Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic

NN 84/2011 (20.7.2011.), Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic

HRVATSKI SABOR

1791

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O OBEŠTEĆENJU RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA SALONIT d.d. U STEČAJU VRANJIC

Proglašavam Zakon o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. srpnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/150

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 12. srpnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O OBEŠTEĆENJU RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA SALONIT d.d. U STEČAJU VRANJIC

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje obeštećenje radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic zbog potpune zabrane stavljanja u promet i korištenja azbestnih vlakana, kao i proizvoda koji sadrže azbestna vlakna (u daljnjem tekstu: obeštećenje), postupak i tijela nadležna za rješavanje obeštećenja te osiguravanje sredstava za isplatu radnicima.

Članak 2.

(1) Pravo na obeštećenje iz članka 1. ovoga Zakona ima radnik koji je zatečen u radnom odnosu u trgovačkom društvu Salonit d.d. u stečaju Vranjic dana 14. veljače 2006.

(2) Radnik iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti zahtjev za obeštećenje prema ovome Zakonu Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i to u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati dokaze o ispunjenju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 3.

(1) Svota obeštećenja radniku iz članka 2. ovoga Zakona iznosi 219.000,00 kuna i isplaćuje se obročno kroz razdoblje od dvije godine od dana pravomoćnosti rješenja iz članka 5. ovoga Zakona na način da se do kraja 2011. godine isplati 109.500,00 kuna, do kraja lipnja 2012. godine 54.750,00 kuna i do kraja 2012. godine 54.750,00 kuna.

(2) Tražbina dospjele novčane naknade koja nije isplaćena zbog smrti osobe kojoj je ista priznata, nasljeđuje se.

Članak 4.

Obvezu osiguranja sredstava za isplatu obeštećenja, kao i obvezu isplate obeštećenja na temelju ovoga Zakona preuzima Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Članak 5.

(1) O zahtjevima radnika za obeštećenje iz članka 2. ovoga Zakona, rješava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji donosi rješenje u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka dopuštena je žalba o kojoj rješava Povjerenstvo za žalbe.

(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka sastoji se od pet članova i čine ga predstavnik ministarstva nadležnog za gospodarstvo, ministarstva nadležnog za financije, ministarstva nadležnog za pravosuđe, ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i predstavnik Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

(4) Članove Povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka imenuje Vlada Republike Hrvatske.

(5) U postupku ostvarivanja prava na obeštećenje prema ovome Zakonu primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 6.

Vlada Republike Hrvatske osnovat će Povjerenstvo za žalbe iz članka 5. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 112-07/11-01/01

Zagreb, 8. srpnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.