Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza

NN 81/2011 (14.7.2011.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1747

Na temelju članka 35. stavka 9. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 55/11) i članka 4. stavka 3. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 36/98, 150/03 i 132/06) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBVEZNOM OZNAČAVANJU I REGISTRACIJI OVACA I KOZA[1]

Članak 1.

U Pravilniku o obaveznom označavanju i registraciji ovaca i koza (»Narodne novine«, broj 111/07, 135/08 i 154/08) u članku 2. točka (d) mijenja se i glasi:

»(d) Nadležno tijelo – Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, tijelo nadležno za provođenje veterinarskih kontrola i ovog Pravilnika.«

U članku 2. točka (e) mijenja se i glasi:

»(e) Uprava za veterinarstvo (u daljnjem tekstu: Uprava) – ustrojstvena jedinica Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.«

Članak 2.

Prilog I. i II. Pravilnika o obaveznom označavanju i registraciji ovaca i koza (»Narodne novine«, broj 111/07, 135/08 i 154/08) zamjenjuju se novim Prilogom I. i Prilogom II. koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/56

Urbroj: 525-06-1-0568/11-2

Zagreb, 7. lipnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

PRILOG I.

A. Sredstva za označavanje

1. Nadležno tijelo odobrava sredstva za označavanje u skladu s člankom 4. stavkom 1. ovoga Pravilnika koja moraju:

(a) osigurati najmanje jednu vidljivu i jednu elektronski čitljivu oznaku;

(b) omogućiti način postavljanja na životinju koji joj ne šteti; i

(c) biti lako uklonjiva kako ne bi ušla u lanac prehrane.

2. Sredstva za označavanje moraju pokazivati kod koji osigurava podatke redom kako slijedi:

(a) dvoslovni alfa kod (HR) ili troznamenkasti kod (191) Republike Hrvatske[2], u skladu sa standardom ISO 3166 za životinje koje su rođene na gospodarstvu u Republici Hrvatskoj (kod države);

(b) jedinstveni kod životinje koji nema više od 12 znamenaka;

(c) dodatno, kako bi se osigurala vjerodostojnost kodova navedenih u točkama (a) i (b) ovoga članka, pod uvjetom da to ne utječe na čitljivost broja životinje, nadležno tijelo može odobriti da posjednik na ušnoj markici koristi bar kod i dodatne podatke.

3. Prvo sredstvo za označavanje u skladu s člankom 4. stavkom 3. točkom (a) ovoga Pravilnika mora udovoljavati uvjetima iz podtočke (a) ili (b) ove točke i to:

(a) da elektronski transponder u obliku bolus elektronskog transpondera ili elektronske ušne markice, mora biti u skladu s tehničkim karakteristikama određenim u točki 5. ovoga Odjeljka;

(b) ušna markica izrađena od nerazgradivog materijala, neslomljiva i lako čitljiva tijekom cijelog životnog vijeka životinje, koja se ne može ponovno koristiti, a natpis koji je na njoj u skladu s odredbama točke 2. ovoga Odjeljka mora biti neizbrisiv.

4. Nadležno tijelo može odobriti da je drugo sredstvo za označavanje iz članka 4. stavka 3. točke (b) ovoga Pravilnika:

(a) za životinje označene u skladu s točkom 3. podtočkom (a) ovoga Odjeljka:

– ušna markica koja ispunjava kriterije iz točke 3. podtočke (b) ovoga Odjeljka, ili

– znak na gležnju koji ispunjava kriterije za ušnu markicu iz točke 3. podtočke (b) ovoga Odjeljka, ili

– tetovaža, osim za životinje u prometu između država članica Europske unije.

