Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o medijima

NN 84/2011 (20.7.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o medijima

HRVATSKI SABOR

1795

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEDIJIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o medijima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. srpnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/154

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 12. srpnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEDIJIMA

Članak 1.

U Zakonu o medijima (»Narodne novine«, br. 59/04.) u članku 32. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"(2) Svaki je nakladnik dužan u roku iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Hrvatskoj gospodarskoj komori ovjerene preslike isprava o stjecanju dionica ili udjela u tom nakladniku tijekom prethodne godine. Isprave o stjecanju ne dostavljaju se za dionice i udjele do 1% vrijednosti kapitala.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Dosadašnji stavak 3., koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi:

»(4) Nakladniku koji ne izvrši obvezu iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka Hrvatska gospodarska komora uputit će pisano upozorenje s navođenjem mogućih sankcija za neizvršenje obveze.«.

Iza dosadašnjeg stavka 4., koji postaje stavak 5., dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Zabranjuje se prikrivanje vlasničke strukture nakladnika ili vlasništva stjecatelja dionica ili udjela u pravnoj osobi nakladnika bilo kojim pravnim poslom. Pravni poslovi kojima se prikriva vlasnička struktura nakladnika ili vlasništvo stjecatelja dionica ili udjela u nakladniku su ništetni.«.

Članak 2.

U članku 59. stavku 1. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. niti nakon 15 dana od dana primitka upozorenja iz članka 32. stavka 4. ovoga Zakona, Hrvatskoj gospodarskoj komori ne dostavi podatke i ovjerene preslike isprava iz članka 32. stavka 1., 2. i 3. ovoga Zakona,«.

Iza točke 6. dodaju se nove točke 7. i 8. koje glase:

»7. ne objavi podatke iz članka 32. stavka 5. ovoga Zakona u »Narodnim novinama«,

8. prikrije vlasničku strukturu nakladnika ili vlasništvo stjecatelja dionica ili udjela u pravnoj osobi nakladnika suprotno zabrani iz članka 32. stavka 6. ovoga Zakona,«.

Dosadašnje točke 7., 8., 9., 10. i 11. postaju točke 9., 10., 11., 12. i 13.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 008-02/11-01/06

Zagreb, 8. srpnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.