrijetlu

861

Deklaracija o podrijetlu

862

Potvrda o povlaštenom podrijetlu

864

Potvrda o podrijetlu, obrazac GSP

865

Dozvola za uvoz

911

Prijava robe (dolazak)

933

Dozvola u slučaju embarga

941

Obrazac TIF

951

Karnet TIR

952

Potvrda o podrijetlu EUR 1

954

Karnet ATA

955

Ostalo

Zzz

8. ŠIFRE NAČINA PRIJEVOZA, POŠTANSKIH I DRUGIH POŠILJAKA

A. Jednoznamenkasta šifra (obvezno);

B. Dvoznamenkasta šifra (nije obvezno).

A

B

Značenje

1

10

Pomorski promet

12

Željeznički vagon na brodu morske plovidbe

16

Cestovno motorno vozilo na brodu morske plovidbe

17

Priključno vozilo ili poluprikolica na brodu morske plovidbe

18

Brod unutarnje plovidbe na brodu morske plovidbe

2

20

Željeznički prijevoz

23

Cestovno vozilo na željezničkom vagonu

3

30

Cestovni prijevoz

4

40

Zračni prijevoz

5

50

Poštanske pošiljke

7

70

Nepokretna prijevozna instalacija

8

80

Prijevoz unutarnjim plovnim putovima

9

90

Vlastiti pogon

9. DODATNI PODACI / POSEBNE ŠIFRE

Primjenjive šifre su sljedeće:

DG0 =

Izvoz koji podliježe ograničenjima.

DG1 =

Izvoz koji podliježe izvoznim davanjima.

DG2 =

Izvoz.

10. ŠIFRE JAMSTAVA

Primjenjive oznake su:

Situacija

Šifra

Dodatne informacije

Za oslobađanje od polaganja zajedničkog jamstva (čl. 106 st. 4 Carinskog zakona)

0

broj potvrde o oslobađanju od polaganja jamstva

Za zajedničko jamstvo

1

broj potvrde o zajedničkom jamstvu

jamstvena carinarnica

Za pojedinačno jamstvo koje polaže jamac


2

referenca za prihvat jamstva

jamstvena carinarnica

Za pojedinačno jamstvo u obliku gotovinskog pologa


3

Za pojedinačno jamstvo u obliku kupona


4

broj kupona za pojedinačno jamstvo

Za oslobađanje od polaganja jamstva (Članak 106.a Carinskog zakona)



6

Za pojedinačno jamstvo tipa navedenog u članku 337.b st. 6 i Prilogu 33K Uredbe za provedbu Carinskog zakona




9

referenca za prihvat jamstva

jamstvena carinarnica

Šifre zemalja

Primjenjuju se usvojene šifre za polje 51.

11. REFERENTNI BROJ CARINARNICE (COR)

Polje

Sadržaj

Tip polja

Primjer

1

Oznaka zemlje

Slovno 2

HR

2

Nacionalna oznaka carinarnice

Slovno-brojčano 6

041173

Polje 1, kako je objašnjeno iznad.

Polje 2, mora biti slobodno ispunjeno sa 6 slovno-brojčanih znakova. Tih šest znakova omogućuje, ako je potrebno, identifikaciju uključene ustrojstvene jedinice.