Pravilnik o uvjetima i načinu uporabe rezervnog postupka u postupcima provoza i izvoza

NN 79/2011 (11.7.2011.), Pravilnik o uvjetima i načinu uporabe rezervnog postupka u postupcima provoza i izvoza

MINISTARSTVO FINANCIJA

1685

Na temelju članka 313.e stavka 2. i članka 319.c stavka 5. Uredbe za provedbu Carinskog zakona (»Narodne novine«, br. 161/2003, 69/2006, 5/2007, 70/2008, 76/2009 i 29/2011) ministrica financija donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU UPORABE REZERVNOG POSTUPKA U POSTUPCIMA PROVOZA I IZVOZA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i načini provedbe postupka provoza i postupka izvoza uz uporabu pisane carinske deklaracije (rezervni postupak) uslijed nedostupnosti sustava za podnošenje deklaracije elektroničkom razmjenom podataka.

II. REZERVNI POSTUPAK PROVOZA

Članak 2.

1) Rezervni postupak uz podnošenje provozne deklaracije u pisanom obliku provodi se pod uvjetima i na način propisan Prilogom 1 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

2) Provedbu rezervnog postupka i uporabu provozne deklaracije u pisanom obliku odobrava nadležna otpremna carinska ispostava. Nakon što dopusti uporabu rezervnog postupka nadležna otpremna carinska ispostava o tome obavještava Centralni odjel za postupak provoza, Pododsjek za pomoć korisnicima (Help desk).

III. REZERVNI POSTUPAK IZVOZA

Članak 3.

1) Ako carinski sustav elektroničke razmjene podataka ili računalni sustav osobe koja podnosi izvoznu deklaraciju ne radi, carinarnica će prihvatiti izvoznu deklaraciju u pisanom obliku pod uvjetom da je deklaracija podnesena na jedan od sljedećih načina:

a) uporabom obrasca JCD u skladu s Prilozima 15 do 18 Uredbe za provedbu Carinskog zakona dopunjenim Sigurnosnom ispravom i Popisom stavki iz Priloga 2 i 3 Pravilnika o posebnostima provedbe carinskog postupanja pri podnošenju ulazne i izlazne sigurnosne skraćene deklaracije.

b) uporabom Izvozne sigurnosne jedinstvene carinske deklaracije i Sigurnosnog popisa stavki koji odgovaraju oglednim obrascima iz Priloga 2 i Priloga 3 ovoga Pravilnika koji su njegov sastavni dio.

2) Izvozna deklaracija u pisanom obliku sadrži minimalne podatke za izvozni postupak propisane Pravilnikom o uporabi obrazaca pri provedbi Carinskog zakona i Prilogom 1 Pravilnika o posebnostima provedbe carinskog postupanja pri podnošenju ulazne i izlazne sigurnosne skraćene deklaracije.

Članak 4.

1) Provedbu rezervnog postupka izvoza odobrava nadležna izvozna carinska ispostava. Nakon što dopusti uporabu rezervnog postupka nadležna izvozna carinska ispostava o tome obavještava ustrojstvenu jedinicu Carinske uprave nadležnu za pomoć korisnicima (Help desk).

2) Izvozna deklaracija u pisanom obliku evidentira se u odgovarajućem pisanom kontrolniku izvoznih postupaka, te se polju A izvozne deklaracije upisuje broj iz kontrolnika koji mora biti različit od onoga koji se koristi kada se postupak izvoza provodi uporabom sustava elektroničke razmjene podataka.

3) Kada carinski sustav elektroničke razmjene podataka ne radi i ako se donese odluka o uporabi rezervnog postupka izvoza, svaka deklaracija koja je unesena u računalni sustav (i dobila je svoj broj – MRN) ali nije dalje obrađena mora se poništiti. Gospodarski subjekt je dužan obavijestiti nadležnu izvoznu carinsku ispostavu svaki put kada se u sustav podnese deklaracija za koju se nakon toga koristi rezervni postupak.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/09

Urbroj: 513-02-1240/1-11-26

Zagreb, 4. srpnja 2011.

