Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu

NN 84/2011 (20.7.2011.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu

HRVATSKI SABOR

1799

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZRAČNOM PROMETU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. srpnja 2011. godine.

Klasa: 011-01/11-01/158

Urbroj: 71-05-03/1-11-2

Zagreb, 12. srpnja 2011.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZRAČNOM PROMETU

Članak 1.

U Zakonu o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09.) u članku 1. stavku 5. iza riječi: »(u daljnjem tekstu: Čikaška konvencija)« dodaju se riječi: »sa svim dodacima«.

Članak 2.

U članku 2. iza točke 2) dodaje se točka 2a) koja glasi:

»2a) bespilotni zrakoplov (Unmanned Aircraft): zrakoplov namijenjen izvođenju operacija bez pilota u zrakoplovu,«.

Iza točke 6) dodaje se točka 6a) koja glasi:

»6a) član posade zrakoplova: član letačke posade, član kabinske posade ili osoba koja se prevozi u pilotskoj kabini, koju je odredio operator zrakoplova, kako bi osposobljavala ili nadzirala osposobljavanje, iskustvo, vještinu i provodila periodičke provjere (instruktori, ispitivači) koje se zahtijevaju na temelju propisa,«.

Iza točke 7) dodaje se točka 7a) koja glasi:

»7a) direktiva (directive): dokument koji izdaje Agencija i koji sadrži obvezujuću aktivnost čije poduzimanje se nalaže onome kome je usmjerena kako bi se osigurala ili ponovno uspostavila prihvatljiva razina sigurnosti odnosno zaštite zračnog prometa, kada postoje dokazi na temelju kojih se može zaključiti da su iste ugrožene,«.

Točka 8) mijenja se i glasi:

»8) događaj povezan sa sigurnošću: operativni prekid, defekt, kvar ili druga neregularna okolnost, koja je utjecala ili je možda mogla utjecati na sigurnost leta, a nije nesreća ili ozbiljna nezgoda, na način kako je definirano u EU Direktivi o obveznom izvješćivanju,«.

Točka 13) mijenja se i glasi:

»13) Europska organizacija za sigurnost zračne plovidbe (EUROCONTROL): organizacija utemeljena Međunarodnom konvencijom o suradnji s ciljem postizanja sigurnosti zračne plovidbe od 13. prosinca 1960. godine,«.

U točki 19) riječi: »Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »jedne ili više država«.

Točka 20) mijenja se i glasi:

»20) kabinska posada (cabin crew): članovi posade zrakoplova koji obavljaju poslove koje, u interesu sigurnosti putnika, odredi operator ili zapovjednik zrakoplova, ali koji ne poduzimaju radnje članova letačke posade,«.

Točka 23) mijenja se i glasi:

»23) komercijalna operacija (commercial operation): bilo koja operacija zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu, u zamjenu za naplatu ili drugu vrstu naknade, koja je dostupna javnosti ili koja se, ako nije dostupna javnosti, obavlja u skladu s ugovorom između operatora i korisnika usluge, pri čemu korisnik usluge nema nikakvu kontrolu nad operatorom,«.

Iza točke 23) dodaje se točka 23a) koja glasi:

»23a) komercijalni zračni prijevoz (commercial air transport): prijevoz putnika, tereta ili pošte za naplatu ili drugu vrstu naknade,«.

Točka 30) mijenja se i glasi:

»30) letačka posada (flight crew): članovi posade zrakoplova koji posjeduju odgovarajuću dozvolu, sa zaduženjima neophodnim za operacije zrakoplova tijekom trajanja dužnosti u vezi s letom,«.

Točka 31) briše se.

Iza točke 31) dodaje se točka 31a) koja glasi:

»31a) letovi za posebno djelovanje: letovi vojnih zrakoplova u svrhu zaštite suvereniteta Republike Hrvatske i letovi zrakoplova policijskih postrojbi koji djeluju u redarstveno-sigurnosne svrhe,«.

Točka 41) briše se.

U točki 42) riječi: »događaj koji ugrožava sigurnost povezan s operacijom zrakoplova koji se odvija od trenutka kada se neka osoba ukrca u zrakoplov s namjerom leta do trenutka kada se sve takve osobe iskrcaju« zamjenjuju se riječima: »događaj povezan s operacijom zrakoplova od trenutka kada se bilo koja osoba ukrca u zrakoplov s namjerom leta do trenutka kada se sve te osobe iskrcaju«.

Podtočka 2. mijenja se i glasi:

»2. zrakoplov oštećen ili mu je oštećena struktura tako da:

– negativno utječe na strukturalnu snagu, performanse ili letne karakteristike zrakoplova, i

– bi inače bili potrebni veći popravci ili zamjena oštećene komponente, osim za oštećenja ili prestanak rada motora, kada je šteta ograničena na motor, njegove poklopce ili dodatke; ili za štetu ograničenu na propelere, vrhove krila, antene, gume, kočnice, oklope, mala udubljenja ili rupe na površini zrakoplova;«.

Iza točke 42) dodaje se točka 42a) koja glasi:

»42a) nezgoda (incident): događaj, koji nije nesreća, povezan s operacijom zrakoplova koji utječe ili bi mogao utjecati na sigurnost operacija,«.

Točka 53) mijenja se i glasi:

»53) ozbiljna nezgoda: nezgoda koja uključuje okolnosti koje ukazuju da je postojala visoka vjerojatnost da se dogodi nesreća i kada je nezgoda povezana s operacijom zrakoplova, koja se, u slučaju zrakoplova s posadom, dogodila od trenutka kada se bilo koja osoba ukrca u zrakoplov s namjerom leta do trenutka kada se posljednja osoba iskrca iz zrakoplova, ili koja se u slučaju zrakoplova bez posade, dogodila od trenutka od kad je taj zrakoplov spreman za kretanje u svrhu polijetanja do trenutka potpunog zaustavljanja na kraju leta i gašenja pogonskih motora,«.

Iza točke 53) dodaje se točka 53a) koja glasi:

»53a) padobran: naprava bez motornog pogona, uglavnom izrađena od tkanine, koja se koristi za usporavanje slobodnog pada ili prebrze vožnje,«.

Iza točke 64) dodaje se točka 64a) koja glasi:

»64a) provjera podobnosti osobe (background check): provjera identiteta i prethodnih iskustava, uključujući pregled kaznenih/prekršajnih aktivnosti kao dio procjene o podobnosti osobe za nepraćeni pristup zaštitno ograničenom području,«.

Točka 66) mijenja se i glasi:

»66) radovi iz zraka (aerial work): operacije zrakoplova u kojima se zrakoplov koristi za specijalizirane svrhe kao što su radovi u poljoprivredi, šumarstvu ili građevinarstvu, protupožarnoj zaštiti, protugradnoj obrani, potrazi i spašavanju, promidžbi, nadzoru i patroliranju, provjeri navigacijskih sustava/uređaja i instrumentalnih procedura letenja, snimanju iz zraka i sl.,«.

U točki 68) iza riječi: »različitih« dodaje se riječ: »kategorija«.

U točki 71) riječ: »padobran,« briše se.

Točka 73) briše se.

Iza točke 76) dodaju se točke 76a) i 76b) koje glase:

»76a) sustav bespilotnog zrakoplova (Unmanned Aircraft System – UAS): bespilotni zrakoplov s pripadajućim uređajima,

76b) Sustav upravljanja sigurnošću (SMS): sustavan pristup upravljanju sigurnošću koji obuhvaća potrebnu organizacijsku strukturu, odgovornost, strategiju upravljanja i postupke,«.

Iza točke 84) dodaju se točke 84a) i 84b) koje glase:

»84a) usluge u zračnoj plovidbi (air navigation services): operativne usluge u zračnom prometu; usluge komunikacije, navigacije i nadzora; usluge zrakoplovne meteorologije i usluge zrakoplovnog informiranja,

84b) uzletno-sletna staza (runway): utvrđena pravokutna površina na zemlji, namijenjena za uzlijetanje i slijetanje zrakoplova,«.