(b) za životinje označene u skladu s točkom 3. podtočkom (b) ovoga Odjeljka:

– elektronska oznaka koja ispunjava kriterije iz točke 3. podtočke (a) ovoga Odjeljka; ili

– za životinje koje nisu u prometu između država članica Europske unije, elektronska oznaka u obliku znaka na gležnju ili implantata u skladu sa tehničkim karakteristikama iz točke 5. ovoga Odjeljka; ili

– ukoliko elektronsko označavanje nije obavezno, slijedom članka 19. stavka 2. ovoga Pravilnika: ušna markica koja ispunjava kriterije iz točke 3. podtočke (b) ovoga Odjeljka, ili oznaka na gležnju koja ispunjava kriterije za ušne markice iz točke 3. podtočke (b) ovoga Odjeljka, ili tetovaža.

5. Elektronski transponder mora imati sljedeće tehničke karakteristike:

(a) biti samoočitavajući pasivni transponder koji koristi HDX ili FDX-B tehnologiju i u skladu s ISO standardima 11784 i 11785;

(b) biti takav da omogućuje čitanje uređajima koji su izrađeni u skladu s ISO standardom 11785 i koji mogu čitati HDX i FDX-B transpondere;

(c) mogućnost čitanja moraju biti:

– najmanje 12 cm za ušne markice ili oznake na gležnju, kada, u slučaju prijenosnih čitača,

– najmanje 20 cm za bolus transponder i implantat, u slučaju prijenosnih čitača,

– najmanje 50 cm za sve tipove sredstava za označavanje, u slučaju stacionarnih čitača.

6. Metode označavanja u skladu s člankom 4. stavkom 3. ovoga Pravilnika moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

(a) životinje moraju biti označene ušnom markicom odobrenom od strane nadležnog tijela te aplicirane na jedno uho;

(b) ušna markica mora biti izrađena od nerazgradivog materijala, neslomljiva i lako čitljiva; na način da se ne može ponovno koristiti, s time da natpis na njoj mora biti neizbrisiv;

(c) ušna markica mora sadržavati sljedeće podatke:

– dvoslovni kod države (2),

– Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva rođenja ili Jedinstveni životni broj životinje koji omogućuje određivanje gospodarstva rođenja;

7. Nadležno tijelo dužno je, nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, izvijestiti Europsku komisiju i ostale države članice Europske unije u slučaju korištenja alternativnog označavanja.

8. Životinje označene u skladu s ovom točkom i namijenjene držanju ispod šest mjeseci ili prometu između država članica Europske unije i izvozu u treće zemlje moraju biti označene u skladu s točkama 1. - 4. kako bi se omogućila potpuna sljedivost do gospodarstva rođenja.

9. Iznimno, nadležno tijelo, s obzirom na zahtjeve o identifikaciji propisane člankom 4. stavkom 1. ovoga Pravilnika, može odrediti da se odredbe ovog Odjeljka ne primjenjuju na ovce i koze koje se drže u zoološkim vrtovima i premještaju između zooloških vrtova koji su odobreni u skladu s člankom 13. stavkom 2. Pravilnika o zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 85/09)[3] te ukoliko je osigurana pojedinačna identifikacija i sljedivost svake pojedine životinje.

B. Registar ovaca i koza na gospodarstvu

1. Registar ovaca i koza na gospodarstvu mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

(a) identifikacijski broj gospodarstva;

(b) adresu gospodarstva i zemljopisne koordinate ili odgovarajuće pokazatelje zemljopisnog položaja gospodarstva;

(c) vrstu proizvodnje;

(d) rezultate posljednje godišnje dojave iz članka 7. ovoga Pravilnika i datum kada je izrađena;

(e) ime i prezime te adresu posjednika;

(f) ako životinje odlaze s gospodarstva:

– ime i prezime prijevoznika,

– registracijsku oznaku dijela prijevoznog sredstva koje prevozi životinje,

– identifikacijski broj ili naziv i adresu gospodarstva odredišta, ili ako se životinje otpremaju u klaonicu, registarski broj klaonice ili naziv klaonice i datum otpreme,

– duplikat ili ovjerenu presliku Putnog lista iz članka 6. ovoga Pravilnika;

(g) ako životinje dolaze na gospodarstvo, identifikacijski broj gospodarstva s kojeg je životinja dopremljena i datum dolaska;

(h) podatke o svakoj zamjeni sredstava za označavanje.

