Zakon o dopuni Zakona o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku

NN 80/2011 (13.7.2011.), Zakon o dopuni Zakona o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku

HRVATSKI SABOR

1706

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OSNIVANJU SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. srpnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/144

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 6. srpnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O OSNIVANJU SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

Članak 1.

U Zakonu o osnivanju Sveučilišta u Dubrovniku (»Narodne novine«, br. 163/03.) iza članka 11. dodaje se članak 11.a koji glasi:

»Članak 11.a

(1) Sveučilište u Dubrovniku preuzima sve poslove, radnike zatečene na preuzetim poslovima, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, nekretnine, prava i obveze i financijska sredstva Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo, koji se odnose na ustrojstvenu jedinicu Zavod za maslinarstvo i južne kulture.

(2) Nekretnine iz stavka 1. ovoga članka su nekretnine koje su do stupanja na snagu Zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (»Narodne novine«, br. 25/09.) bile u vlasništvu Ustanove Stanica za južne kulture Dubrovnik.

(3) Preuzimanje poslova, radnika zatečenih na preuzetim poslovima, opreme, pismohrane i druge dokumentacije, sredstva za rad, nekretnina s njihovim pobližim određenjem, prava i obveze i financijska sredstva iz stavka 1. ovoga članka Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo i Sveučilište u Dubrovniku pobliže će urediti sporazumom uz suglasnost ministra nadležnog za poslove poljoprivrede i ministra nadležnog za poslove obrazovanja.«.

Članak 2.

Sveučilište u Dubrovniku i Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo dužni su u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti svoje statute i druge opće akte u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Članak 3.

(1) Nakon donošenja akata iz članka 2. ovoga Zakona Sveučilište će preuzetim zaposlenicima ponuditi sklapanje ugovora o radu sukladno Zakonu o radu.

(2) Do sklapanja novih ugovora preuzeti zaposlenici nastavit će obavljati poslove utvrđene dosadašnjim ugovorima o radu.

(3) Do sklapanja novih ugovora o radu preuzeti zaposlenici zadržavaju pravo na plaću i druga prava iz radnog odnosa te obveze i odgovornosti prema dosadašnjim ugovorima o radu.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-04/11-01/02

Zagreb, 1. srpnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.