Iza točke 95) dodaje se točka 96) koja glasi:

»96) zrakoplovni model (model aircraft): bespilotni zrakoplov razvijen i namijenjen uglavnom za potrebe rekreacije i na kojeg nisu primjenjive odredbe Čikaške konvencije.«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. točki b) riječ: »Agencija« zamjenjuje se riječima: »Hrvatska agencija«.

Članak 4.

U članku 4. stavku 1. točka 13. briše se.

Članak 5.

U članku 5. stavku 2. riječi: »i Statutom Agencije« brišu se.

U stavku 3. riječ: »ožujka« zamjenjuje se riječju: »travnja«, a iza riječi: »svom radu« dodaju se riječi: »uključujući i financijsko izvješće«.

U stavku 4. riječ: »rujna« zamjenjuje se riječju: »studenoga«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Agencija je osobito nadležna za:

1. praćenje provedbe Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu,

2. certificiranje i izdavanje licencija operatorima zrakoplova,

3. certificiranje zrakoplova uključujući potrebne inspekcijske preglede tehničkog i operativnog stanja zrakoplova,

4. certificiranje organizacija za projektiranje, proizvodnju i održavanje zrakoplova,

5. certificiranje organizacija za osposobljavanje zrakoplovnog osoblja

6. vođenje registra civilnih zrakoplova Republike Hrvatske i drugih registara u civilnom zrakoplovstvu,

7. izdavanje licencija i odobrenja civilnom zrakoplovnom osoblju,

8. certificiranje civilnih aerodroma,

9. prikupljanje i distribuiranje podataka o civilnom zrakoplovnom osoblju i zrakoplovima,

10. prikupljanje, analiziranje i distribuiranje statističkih podataka, podataka vezanih uz Plan mjerenja učinkovitosti iz točke 15. ovoga stavka, izvješća, dokumenata i drugih podataka o zrakoplovnoj tehnologiji, operacijama zrakoplova, aerodromima i zrakoplovnom osoblju i zaštiti civilnog zračnog prometa u mjeri u kojoj je to potrebno za izvršavanje aktivnosti propisanih ovim Zakonom, a za područje zaštite zraka propisanih i posebnim propisima.

11. nadzor nad tehničkim i operativnim stanjem i ekonomskoj sposobnosti subjekata u civilnom zrakoplovstvu Republike Hrvatske i organizacija za osposobljavanje,

12. pitanja zaštite okoliša u svezi sa zračnim prometom,

13. nadzor i inspekciju sigurnosti zračnog prometa kako je propisano ovim Zakonom,

14. nadzor, inspekciju, mirenje te poduzimanje drugih aktivnosti u svezi sa zaštitom prava putnika, osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti, te pripremanje podloge za izradu propisanih izvješća nadležnim tijelima Europske unije,

15. druge poslove propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.«.

Iza stavka 7 dodaju se novi stavci 8. i 9. koji glase:

»(8) Iznimno od stavka 6. i 7. ovoga članka, EASA je nadležna za aktivnosti u zračnom prometu u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i u skladu s odgovarajućim EU propisima kojima se uređuje nadležnost EASA-e.

(9) Agencija je nadležno tijelo odgovorno za usklađivanje i koordinaciju rada subjekata zaštite civilnog zračnog prometa te nadzor u području zaštite civilnog zračnog prometa.«.

U dosadašnjem stavku 8., koji postaje stavak 10., riječi: »ovlaštenja u dozvoli, svjedodžbi ili odobrenju« zamjenjuju se riječima: »ovlaštenja i posebne ovlasti iz dozvole, svjedodžbe ili odobrenja«.

Dosadašnji stavak 9., koji postaje stavak 11., mijenja se i glasi:

»(11) Agencija djeluje kao Nacionalno nadzorno tijelo i obavlja poslove koji su propisani odgovarajućim EU propisima. Ti poslovi se odnose na izradu, praćenje i nadzor provedbe Plana mjerenja učinkovitosti u skladu s propisima kojima se regulira Jedinstveno europsko nebo, certificiranje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi, obavljanje kontinuiranog nadzora nad pružanjem usluga u zračnoj plovidbi radi osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zajedničkim zahtjevima, kao i druge poslove s tim u svezi, u skladu s propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i odgovarajućim EU propisima.«.

U dosadašnjem stavku 10., koji postaje stavak 12., riječi: »Republika Hrvatska« zamjenjuju se riječju: »Ministarstvo« i riječ: »svojeg« briše se, a brojka: »9« zamjenjuju se brojkom: »11«.

U dosadašnjem stavku 11., koji postaje stavak 13., riječ: »bliskoj« briše se.

Dosadašnji stavak 12. postaje stavak 14.

Dosadašnji stavak 13. koji postaje stavak 15. mijenja se i glasi:

»(15) Radi provedbe svojih nadležnosti propisanih ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, Agencija može izdavati obvezujuće:

– naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti (Air Safety Order),

– sigurnosne direktive (safety directives),

– direktive o plovidbenosti u područjima za koja nije propisana nadležnost EASA-e,

– direktive u području zaštite civilnog zračnog prometa.«.

Dosadašnji stavak 14., koji postaje stavak 16., mijenja se i glasi:

»(16) Agencija kada postupa i rješava u upravnim stvarima, donosi upravne akte iz područja svoje nadležnosti utvrđene ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona primjenjujući odredbe zakona kojim se uređuje upravni postupak.«.

Dosadašnji stavak 15., koji postaje stavak 17., mijenja se i glasi:

»(17) Upravnim aktima u smislu stavka 16. ovoga članka smatraju se i dozvole, certifikati, odobrenja i sl.«.

Iza dosadašnjeg stavka 15., koji je postao stavak 17., dodaje se stavak 18. koji glasi:

»(18) Protiv upravnih akata Agencije žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom Republike Hrvatske. Upravni spor može se pokrenuti iz svih razloga predviđenih odredbama zakona kojim se uređuje upravni spor.«.

Iza dosadašnjeg stavka 16., koji postaje stavak 19., dodaje se stavak 20. koji glasi:

»(20) Nadzor nad vojnim objektima i vojnom opremom u dijelu u kojem se koriste za civilni zračni promet uređuje se sporazumom između Agencije i ministarstva nadležnog za poslove obrane.«.

Članak 6.

U članku 8. stavku 1. iza riječi: »zaposlenici Agencije« dodaje se rečenica: »Vijeće Agencije upravlja Agencijom, a članovi Vijeća Agencije imenuju se nakon provedenog javnog natječaja.«.

U stavku 2. iza riječi: »uprava« dodaju se riječi: »i nadzornih odbora, ili obavljati druge poslove zbog kojih bi moglo doći do sukoba interesa«.

U stavku 3. riječi: »visoku stručnu spremu« zamjenjuju se riječima: »završen preddiplomski ili preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij«.

Članak 7.

U članku 9. stavku 2. iza riječi: »Zakona« dodaju se riječi: »s tim da direktor i zamjenik direktora moraju imati završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij«.

Članak 8.

U članku 10. stavku 4. riječi: »ostvari dobit« zamjenjuju se riječima: »ostvari višak prihoda«, a riječi: »ta se dobit« zamjenjuju se riječima: »taj se višak prihoda«.

Iza stavka 6. dodaje se novi stavak 7. koji glasi:

»(7) Agencija može uskratiti izdavanje odobrenja za letenje zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru ili povući dano odobrenje, odnosno zabraniti letenje u slučaju da zračni prijevoznik u roku utvrđenom propisom donesenim na temelju stavka 8. ovoga članka ne plati naknade iz stavka 1. podstavka 3. i 4. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 8.

Članak 9.

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Vođenje vojnih zrakoplova u svrhu zaštite suvereniteta Republike Hrvatske u nadležnosti je ministra nadležnog za poslove obrane, a uređuje se sporazumom između ministarstva nadležnog za poslove obrane i pružatelja operativnih usluga u zračnom prometu.«.