Ministrica financija
mr. sc. Martina Dalić, v. r.

PRILOG 1

REZERVNI POSTUPAK

Poglavlje I.

Opće odredbe

1. Ovaj Prilog propisuje posebne odredbe kojima se, na temelju članka 319.c Uredbe za provedbu Carinskog zakona (u daljnjem tekstu: Uredba), omogućava uporaba rezervnog postupka u sljedećim slučajevima:

a) za putnike:

– kada računalni sustav Carinske uprave ne funkcionira,

b) za glavne obveznike, uključujući ovlaštene pošiljatelje:

– kada računalni sustav Carinske uprave ne funkcionira,

– kada računalni sustav glavnog obveznika ne funkcionira, ili

– kada mreža između glavnog obveznika i Carinske uprave ne funkcionira.

2. Odredbe ovoga Priloga primjenjuju se na rezervni postupak, osim ako u daljnjem tekstu nije izričito navedeno drukčije.

3. Provozne deklaracije

3.1. Provozna deklaracija koju se koristi u rezervnom postupku mora biti prepoznatljiva svim stranama uključenima u provozni postupak kako bi se izbjegli problemi u provoznoj carinskoj ispostavi (ili provoznim carinskim ispostavama) i odredišnoj carinskoj ispostavi. Zbog toga se mogu koristiti sljedeće isprave:

– jedinstvena carinska deklaracija (JCD),

– JCD ispisana na običnom papiru u sustavu gospodarskog subjekta, kako je predviđeno Pravilnikom o uporabi obrazaca pri provedbi Carinskog zakona, ili

– obrazac Prateće provozne isprave (PPI) ili Prateće provozne sigurnosne isprave (PPSI) uz suglasnost Carinske uprave kada Carinska uprava smatra da su potrebe gospodarskog subjekta opravdane.

3.2. Radi primjene odredbi točke 3.1. (treće podtočke) ovoga Priloga, Prateća provozna isprava (PPI) se ispunjava u skladu s Pravilnikom o posebnostima provedbe postupka provoza i postupka izvoza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka.

3.3. Kada se odredbe kojima je postupak provoza propisan odnose na primjerke provozne deklaracije koja prati pošiljku, te se odredbe odgovarajuće primjenjuju na Prateću provoznu ispravu (PPI).

Poglavlje II.

Provedbena pravila

4. Nedostupnost računalnog sustava Carinske uprave.

4.1. Neovisno o ispravi koja se koristi pravila se primjenjuju na sljedeći način:

– provozna deklaracija se popunjava i podnosi otpremnoj carinskoj ispostavi u tri primjerka JCD-a, u skladu s Pravilnikom o uporabi obrazaca pri provedbi Carinskog zakona;

– provozna deklaracija se evidentira u pisani kontrolnik započetih provoznih postupaka otpremne carinske ispostave;

– u polju C provozne deklaracije upisuje se broj iz kontrolnika u koji se evidentiraju ove deklaracije, a koji mora bit različit od onog koji se koristi pri korištenju računalnog sustava (tj. postupka uz uporabu elektroničke razmjene podataka). Ispred broja kontrolnika obvezno se stavlja oznaka FRN koja dodatno označava uporabu rezervnog postupka. Broj deklaracije evidentirane u rezervni kontrolnik ima sljedeću strukturu:

FRN / GODINA / ŠIFRA ISPOSTAVE / OZNAKA ULOGE NADLEŽNE ISPOSTAVE U SMISLU POČETKA POSTUPKA (P) / REDNI BROJ IZ KONTROLNIKA (npr. FRN11041173P00001);

– uporabu rezervnog postupka označava se na primjercima provozne deklaracije pečatom iz Dodatka 1 ovoga Priloga u polju A JCD-a ili na mjestu MRN broja i crtičnog koda na Pratećoj provoznoj ispravi;

– kada se koristi pojednostavnjeni postupak, ovlašteni pošiljatelj koristi ranije ovjerene obrasce i mora ispuniti sve obveze i uvjete vezano uz buduće upise na deklaraciju i korištenje posebnog pečata (Poglavlje III, točke 27. – 30. ovoga Priloga), koristeći polja D i C, redoslijedom navođenja;

– u slučaju korištenja redovnog postupka ispravu pečatom ovjerava otpremna carinska ispostava, a u slučaju korištenja pojednostavnjenog postupka ovlašteni pošiljatelj;

– kada se koristi obrazac Prateće provozne isprave na ispravi ne mogu biti navedeni crtični kod (tzv. bar-kod) ni broj deklaracije (referentni broj kretanja – MRN).

