Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o područjima i sjedištima sudova

NN 84/2011 (20.7.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o područjima i sjedištima sudova

HRVATSKI SABOR

1794

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. srpnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/153

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 12. srpnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PODRUČJIMA I SJEDIŠTIMA SUDOVA

Članak 1.

U Zakonu o područjima i sjedištima sudova (»Narodne novine« br. 144/10.) u članku 2. točki XV. stavku 1. iza riječi: »Općinskog kaznenog suda u Zagrebu« stavlja se zarez i dodaju riječi: »Općinskog radnog suda u Zagrebu«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»Općinski radni sud u Zagrebu za područje naselja Ivanja Reka i Grad Zagreb.«.

Dosadašnji stavci 8. i 9. postaju stavci 9. i 10.

Članak 2.

Iza članka 2. dodaje se članak 2.a koji glasi:

»Članak 2.a

Za rješavanje predmeta u kaznenim postupcima određuju se sljedeći općinski sudovi:

a) na području Županijskog suda u Bjelovaru

– Općinski sud u Bjelovaru i za područje Općinskog suda u Daruvaru,

– Općinski sud u Virovitici i za područje Općinskog suda u Slatini,

b) na području Županijskog suda u Dubrovniku

– Općinski sud u Dubrovniku i za područje Općinskog suda u Korčuli,

c) na području Županijskog suda u Karlovcu

– Općinski sud u Karlovcu i za područje Općinskog suda u Ogulinu,

d) na području Županijskog suda u Osijeku

– Općinski sud u Osijeku i za područje općinskih sudova u Belom Manastiru i Valpovu,

– Općinski sud u Našicama i za područje Općinskog suda u Đakovu,

e) na području Županijskog suda u Puli – Pola

– Općinski sud u Puli – Pola i za područje Općinskog suda u Labinu,

– Općinski sud u Pazinu i za područje Općinskog suda u Poreču – Parenzo,

– Općinski sud u Bujama – Buie i za područje Općinskog suda u Rovinju – Rovigno,

f) na području Županijskog suda u Rijeci

– Općinski sud u Rijeci i za područje općinskih sudova u Krku, Malom Lošinju i Opatiji,

– Općinski sud u Crikvenici i za područje općinskih sudova u Delnicama i Rabu.

g) na području Županijskog suda u Sisku

– Općinski sud u Sisku i za područje općinskih sudova u Glini i Hrvatskoj Kostajnici,

h) na području Županijskog suda u Slavonskom Brodu

– Općinski sud u Slavonskom Brodu i za područje Općinskog suda u Novoj Gradiški,

i) na području Županijskog suda u Splitu

– Općinski sud u Splitu i za područje općinskih sudova u Starom Gradu, Supetru i Trogiru,

– Općinski sud u Sinju i za područje Općinskog suda u Imotskom,

j) na području Županijskog suda u Varaždinu

– Općinski sud u Koprivnici i za područje Općinskog suda u Križevcima,

k) na području Županijskog suda u Velikoj Gorici

– Općinski sud u Ivanić-Gradu i za područje Općinskog suda u Vrbovcu,

– Općinski sud u Samoboru i za područje Općinskog suda u Jastrebarskom,

l) na području Županijskog suda u Vukovaru

– Općinski sud u Vinkovcima i za područje Općinskog suda u Županji,

m) na području Županijskog suda u Zadru

– Općinski sud u Zadru i za područje općinskih sudova u Benkovcu i Pagu,

n) na području Županijskog suda u Zagrebu

– Općinski kazneni sud u Zagrebu i za područje Općinskog suda u Zaprešiću,

– Općinski sud u Zlataru i za područje općinskih sudova u Krapini i Zaboku.

Članak 3.

U članku 3. riječi: »u kaznenim postupcima za kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora preko pet do deset godina« brišu se.

Članak 4.

Iza članka 3. dodaje se članak 3.a koji glasi:

»Članak 3.a

Za kaznene postupke protiv mladih počinitelja kaznenih djela (maloljetnika i mlađih punoljetnika) nadležni su općinski sudovi u sjedištima županijskih sudova.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka za kaznene postupke protiv mladih počinitelja kaznenih djela za područja u kojima su županijski sudovi ustrojeni kao stalne službe, nadležni su općinski sudovi, i to: u Gospiću, Čakovcu, Koprivnici, Požegi, Virovitici i Zlataru.«.

Članak 5.

Iza članka 6. dodaju se članci 6.a, 6.b, 6.c i 6.d koji glase:

»Članak 6.a

Postupke u kaznenim predmetima koji nisu pravomoćno okončani do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će sudovi u čiju su nadležnost pripadali prema odredbama Zakona o područjima i sjedištima sudova (»Narodne novine« br. 144/10.).

Ako viši sud povodom pravnog lijeka predmet vrati na ponovni postupak nakon 1. rujna 2011., predmet će se ustupiti sudu u čiju nadležnost pripada sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 6.b

Predmete Upravnog suda Republike Hrvatske u kojima nije donesena odluka do 31. prosinca 2011., preuzet će Visoki upravni sud Republike Hrvatske.

Članak 6.c

Radne sporove koji nisu pravomoćno okončani pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu do 31. prosinca 2011., preuzet će Općinski radni sud u Zagrebu.

Članak 6.d.

Za rješavanje predmeta izvan redovitog radnog vremena koji sukladno Obiteljskom zakonu ne trpe odgodu, određuju se općinski sudovi u sjedištima županijskih sudova.«.

Članak 6.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2011., osim odredbi članka 1. koje stupaju na snagu 1. siječnja 2012.

Klasa: 711-01/11-01/04

Zagreb, 8. srpnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.