U stavku 2. riječ: »hrvatskih« briše se.

Članak 10.

U članku 25. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Nekomercijalne operacije zrakoplovom koji nije složeni zrakoplov na motorni pogon, može obavljati operator ako zrakoplov udovoljava propisanim zahtjevima za plovidbenost, ako osoblje posjeduje odgovarajuće dozvole i ako operator udovoljava propisanim zahtjevima za obavljanje tih aktivnosti u skladu s ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i u skladu s odgovarajućim EU propisima.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Za nadzor operatora i izdavanje svjedodžbe plaća se propisana naknada.«

Članak 11.

U članku 32. stavku 1., 2. i 3. riječ: »glavne« zamjenjuje se riječju: »uzletno-sletne«.

Članak 12.

U članku 33. stavku 2. iza riječi: »utvrđuju se« dodaju se riječi: »uzletno-sletne«.

Članak 13.

U članku 34. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Civilni aerodrom, ili dio civilnog aerodroma, može se upotrebljavati za odvijanje vojnoga zračnog prometa. Vlada će odlukom utvrditi civilne aerodrome koji se mogu upotrebljavati za odvijanje vojnog zračnog prometa. Operator civilnog aerodroma i ministarstvo nadležno za poslove obrane sklopit će sporazum o provedbi te odluke.«.

U stavku 2. riječ: »ugovora« zamjenjuje se riječju: »sporazuma«.

Članak 14.

U članku 35. stavak 2. briše se.

Članak 15.

U članku 39. stavku 1. iza riječi: »pomoći« dodaju se riječi: »ili prve pomoći«.

U stavku 3. iza riječi: »pomoći« dodaju se riječi: »ili prve pomoći«.

U stavku 5. iza riječi: »zaštite« veznik: »i« briše se i dodaju riječi: »poslove pružanja hitne pomoći i prve pomoći te«.

Članak 16.

Iza članka 41. dodaju se naslov i članak 41.a koji glase:

»Obveza obavljanja javne usluge

Članak 41.a

(1) Ministarstvo može za određene gospodarske aktivnosti koje obavljaju operatori aerodroma nametnuti operatoru aerodroma obvezu obavljanja javne usluge (Public Service Obligation – PSO).

(2) Uvjeti i način za obavljanje javne usluge iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se propisom donesenim na temelju ovoga Zakona i u skladu s odgovarajućim EU propisom.«.

Članak 17.

U članku 45. stavku 2. dodaje se rečenica koja glasi: »Svatko može zahtijevati uvid u Registar i zbirku isprava i dobiti izvatke iz glavne knjige Registra, u skladu s propisom donesenim na temelju ovoga Zakona, kojim se uređuje sadržaj i način vođenja Registra.«.

Članak 18.

U članku 46. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Upis zrakoplova u Registar dopustit će se ako su ispunjeni sljedeći opći uvjeti:

a) da zrakoplov čiji se upis traži nije upisan u registar druge države niti upisan u vojni registar Republike Hrvatske ili druge države,

b) da mu je vlasnik ili operator osoba koja je državljanin Republike Hrvatske ili stranke ECAA Sporazuma ili pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili stranci ECAA Sporazuma.«.

Članak 19.

U članku 47. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Zrakoplov može biti privremeno upisan u Registar:

a) ako je riječ o novom zrakoplovu kupljenom u inozemstvu koji se doprema u Republiku Hrvatsku, odnosno novom zrakoplovu proizvedenom u Republici Hrvatskoj koji se isporučuje izvan Republike Hrvatske, na temelju svjedodžbe o plovidbenosti ili dozvole za letenje ili dopuštenja za letenje koje izdaje Agencija, ili

b) ako se upis zahtijeva u svrhu ispitivanja i utvrđivanja letnih sposobnosti i osobina zrakoplova, na temelju dozvole za letenje odnosno dopuštenja za letenje koje izdaje Agencija.«.

Članak 20.

U članku 49. stavku 1. riječi: »uz rješenje« brišu se.

U stavku 2. riječi: »uz rješenje« brišu se.

Članak 21.

U članku 50. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Vlasnikom, odnosno operatorom iz stavka 1. ovoga članka smatra se bilo vlasnik odnosno operator koji je upisan u Registar, bilo vlasnik, odnosno operator koji pravnim poslom postaje novi vlasnik, odnosno novi operator.

(3) Zahtjev za promjenu podataka upisanih u Registar može podnijeti i druga stranka koja za to ima pravni interes i koja podnese dokaz kojim opravdava svoj zahtjev.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4.

Članak 22.

U članku 51. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Zrakoplov upisan u Registar briše se:

1) po službenoj dužnosti:

a) ako zrakoplov više ne udovoljava uvjetima propisanima za upis zrakoplova, ili

b) ako protekom razdoblja na koji je zrakoplov privremeno upisan ne budu ispunjene pretpostavke za upis zrakoplova ili,

c) na temelju pravomoćne odluke nadležnog suda, ili

d) ako je zrakoplov nestao duže od 3 mjeseca, a potraga i spašavanje su obustavljeni, ili

2) na temelju zahtjeva vlasnika zrakoplova ili operatora uz suglasnost vlasnika.«.

U stavku 2. iza riječi: »bez odgađanja« dodaje se riječ: »fizički«.

Članak 23.

U članku 55. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Odobrene organizacije za osposobljavanje koje su tijekom pružanja usluga izložene riziku sigurnosti, operatori zrakoplova, odobrene organizacije za održavanje i upravljanje održavanjem zrakoplova, organizacije odgovorne za dizajn tipa i/ili proizvodnju zrakoplova, pružatelji usluga u zračnoj plovidbi i certificirani aerodromi izravno su odgovorni za sigurno obavljanje tih poslova ili pružanje tih usluga.«.

Članak 24.

U članku 56. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Vlada, u cilju postizanja prihvatljive razine sigurnosti u Republici Hrvatskoj, na prijedlog Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu, u skladu s odgovarajućim ICAO dokumentima, donosi Nacionalni program sigurnosti u zračnom prometu.

(2) Agencija prati provedbu Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu i, ukoliko je to potrebno, daje inicijativu Povjerenstvu za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu radi izmjene Nacionalnog programa.«.

U stavku 3. riječi: »uspostavljaju svoj« zamjenjuju se riječima: »dužni su uspostaviti«.

Članak 25.

Članak 57. mijenja se i glasi:

»(1) Subjekti iz članka 55. stavka 2. ovoga Zakona dužni su izraditi i primjenjivati Priručnik za sustav upravljanja sigurnošću kao sastavni dio sustava upravljanja sigurnošću.

(2) Priručnik za sustav upravljanja sigurnošću osobito sadrži operativne procedure zrakoplovnog subjekta i postupke za njihovu primjenu; praćenje i nadzor svih područja operacija; prepoznavanje opasnosti i procjenu i ublažavanje rizika; prikupljanje podataka o nesrećama, ozbiljnim nezgodama i događajima povezanima sa sigurnošću; način izvješćivanja i predlaganja korektivnih akcija; osobe odgovorne za izvješćivanje o događajima povezanima sa sigurnošću; analiziranje događaja povezanih sa sigurnošću s naglaskom na prepoznavanje njihovih uzroka; te mjere za nepredviđene slučajeve.«.

Članak 26.

U članku 58. stavku 2. točki a) riječi: »iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »nadležne za civilno zrakoplovstvo«.

U stavku 2. točki c) riječ: »Direktor« zamjenjuje se riječima: »jedan predstavnik«.

U stavku 4. riječi: »i vođenje sastanaka Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu« brišu se.

U stavku 5. riječi: »u programu iz članka 56. stavka 1. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »Nacionalnim programom sigurnosti u zračnom prometu«.

Članak 27.

U naslovu Glave 3. iznad članka 61. riječ: »homologacija« zamjenjuje se riječju: »certifikacija«.

Članak 28.