4.2. Ako se donese odluka o uporabi rezervnog postupka, bilo koja deklaracija koja je unesena u računalni sustav (i dobila je svoj broj –
MRN) ali nije dalje obrađena zbog nedostupnosti sustava, mora se poništiti. Gospodarski subjekt je dužan obavijestiti nadležnu carinsku ispostavu svaki put kada se u sustav podnese deklaraciju za koju se nakon toga koristi rezervni postupak.

4.3. Carinska uprava nadzire uporabu rezervnog postupka radi sprječavanja njegove zlouporabe.

5. Nedostupnost računalnog sustava i/ili mreže glavnog obveznika

Ako je računalni sustav glavnog obveznika i/ili mreža između glavnog obveznika i carinske uprave nedostupna, primjenjuje se sljedeći postupak:

– primjenjuju se odredbe navedene u točki 4. ovoga Priloga, isključujući odredbe o pojednostavnjenom postupku;

– glavni obveznik obavještava nadležnu carinsku ispostavu kada njegov računalni sustav i/ili računalna mreža ponovo postanu dostupni.

6. Nedostupnost računalnog sustava i/ili računalne mreže ovlaštenog pošiljatelja

Ako su računalni sustav i/ili računalna mreža ovlaštenog pošiljatelja nedostupni, primjenjuje se sljedeći postupak:

– primjenjuju se odredbe iz točke 4. ovoga Priloga;

– ovlašteni pošiljatelj obavještava nadležnu otpremnu carinsku ispostavu kada njegov računalni sustav i/ili računalna mreža ponovo postanu dostupni;

– u tim okolnostima ili u slučaju nedostupnosti mreže, kada ovlašteni pošiljatelj podnosi više od 2% svojih deklaracija u godini u okviru rezervnog postupka, odobrenje se preispituje u svrhu utvrđivanja ispunjavanja propisanih uvjeta.

7. Unos podataka koji obavljaju državna tijela

U slučajevima navedenima u točkama 5. i 6. ovoga Priloga nadležna carinska ispostava može omogućiti gospodarskim subjektima podnošenje provozne deklaracije na jednom primjerku (JCD-a ili, gdje je primjenjivo, PPI ili PPSI) otpremnoj carinskoj ispostavi radi obrade u carinskom sustavu elektroničke razmjene podataka.

8. Statistički podaci

Radi prikupljanja statističkih podataka o provozu Carinska uprava može propisati posebni postupak.

Poglavlje III.

Provedba postupka

9. Robu stavljenu u provozni postupak prate primjerci broj 4 i 5 JCD-a ili primjerak Prateće provozne isprave (ili Prateće provozne sigurnosne isprave), koje je otpremna carinska ispostava predala glavnom obvezniku.

10. Polaganje pojedinačnog jamstva kojeg daje jamac

Ako jamstvena carinarnica nije otpremna carinska ispostava u postupku provoza, ona zadržava preslik instrumenta kojim dokazuje da je prihvatila potvrdu jamca o preuzimanju jamstvene obveze. Glavni obveznik podnosi izvornik otpremnoj carinskoj ispostavi, koja ga zadržava.

11. Mješovite pošiljke

U slučaju pošiljaka koje obuhvaćaju stranu robu (T1) i domaću robu (T2), provozna deklaracija se označava oznakom »T« i dopunjuje se:

– dodatnim obrascima s oznakama »T1bis« ili »T2bis«, prema potrebi; ili

– popisima pošiljaka s oznakama »T1« ili »T2«, prema potrebi.