2. Registar ovaca i koza na gospodarstvu mora sadržavati najmanje sljedeće podatke za svaku pojedinu životinju:

(a) identifikacijski broj životinje;

(b) na gospodarstvu rođenja, godinu rođenja i datum označavanja;

(c) mjesec i godinu uginuća životinje na gospodarstvu;

(d) pasminu i genotip, ako je poznat.

Za životinje označene u skladu s točkom 7. Odjeljka A. ovog Priloga, podaci sadržani u podtočkama (a) do (d) ove točke moraju biti navedeni za svaku seriju životinja koje imaju istu identifikaciju te moraju uključivati broj životinja.

3. Registar na gospodarstvu mora sadržavati ime i prezime te potpis nadležnog veterinarskog inspektora ili službenog veterinara koji obavlja službenu kontrolu te datum kada je obavljena službena kontrola.

C. Putni list

1. Putni list mora ispuniti posjednik na obrascu koji određuje nadležno tijelo. Putni list mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

(a) identifikacijski broj gospodarstva;

(b) ime i prezime te adresu posjednika;

(c) ukupni broj životinja koje se premještaju;

(d) identifikacijski broj gospodarstva odredišta ili sljedećeg posjednika životinja, ili, ako se životinje voze u klaonicu, registarski broj klaonice ili naziv i adresu klaonice, ili u slučaju premještanja stada, mjesto odredišta;

(e) podatke o prijevoznim sredstvima i prijevozniku, uključujući i broj odobrenja prijevoznika;

(f) datum odlaska;

(g) potpis posjednika.

2. Posjednik gospodarstva odlaska na putni list mora upisati Jedinstveni životni broj svake životinje u skladu s točkama 1. do 5. Odjeljka A. ovog Priloga prije odlaska s gospodarstva.

3. Iznimno od odredbe točke 2. ovog Odjeljka, nadležno tijelo može odobriti upis prometa, što ne uključuje promet među državama članicama Europske unije, koji će biti obavljen u ime posjednika odlaska upisom dolaska na gospodarstvu dolaska i to upisom Jedinstvenog životnog broja za svaku životinju pod sljedećim uvjetima:

(a) da se životinje ne prevoze isti prijevoznim sredstvom sa životinjama s drugih gospodarstava ukoliko nisu fizički odvojene jedne od drugih;

(b) da gospodarstvo dolaska mora biti odobreno od nadležnog tijela za registraciju Jedinstvenog životnog broja životinje u ime posjednika gospodarstva odlaska;

(c) da mora biti osigurano da se unutar 48 sati od trenutka odlaska registrira:

– Jedinstveni životni broj svake životinje u Registru ovaca i koza na gospodarstvu na gospodarstvu odlaska,

– podatak o premještanju životinja koji mora biti dostupan nadležnom tijelu radi ažuriranja istog u računalnoj bazi u skladu s točkom 2. Odjeljka D. ovog Priloga.

4. Podaci navedeni u točki 2. ovoga Odjeljka nisu obavezni za životinje rođene prije 31. prosinca 2009. godine ukoliko se njihovo premještanje ne odnosi na:

(a) njihovo premještanje u klaonicu, izravno ili putem utvrđene procedure, izuzev naknadnog premještanja na bilo koje drugo gospodarstvo;

(b) sva ostala premještanja do 31. prosinca 2011. godine.

D. Računalna baza podataka

1. Računalna baza podataka mora sadržavati najmanje sljedeće podatke za svako gospodarstvo:

(a) identifikacijski broj gospodarstva;

(b) adresu gospodarstva i zemljopisne koordinate ili odgovarajuće pokazatelje zemljopisnog položaja gospodarstva;

(c) ime i prezime te adresu i zanimanje posjednika;

(d) vrste životinja;

(e) vrstu proizvodnje;

(f) rezultat godišnje dojave iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika i datum kada je izrađena;

(g) rubriku za podatke, koju ispunjava Uprava, a u rubriku se mogu evidentirati podaci o zdravstvenom stanju životinja, npr. ograničenje kretanja, status ili drugi bitni podaci.