U naslovu i u članku 62. stavku 1., 2. i 4. riječ: »homologacije« zamjenjuje se riječju: »certifikacije«.

Članak 29.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»(1) Održavanje zrakoplova i zrakoplovnih komponenti može obavljati odobrena organizacija i kvalificirano osoblje te pilot zrakoplova, poštujući metode, tehnike, standarde, upute i ograničenja utvrđene propisom donesenim na temelju ovoga Zakona i u skladu s odgovarajućim EU propisima.

(2) Pravnoj i fizičkoj osobi iz stavka 1. ovoga članka, koja podnese dokaze o udovoljavanju uvjetima utvrđenim propisom donesenim na temelju ovog Zakona, Agencija izdaje potvrdu o udovoljavanju tim uvjetima.

(3) Za utvrđivanje udovoljavanja uvjetima za izdavanje potvrde iz stavka 2. ovoga članka plaća se propisana naknada.«.

Članak 30.

Naslov iznad članka 65. i članak 65. brišu se.

Članak 31.

U članku 67. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Svjedodžba o plovidbenosti je valjana dok zrakoplov udovoljava primjenjivim zahtjevima za projekt tipa i kontinuiranu plovidbenost te uvjetima utvrđenim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i u skladu s odgovarajućim EU propisima.«.

Članak 32.

Naslov iznad članka 71. mijenja se i glasi: »Odobrenje za posebne letove«

Članak 71. mijenja se i glasi:

»(1) Ako je za zrakoplov utvrđeno da ne udovoljava tehničkim zahtjevima za plovidbenost, ali je sposoban za siguran let uz određena ograničenja, Agencija za taj zrakoplov može izdati odobrenje za posebne letove.

(2) Odobrenje za posebne letove može se izdati u slučajevima i na način predviđenima propisom donesenim na temelju ovoga Zakona i u skladu s odgovarajućim EU propisima.

(3) Agencija može odlučiti da je prije izdavanja odobrenja za posebne letove potrebno napraviti pregled zrakoplova i dokumentacije koja se na njega odnosi, kako bi utvrdila mogućnost, uvjete, ograničenja i način obavljanja tih letova.

(4) Agencija može uz uvjete predviđene propisom donesenim na temelju ovog Zakona, prepustiti izdavanje odobrenja za posebne letove drugim organizacijama.

(5) Za utvrđivanje udovoljavanja uvjetima za izdavanje odobrenja za posebne letove plaća se propisana naknada.«.

Članak 33.

U članku 73. ispred riječi: »Aerodrom« dodaje se broj: »(1)«, a iza riječi: »aerodroma« dodaju se riječi: »ili Svjedodžbu aerodroma«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Osim uvjeta vezanih za odobrenje za uporabu aerodroma, odnosno uvjeta za Svjedodžbu aerodroma, operator aerodroma mora udovoljavati i drugim uvjetima utvrđenima propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

(3) Aerodrom se mora upotrebljavati sukladno uvjetima i specifikacijama propisanim u odobrenju za uporabu aerodroma ili svjedodžbi aerodroma.«.

Članak 34.

Članak 74. mijenja se i glasi:

»(1) Odobrenje za uporabu aerodroma Agencija izdaje operatoru aerodroma namijenjenom za prihvat i otpremu zrakoplova s kojima se ne obavljaju usluge zračnog prijevoza i koji se ne koriste za školovanje letačkog osoblja za stjecanje dozvola i ovlaštenja privatnog ili profesionalnog ili prometnog pilota aviona i helikoptera u skladu s propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

(2) Odobrenje za uporabu aerodroma izdaje se operatoru aerodroma nakon što Agencija odobri Naputak o uporabi aerodroma.

(3) Za utvrđivanje udovoljavanja uvjetima za izdavanje i održavanje odobrenja za uporabu aerodroma plaća se propisana naknada.«.

Članak 35.

U članku 75. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Operatoru aerodroma namijenjenom za prihvat i otpremu zrakoplova najveće dopuštene uzletne mase veće od 2730 kg, kao i zrakoplova najveće dopuštene uzletne mase manje od 2730 kg kojima se obavljaju usluge zračnog prijevoza ili se koriste za školovanje letačkog osoblja za stjecanje dozvola i ovlaštenja privatnog ili profesionalnog ili prometnog pilota aviona i helikoptera u skladu s propisima donesenima na temelju ovoga Zakona, izdaje se Svjedodžba aerodroma.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Svjedodžba aerodroma izdaje se operatoru aerodroma nakon što Agencija odobri aerodromski priručnik i aerodromski program zaštite civilnog zračnog prometa.«.

Iza dosadašnjeg stavka 2., koji postaje stavak 3., dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Za utvrđivanje udovoljavanja uvjetima za izdavanje i održavanje Svjedodžbe aerodroma plaća se propisana naknada.«.

Članak 36.

U članku 76. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Za izdavanje odobrenja za projektnu dokumentaciju, a u svezi projektiranja, gradnje, označavanja aerodroma, kao i operativnih površina, objekata za prihvat i otpremu zrakoplova, putnika, prtljage, tereta i pošte te drugih objekata koji omogućuju sigurno operiranje zrakoplova na aerodromu, plaća se propisana naknada.«.

Članak 37.

U članku 78. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Za izdavanje suglasnosti za izgradnju i postavljanje zrakoplovnih prepreka na području aerodroma, uključujući objekte i tehnička sredstva zračne plovidbe, te zrakoplovnih prepreka izvan područja aerodroma (područje ograničene gradnje) plaća se propisana naknada.«.

Članak 38.

U Glavi 6. iznad članka 80. brojka: »6« zamjenjuje se brojkom: »7«.

Članak 80. mijenja se i glasi:

»(1) Zrakoplovnim osobljem smatraju se osobe koje obavljaju aktivnosti:

a) člana letačke posade,

b) održavanja i preinaka zrakoplova,

c) kontrole zračnog prometa,

d) pripreme, otpreme i praćenja leta,

e) upravljanja sportskim zrakoplovom,

f) rukovanja zrakoplovnom stanicom na Zemlji,

g) skakanja padobranom.

(2) Osobama iz stavka 1. točke a) ovoga članka smatraju se piloti aviona, helikoptera, zračnih brodova, zrakoplova s pogonjenim uzgonom, jedrilica, slobodnih balona, navigatori leta i inženjeri leta.

(3) Osobama iz stavka 1. točke b) ovoga članka smatra se tehničko osoblje (tehničari/inženjeri/mehaničari) koji obavljaju poslove održavanja i preinaka zrakoplova i zrakoplovnih komponenti.

(4) Osobama iz stavka 1. točke c) ovoga članka smatraju se kontrolori zračnog prometa i kontrolori zračnog prometa – studenti.

(5) Osobama iz stavka 1. točke d) ovoga članka smatraju se osobe pripreme,otpreme i praćenja leta.

(6) Osobama iz stavka 1. točke e) ovoga članka smatraju se piloti mikrolakih zrakoplova, parajedrilica i ovjesnih jedrilica.

(7) Osobama iz stavka 1. točke f) ovoga članka smatraju se osobe koje rukuju zrakoplovnom stanicom na zemlji u svrhu održavanja komunikacije sa zrakoplovom.

(8) Osobama iz stavka 1. točke g) ovoga članka smatraju se padobranci.

(9) Agencija vodi registar zrakoplovnog osoblja, čiji sadržaj i način vođenja se utvrđuju propisom donesenim na temelju ovoga Zakona.«.

Članak 39.

Naslov iznad članka 81. mijenja se i glasi: »Stjecanje dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti«

Članak 81. mijenja se i glasi:

»(1) Zrakoplovno osoblje mora imati propisanu razinu obrazovanja, stručnu osposobljenost te udovoljavati posebnim zdravstvenim i drugim uvjetima za obavljanje određenoga stručnog posla, koji se utvrđuju propisima donesenima na temelju ovoga Zakona.

(2) Zrakoplovnom osoblju dozvolu, ovlaštenje i posebnu ovlast iz te dozvole izdaje, obnavlja, produžava i priznaje Agencija.

