Pravilnik o načinu izvršavanja odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod

NN 84/2011 (20.7.2011.), Pravilnik o načinu izvršavanja odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

1800

Na temelju članka 45. st. 4. i 62. Zakona o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje (»Narodne novine« broj 153/09), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O NAČINU IZVRŠAVANJA ODGOJNE MJERE UPUĆIVANJA U ODGOJNI ZAVOD

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način izvršavanja odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod određivanjem načina života i rada, pravila ponašanja, načina ostvarivanja prava te dužnosti maloljetnika i mlađih punoljetnika (u daljnjem tekstu maloljetnika) prema kojima se izvršava odgojna mjera upućivanja u odgojni zavod.

Odgojna mjera upućivanja u odgojni zavod (u daljnjem tekstu: odgojna mjera) izvršava se prema Zakonu o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje (u daljnjem tekstu Zakon) i ovom Pravilniku, na način određen pojedinačnim programom postupanja.

Odgojna mjera izvršava se u poluotvorenim uvjetima sukladno dobi maloljetnika i potrebama pojedinačnog programa postupanja, a uvažavajući nalaze i mišljenja stručnog tima dijagnostike.

Maloljetnika se razvrstava u odgojne skupine: odgojna skupina u poluotvorenim uvjetima, odgojna skupina pojačane skrbi i nadzora u zatvorenim uvjetima i pozitivno poticajna skupina u otvorenim uvjetima.

Pravilnik o načinu izvršavanju odgojne mjere upućivanja u Odgojni zavod, Kućni red i sve odluke donesene na temelju ovog Pravilnika moraju biti dostupni maloljetnicima tijekom izvršavanja odgojne mjere.

Odluka o rasporedu dnevnih aktivnosti maloljetnika sastavni je dio Kućnoga reda koji donosi upravitelj Odgojnog zavoda uz suglasnost ravnatelja Središnjeg ureda Uprave za zatvorski sustav.

Članak 2.

Pojedinačni program postupanja izrađuje se sukladno čl. 13. stavak 1., 2. i 3. Zakona o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, tijekom boravka u prijamnom odjelu, uvažavajući nalaze i mišljenja stručnog tima za dijagnostiku.

Pojedinačni program postupanja izvršava se kroz individualni rad i rad u manjim grupama sukladno dobi i specifičnim potrebama maloljetnika.

Pojedinačni program postupanja potvrđuje upravitelj na sastanku Stručnog tima Zavoda, te se isti redovito preispituje, prema potrebi mijenja i nadopunjuje, jednom mjesečno, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Stručni tim Zavoda čine: službenici Odjela tretmana, službenik Odjela osiguranja, Odjela za zdravstvenu zaštitu i Odjela za rad i strukovnu izobrazbu, odnosno službenici koji obavljaju navedene poslove tamo gdje nisu ustrojeni odjeli.

Provođenje pojedinačnog programa postupanja redovito se prati jednom tjedno na sastanku tima odgojne skupine o čemu se vodi zapisnik.

Tim odgojne skupine čine: odgojitelji, odjelni službenik osiguranja, razrednik, strukovni učitelj, a po potrebi i drugi službenici koji neposredno sudjeluju u provedbi pojedinačnog programa postupanja.

Članak 3.

Svakih šest mjeseci, a po potrebi i češće, Zavod podnosi sudu i državnom odvjetništvu za mladež izvješće o tijeku izvršenja odgojne mjere prema maloljetniku.

Izvješće iz stavka 1. ovog članka sadrži: opće podatke o maloljetniku, tijek boravka u prijamu, nalaz stručnog tima, opis provedbenog pojedinačnog programa postupanja, tijek prilagodbe životu u odgojnoj skupini i zavodskoj zajednici, higijenske navike, uključenost u obrazovni proces, rad i stjecanje radnih navika, uključenost u dodatne stručne programe socijalno-psihološke ili psihijatrijske pomoći, način osmišljavanja slobodnog vremena i slobodne aktivnosti u koje je uključen, mjere poticanja, odnos spram drugih maloljetnika i osoba, razlozi i mjere stegovnog tretiranja, odnos maloljetnika s obitelji, način i učestalost suradnje Zavoda s obitelji i centrom za socijalnu skrb, vrste socijalnih i drugih izvanzavodskih oblika pomoći koje dobiva, zdravstveno stanje maloljetnika te mjere daljnjeg planiranog programa postupanja s odgovarajućim prijedlogom sudu.

