Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

NN 84/2011 (20.7.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

HRVATSKI SABOR

1798

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. srpnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/157

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 12. srpnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Članak 1.

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08., 71/10., 139/10. i 22/11.) u članku 28. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Iznimno od članka 26. stavka 2. podstavka 14. ovoga Zakona djelatnost palijativne skrbi može se obavljati i na sekundarnoj razini.«.

Članak 2.

U članku 162. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Vrijeme provedeno u dežurstvu i rad po pozivu smatra se radnim vremenom.«.

U stavku 5. i 6. riječ: »pripravnosti« zamjenjuje se riječima: »rad po pozivu«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»Isplata na osnovi rada u dežurstvu i rada po pozivu te naknade za rad u pripravnosti sastavni je dio plaće.«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»Rad po pozivu jest oblik rada kada radnik ne mora biti dostupan poslodavcu, ali ako primi poziv poslodavca i ako je u fizičkoj mogućnosti, mora se odazvati pozivu radi obavljanja djelatnosti.«.

Članak 3.

Iza članka 162. dodaje se članak 162.a koji glasi:

»Članak 162.a

Dok se visina isplate na osnovi rada u dežurstvu i rada po pozivu, odnosno naknade za pripravnost ne uredi kolektivnim ugovorom, visinu te isplate, odnosno naknade odlukom će, uz prethodno pribavljeno mišljenje sindikata, odrediti ministar.

Za prvu i svaku sljedeću izmjenu odluke iz stavka 1. ovoga članka potrebna je prethodna suglasnost sindikata.

Ako sindikati u roku od 15 dana od zatraženog mišljenja iz stavka 1. ovoga članka, odnosno suglasnosti iz stavka 2. ovoga članka ne dostave svoje očitovanje, smatra se da su dali pozitivno očitovanje.

Mišljenje iz stavka 1. ovoga članka, odnosno suglasnost iz stavka 2. ovoga članka, ovlašteni su dati sindikati koji u svojem članstvu okupljaju većinu zaposlenih u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja, utvrđeni prema posebnom propisu, a ako takvog podatka, odnosno propisa nema, onda sindikati koji su bili potpisnici Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, br. 9/05., 20/06., 156/09., 52/10. i 7/11.).«.

Članak 4.

U članku 163. podstavku 4. riječi: »posebnim uvjetima rada (dežurstvo i stalna pripravnost)« zamjenjuju se riječima: »putem dežurstva i pripravnosti«.

Članak 5.

U cijelom tekstu Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 150/08., 71/10., 139/10. i 22/11.) riječi: »stalna pripravnost« zamjenjuju se riječju: »pripravnost« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 6.

Odluku iz članka 3. ovoga Zakona donijet će ministar u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 500-01/11-01/07

Zagreb, 8. srpnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.