Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima

NN 84/2011 (20.7.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima

HRVATSKI SABOR

1796

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. srpnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/155

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 12. srpnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA

Članak 1.

U Zakonu o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, br. 153/09.) u članku 52. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Pružatelji medijskih usluga dužni su u roku iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Vijeću za elektroničke medije ovjerene preslike isprava o stjecanju dionica ili udjela u tom pružatelju medijskih usluga tijekom prethodne godine. Isprave o stjecanju ne dostavljaju se za dionice i udjele do 1% vrijednosti kapitala.«.

Dosadašnji stavak 2., koji postaje stavak 3., mijenja se i glasi:

»(3) Pružatelju medijskih usluga koji ne izvrši obvezu iz stavka 1. i 2. ovoga članka Vijeće za elektroničke medije uputit će pisano upozorenje s obrazloženjem mogućih sankcija za neizvršenje obveze.«.

Iza dosadašnjeg stavka 3., koji postaje stavak 4., dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Zabranjuje se prikrivanje vlasničke strukture pružatelja medijskih usluga ili vlasništva stjecatelja dionica ili udjela u pružatelju medijskih usluga bilo kojim pravnim poslom. Pravni poslovi kojima se prikriva vlasnička struktura pružatelja medijskih usluga ili vlasništvo stjecatelja dionica ili udjela u pružatelju medijskih usluga su ništetni.«.

Članak 2.

U članku 74. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Nije dopušteno prenošenje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija na drugu osobu.«.

Članak 3.

U članku 82. stavku 1. točki 29. iza riječi: »Vijeća,« dodaju se riječi: »ili ne dostavi ovjerene preslike isprava o stjecanju dionica ili udjela u pružatelju medijskih usluga prema članku 52. stavku 2. ovoga Zakona ili ne objavi podatke iz članka 52. stavka 4. ovoga Zakona u »Narodnim novinama«.

Iza točke 29. dodaje se točka 29.a koji glasi:

»29.a prikrije vlasničku strukturu pružatelja medijskih usluga ili vlasništvo stjecatelja dionica ili udjela u pružatelju medijskih usluga suprotno zabrani iz članka 52. stavka 5. ovoga Zakona,«.

Članak 4.

Postupci prenošenja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija započeti na temelju članka 74. stavka 5. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, br. 153/09.) obustavljaju se danom stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 008-02/11-01/05

Zagreb, 8. srpnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.