Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom

NN 80/2011 (13.7.2011.), Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom

HRVATSKI SABOR

1703

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O NADZORU ROBE S DVOJNOM NAMJENOM

Proglašavam Zakon o nadzoru robe s dvojnom namjenom, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. srpnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/141

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 6. srpnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O NADZORU ROBE S DVOJNOM NAMJENOM

I. OPĆE ODREDBE

Svrha Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju uvjeti za nadzor robe s dvojnom namjenom u dijelu u kojem ga propisi Europske unije na ovom području ne uređuju ili su ovlastili države članice da ovo područje urede u nacionalnim propisima. Uvjeti za nadzor robe s dvojnom namjenom odnose se na izvoz, prijenos unutar carinskog područja Europske unije, provoz, brokering, pružanje tehničke pomoći u svezi s robom s dvojnom namjenom te na izdavanje potvrda za uvoz, krajnje korištenje i primitak robe s dvojnom namjenom.

Provedba propisa Unije

Članak 2.

(1) Ovim se Zakonom utvrđuju nadležna tijela za izdavanje dozvola i provođenje nadzora te kaznene odredbe za provedbu Uredbe Vijeća EZ 428/2009 od 5. svibnja 2009. kojom se utvrđuje režim Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom (OJ L 134, 29. svibnja 2009. godine, str. 1., s izmjenama) (u daljnjem tekstu: Uredba 428/2009/EZ).

(2) Ovim se Zakonom, u skladu sa Zajedničkom akcijom Vijeća od 22. lipnja 2000. o nadzoru tehničke pomoći u vezi s određenim vrstama vojne uporabe (2000/401/CFSP) (OJ L 159, 30. lipnja 2007., str. 216), utvrđuju nadležna tijela za izdavanje dozvola i provođenje nadzora nad pružanjem tehničke pomoći te propisuju kaznene odredbe.

Pojmovi

Članak 3.

(1) Tehnička pomoć znači svaku tehničku pomoć u svezi s popravkom, razvojem, proizvodnjom, sastavljanjem, testiranjem, održavanjem ili bilo koju drugu tehničku pomoć koja može imati oblik upute, osposobljavanja, prijenosa poslovnog znanja ili stručnih ili savjetodavnih usluga. Tehnička pomoć uključuje usmene oblike pomoći.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Uredbi 428/2009/EZ.

II. DOZVOLA ZA PRUŽANJE BROKERSKIH USLUGA, TEHNIČKE POMOĆI, TE DOZVOLA ZA IZVOZ I NADLEŽNO TIJELO ZA IZDAVANJE DOZVOLE

Dozvola za pružanje brokerskih usluga

Članak 4.

(1) Za pružanje brokerskih usluga s robom s dvojnom namjenom potrebna je dozvola u skladu sa člankom 5. stavkom 1. Uredbe 428/2009/EZ.

(2) Dozvola je potrebna i za pružanje brokerskih usluga s robom s dvojnom namjenom, koja nije navedena u Prilogu I. Uredbe 428/2009/EZ ako je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) obavijestilo brokera da roba s dvojnom namjenom jest ili bi mogla biti, u cijelosti ili u dijelovima, namijenjena u svrhe koje su navedene u članku 4. stavku 1. i 2. Uredbe 428/2009/EZ.

(3) Ako je broker svjestan ili ima razloga sumnjati da je roba, koja nije navedena u Prilogu I. Uredbe 428/2009/EZ, a za koju on nudi pružanje brokerskih usluga, u cijelosti ili u dijelovima, namijenjena u svrhe koje su navedene u članku 4. stavku 1. i 2. Uredbe 428/2009/EZ, dužan je o tome obavijestiti Ministarstvo koje će odlučiti je li za tu brokersku uslugu potrebna dozvola. Takva brokerska usluga može se pružiti samo nakon što Ministarstvo odobri brokersku uslugu, ili odluči da takva dozvola nije potrebna.

Dozvola za pružanje tehničke pomoći

Članak 5.

(1) Za tehničku pomoć koju pravne osobe, fizičke osobe – obrtnici sa sjedištem, odnosno boravištem na teritoriju Republike Hrvatske ili fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj pružaju izvan teritorija Europske unije potrebna je dozvola ako ih je Ministarstvo obavijestilo da se tehnička pomoć namjerava koristiti za:

– razvoj, proizvodnju, upravljanje, rukovanje, očuvanje, skladištenje, otkrivanje, identifikaciju ili širenje kemijskog, biološkog ili nuklearnog oružja ili drugih nuklearnih eksplozivnih naprava ili razvoj, proizvodnju, održavanje ili skladištenje projektila osposobljenih za prijenos takvog oružja,

– vojnu uporabu u državama protiv kojih se provodi embargo na oružje kako je definirano u članku 4. stavku 2. Uredbe 428/2009/EZ.