12. Pretpostavka postupka T1

Ako su oznake T1 ili T2 izostavljene iz desnog potpolja polja 1 provozne deklaracije ili ako pošiljaka sadrži i robu koja se mora prevoziti u sklopu postupka T1 i robu koja se mora prevoziti u sklopu postupka T2, smatra se da odredbe točke 11. ovoga Priloga nisu ispunjene, te da se roba kreće u okviru postupka T1.

13. Potpisivanje provozne deklaracije i potvrda glavnog obveznika o preuzimanju jamstvene obveze

Potpisivanjem provozne deklaracije glavni obveznik postaje odgovoran za odredbe članka 107. Carinskog zakona.

14. Mjere osiguranja istovjetnosti

U slučaju kada otpremna carinska ispostava sukladno članku 320.b stavku 7. Uredbe za provedbu Carinskog zakona, odobri oslobođenje od plombiranja dužna je pored teksta »Stavljene plombe« u polju »D. Kontrola otpremne carinarnice« provozne deklaracije unijeti oznaku: »Oslobođeno«.

15. Upisi u provoznu deklaraciju i puštanje robe u provoz

Otpremna carinska ispostava bilježi rezultate kontrole na svaki primjerak provozne deklaracije. Ako su rezultati kontrole u skladu s deklaracijom, otpremna carinska ispostava pušta robu u postupak provoza i unosi datum na primjerke provozne deklaracije.

16. Provozna carinska ispostava

16.1. Prijevoznik podnosi obavijest o provozu sastavljenu na obrascu iz Dodatka 2 ovoga Priloga svakoj provoznoj carinskoj ispostavi, koja istu zadržava.

17. Podnošenje odredišnoj carinskoj ispostavi

17.1. Odredišna carinska ispostava evidentira primjerke broj 4 i 5 provozne deklaracije u evidencije rezervnog postupka, upisuje na njih datum njihovoga dolaska i pojedinosti o izvršenim kontrolama. Broj evidencije na mjestu završetka rezervnog postupka upisuje se na deklaraciju u obliku koji ima sljedeću strukturu:

FRN / GODINA / ŠIFRA ISPOSTAVE / OZNAKA ULOGE NADLEŽNE ISPOSTAVE U SMISLU ZAVRŠETKA POSTUPKA (Z) / REDNI BROJ IZ KONTROLNIKA (npr. FRN11041173Z00001).

17.2. Provozni postupak može završiti u carinskoj ispostavi različitoj od one koja je upisana u provoznu deklaraciju. Ta ispostava tada postaje odredišna ispostava.

Nova odredišna carinska ispostava upisuje u polje »I. Kontrola odredišne carinarnice« primjerka broj 5 provozne deklaracije sljedeći navod uz uobičajena zapažanja koja treba navesti:

»Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena …… (naziv i zemlja) – 99203«

18. Potvrda primitka

Potvrda primitka može se ispisati na poleđini primjerka broja 5 JCD-a,
na za to predviđenom mjestu.

19. Povrat primjerka broja 5

Odredišna carinska ispostava je obvezna vratiti primjerak broj 5 provozne deklaracije otpremnoj carinskoj ispostavi bez odgađanja. Kada se koriste Prateća provozna isprava, primjerak podnesene isprave šalje se natrag prema istim uvjetima kao primjerak broj 5 JCD-a.

20. Obavješćivanje glavnog obveznika i drugi dokazi o završetku postupka

Ako se primjerak broj 5 provozne deklaracije ne vrati otpremnoj carinskoj ispostavi unutar roka od 8 dana od dana prihvata provozne deklaracije, otpremna carinska ispostava obavještava o tome glavnog obveznika i traži dokaze o završetku postupka.

21. Postupak potrage

21.1. Ako otpremna carinska ispostava ne primi dokaz o završetku postupka unutar rokova propisanih Uredbom za provedbu Carinskog zakona, bez odgađanja pokreće postupak potrage radi pribavljanja informacija potrebnih za zaključenje postupka ili, kada to nije moguće, s ciljem:

– utvrđivanja je li nastao carinski dug;

– utvrđivanja dužnika.