Izvješće iz stavka 2. ovog članka dostavlja se nadležnom centru za socijalni rad s prijedlogom mjera daljnje suradnje tijekom izvršavanja odgojne mjere radi pripreme otpusta.

Zavod i nadležni centar za socijalnu skrb dužni su, sukladno čl. 13. stavku 8. Zakona razmjenjivati izvješća radi utvrđivanja uspješnosti programa pomoći obitelji maloljetnika.

Članak 4.

Tijekom izvršavanja odgojne mjere maloljetnik je obvezan surađivati u provedbi pojedinačnog programa postupanja i ponašati se u skladu sa zakonom i propisima donesenim na temelju zakona.

Tijekom boravka u prijamnom odjelu maloljetnika će se na razumljiv način upoznati s ovim Pravilnikom i pravima i obvezama koje ima za vrijeme izvršavanja odgojne mjere i načinom na koji ta prava može ostvariti.

PRIJAM I SMJEŠTAJ MALOLJETNIKA

Članak 5.

Dolaskom u Odgojni zavod (u daljnjem tekstu: Zavod) utvrdit će se istovjetnost maloljetnika, pretražit će ga se i pregledat će mu se osobne stvari.

Maloljetniku je dozvoljeno zadržati vlastitu odjeću, obuću kao i predmete za održavanje osobne higijene.

Prilikom prijama, maloljetniku će se prema potrebi dati odjeća i obuća, dnevno i noćno rublje, papuče i ručnik te pribor za osobnu higijenu.

Maloljetniku će se oduzeti i predati na polog osobne isprave i novac.

Maloljetniku će se oduzeti i predati na polog i osobne stvari i predmeti kojima bi mogao ugroziti osobnu sigurnost, sigurnost drugih maloljetnika i zaposlenika.

Na zahtjev maloljetnika, osobni i vrijedni predmeti mogu se na njegov trošak poslati obitelji ili predati prilikom posjete.

Upravitelj Zavoda može na molbu maloljetnika dozvoliti držanje pojedinih osobnih stvari sukladno Kućnom redu, ako je to u cilju izvršavanja odgojne mjere i ne utječe na sigurnost Zavoda.

Zavod ne snosi odgovornost u slučaju oštećenja ili nestanka stvari koje su maloljetniku odobrene na korištenje.

Oduzete stvari i novac popisuju se tijekom prijama, a potvrdu o oduzetim stvarima i novcu potpisuje ovlaštena službena osoba i maloljetnik. Primjerak potvrde daje se maloljetniku.

Članak 6.

Po prijamu u Zavod, maloljetnik će se okupati, te iznimno po preporuci liječnika iz zdravstvenih razloga ošišati.

Članak 7.

Nakon provedenog prijamnog postupka, maloljetnika se odmah smješta u prijamni odjel u kojem se zadržava do 30 dana.

Tijekom boravka u prijamnom odjelu maloljetnika će se fotografirati i daktiloskopirati.

U roku od 24 sata od prijama, ili prvi radni dan ako dođe vikendom, blagdanom, maloljetnika će se liječnički pregledati, a po potrebi i prije.

Članak 8.

Maloljetnika se, u pravilu, smješta u zajedničku spavaonicu.

Stručni tim Odjela tretmana predlaže smještaj maloljetnika u spavaonicu o čemu odlučuje upravitelj.

Stručni tim odjela tretmana čine službenici Odjela tretmana.

Svaki maloljetnik ima zasebnu postelju i posteljinu.

Posteljinu čine: madrac, jastuk, jastučnica, plahte i pokrivači.

Broj pokrivača ovisi o klimatskim uvjetima i godišnjem dobu.

Prostorije u kojima maloljetnik boravi i spava griju se ovisno o godišnjem dobu i klimatskim uvjetima.

ODRŽAVANJE OSOBNE HIGIJENE I ČISTOĆE PROSTORIJA

Članak 9.