(2) Ako je pravna, fizička osoba – obrtnik ili fizička osoba svjesna ili ima razloga sumnjati da je tehnička pomoć, koju namjerava pružiti, namijenjena u svrhe koje su navedene u stavku 1. ovoga članka, dužna je o tome obavijestiti Ministarstvo koje će odlučiti je li za tu tehničku pomoć potrebna dozvola. Tehnička pomoć može se pružiti samo nakon što Ministarstvo odobri tehničku pomoć, ili odluči da takva dozvola nije potrebna.

(3) Za pružanje tehničke pomoći iz stavka 1. i 2. ovoga članka nije potrebna dozvola:

– kad je pomoć pružena u državi navedenoj u Dijelu 3. Priloga II. Uredbe 428/2009/EZ,

– kad se pojavljuje u usmenom obliku i nije u vezi s proizvodima koje nadzire jedan ili više međunarodnih režima, skupina država ili sporazuma.

Članak 6.

(1) Za tehničku pomoć koju pravne osobe, fizičke osobe – obrtnici sa sjedištem, odnosno boravištem na teritoriju Republike Hrvatske ili fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj pružaju unutar carinskog područja Republike Hrvatske u usmenom ili pisanom obliku, faksom, telefonom ili elektroničkim medijima potrebna je dozvola ako se tehnička pomoć namjerava koristiti u svrhe iz članka 4. stavka 1. i 2. Uredbe 428/2009/EZ i dostavlja se osobama koje borave u trećoj zemlji izuzev zemalja navedenih u popisu u Dodatku II. Dio 3. Uredbe 428/2009/EZ.

(2) Ako je pravna, fizička osoba – obrtnik ili fizička osoba svjesna ili ima razloga sumnjati da je tehnička pomoć, koju namjerava pružiti u usmenom ili pisanom obliku, faksom, telefonom ili elektroničkim medijem, namijenjena za bilo koju svrhu navedenu u stavku 1. ovoga članka, mora o tome obavijestiti Ministarstvo koje će odlučiti je li za tu tehničku pomoć potrebna dozvola. Tehnička pomoć može se pružiti samo nakon što Ministarstvo odobri tehničku pomoć, ili odluči da takva dozvola nije potrebna.

Članak 7.

Za pružanje tehničke pomoći iz članka 5. i 6. ovoga Zakona nije potrebna dozvola kad se pojavljuje u obliku prijenosa podataka koji su »u javnoj domeni« ili prijenosa podataka iz »temeljnih znanstvenih istraživanja«, kako je definirano u Prilogu I. Dio 1. Uredbe 428/2009/EZ.

Članak 8.

Ako izvoznik ima razloga sumnjati da roba s dvojnom namjenom, koja nije navedena u Prilogu I. Uredbe 428/2009/EZ, jest ili bi mogla biti, u cijelosti ili u dijelovima, namijenjena u svrhe koje su navedene u članku 4. stavku 1. Uredbe 428/2009/EZ mora o tome obavijestiti Ministarstvo koje će odlučiti je li za taj izvoz potrebna izvozna dozvola. Roba s dvojnom namjenom može se izvoziti samo nakon što Ministarstvo odobri izvoznu dozvolu ili odluči da takva dozvola nije potrebna.

Nadležno tijelo za izdavanje dozvola

Članak 9.

Dozvole za:

a) izvoz robe s dvojnom namjenom u skladu sa člankom 3. i člankom 4. stavkom 1., 2., 3. i 4. Uredbe 428/2009/EZ,

b) izvoz robe s dvojnom namjenom u skladu sa člankom 7. ovoga Zakona i člankom 4. stavkom 5. Uredbe 428/2009/EZ,

c) pružanje brokerskih usluga s robom s dvojnom namjenom u skladu sa člankom 4. ovoga Zakona i člankom 5. Uredbe 428/2009/EZ,

d) prijenos robe s dvojnom namjenom unutar carinskog područja Europske unije u skladu sa člankom 22. stavkom 1. Uredbe 428/2009/EZ,

e) pružanje tehničke pomoći u skladu sa člankom 5. i člankom 6. ovoga Zakona

izdaje Ministarstvo na temelju prijedloga povjerenstva iz članka 12. ovoga Zakona.