21.2. Ako otpremna carinska ispostava ima saznanja da postupak provoza nije završen ili ako sumnja da nije završen, bez odgađanja pokreće postupak potrage.

21.3. Postupak potrage također se pokreće ako se naknadno utvrdi da je dokaz o završetku postupka bio krivotvoren.

22. Jamstvo – Referentni iznos

22.1. Za primjenu članka 337. stavka 1. Uredbe za provedbu Carinskog zakona vrši se izračun iznosa duga koji može nastati za svaki provozni postupak glavnog obveznika te osigurava da zbroj mogućih dugova ne premašuje referentni iznos uzimajući u obzir one postupke provoza koji još nisu završeni.

22.2. Glavni obveznik obavještava jamstvenu carinarnicu kada odobreni referentni iznos padne ispod razine dostatne za pokrivanje njegovih provoznih postupaka.

23. Potvrde o zajedničkom jamstvu i potvrde o oslobođenju od polaganja jamstva

Kada se odobrenje izdaje temeljem članka 330. stavka 1. točke a) Uredbe za provedbu Carinskog zakona, potvrde o zajedničkom jamstvu i potvrde o oslobođenju od polaganja jamstva koje izdaje Carinska uprava podnose se otpremnoj carinskoj ispostavi. Pojedinosti o potvrdama upisuju se na provozne deklaracije.

24. Posebni popisi pošiljaka

24.1. Nadležna tijela mogu ovlastiti glavne obveznike koji ispunjavaju opće uvjete iz članka 331. Uredbe za provedbu Carinskog zakona da koriste kao popis pošiljaka i popise koji ne ispunjavaju sve zahtjeve iz Priloga 32A, Priloga 33 i Priloga 33A Uredbe za provedbu Carinskog zakona. Korištenje takvih popisa odobrava se samo ako:

– ih izrađuju tvrtke koje za vođenje evidencije koriste integrirani elektronički ili sustav automatske obrade podataka;

– su oblikovani i popunjeni na takav način da ih nadležna tijela mogu koristiti bez poteškoća;

– za svaku stavku uključuju informacije koje se zahtijevaju temeljem Priloga 33A Uredbe za provedbu Carinskog zakona.

24.2. Opisni popisi sastavljeni u svrhu obavljanja otpremnih/izvoznih formalnosti također se mogu odobriti za korištenje kao popisi pošiljaka na temelju točke 24.1. ovoga Priloga, čak i ako su takve popise sastavile tvrtke koje ne koriste integrirani elektronički ili automatski sustav obrade podataka za vođenje evidencija.

24.3. Tvrtke koje koriste integrirani elektronički ili sustav automatske obrade podataka za vođenje evidencije i koje već imaju odobrenje za korištenje posebnih popisa pošiljaka na temelju točke 24.1. i 24.2. ovoga Priloga također mogu dobiti odobrenje za korištenje takvih popisa za postupke provoza koji uključuju samo jednu vrstu robe ako je to nužno zbog računalnih programa tvrtki.

25. Uporaba posebnih vrsta plombi

Pored oznake »Stavljene plombe« u polje »D. Kontrola otpremne carinarnice« provozne deklaracije glavni obveznik upisuje oznaku, vrstu i broj stavljenih plombi.

26. Izuzeće od propisanog plana puta

Korisnici takvih izuzeća upisuju sljedeći navod u odgovarajuće polje 44 provozne deklaracije:

– »Izuzeto od propisanog plana puta – 99205«

27. Ovlašteni pošiljatelj – prethodna provjera i formalnosti prilikom otpreme

27.1. Za potrebe primjene točaka 4. i 6. ovoga Priloga u odobrenju se određuje da polje »C. Otpremna carinarnica« obrazaca provozne deklaracije mora biti:

– unaprijed ovjereno pečatom otpremne carinske ispostave i potpisom službenika te ispostave; ili

– ovjereno posebnim pečatom ovlaštenog pošiljatelja kojeg je odobrila Carinska uprava. Otisak tog pečata moguće je unaprijed otisnuti na obrasce, ako tiskanje vrši za to ovlaštena tiskara.