(3) Uvjeti i način stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja valjanosti i priznavanja dozvole, ovlaštenja i posebne ovlasti iz stavka 2. ovoga članka, kao i uvjeti kojima moraju udovoljavati osobe koje utvrđuju stručnu sposobnost u postupcima stjecanja, izdavanja, obnavljanja, priznavanja i produžavanja valjanosti dozvole, ovlaštenja i posebne ovlasti utvrđuju se propisima donesenima na temelju ovoga Zakona.

(4) Za utvrđivanje udovoljavanja uvjetima za izdavanje, obnavljanje, produžavanje i priznavanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti iz stavka 2. ovoga članka plaća se propisana naknada.«.

Članak 40.

U članku 82. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Stručno osposobljavanje zrakoplovnog osoblja može obavljati poduzetnik ukoliko udovoljava uvjetima koji se utvrđuju propisima donesenima na temelju ovoga Zakona i u skladu s odgovarajućim EU i međunarodnim propisima koji obvezuju Republiku Hrvatsku, prema programima za stručno osposobljavanje.«.

Članak 41.

Naslov iznad članka 84. mijenja se i glasi: »Priznavanje inozemnih osposobljavanja, dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti«

Članak 84. mijenja se i glasi:

»(1) Dozvole, ovlaštenja i posebne ovlasti, stečeni u državi koja je stranka međunarodnog ugovora koji obvezuje Republiku Hrvatsku, priznaju se s rokom njihovog važenja za obavljanje poslova za koje su ta dozvola, ovlaštenja i posebne ovlasti izdani pod uvjetima propisanima ovim Zakonom i propisom iz stavka 2. ovoga članka.

(2) Dozvole, ovlaštenja i posebne ovlasti iz stavka 1. ovoga članka priznaju se za stjecanje dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti u Republici Hrvatskoj, pod uvjetima propisanima ovim Zakonom, propisom donesenim na temelju ovoga Zakona i u skladu s odgovarajućim EU propisima.

(3) Dozvole, ovlaštenja i posebne ovlasti iz stavka 1. i 2. ovoga članka priznaje Agencija.

(4) Osposobljavanja provedena u inozemstvu priznaju se sukladno propisima donesenima na temelju ovoga Zakona i u skladu s odgovarajućim EU propisima i međunarodnim propisima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

(5) Za utvrđivanje uvjeta za priznavanje dozvola, ovlaštenja i posebnih ovlasti plaća se propisana naknada.«.

Članak 42.

Članak 85. mijenja se i glasi:

»(1) Utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja obavlja se u skladu s propisima donesenima na temelju ovoga Zakona i u skladu s odgovarajućim EU i međunarodnim propisima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

(2) Za utvrđivanje stručne sposobnosti iz stavka 1. ovoga članka plaća se propisana naknada. Kada utvrđivanje stručne sposobnosti provodi Agencija, osobe koje utvrđuju stručnu sposobnost imaju pravo na propisanu naknadu ukoliko nisu radnici Agencije.«.

Članak 43.

U članku 86. stavku 1. iza riječi: »zrakoplovnog« dodaju se riječi: »i kabinskog«.

Članak 44.

U članku 87. stavku 1. iza riječi: »zrakoplovno« dodaju se riječi: »i kabinsko«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Psihofizičko stanje zrakoplovnog i kabinskog osoblja, u slučaju opravdane sumnje, provjerava poslodavac tog zrakoplovnog i kabinskog osoblja, a prije nego što to osoblje počne obavljati stručne poslove, kao i tijekom obavljanja tih poslova, na način koji ne ometa njihov rad.«.

Članak 45.

Naslov iznad članka 88. mijenja se i glasi: »Oduzimanje i privremeno oduzimanje dozvola i/ili ovlaštenja i posebnih ovlasti«.

U članku 88. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Dozvola i/ili ovlaštenja i posebne ovlasti će se oduzeti ili privremeno oduzeti osobi:

1) ako je protiv nje u kaznenom ili prekršajnom postupku izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja određenih poslova dok te mjere traju,

2) ako je psihički ili fizički nesposobna za obavljanje poslova i zadaća za koje su joj dozvola i/ili ovlaštenja i posebne ovlasti izdane,

3) ako se utvrdi da nije sposobna stručno obavljati poslove i zadaće za koje su joj dozvola i/ili ovlaštenja i posebne ovlasti izdane.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U slučaju iz stavka 1. točke 2. i 3. ovoga članka dozvolu i/ili ovlaštenja i posebne ovlasti oduzima ili privremeno oduzima Agencija i o tome donosi rješenje.«.

Članak 46.

U članku 93. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Pomoćnim zrakoplovnim osobljem smatraju se osobe koje obavljaju poslove:

a) pružanja usluga zrakoplovnog informiranja (AIS),

b) obrade podataka o letu zrakoplova,

c) upravljanja i održavanja ATM opreme koja je odobrena za operativno korištenje,

d) pružanja usluga zrakoplovne meteorologije (MET).«.

Članak 47.

Iza članka 93. dodaje se Glava 8. i naslov ispod, te naslov i članak 93.a koji glase:

»Glava 8.

Bespilotni zrakoplovi, sustavi bespilotnih zrakoplova i zrakoplovni modeli

Opći uvjeti

Članak 93.a

Uvjeti za sigurnu uporabu bespilotnih zrakoplova, sustava bespilotnih zrakoplova i zrakoplovnih modela te uvjeti kojima moraju udovoljavati osobe koje sudjeluju u upravljanju tim zrakoplovima i sustavima utvrđuju se propisom donesenim na temelju ovoga Zakona.«.

Članak 48.

U članku 94. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U cilju pružanja usluga u zračnoj plovidbi, hrvatski zračni prostor ili njegov dio može biti integriran u funkcionalni blok zračnog prostora, u skladu s međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku. Ministar je ovlašten i odgovoran za integraciju hrvatskog zračnog prostora u funkcionalni blok zračnog prostora.«.

Članak 49.

U članku 95. stavku 4. iza riječi: »ustrojiti« dodaju se riječi: »civilno-vojnu«.

U stavku 5. iza riječi: »(razina 3.),« dodaju se riječi: »a na temelju odluke Povjerenstva iz stavka 3. ovoga članka,«.

Članak 50.

U članku 96. stavci 6. i 7. mijenjaju se i glase:

»(6) Za pružanje određenih usluga u zračnoj plovidbi Ministarstvo će, uz suglasnost ministra nadležnog za poslove obrane, imenovati pružatelja usluga u zračnoj plovidbi u skladu s propisom iz stavka 7. ovoga članka.

(7) Uvjeti i način izdavanja Svjedodžbe pružatelja usluga u zračnoj plovidbi te uvjeti i način imenovanja pružatelja usluga u zračnoj plovidbi utvrđuju se propisima donesenima na temelju ovoga Zakona i u skladu s odgovarajućim EU propisima.«.

Iza stavka 12. dodaju se stavci 13., 14. i 15. koji glase:

»(13) Pružatelj usluga u zračnoj plovidbi dužan je osigurati interoperabilnost svojih usluga unutar EATMN-a u skladu s propisom donesenim na temelju ovoga Zakona i odgovarajućim EU propisima.

(14) Subjekti koji su obveznici dostavljanja podataka koji se objavljuju putem Paketa objedinjenih zrakoplovnih informacija (IAIP), dužni su dostavljati te podatke pružatelju usluga zrakoplovnog informiranja i redovito ih ažurirati. Popis tih subjekata utvrđuje Agencija naredbom o zrakoplovnoj sigurnosti.

(15) U okviru pružanja usluga u zračnoj plovidbi mora se osigurati kvaliteta zrakoplovnih podataka i zrakoplovnih informacija u skladu s propisom donesenim na temelju ovoga Zakona i odgovarajućim EU propisima.«.

Članak 51.

U članku 97. stavku 1. riječi: »te njihovu interoperabilnost« brišu se.