Provoz

Članak 10.

(1) Ministarstvo može zabraniti provoz iz članka 6. stavka 1. Uredbe 428/2009/EZ, na temelju prijedloga povjerenstva iz članka 12. ovoga Zakona.

(2) Prije odluke o zabrani provoza iz stavka 1. ovoga članka, u posebnim slučajevima Ministarstvo može nametnuti zahtjev za dozvolom posebnog provoza robe s dvojnom namjenom i propisati uvjete za izdavanje dozvole.

(3) Ministarstvo može zabraniti provoz robe s dvojnom namjenom, koja nije navedena u Prilogu I. Uredbe 428/2009/EZ, ako roba jest ili bi mogla biti u cijelosti ili u dijelovima korištena u svrhe navedene u članku 4. stavku 1. i 2. Uredbe 428/2009/EZ.

(4) O zabrani provoza ili zahtjevu za dozvolom posebnog provoza robe s dvojnom namjenom Ministarstvo je obvezno, bez odgađanja, izvijestiti Ministarstvo financija – Carinsku upravu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Carinska uprava).

Članak 11.

(1) Zahtjev za izdavanje izvozne dozvole i dozvole za prijenos, dozvole za pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći te dozvole za poseban provoz robe s dvojnom namjenom podnosi se Ministarstvu.

(2) Oblik i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje izvozne dozvole i dozvole za prijenos te dozvolu za pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći, popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev, uvjete za dozvolu posebnog provoza robe s dvojnom namjenom iz članka 10. stavka 2. ovoga Zakona te uvjete za izdavanje globalne dozvole iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona propisuje ministar nadležan za gospodarstvo (u daljnjem tekstu: ministar).

III. ULOGA, NADLEŽNOST I OBVEZE DRŽAVNIH TIJELA U PROVEDBI ZAKONA

Povjerenstvo za nadzor robe s dvojnom namjenom

Članak 12.

(1) Ministarstvo izdaje izvoznu dozvolu, dozvolu za prijenos, dozvolu za pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći te dozvolu za poseban provoz robe s dvojnom namjenom na temelju prijedloga povjerenstva.

(2) Povjerenstvo imenuje ministar, a čine ga predstavnici ministarstava nadležnih za vanjske poslove, unutarnje poslove, obranu, carinu i gospodarstvo te ovisno o krajnjem korisniku i vrsti robe i predstavnici drugih tijela. Povjerenstvo imenuje i razrješava ministar na temelju prijedloga nadležnih ministara ili ravnatelja.

(3) Uz prijedloge iz stavka 1. ovoga članka, povjerenstvo daje stručno mišljenje Ministarstvu vezano uz pravilnu klasifikaciju robe s dvojnom namjenom, razmjenjuje informacije važne za nadzor robe s dvojnom namjenom, sudjeluje kod nadzora robe s dvojnom namjenom u skladu sa člankom 21. stavkom 3. ovoga Zakona.

(4) Stručne i administrativne poslove za povjerenstvo obavlja Ministarstvo.

(5) Ministar donosi poslovnik o radu povjerenstva kojim će se propisati način rada i odlučivanja povjerenstva.

Dozvole

Članak 13.

(1) Ministarstvo izdaje individualnu izvoznu dozvolu, dozvolu za prijenos, dozvolu za pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći te dozvolu za poseban provoz.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo može izdati izvozniku globalnu izvoznu dozvolu, uzimajući u obzir vrstu robe s dvojnom namjenom, vrstu i dugoročnost izvoznih poslova, državu u koju se ta roba izvozi te ima li izvoznik uspostavljen program unutarnje usklađenosti, kojim su utvrđena pravila postupanja i odgovornosti unutar tvrtke, radi osiguranja usklađenosti s odredbama i ciljevima Uredbe 428/2009/EZ i ovoga Zakona te propisa donesenih na temelju ovoga Zakona. Osnovne elemente koje program unutarnje usklađenosti mora sadržavati pravilnikom propisuje ministar.

(3) Ministarstvo može, na prijedlog povjerenstva iz članka 12. ovoga Zakona, zahtijevati od izvoznika, brokera ili pružatelja tehničke pomoći dokaz o uspostavljenom programu unutarnje usklađenosti kod izdavanja dozvole za izvoz robe s dvojnom namjenom iz Priloga IV. Uredbe 428/2009/EZ ili za pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći s tom robom.