Ovlašteni pošiljatelj ispunjava polje upisivanjem datuma kada je roba otpremljena i dodjeljuje broj provoznoj deklaraciji u skladu s pravilima navedenima u odobrenju.

27.2. Carinska uprava može propisati korištenje obrazaca koji nose posebnu oznaku kao sredstvo identifikacije.

28. Ovlašteni pošiljatelj – sigurnosne mjere za pečat

28.1. Ovlašteni pošiljatelj poduzima sve potrebne mjere za čuvanje posebnih pečata i/ili obrazaca ovjerenih pečatom otpremne carinarnice ili posebnim pečatom.

Također obavještava nadležnu carinarnicu o sigurnosnim mjerama koje poduzima za primjenu prvoga podstavka.

28.2. U slučaju zlouporabe obrazaca unaprijed ovjerenih pečatom otpremne carinske ispostave ili posebnim pečatom, od bilo koje osobe, ovlašteni pošiljatelj odgovoran je, bez obzira na bilo koje kaznene postupke, za plaćanje svih davanja za robu koja se prevozi uz uporabu takvih obrazaca, osim ako dokaže nadležnom tijelu koje mu je izdalo odobrenje da je poduzeo potrebne mjere na temelju točke 28.1. ovoga Priloga.

29. Ovlašteni pošiljatelj – Podaci koji se unose u deklaracije

29.1. Najkasnije do trenutka otpreme robe, ovlašteni pošiljatelj u polje 44 provozne deklaracije, gdje je potrebno, upisuje plan puta propisan u skladu sa člankom 320.a stavkom 2. Uredbe za provedbu Carinskog zakona, a u polje »D. Kontrola otpremne carinarnice« rok u kojem roba mora biti podnesena odredišnoj carinskoj ispostavi, mjere osiguranja istovjetnosti koje se primjenjuju i sljedeći napis:

– »Ovlašteni pošiljatelj – 99206«.

29.2. Kada otpremne carinske ispostave provjeravaju pošiljku prije njezine otpreme, obvezne su bilježiti rezultate kontrole te utvrđene činjenice unijeti u polje »D. Kontrola otpremne carinarnice«.

29.3. Nakon otpreme, primjerak broj 1 provozne deklaracije šalje se bez odgađanja otpremnoj carinskoj ispostavi. Carinska uprava može u odobrenju odrediti da se primjerak broj 1 šalje otpremnoj ispostavi odmah nakon popunjavanja provozne deklaracije. Drugi primjerci prate robu u skladu s točkom 9. ovoga Priloga.

30. Ovlašteni pošiljatelj – Oslobođenje od obveze potpisivanja

30.1. Ovlaštenog pošiljatelja može se osloboditi obveze potpisivanja provoznih deklaracija ovjerenih posebnim pečatom i koje su sastavljene pomoću integriranog elektroničkog ili automatskog sustava obrade podataka.

Uvjet za ovo oslobođenje je da je ovlašteni pošiljatelj prethodno predočio Carinskoj upravi pisanu potvrdu o preuzimanju jamstvene obveze kojom potvrđuje da je glavni obveznik za sve provozne postupke za koje će koristiti provozne deklaracije s posebnim pečatom.

30.2. Provozne deklaracije sastavljene u skladu s točkom 30.1. ovoga Priloga moraju u polju predviđenom za potpis glavnog obveznika sadržavati sljedeći tekst:

– »Oslobođeno od obveze potpisivanja – 99207«.

31. Ovlašteni primatelj – obveze

31.1. Kada roba stigne u njegove prostore ili na mjesta navedena u odobrenju, ovlašteni primatelj bez odgađanja šalje odredišnoj carinskoj ispostavi Prateću provoznu ispravu ili primjerke broj 4 i 5 provozne deklaracije koji su pratili robu, te upisuje datum dolaska, stanje stavljenih plombi i utvrđene nepravilnosti.

31.2. Odredišna carinska ispostava upisuje napomene iz točke 17. ovoga Priloga na primjerke broj 4 i 5 provozne deklaracije.

