Zakon o dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droge

NN 84/2011 (20.7.2011.), Zakon o dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droge

HRVATSKI SABOR

1797

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. srpnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/156

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 12. srpnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA

Članak 1.

U Zakonu o suzbijanju zlouporabe droga (»Narodne novine«, br. 107/01., 87/02., 163/03., 141/04., 40/07. i 149/09.) iza članka 24. dodaje se članak 24.a koji glasi:

»Članak 24.a

(1) Iznimno od članka 24. ovoga Zakona, osobe s prebivalištem, odnosno boravištem u Republici Hrvatskoj koje putuju u države Šengenskoga prostora smiju posjedovati lijek koji sadrži drogu u količini nužnoj za osobnu uporabu u trajanju do najviše 30 dana na temelju potvrde koju je na propisanom obrascu izdao ovlašteni liječnik (izabrani doktor medicine ili doktor medicine specijalist u djelatnosti zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja, prevenciji i izvanbolničkog liječenja ovisnosti o drogama).

(2) Sadržaj i izgled obrasca iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom će propisati ministar nadležan za zdravstvo.

(3) Središnje koordinativno tijelo nadležno za osiguranje provedbe odredbe stavka 1. ovoga članka jest ministarstvo nadležno za zdravstvo.«.

Članak 2.

Iza članka 25. dodaje se članak 25.a koji glasi:

»Članak 25.a

(1) U svrhu slanja uzoraka droge i razmjene podataka o analiziranim uzorcima između Republike Hrvatske i drugih država osniva se Nacionalna kontaktna točka za prijenos i analizu uzoraka droga, sa sjedištem u ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove.

(2) Za razmjenu uzoraka droga iz stavka 1. ovoga članka nije potrebno odobrenje ministra nadležnog za zdravstvo.

(3) Nacionalna kontaktna točka iz stavka 1. ovoga članka obvezna je dva puta godišnje dostaviti izvješće ministarstvu nadležnom za zdravstvo o obavljenim razmjenama uzoraka droge.

(4) Način rada Nacionalne kontaktne točke iz stavka 1. ovoga članka pravilnikom će propisati ministar unutarnjih poslova.«.

Članak 3.

U članku 59. iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. ako prilikom putovanja u države Šengenskoga prostora posjeduje lijek koji sadrži drogu u količini većoj od nužne za osobnu uporabu u trajanju do najviše 30 dana ili bez potvrde koju je na propisanom obrascu izdao ovlašteni liječnik (članak 24.a),«.

Dosadašnja točka 4. postaje točka 5.

Članak 4.

(1) Ministar nadležan za zdravstvo donijet će pravilnik za čije je donošenje ovlašten ovim Zakonom u roku od 30 dana od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

(2) Ministar nadležan za unutarnje poslove donijet će pravilnik za čije je donošenje ovlašten ovim Zakonom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi članka 1. i 3. ovoga Zakona koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 530-08/11-01/01

Zagreb, 8. srpnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.