Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znaku zaštite okoliša

NN 81/2011 (14.7.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znaku zaštite okoliša

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

1749

Na temelju članka 175. stavka 5. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 110/07) ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZNAKU ZAŠTITE OKOLIŠA

Članak 1.

U Pravilniku o znaku zaštite okoliša (»Narodne novine«, broj 70/08) u članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ministarstvo nadležno za poslove zaštite okoliša dodjeljuje znak zaštite okoliša Europske unije sukladno Uredbi (EU) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog 2009. o znaku zaštite okoliša Europske unije.«.

Članak 2.

Članak 6. briše se.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. riječi: »Za skupine proizvoda određene Planom,« brišu se.

U stavku 2. riječi: »Ako za proizvod za koji se traži dodjela znaka zaštite okoliša izrada mjerila nije predviđena Planom,« brišu se.

Članak 4.

U članku 12. stavku 1. alineji 1. iza riječi: »mjerila« brišu se riječi: »koja nisu predviđena Planom«.

Članak 5.

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi: »Povjerenstvo ima neparan broj članova.«.

U stavku 2. alineja 2. mijenja se i glasi:

»– Hrvatskog zavoda za norme,«.

Iza alineje 3. dodaje se alineja 4. koja glasi:

»– središnjeg tijela državne uprave nadležnog za turizam,«.

Dosadašnja alineja 4., 5. i 6. postaje alineja 5., 6. i 7.

Članak 6.

U članku 19. stavku 1. i 2. riječ: »zahtjeva« zamjenjuje se riječju: »zamolbe«.

Članak 7.

U članku 22. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo vodi evidenciju o korisnicima:

– znaka zaštite okoliša »Prijatelj okoliša« i

– znaka zaštite okoliša Europske unije »EU Ecolabel«.«.

Članak 8.

U članku 32. iza riječi: »alineje 2.« riječi: »ove Uredbe« zamijenjuju se riječima: »ovoga Pravilnika«.

Članak 9.

U Prilogu I. u cijelom tekstu Tablice za procjenu životnog ciklusa proizvoda riječ: »kakvoća« zamjenjuje se riječju: »kvaliteta«, a riječ »izvorima« zamjenjuje se riječju: »dobrima«.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/08-04/39

Urbroj: 531-01-11-4

Zagreb, 24. lipnja 2011.

Ministar
Branko Bačić, dipl. ing., v. r.