32. Privremena zabrana korištenja zajedničkog jamstva u umanjenom iznosu ili zajedničkog jamstva

32.1. Pored odredbi za primjenu članka 337.b stavka 6. Uredbe za provedbu Carinskog zakona navedenih u Prilogu 33K Uredbe za provedbu Carinskog zakona, sljedeće mjere primjenjuju se na provozne postupke koji uključuju robu koja podliježe odlukama kojima se zabranjuje privremeno korištenje zajedničkog jamstva:

– sljedeći tekst, u veličini od najmanje 100 x 10 mm i ispisan velikim crvenim slovima mora se upisati poprijeko na sve primjerke provozne deklaracije: »ZABRANJENO ZAJEDNIČKO JAMSTVO«.

– iznimno od točke 19. ovoga Priloga, odredišna carinska ispostava vraća primjerak broj 5 svih provoznih deklaracija ovjerenih ovim napomenom najkasnije sljedećeg radnog dana nakon radnog dana kada su pošiljka i potrebni primjerci deklaracije podneseni toj carinskoj ispostavi. Ako je takva pošiljka podnesena ovlaštenom primatelju, on šalje primjerak broj 5 nadležnoj odredišnoj carinskoj ispostavi najkasnije sljedećeg radnog dana nakon dana primitka pošiljke.

32.2. Mjere ublažavanja financijskih posljedica zabrane korištenja zajedničkog jamstva

Kada je korištenje zajedničkog jamstva privremeno zabranjeno za robu s popisa iz Priloga 31A Uredbe za provedbu Carinskog zakona, korisnici zajedničkih jamstava mogu, na zahtjev, koristiti pojedinačno jamstvo. Međutim, pri tome se primjenjuju sljedeći posebni uvjeti:

– ovo pojedinačno jamstvo može se koristiti, u okviru rezervnog postupka, samo u otpremnoj carinskoj ispostavi navedenoj na jamstvenoj ispravi.

33. Obrasci JCD-a – Formalnosti koje se obavljaju korištenjem javnih ili privatnih računalnih sustava

33.1. Ako se formalnosti obavljaju korištenjem javnih ili privatnih računalnih sustava, Carinska uprava može odobriti osobama koje traže tu mogućnost da zamijene rukom pisani potpis odgovarajućim tehničkim uređajem koji se može, gdje je primjenjivo, temeljiti na korištenju šifara i koji ima iste pravne posljedice kao rukom pisani potpis. Ova mogućnost odobrava se samo ako su ispunjeni tehnički i administrativni uvjeti koje su propisala nadležna tijela.

33.2. Ako se formalnosti obavljaju korištenjem javnih ili privatnih računalnih sustava koji također ispisuju deklaracije, nadležna tijela mogu osigurati da se izravna ovjera deklaracija izrađenih na taj način obavlja u navedenim sustavima umjesto ručnog ili strojnog stavljanja pečata carinarnice i potpisa nadležnog službenika.


DODATAK 1
DODATAK 2
PRILOG 2


POJAŠNJENJA I POJEDINOSTI ZA IZVOZNU SIGURNOSNU JEDINSTVENU CARINSKU DEKLARACIJU

Skraćenica »BCP« (Business continuity plan – plan kontinuiteta poslovanja) upotrijebljena u ovome Prilogu se odnosi na situacije u kojima se primjenjuje rezervni postupak uređen člankom 3. ovoga Pravilnika.

Obrazac sadrži sve informacije potrebne za podatke o izvozu kada se izvozni i sigurnosni podaci dostavljaju zajedno. Obrazac obuhvaća podatke na razini zaglavlja i za jednu stavku robe. Namijenjen je za uporabu u kontekstu BCP-a.

Postoje tri primjerka Izvozne sigurnosne jedinstvene carinske deklaracije:

Primjerak 1 čuva carinarnica u kojoj se provode izvozne (otpremne) ili provozne formalnosti;

Primjerak 2 zadržava izvozna carinarnica u statističke svrhe;

Primjerak 3 se vraća izvozniku nakon što ga ovjeri carinarnica.