Članak 52.

U članku 100. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U kontroliranom zračnom prostoru područja letnih informacija Republike Hrvatske, zrakoplovi moraju letjeti i kretati se po manevarskim površinama na propisan način i prema odobrenjima ili uputama nadležne kontrole zračnog prometa.«.

Članak 53.

Članak 101. mijenja se i glasi:

»(1) Za svaki aerodrom moraju biti utvrđeni i odobreni načini, postupci i drugi uvjeti za sigurno uzlijetanje i slijetanje zrakoplova.

(2) Način, postupke i druge uvjete za sigurno uzlijetanje i slijetanje zrakoplova na kontrolirani aerodrom oblikuje i utvrđuje pružatelj usluga u zračnoj plovidbi.

(3) Način, postupke i druge uvjete za sigurno uzlijetanje i slijetanje zrakoplova na aerodrom koji nije kontrolirani, oblikuje i utvrđuje operator aerodroma uz suglasnost pružatelja usluga u zračnoj plovidbi.

(4) Utvrđene načine, postupke i druge uvjete za sigurno uzlijetanje i slijetanje zrakoplova iz stavka 2. i 3. ovoga članka, pružatelj usluga u zračnoj plovidbi, odnosno operator aerodroma, mora dostaviti Agenciji na odobrenje.

(5) Odobreni načini, postupci i drugi uvjeti za sigurno uzlijetanje i slijetanje zrakoplova objavljuju se putem usluga zrakoplovnog informiranja.

(6) Oblikovanje i utvrđivanje načina, postupaka i drugih uvjeta za sigurno uzlijetanje i slijetanje zrakoplova iz stavka 2. i 3. ovoga članka, utvrđuje se propisom donesenim na temelju ovoga Zakona.

(7) Način, postupke i druge uvjete za sigurno uzlijetanje i slijetanje vojnih zrakoplova, oblikuje i utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove obrane, uz prethodno mišljenje pružatelja usluga u zračnoj plovidbi.«.

Članak 54.

Naslov dijela osmog iza članka 105. mijenja se i glasi: »NESREĆE, OZBILJNE NEZGODE I NEZGODE ZRAKOPLOVA, DOGAĐAJI POVEZANI SA SIGURNOŠĆU, POTRAGA I SPAŠAVANJE ZRAKOPLOVA«.

Naslov Glave 1. dijela osmog mijenja se i glasi: »Nesreće, ozbiljne nezgode i nezgode«.

Iza naslova Glave 1. dodaje se naslov i članak 105.a koji glase:

»Obveza izvješćivanja

Članak 105.a

(1) Svaka osoba za koju je posebnim propisom donesenim na temelju ovog Zakona utvrđena obveza izvješćivanja, a koja sazna za nesreću, ozbiljnu nezgodu ili nezgodu zrakoplova, obvezna je o tome odmah izvijestiti ministarstvo nadležno za unutarnje poslove ili nadležnu kontrolu zračnog prometa na najbližem aerodromu, ili središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu i spašavanje putem pozivnog broja 112 za hitne službe ili Agenciju za istraživanje.

(2) Agencija za istraživanje dužna je bez odgađanja obavijestiti Agenciju o svakoj nesreći ili ozbiljnoj nezgodi.

(3) Ako inozemni zrakoplov pretrpi nesreću, ozbiljnu nezgodu ili nezgodu u zračnom prostoru ili na teritoriju Republike Hrvatske, Agencija za istraživanje će o tome odmah izvijestiti ministarstva nadležna za unutarnje i vanjske poslove te nadležna tijela države u kojoj je zrakoplov registriran, države organizacije koja je projektirala zrakoplov, države operatora zrakoplova i države proizvođača zrakoplova te i nadležna tijela drugih država ako je u zrakoplovu koji je pretrpio nesreću ili ozbiljnu nezgodu bilo osoba iz tih država.«.

Članak 55.

Naslov iznad članka 106. mijenja se i glasi: »Istraživanje nesreća, ozbiljnih nezgoda i nezgoda zrakoplova«

Članak 106. mijenja se i glasi:

»(1) Ako hrvatski civilni zrakoplov ili inozemni zrakoplov kojim operira fizička osoba s prebivalištem, odnosno pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj pretrpi nesreću ili ozbiljnu nezgodu na teritoriju druge države, istraživanje te nesreće ili ozbiljne nezgode provest će se prema odredbama ovoga Zakona ako ta država ne provede istraživanje.

(2) Ako je u nesreći ili ozbiljnoj nezgodi sudjelovao civilni i vojni zrakoplov, istraživanje nesreće ili ozbiljne nezgode zajednički provode Agencija za istraživanje i predstavnici koje imenuje ministar nadležan za poslove obrane.

(3) Agencija za istraživanje dužna je čuvati tajnost određenih zapisa prikupljenih tijekom istrage i ne smije ih učiniti dostupnima za druge svrhe osim za potrebe istrage, osim ako nadležni sud Republike Hrvatske odluči da njihovo otkrivanje nadilazi negativan učinak koji će takvo otkrivanje imati na domaćoj i međunarodnoj razini u slučaju ove ili neke buduće istrage. Zaštita tajnosti određenih zapisa uređuje se propisom iz stavka 5. ovoga članka.

(4) Ako, nakon zatvaranja istraživanja nesreće ili ozbiljne nezgode, novi i značajan dokaz postane dostupan, Agencija za istraživanje će ponovno otvoriti istraživanje. Međutim, kada je Agencija za istraživanje provela istraživanje, ali ga nije prvobitno pokrenula, Agencija za istraživanje će ponovno otvoriti istraživanje nakon što prethodno dobije suglasnost od države koja je pokrenula istraživanje.

(5) Izvješćivanje o nesreći i ozbiljnoj nezgodi, provođenje istrage, čuvanje tajnosti zapisa, ponovno otvaranje istrage i ostali elementi provođenja istraživanja nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova provode se u skladu s propisom donesenim na temelju ovoga Zakona i u skladu s odgovarajućim EU propisima.«.

Članak 56.

Naslov Glave 2. dijela osmog mijenja se i glasi: »Događaji povezani sa sigurnošću«.

Članak 57.

Naslov iznad članka 107. mijenja se i glasi: »Izvješćivanje«

Članak 107. mijenja se i glasi:

»(1) Svrha izvješćivanja o događajima povezanim sa sigurnošću je pridonijeti razini zrakoplovne sigurnosti tako što će se relevantne informacije o zrakoplovnoj sigurnosti izvijestiti, analizirati, prikupiti, pohraniti, zaštititi i distribuirati.

(2) Svrha izvješćivanja o događajima iz stavka 1. ovoga članka nije utvrđivanje krivnje ili odgovornosti.

(3) Stavak 1. ovoga članka primjenjuje se na događaje povezane sa sigurnošću u kojima su sudjelovali hrvatski zrakoplovi, bilo unutar ili izvan teritorija i zračnog prostora Republike Hrvatske te na događaje povezane sa sigurnošću u kojima su sudjelovali inozemni zrakoplovi kojima su, u trenutku događaja, operirali hrvatski operatori.

(4) Po zaprimljenom izvješću, Agencija je nadležna za prikupljanje, evidentiranje, analizu te osiguranje provedbe korektivnih mjera, statističku obradu i periodično izvješćivanje sukladno propisu donesenom na temelju ovoga Zakona kojim je utvrđeno izvješćivanje događaja povezanih sa sigurnošću.

(5) Agencija za istraživanje može provesti istragu događaja povezanih sa sigurnošću ukoliko smatra da bi to moglo rezultirati preporukama za poboljšanje sigurnosti.«.

Članak 58.

Članak 108. mijenja se i glasi:

»(1) Svaka osoba za koju je propisana obveza izvješćivanja, koja je u okviru obavljanja zadaća iz svoje nadležnosti sudjelovala u ili saznala za događaj povezan sa sigurnošću, a izvješćivanje kojeg je obvezno u skladu s posebnim propisom kojim je utvrđeno izvješćivanje događaja povezanih sa sigurnošću, obvezna je o tome u propisnoj formi izvijestiti Agenciju za civilno zrakoplovstvo i Agenciju za istraživanje.