(4) Ministarstvo može izdati nacionalnu opću izvoznu dozvolu za određeni izvoz u skladu sa člankom 9. stavkom 4. Uredbe 428/2009/EZ.

(5) Ministarstvo, na prijedlog Povjerenstva, može ograničiti ili onemogućiti korištenje opće izvozne dozvole Unije u skladu s uredbama Vijeća kojima se utvrđuje režim Unije za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom.

(6) Dozvola iz stavka 1. ovoga članka izdaje se s rokom važenja do jedne godine, a dozvola iz stavka 2. ovoga članka izdaje se s rokom važenja do dvije godine.

Članak 14.

O zahtjevu za izdavanje dozvole Ministarstvo odlučuje u roku do 30 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva, odnosno u roku 60 dana ako je u postupku izdavanja dozvola potrebno izvršiti dodatne provjere.

Članak 15.

(1) Ministarstvo će odbiti zahtjev za izdavanje dozvole ako utvrdi da su izvoz robe s dvojnom namjenom, obavljanje brokerskih usluga i pružanje tehničke pomoći suprotni članku 12. Uredbe 428/2009/EZ.

(2) Ministarstvo će odbiti zahtjev za izdavanje dozvole ako roba ne odgovara podacima navedenima u zahtjevu, a izvoznik, proizvođač ili pružatelj usluga na zahtjev Ministarstva ne omoguće pregled robe ili dokumenata u vezi s tom robom.

Potvrda o robi s dvojnom namjenom

Članak 16.

(1) Ako država izvoznica robe s dvojnom namjenom zahtijeva za izvoz te robe međunarodnu uvoznu potvrdu (IIC – International Import Certificate), potvrdu o krajnjem korištenju (EUC – End-Use Certificate) ili potvrdu o primitku robe s dvojnom namjenom (DVC – Delivery verification Certificate) nadležnog tijela Republike Hrvatske, potvrdu o robi s dvojnom namjenom izdaje Ministarstvo.

(2) Oblik i sadržaj zahtjeva za izdavanje međunarodne uvozne potvrde, potvrde o krajnjem korištenju, potvrde o primitku robe s dvojnom namjenom te dokaze koji se prilažu uz zahtjev propisuje ministar.

(3) Odredbe stavka 1. ovoga članka primjenjuju se i na prijenos robe s dvojnom namjenom unutar carinskog područja Europske unije.

Prestanak važenja dozvole

Članak 17.

(1) Ministarstvo može donijeti rješenje o prestanku važenja ili privremenom ograničenju izdane dozvole ako utvrdi da:

a) jedan ili više uvjeta na osnovi kojih je bila izdana dozvola više ne postoji ili je promijenjen,

b) izvoznik ili pružatelj usluge ne postupa u skladu s dozvolom ili s programom unutarnje usklađenosti na osnovi kojeg je dozvola izdana.

(2) Ministarstvo može donijeti rješenje o prestanku važenja izdane dozvole na zahtjev izvoznika, odnosno pružatelja usluge.

(3) Ministarstvo može poništiti izdanu dozvolu ako utvrdi da je dozvola bila izdana na temelju netočnih ili nepotpunih podataka, a da je podnositelj zahtjeva znao ili je morao znati da su ti podaci netočni ili nepotpuni.

(4) Republika Hrvatska nije odgovorna za troškove koji su nastali ili će nastati aktivnostima poduzetim sukladno ovom članku.

(5) Protiv rješenja donesenih na temelju članka 14. i 15. ovoga Zakona i stavka 1., 2. i 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Kontrolne mjere

Članak 18.

(1) Izvoznici robe s dvojnom namjenom, brokeri i osobe koje pružaju tehničku pomoć, za usluge za koje je potrebna dozvola na temelju članka 5. i 6. ovoga Zakona dužni su voditi registar ili evidenciju u skladu sa člankom 20. stavkom 1. i 2. Uredbe 428/2009/EZ

(2) Komercijalni dokumenti koji se odnose na prijenos robe s dvojnom namjenom unutar Unije moraju biti u skladu sa člankom 22. stavkom 10. Uredbe 428/2009/EZ.

(3) Dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka izvoznik, odnosno broker ili osoba koja pruža tehničku pomoć mora čuvati najmanje pet godina od kraja kalendarske godine u kojoj je obavljen izvoz, odnosno prijenos robe s dvojnom namjenom te pružena brokerska usluga ili tehnička pomoć.