Izvozna sigurnosna jedinstvena carinska deklaracija sadrži podatke koji vrijede za cijelu deklaraciju.

Podaci iz Izvozne sigurnosne jedinstvene carinske deklaracije se temelje na podacima dobivenima iz izvozne i izlazne deklaracije. Te podatke prema potrebi izmjenjuje i dopunjuje deklarant/zastupnik i/ili ih provjerava izvozna carinarnica.

Pored odredbi za podnošenje carinske deklaracije i sigurnosnih odredbi, podaci moraju biti otisnuti kako slijedi:

1. Polje MRN (referentni broj kretanja):

MRN se otiskuje na prvoj stranici i na svim popisima stavki, osim kada se ti obrasci koriste u kontekstu plana kontinuiteta poslovanja (BCP-a), kada se ne dodjeljuje MRN.

Informacije se daju u alfanumeričkom obliku s 18 znamenki prema sljedećim uputama:

Polje

Sadržaj

Vrsta polja

Primjeri

1

Posljednje dvije znamenke godine formalnog prihvaćanja provozne deklaracije (GG)

Numeričko 2

11

2

Identifikacijska oznaka Republike Hrvatske (alfa 2 šifra zemlje)

Alfabetsko 2

HR

3

Jedinstvena identifikacijska oznaka za postupak izvoza po godini i zemlji

Alfanumeričko 13

9876AB8890123

4

Kontrolna znamenka

Alfanumeričko 1

5

Polja 1 i 2 kao što je objašnjeno gore.

Polje 3 se mora popuniti identifikacijskom oznakom za izvoz. Pri tome svaki izvoz koji se obradi tijekom jedne godine mora imati jedinstveni broj. Carinska uprava može propisati da se u referentnom broju obvezno nalazi šifra izvozne carinarnice za što se može koristiti maksimalno 6 prvih znamenki.

Polje 4 se popunjava vrijednošću koja je kontrolna znamenka za cijeli MRN. Ovo polje omogućuje otkrivanje grešaka prilikom preuzimanja cijelog MRN-a.

»MRN« se također tiska kao bar kod korištenjem standardnog »koda 128«, vrsta slova »B«.

2. Polje 7 referentni brojevi:

Upisuje se lokalni referentni broj (LRN) ili/i jedinstveni referentni broj pošiljke (UCR).

LRN – lokalni referentni broj kako je definiran pravilima podnošenja elektroničke deklaracije.

UCR – jedinstveni referentni broj pošiljke.

3. Polje ostali IPO (S32):

Upisuje se pokazatelj drugih specifičnih okolnosti.

Izvozna sigurnosna jedinstvena carinska deklaracija se ne smije mijenjati, niti se smiju dodavati ili brisati podaci u njoj, osim ako nije drugačije određeno Uredbom za provedbu Carinskog zakona ili ovim Pravilnikom.

PRILOG 3

POJAŠNJENJA I PODACI ZA POPIS STAVKI IZVOZNE SIGURNOSNE JEDINSTVENE CARINSKE DEKLARACIJE

Popis stavki Izvozne sigurnosne jedinstvene carinske deklaracije sadrži podatke koji se odnose na stavke robe u deklaraciji.

Polja u Popisu stavki mogu se vertikalno proširiti.

Pored odredbi za podnošenje carinske deklaracije i sigurnosnih odredbi, podaci moraju biti otisnuti kako slijedi:

1. Polje MRN – referentni broj kretanja definiran u Prilogu 4 Pravilnika o posebnostima provedbe carinskog postupanja pri podnošenju ulazne i izlazne sigurnosne skraćene deklaracije. MRN se otiskuje na prvoj strani i na svim Popisima stavki

2. Podaci iz različitih polja na razini stavke moraju se otisnuti kako slijedi:

2. Podaci u različitim poljima na razini stavke moraju se otisnuti kako slijedi:

– Polje Br. stavke (32) – redni broj tekuće stavke,

– Polje Predočene isprave/Potvrde (44/1): ovo polje prema potrebi također sadrži broj prijevozne isprave,

– UNDG (44/4) – šifra opasne robe UN-a.