Maloljetnik mora održavati osobnu higijenu, čistoću svog rublja, odjeće, posteljine i prostorija u kojima boravi i radi, sukladno dnevnom rasporedu.

Maloljetnik se obvezno kupa minimalno dva puta na tjedan, a po želji ili potrebi i češće. Za održavanje osobne higijene maloljetniku se daje nužni pribor i sredstva.

Plahte i jastučnice mijenjaju se svakih 7 dana, kao i ručnici koji se mijenjaju svakih 7 dana, a po potrebi i češće.

Održavanje osobne higijene svakodnevno nadzire službena osoba.

Članak 10.

Prostori za boravak maloljetnika moraju biti propisno osvijetljeni dnevnim i umjetnim svjetlom, prozračni i uredno održavani.

Svakodnevno održavanje prostorija obavljaju maloljetnici prema rasporedu koji odredi odgovorna osoba odjela tretmana.

Dvorište Zavoda održava odgojna skupina prema rasporedu, uz nadzor službene osobe.

Tijekom dana svaki maloljetnik provodi jedan sat na uređenju zajedničkih prostorija i dvorišta Zavoda.

Sredstva za održavanje čistoće osigurava Zavod.

Održavanje čistoće prostorija svakodnevno nadzire službena osoba.

PREHRANA MALOLJETNIKA

Članak 11.

Maloljetniku se osiguravaju u pravilnim razmacima pripremljeni obroci koji kvalitetom i veličinom zadovoljavaju prehrambene i higijenske standarde, a primjereni su dobi, zdravlju, prirodi posla koji maloljetnik obavlja te prema mogućnostima Zavoda, njegovim vjerskim i kulturnim potrebama.

Maloljetniku se osiguravaju najmanje tri obroka dnevno kalorijske vrijednosti od najmanje 3 000 kcal.

Sastav i hranidbenu vrijednost hrane nadzire liječnik ili druga osoba medicinske struke.

Bolesni maloljetnik dobiva hranu koju po vrsti i količini odredi liječnik.

Članak 12.

Obroke hrane maloljetnik konzumira u blagovaonici.

U slučaju bolesti maloljetnika, mjesto uzimanja obroka odredit će liječnik.

Pribor za jelo sastoji se od tanjura, zdjelica, žlice, vilice i šalice.

Nakon obroka pribor za jelo obvezno se vraća na za to određeno mjesto.

Službena osoba nadzire uzimanje obroka i povrat pribora.

RASPOLAGANJE NOVCEM

Članak 13.

Maloljetnik može primati i slati novac posredovanjem Zavoda.

Novac kojeg maloljetnik ima, čuva se na pologu novca.

O prometu novca s pologa vodi se evidencija.

Maloljetnika se upoznaje sa stanjem novca na pologu najmanje jedanput mjesečno, a na njegov zahtjev ili na zahtjev staratelja odnosno nadležnog tijela i češće.

Kontrolu utroška novca obavlja službena osoba koja obavlja taj posao.

NABAVA POTREPŠTINA

Članak 14.

Maloljetniku se osigurava redovita nabava potrepština za osobnu uporabu u prodavaonici za maloljetnike, s pologa njegovih novčanih sredstava.

U slučaju da Zavod nema prodavanicu za maloljetnike, nabavu stvari za osobnu uporabu maloljetnika, na njegov zahtjev, obavlja osoba koju za to odredi upravitelj.

Nabavka stvari obavlja se najmanje jedanput tjedno.

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Članak 15.

Zdravstvena zaštita maloljetnika obuhvaća: opći liječnički pregled, liječenje u Zavodu, bolničko liječenje u Zatvorskoj bolnici, stomatologa i brigu o psihičkom zdravlju.

Ukoliko se liječenje ne može obaviti u Zatvorskoj bolnici, Zavod će pribaviti mišljenje te bolnice o potrebi upućivanja maloljetnika na liječenje u javnu zdravstvenu ustanovu i o tome će upravitelj Zavoda obavijestiti nadležni sud i Centar za socijalnu skrb.

O upućivanju odlučuje Središnji ured Uprave za zatvorski sustav.