2. U skladu s člankom 8. ovoga Pravilnika mora postojati posebno mjesto za evidenciju svih premještanja životinja. Evidencija mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

(a) broj životinja koje se premještaju;

(b) identifikacijski broj gospodarstva otpreme;

(c) datum odlaska;

(d) identifikacijski broj gospodarstva odredišta;

(e) datum dolaska.«

PRILOG II.[4]

IZVJEŠĆE O REZULTATIMA KONTROLA OZNAČAVANJA I REGISTRACIJE OVACA I KOZA U SKLADU SA ZAHTJEVIMA IZ OVOG PRAVILNIKA

1. Osnovni podaci o gospodarstvu, životinjama i kontrolama

Ukupan broj registriranih gospodarstava na području Republike Hrvatske na početku godišnjeg nadzornog razdoblja(¹)

 

Ukupan broj gospodarstava koja su prekontrolirana tijekom izvještajnog razdoblja

Ukupan broj registriranih ovaca i koza u Republici Hrvatskoj na početku godišnjeg nadzornog razdoblja(¹)

 

Ukupan broj ovaca i koza na gospodarstvima na kojima su provedene kontrole

 

(¹) ili drugi nacionalni referentni datum za statistiku životinja. 

2. Utvrđeno postupanje protivno propisima o označavanju i registraciji ovaca i koza

Broj gospodarstava koji ne postupaju u skladu s propisima

3. Izrečene kazne

Broj gospodarstva kojima su izrečene kazne

 

[1] Ovim se Pravilnikom preuzimaju odredbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 21/2004 od 17. prosinca 2003. godine kojom se uspostavlja sustav označavanja i registracije ovaca i koza te kojom se izmijenjuju i dopunjuju Uredba (EZ) br. 1782/2003 i Direktive 92/102/EEZ i 64/432/EEZ (konsolidirana verzija, zadnji put izmijenjena i dopunjena s Uredbom Komisije (EU) br. 506/2010 od 14. lipnja 2010. godine) te odredbe Uredbe Komisije (EU) br. 1033/2010 od 15. studenog 2010. godine kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba Komisije (EZ) br. 1505/2006 o godišnjim izvještajima država članica o rezultatima kontrola koje se provode u okviru označavanja i registracije ovaca i koza.

[2]Kodovi država članica Europske unije su:

Austrija           AT    040

Belgija            BE     056

Bugarska        BG     100

Cipar              CY     196

Češka             CZ     203

Danska           DK    208

Estonija           EE     233

Finska             FI      246

Francuska       FR     250

Njemačka       DE     276

Grčka             EL     300

Mađarska       HU    348

Irska              IE      372

Italija             IT       380

Latvija           LV     428

Litva              LT     440

Luksemburg   LU     442

Malta            MT     470

Nizozemska   NL     528

Poljska          PL     616

Portugal        PT     620

Rumunjska    RO     642

Slovačka       SK     703

Slovenija       SI       705

Španjolska     ES     724

Švedska        SE      752

Ujedinjeno Kraljevstvo UK 826

[3] Pravilnikom su preuzete odredbe Direktive 92/65/EEZ o zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz u Europsku zajednicu, životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtjevima propisa iz Dodatka A Dijela I Direktive 90/425/EEZ.

[4] Prilogom II. ovoga Pravilnika preuzete su odredbe Uredbe Komisije (EU) br. 1033/2010 od 15. studenog 2010. godine kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba Komisije (EZ) br. 1505/2006 o godišnjim izvještajima država članica o rezultatima kontrola koje se provode u okviru označavanja i registracije ovaca i koza.