(2) Svaka osoba bi trebala dobrovoljno izvijestiti Agenciju i Agenciju za istraživanje o svim događajima za koje smatra da predstavljaju stvarnu ili potencijalnu opasnost za sigurnost.

(3) Događaji iz stavka 1. ovoga članka, obveza, uvjeti, način izvješćivanja o tim događajima utvrđuju se propisom donesenim na temelju ovoga Zakona i u skladu s odgovarajućim EU propisima.«.

Članak 59.

Naslov Glave 3. dijela osmog mijenja se i glasi: »Nacionalna baza podataka o događajima povezanima sa sigurnošću, nesrećama, ozbiljnim nezgodama i nezgodama«.

Članak 60.

Članak 109. mijenja se i glasi:

»Agencija za istraživanje nadležna je za vođenje Nacionalne baze podataka o događajima povezanima sa sigurnošću, nesrećama, ozbiljnim nezgodama i nezgodama zrakoplova, kao i za njihovu distribuciju u skladu s propisom donesenim na temelju ovoga Zakona i u skladu s odgovarajućim EU propisima.«.

Članak 61.

U članku 112. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Troškovi potrage i spašavanja financiraju se na način utvrđen propisom donesenim na temelju ovoga Zakona.«.

Članak 62.

U članku 116. stavak 4. mijenja se i glasi:

"(4) Agencija nadzire provedbu Nacionalnog programa i daje inicijativu Povjerenstvu radi izmjene Nacionalnog programa.«.

Stavak 5. briše se.

Članak 63.

Iza članka 116. dodaju se naslov i članak 116.a koji glase:

»Nacionalni program kontrole kvalitete zaštite civilnog zračnog prometa

Članak 116.a

(1) Povjerenstvo izrađuje Nacionalni program kontrole kvalitete zaštite civilnog zračnog prometa koji je temeljni dokument koji sadrži postupke kontrole kvalitete nad svim mjerama zaštite civilnog zračnog prometa u Republici Hrvatskoj u cilju nadzora usklađenosti zaštite zračnog prometa s Nacionalnim programom.

(2) Nacionalni program kontrole kvalitete zaštite civilnog zračnog prometa izrađuje se na hrvatskom i engleskom jeziku.

(3) Na prijedlog Povjerenstva, Nacionalni program kontrole kvalitete zaštite civilnog zračnog prometa donosi Vlada.

(4) Agencija nadzire provedbu Nacionalnog programa kontrole kvalitete zaštite civilnog zračnog prometa neovisno o nadzoru Nacionalnog programa i daje inicijativu Povjerenstvu radi izmjene Nacionalnog programa kontrole kvalitete zaštite civilnog zračnog prometa.

(5) Nadzor iz stavka 4. ovoga članka ne podrazumijeva nadzor nad provedbom testa zaštite u dijelu koji obavlja ministarstvo nadležno za unutarnje poslove. Način koordinacije aktivnosti, međusobnog izvješćivanja i planiranja aktivnosti mjera kontrole kvalitete između Agencije i ministarstva nadležnog za unutarnje poslove određuje se Nacionalnim programom kontrole kvalitete zaštite civilnog zračnog prometa.«.

Članak 64.

U članku 119. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Operator zračne luke može ugovorom povjeriti obavljanje poslova iz stavka 1. točke b), d) i f) ovoga članka pravnim osobama registriranim za obavljanje zaštitarske djelatnosti koje udovoljavaju propisanim uvjetima.«.

Stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavci 5. i 6., koji postaju stavci 4. i 5., mijenjaju se i glase:

»(4) Operator zračne luke obvezan je primjenjivati aerodromski program zaštite civilnog zračnog prometa.

(5) Nacionalni program moraju primjenjivati svi zračni prijevoznici koji obavljaju usluge zračnog prijevoza, u skladu s vlastitim programom zaštite.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Nacionalni program zaštite zračnog prometa moraju primjenjivati i svi ostali subjekti koji primjenjuju standarde zaštite, a posluju na području unutar ili izvan zračne luke i opskrbljuju proizvodima ili pružaju usluge na području zračne luke ili preko područja zračne luke.«.

Članak 65.

Iza članka 119. dodaju se naslov i članak 119.a koji glase:

»Provjera podobnosti osobe

Članak 119. a

(1) Osobe koje obavljaju ili su odgovorne za primjenu zaštitnog pregleda, kontrole pristupa ili drugih zaštitnih kontrola u zaštitno ograničenom području moraju posjedovati uspješno obavljenu provjeru podobnosti osobe.

(2) Provjera podobnosti osobe obuhvaća:

– utvrđivanje identiteta osobe,

– pregled zapisa o kriminalnim aktivnostima i evidencija kaznenih djela u svim državama boravka tijekom prethodnih pet godina, ako je te zapise moguće osigurati,

– pregled zaposlenja, osposobljavanja ili razdoblja bez aktivnosti tijekom prethodnih pet godina, ako je te preglede moguće osigurati.

(3) Provjeru podobnosti osobe osigurava ministarstvo nadležno za unutarnje poslove u suradnji s drugim nadležnim tijelima.

(4) Način postupanja policijskih službenika u postupku provjere podobnosti osobe utvrđuje se propisom donesenim na temelju ovoga Zakona.«.

Članak 66.

U članku 121. stavak 4. briše se.

Članak 67.

U članku 132. iza riječi: »meteorologije,« dodaju se riječi: »upravljanju protokom zračnog prometa, upravljanju zračnim prostorom, oblikovanju i utvrđivanju načina, postupaka i drugih uvjeta za sigurno uzlijetanje i slijetanje zrakoplova na kontrolirani aerodrom,«.

Članak 68.

U članku 134. stavku 1. iza riječi: »drugim propisima,« dodaju se riječi: »naredbama i direktivama Agencije,«.

U stavku 2. iza riječi: »na temelju ovog Zakona« dodaju se riječi: »te naredbi i direktiva Agencije,« a iza riječi »izdavati« dodaje se riječ »upozorenja,«.

Članak 69.

U članku 137. stavku 1. riječi: »odgovornu osobu« zamjenjuju se riječima: »prisutnog predstavnika ili zaposlenika pravne ili fizičke osobe, odnosno fizičku osobu nad kojom se obavlja nadzor«.

Članak 70.

U članku 141. iza riječi: »(članak 95. stavak 3.),« dodaju se riječi: »o utvrđivanju zahtjeva o kvaliteti zrakoplovnih podataka i zrakoplovnih informacija (članak 96. stavak 15.),«, riječi: »uvjetima i načinu« brišu se te iza riječi: »zaštitu« dodaje se riječ: »civilnog«, a iza riječi: »i članak 112.« riječi: »stavak 1.« brišu se.

Članak 71.

U članku 142. točki 1) riječi: »(članak 80. stavak 8.)« zamjenjuju se riječima: »(članak 80. stavak 9.)«, a riječi: »pravna ili fizička osoba koja« zamjenjuju se riječima: »poduzetnik koji«.

U točki 2) iza riječi: »članak 28.« riječi: »stavak 4.« brišu se.

Točka 4) mijenja se i glasi:

»4) o sadržaju i načinu vođenja Hrvatskog registra civilnih zrakoplova (članak 46. stavak 6.), o znacima državne pripadnosti i registracijskoj oznaci zrakoplova koji se upisuju u Hrvatski registar civilnih zrakoplova (članak 53. stavak 1.),«.

