Pravilnik o dopuni Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu

NN 81/2011 (14.7.2011.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

1750

Na temelju članka 104. stavka 1. točka 3. Zakona o otpadu (»Narodne novine« broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09), ministar zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O AMBALAŽI I AMBALAŽNOM OTPADU

Članak 1.

U Pravilniku o ambalaži i ambalažnom otpadu (»Narodne novine«, broj 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10 i 10/11) iza članka 20. dodaje se članak 20a., koji glasi:

»Članak 20.a

Radi osiguranja kontinuiteta gospodarenja ambalažnim otpadom, a u slučaju da za pojedine vrste ambalažnog otpada ili za pojedina područja nije odabran ovlašteni sakupljač ili oporabitelj ili je istekao ugovor za ovlaštenog sakupljača ili oporabitelja, Fond će s ovlaštenim sakupljačem ili oporabiteljem kojem je istekao ugovor sklopiti ugovor za obavljanje djelatnosti skupljanja ili oporabe na određeno vrijeme do završetka postupka odabira ovlaštenog sakupljača ili oporabitelja.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-01/11-04/34

Urbroj: 531-01-11-1

Zagreb, 11. srpnja 2011.

Ministar
Branko Bačić, dipl. ing., v. r.