(4) Ministar može propisati i druge podatke koje mora sadržavati dokumentacija iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 19.

(1) Izvoznik ili broker ili osoba koja pruža tehničku pomoć je dužna u roku od petnaest dana od dana izvoza robe s dvojnom namjenom ili pružanja usluge obavijestiti Ministarstvo o izvozu, odnosno pruženoj usluzi te dostaviti kopiju dozvole a kod izvoza robe dostaviti i kopiju jedinstvene carinske deklaracije.

(2) Ako nakon izdavanja dozvole dođe do kakve promjene poslovnih partnera, krajnjih korisnika, namjeravane krajnje upotrebe i slično, izvoznik, odnosno pružatelj brokerske usluge ili tehničke pomoći dužan je o tome, u roku do pet dana od nastanka ili saznanja za nastanak promjene, pisano obavijestiti Ministarstvo.

(3) Na temelju dostavljene pisane obavijesti iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo će odlučiti o valjanosti dozvole ili će donijeti rješenje na temelju članka 17. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Dozvola se može koristiti samo nakon što Ministarstvo obavijesti izvoznika odnosno pružatelja brokerske usluge ili tehničke pomoći o daljnjem postupanju.

Članak 20.

(1) Ministarstvo vodi evidenciju izdanih dozvola i evidenciju obavljenih aktivnosti u skladu s ovim Zakonom te prikuplja i obrađuje podatke povezane s provedbom izvoza, provoza, prijenosa i pružanja usluga s robom s dvojnom namjenom.

(2) Za potrebe obavljanja zadataka utvrđenih ovim Zakonom i provedbi aktivnosti iz Uredbe 428/2009/EZ, Ministarstvo sudjeluje u radu institucija Europske unije, surađuje s državama članicama Europske unije, nadležnim tijelima drugih država, međunarodnim organizacijama i režimima, te im dostavlja odgovarajuće podatke u skladu s preuzetim međunarodnim obvezama Republike Hrvatske.

Nadzor

Članak 21.

(1) Nadzor nad izvozom robe s dvojnom namjenom i ocjenu sukladnosti robe s izvoznom dozvolom, prijenosom robe s dvojnom namjenom unutar carinskog područja Europske unije, pružanjem brokerskih usluga i tehničke pomoći te provoza robe s dvojnom namjenom provodi Carinska uprava te o svojim nalazima polugodišnje pisano izvješćuje Ministarstvo.

(2) U postupku izdavanja dozvole i nakon izdavanja dozvole Carinska uprava, na zahtjev Ministarstva, i samo Ministarstvo, može kod izvoznika ili proizvođača obaviti pregled robe s dvojnom namjenom i dokumentacije povezane s tom robom.

(3) U postupku pregleda robe s dvojnom namjenom Ministarstvo može tražiti stručnu pomoć ministarstva i drugih tijela uključenih u rad povjerenstva iz članka 12. ovoga Zakona kako bi se ocijenila sukladnost robe s podacima navedenim u zahtjevu.

(4) Ministarstva i druga tijela iz članka 12. ovoga Zakona imaju pravo i dužnost razmjene podataka o izvoznicima i izvezenoj robi s dvojnom namjenom potrebne za provođenje nadzora po ovom Zakonu.

(5) Izvoznik, banka ili druga financijska organizacija ili bilo tko drugi tko ima podatke potrebne za nadzor izvoza robe s dvojnom namjenom, dužan je na zahtjev Ministarstva, carinskih tijela ili tijela nadležnih za progon dostaviti svoje poslovne knjige, podatke o poslovnom dopisivanju i sve druge podatke za kontrolu robe s dvojnom namjenom potrebne za obavljanje nadzora.

(6) Odredbe stavka 5. ovoga članka koje se odnose na izvoznika odnose se i na dobavljača robe s dvojnom namjenom unutar carinskog područja Europske unije, brokera i osobu koja obavlja provoz ili pruža tehničku pomoć.

(7) Izvoznik, proizvođač, broker, osoba koja pruža tehničku pomoć mora omogućiti osobama iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka pristup svojim prostorijama.

(8) Ako Carinska uprava u provođenju nadzora iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da su povrijeđene odredbe ovoga Zakona, rješenjem će narediti u kojem se roku nepravilnosti moraju otkloniti.

(9) Protiv rješenja iz stavka 8. ovoga članka može se podnijeti žalba u roku od petnaest dana po primitku istog, Samostalnoj službi za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija.