Točka 5) mijenja se i glasi:

»5) o uvjetima i načinima uporabe zrakoplova ovisno o tipu, kategoriji i namjeni, te zrakoplovne komponente koje moraju biti ugrađene u zrakoplov (članak 60. stavak 2. i članak 72. stavak 2.), o projektiranju, proizvodnji, popravku i preinakama zrakoplova i zrakoplovne komponente (članak 61. stavka 1. i 2.), tipu zrakoplova i zrakoplovne komponente koji podliježu postupku certifikacije i postupku utvrđivanja sukladnosti s tehničkim zahtjevima za plovidbenost zrakoplova (članak 62. i 67. stavak 2.), kontinuiranoj plovidbenosti te ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (članak 63., članak 64. stavak 1. i 3., članak 66. stavak 1., članak 67. stavak 1., članak 71. stavak 3.), o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova koji nisu pod nadležnošću Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) (članak 61., stavak 1. i 2., članak 62. stavak 1. i 4., članak 63. stavak 1., 2. i 3, članak 64. stavak 1. i 2., članak 66. stavak 1., članak 67. stavak 1. i 3.), obavljanju pregleda na stajanci te zahtjevima za potrebnim kvalifikacijama osoblja koje ih obavlja (članak 69.), uvjetima za sigurnu uporabu bespilotnih zrakoplova, sustava bespilotnih zrakoplova i zrakoplovnih modela te uvjeti kojima moraju udovoljavati osobe koje sudjeluju u upravljanju tim zrakoplovima i sustavima (članak 93.a),«.

U točki 6) riječi: »o sposobnosti-certifikata« brišu se, iza riječi: »(članak 96. stavak 7. i 9.),« dodaju se riječi: »o interoperabilnosti (članak 96. stavak 13.),«, riječi: »te njihovoj interoperabilnosti« brišu se, a iza riječi: »(članak 97.),« dodaju se riječi: »o oblikovanju i utvrđivanju načina, postupaka i drugih uvjeta za sigurno uzlijetanje i slijetanje zrakoplova (članak 101. stavak 6.),«.

U točki 7) riječi: »izvješćivanju o događajima koji ugrožavaju sigurnost (članak 108. stavak 4.« zamjenjuju se riječima: »o izvješćivanju o događajima povezanim sa sigurnošću (članak 108. stavak 3.),«.

U točki 8) riječi: »(članak 73., članak 75.)« zamjenjuju se riječima: »(članak 41.a, članak 73., članak 75.)«, a riječi: »i pružanju hitne pomoći« brišu se.

U točki 10) iza riječi: »članka 71. stavka 5.,« dodaju se riječi: »članka 74. stavka 3., članka 75. stavka 4., članka 76. stavka 4., članka 78. stavka 4.«.

Članak 72.

U članku 143. iza riječi: »propis o:« dodaju se riječi: »pružanju hitne pomoći ili prve pomoći i uvjetima kojima mora udovoljavati osoblje koje obavlja poslove pružanja hitne pomoći ili prve pomoći (članak 39. stavak 1., 4. i 5.).«.

Članak 73.

Članak 148. mijenja se i glasi:

»Ministar nadležan za unutarnje poslove, uz suglasnost ministra, donosi propis o načinu postupanja policijskih službenika u postupku provjere podobnosti osobe (članak 119.a).«.

Članak 74.

Iza članka 149. dodaju se naslov i članak 149.a koji glase:

»Izuzeća od primjene

Članak 149.a

Tijela nadležna za provedbu propisa koji se donose na temelju ovoga Zakona mogu u okviru svojih ovlasti utvrđenih pojedinim propisom odobriti izuzeća od primjene pojedinih odredaba tog propisa. Izuzeća se mogu odobriti u slučajevima nepredviđenih hitnih operativnih okolnosti ili operativnih potreba s ograničenim trajanjem, pod uvjetom da to ne utječe negativno na razinu sigurnosti. Podnositelj zahtjeva za izuzeće dužan je uz zahtjev dostaviti procjenu rizika. Pri odobravanju izuzeća, mogu se odrediti dodatni uvjeti, odgovarajuće mjere ili kontrolni mehanizmi.«.

Članak 75.

U članku 150. stavku 1. točki 2) riječi: »koji ugrožavaju sigurnost« zamjenjuju se riječima: »povezanima sa sigurnošću«, a iza riječi: »EU propisima („ dodaju se riječi »članak 105.a,«.

Točka 5) mijenja se i glasi:

»5) ako zrakoplovom najveće dopuštene uzletne mase, veće od 20 000 kilograma u uslugama zračnog prijevoza obavi slijetanje ili uzlijetanje izvan kontroliranoga aerodroma za koji su utvrđeni postupci za instrumentalno prilaženje (članak 35.),«.

U točki 14) riječ: »homologacije« zamjenjuje se riječju: »certifikacije«.

Iza točke 31) dodaje se točka 32) koja glasi:

»32) ako upotrebljava aerodrom suprotno uvjetima i/ili specifikacijama propisanim u odobrenju za uporabu aerodroma ili svjedodžbi aerodroma (članak 73. stavak 3.).«.

Članak 76.

U članku 153. stavku 1. točki 2) iza riječi: »(članak 41.),« dodaju se riječi: »ako ne ispunjava obvezu obavljanja javne usluge (članak 41.a stavak 1. i 2.),«.

Točka 7) mijenja se i glasi:

»7) ako upotrebljava aerodrom u zračnom prometu bez odobrenja za uporabu aerodroma (članak 74.) ili bez Svjedodžbe aerodroma (članak 75.), odnosno ako ne udovoljava ostalim uvjetima utvrđenim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona (članak 73. stavak 2.),«.

U točki 16) riječ: »propiše« zamjenjuje se riječju: »utvrdi«.

Članak 77.

U članku 155. stavku 1. točka 1) mijenja se i glasi:

»1) ako na zahtjev Agencije ne omogući obavljanje poslova nadzora sigurnosti i ako bez odgode ne dostavi tražene podatke i dokumentaciju (članak 128.),«.

U točki 2) iza riječi: »izdanome« dodaje se riječ: »upozorenju,«.

Članak 78.

U članku 156. točki 8) riječi: »koji ugrožavaju sigurnost« zamjenjuju se riječima: »povezanima sa sigurnošću«.

Članak 79.

U članku 157. stavku 1. točki 4) iza riječi: »sebi« dodaje se riječ: »valjanu«, a brojka: »79« zamjenjuje se brojkom: »80«.

U točki 6) riječ: »propiše« zamjenjuje se riječju: »utvrdi«.

Članak 80.

U članku 160. točki 3) iza riječi: »ako unese« dodaju se riječi: »ili pokuša unijeti«.

Članak 81.

Iza članka 160. dodaju se naslov i članak 160.a koji glase:

»Prekršaji u slučaju nepostupanja po naredbama i direktivama Agencije

Članak 160.a

(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba ako ne postupi po naredbama i direktivama iz članka 5. stavka 15. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će i odgovorna osoba u pravnoj osobi, novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i druga fizička osoba novčanom kaznom od 3.000,00 do 15.000,00 kuna.«.

Članak 82.

(1) Vijeće Agencije će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti izmjene i dopune Statuta Agencije u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Direktor Agencije će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu izmjena i dopuna Statuta Agencije podnijeti prijavu za usklađivanje upisa Agencije u sudskom registru.

(3) Vijeće Agencije će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu izmjena i dopuna Statuta Agencije donijeti, ukoliko je to potrebno, izmjene i dopune drugih općih akata Agencije.

(4) Do donošenja izmjena i dopuna Statuta Agencije iz stavka 1. ovoga članka i općih akata iz stavka 3. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju Statut Agencije i opći akti Agencije, u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Članak 83.

Operator zračne luke dužan je u roku od 36 mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona osigurati uvjete za obavljanje zaštitnog pregleda putnika i njihove ručne prtljage iz članka 64. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 84.

(1) Ministar će donijeti propise koje je ovlašten donijeti prema odredbama ovoga Zakona najkasnije u roku od godine dana od dana njegova stupanja na snagu.

(2) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka primjenjivat će se podzakonski propisi koji uređuju odnosna pitanja ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Članak 85.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 343-01/11-01/01

Zagreb, 8. srpnja 2011.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.