Pravilnik o izmjenama i dopunam Pravilnika o voćnim vinima

NN 82/2011 (15.7.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunam Pravilnika o voćnim vinima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1766

Na temelju članka 61. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03, 55/11), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOĆNIM VINIMA

Članak 1.

U Pravilniku o voćnim vinima (»Narodne novine« br. 73/06, 24/11, 28/11, 55/11) u članku 2.b., stavku 4. riječ »koje« briše se.

U stavku 3. iza riječi »arome« briše se zarez i dodaju riječi »sukladno posebnom propisu,« a riječi: »prirodni aromatski pripravci,« brišu se.

Stavak 6. mijenja se glasi: »Razblaženo voćno vino je voćno vino čija je stvarna alkoholna jakost 4-6% vol., a dobiveno je razrjeđivanjem koncentriranog voćnog vina. Ugljik dioksid koji je sadržan u proizvodu ne mora u cijelosti potjecati od fermentacije. Dopušteno je dodavanje aroma i bojila sukladno posebnim propisima.

Članak 2.

U članku 4. iza riječi: »Dopušteno je kod« dodaju se riječi: »svih kategorija«.

Članak 3.

U članku 8. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

Bez obzira na odredbe stavka 1. ovoga članka razblaženo voćno vino koje se stavlja u promet mora udovoljavati ovim temeljnim zahtjevima:

1. da ima odgovarajuća organoleptička svojstva, da je bistro i čisto bez stranog mirisa i okusa;

2. ukupne kiseline najmanje 3,0 g/L izražene kao jabučna kiselina;

3. hlapive kiseline najviše do 1,5 g/L izražene kao octena kiselina;

4. ekstrakta bez šećera najmanje 10 g/L;

5. ukupnog sumpor dioksida do 200 mg/L;

6. slobodnog sumpor dioksida najviše 30 mg/L;

7. pepela najmanje 0,6 g/L.

Članak 4.

Voćna vina označena sukladno odredbama Pravilnika iz članka 1. ovog Pravilnika mogu se stavljati na tržište do iskorištenja zaliha, a najkasnije do 31. prosinca 2011. godine.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/10-01/236

Urbroj: 525-02-3-0034/11-5

Zagreb, 8. srpnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.