Pravilnik o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama

NN 79/2011 (11.7.2011.), Pravilnik o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1692

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o sestrinstvu (»Narodne novine« broj 121/03, 117/08 i 57/11) na prijedlog Hrvatske komore medicinskih sestara ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O SESTRINSKOJ DOKUMENTACIJI U BOLNIČKIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se sadržaj i obrasci sestrinske dokumentacije u bolničkim zdravstvenim ustanovama.

Članak 2.

Sestrinska dokumentacija jest skup podataka koji služe kontroli kvalitete planirane i provedene zdravstvene njege te je sastavni dio medicinske dokumentacije pacijenta.

Medicinska sestra obvezna je evidentirati sve provedene postupke tijekom 24 sata sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Sestrinska dokumentacija sastoji se od vanjskog dijela tiskanog na A3 formatu i umetnutih sastavnica.

Obrasci vanjskog dijela sestrinske dokumentacije tiskani su u prilozima 1. – 4. ovoga Pravilnika koji su njegov sastavni dio.

Obrasci sastavnica sestrinske dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka tiskani su u prilozima 5. – 13. ovoga Pravilnika koji su njegov sastavni dio.

Članak 4.

Obvezni dio sestrinske dokumentacije čine obrasci tiskani u prilozima 1.– 6. te Prilogu 6.a i Prilogu 13. ovoga Pravilnika i to:

Prilog 1. – Sestrinska anamneza

Prilog 2. – Nastavak s prethodne strane, sestrinske dijagnoze i osobitosti o pacijentu

Prilog 3. – Praćenje stanja pacijenta tijekom hospitalizacije i trajno praćenje postupaka

Prilog 4. – Medicinsko-tehnički i dijagnostički postupci

Prilog 5. – Trajno praćenje stanja pacijenta (decursus)

Prilog 6. – Plan zdravstvene njege

Prilog 6.a – Lista provedenih sestrinskih postupaka

Prilog 13. – Otpusno pismo zdravstvene njege.

Članak 5.

Obrasci sestrinske dokumentacije tiskani u Prilogu 3.a te prilozima 7. – 12. ovoga Pravilnika upotrebljavaju se ovisno o potrebama i to:

Prilog 3.a – Praćenje stanja pacijenta tijekom hospitalizacije i trajno praćenje postupaka za pacijenta koji je duže vrijeme u bolnici

Prilog 7. – Evidencija ordinirane i primijenjene terapije

Prilog 8. – Unos i izlučivanje tekućine

Prilog 9. – Procjena bola

Prilog 10. – Lista za praćenje dekubitusa

Prilog 11. – Nadzorna lista rizičnih postupaka u zdravstvenoj njezi

Prilog 12. – Izviješće o incidentu.

Članak 6.

Sestrinska dokumentacija, na temelju suglasnosti Hrvatske komore medicinskih sestara, može se voditi i u elektroničkom obliku te mora sadržavati sve podatke koje sadrže propisani obrasci.

Članak 7.

Hrvatska komora medicinskih sestara obvezna je u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika izraditi i objaviti upute za primjenu sestrinske dokumentacije.

Članak 8.

Bolničke zdravstvene ustanove obvezne su uskladiti svoj rad sukladno odredbama ovog Pravilnika najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-06/87

Urbroj: 534-07-11-1

Zagreb, 1. srpnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
i ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.