IV. KAZNENE ODREDBE

Prekršaji

Članak 22.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od najviše 250% vrijednosti izvoznog posla, ali ne manje od 50.000,00 kuna, kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba – obrtnik ako:

a) izvozi robu s dvojnom namjenom (članak 3. stavak 1. Uredbe 428/2009/EZ), prenosi robu s dvojnom namjenom unutar carinskog područja Europske unije (članak 22. Uredbe 428/2009/EZ), pruža brokerske usluge (članak 5. stavak 1. Uredbe 428/2009/EZ i članak 4. ovoga Zakona), pruža tehničku pomoć (članak 5. stavak 1. i 2. članak 6. stavak 1. i 2. ovoga Zakona) bez dozvole,

b) ne obavijesti Ministarstvo da je riječ o robi s dvojnom namjenom (članak 4. stavak 4. Uredbe 428/2009/EZ, članak 8. ovoga Zakona),

c) ne obavijesti Ministarstvo o promjeni do koje je došlo nakon što je dozvola izdana (članak 19. stavak 2. ovoga Zakona),

d) provozi robu s dvojnom namjenom nakon što Ministarstvo zabrani provoz (članka 6. stavak 1. Uredbe 428/2009/EZ, članak 10. stavak 1. ovoga Zakona).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od najviše 50% vrijednosti izvoznog posla, ali ne manje od 10.000,00 kuna, kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i svaka druga fizička osoba.

(4) Za prekršaj iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, uz novčanu kaznu, može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti izvoza robe s dvojnom namjenom u trajanju od najmanje šest mjeseci, a najviše godinu dana.

Članak 23.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba – obrtnik ako:

a) postupa suprotno izdanoj potvrdi o robi s dvojnom namjenom (članak 16. stavak 1. ovoga Zakona),

b) postupa suprotno odredbama članka 18. ovoga Zakona,

c) ne obavijesti Ministarstvo, ili ne obavijesti na vrijeme, o obavljenom izvozu robe s dvojnom namjenom ili pruženoj usluzi (članak 19. stavak 1. ovoga Zakona).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i svaka druga fizička osoba.

Kazneno djelo

Članak 24.

(1) Tko izveze robu s dvojnom namjenom bez izvozne dozvole (članak 3. stavak 1. Uredbe 428/2009/EZ), pruža brokerske usluge (članak 5. stavak 1. Uredbe 428/2009/EZ i članak 4. ovoga Zakona), pruža tehničku pomoć (članak 5. stavci 1. i 2. članak 6. stavci 1. i 2. ovoga Zakona) bez dozvole, ne obavijesti Ministarstvo da je riječ o robi s dvojnom namjenom (članak 4. stavak 4. Uredbe 428/2009/EZ, članak 8. ovoga Zakona) ili ne obavijesti Ministarstvo o promjeni u vezi s namjeravanom krajnjom upotrebom robe s dvojnom namjenom do koje je došlo nakon što je izvozna dozvola izdana (članak 19. stavak 2. ovoga Zakona) u mjeri koja može ugroziti:

a) izvršavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske, posebno sankcija,

b) vanjskopolitičke, sigurnosne ili obrambene interese Republike Hrvatske, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ako je kaznenim dijelom iz stavka 1. ovoga članka prouzročena smrt više osoba ili je prouzročena imovinska šteta velikih razmjera, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od najmanje pet godina.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Dozvole za izvoz robe s dvojnom namjenom te uvozne potvrde za uvoz robe s dvojnom namjenom izdane na temelju Zakona o izvozu robe s dvojnom namjenom (»Narodne novine«, br. 100/04. i 84/08.) mogu se iskoristiti u rokovima utvrđenim tim aktima.

Članak 26.

(1) Propise iz članka 11. stavka 2., članka 13. stavka 2. i članka 16. stavka 2. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Poslovnik iz članka 12. stavka 5. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 27.

Do donošenja propisa iz članka 26. stavka 1. ovoga Zakona ostaju na snazi:

– Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje izvozne dozvole za izvoz robe s dvojnom namjenom te pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći (»Narodne novine«, br. 34/10.),

– Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje uvozne potvrde za uvoz robe s dvojnom namjenom (»Narodne novine«, br. 166/04. i 123/07.).

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o izvozu robe s dvojnom namjenom (»Narodne novine«, br. 100/04. i 84/08.).

Članak 29.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 331-02/11-01/02

Zagreb, 1. srpnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.