U slučaju žurnosti o upućivanju će odlučiti upravitelj i o tome obavijestiti Središnji ured Uprave za zatvorski sustav.

Članak 16.

Maloljetniku će se pružiti hitna medicinska pomoć tijekom čitavog dana i noći.

Za liječnički pregled maloljetnik će se javiti službenoj osobi Zavoda, koja će o tome bez odgode izvijestiti nadležnog liječnika. Zahtjev maloljetnika i odluku liječnika službenik Zavoda će evidentirati.

Nemedicinsko osoblje prisutno je pregledu maloljetnika samo ako to liječnik ili drugo medicinsko osoblje izričito zatraži.

Članak 17.

O utvrđenim ozljedama maloljetnika prilikom prijama u Zavod, odnosno na zahtjev maloljetnika za utvrđivanje ozljeda zadobivenih tijekom boravka u Zavodu, liječnik je obvezan napisati posebno izvješće koje sadrži: sve izjave maloljetnika važne za liječnički pregled, uključujući i sve navode o eventualnom zlostavljanju, cjelovito izvješće o medicinskim rezultatima dobivenim pregledom i zaključke liječnika.

Ako je zaprimljenog maloljetnika prethodno pregledao drugi liječnik, liječnik koji obavlja naknadni pregled, može se složiti s rezultatima prethodnog pregleda i to potvrditi u izvješću ili može maloljetnika uputiti na poseban pregled.

Izvješće se ulaže u osobnik maloljetnika i prosljeđuje upravitelju Zavoda.

Upravitelj Zavoda proslijedit će izvješće državnom odvjetniku i sucu za mladež ako je liječnik utvrdio teže tjelesne ozljede maloljetnika.

Članak 18.

Na zahtjev maloljetnika ili druge ovlaštene osobe ili tijela, liječnik je obvezan izdati potvrdu o zdravstvenom stanju maloljetnika.

Liječnik je dužan pružiti informacije o zdravstvenom stanju maloljetnika lišenog slobode na zahtjev obitelji ili zakonskog zastupnika maloljetnika, odnosno izvjestiti ih u slučaju značajnih promjena u zdravlju maloljetnika.

Upravitelj zavoda dužan je odmah obavijestiti obitelj ili zakonskog zastupnika, u slučaju maloljetnikove hospitalizacije koja traje dulje od 48 sati.

Članak 19.

Maloljetnik se tijekom liječenja mora držati uputa liječnika. Ako maloljetnik oboli od zarazne bolesti, postupit će se u skladu s propisima o javnom zdravstvu.

U slučaju zaraznih bolesti upravitelj Zavoda, na pisani prijedlog liječnika može zabraniti posjete, primanje pošiljaka ili izlaske iz Zavoda.

Članak 20.

Po pisanoj preporuci liječnika, bolesni će maloljetnik biti pošteđen od rada i pohađanja nastave. Liječnik može maloljetniku odrediti ležanje tijekom dana u Zavodu ili u stacionaru.

Maloljetnik može konzumirati samo one lijekove koje odredi liječnik i u količini koju odredi liječnik, sukladno općim propisima.

Članak 21.

Maloljetnik može pisanim zahtjevom, ili na zahtjev roditelja odnosno staratelja, tražiti pregled liječnika specijalista, ako takav pregled nije odredio liječnik Zavoda.

Ako se nalazom liječnika utvrdi da nema bolesti ili nema novih spoznaja o bolesti, troškove pregleda snosi maloljetnik, odnosno osoba koja je podnijela zahtjev.

Upravitelj odlučuje u kojoj će se ustanovi specijalistički pregled izvršiti, ovisno o sigurnosnim razlozima.

Članak 22.

Trudnoj maloljetnici i majci s djetetom koja je rodila za vrijeme odgojne mjere osigurava se cjelovita zdravstvena zaštita u svezi s trudnoćom, porođajem i majčinstvom.

Trudnu maloljetnicu može se šest tjedana prije poroda smjestiti u odjel za rodilje, a na prijedlog liječnika i prije, a nakon poroda u odjel za rodilje gdje maloljetnica s djetetom može ostati dok je na izvršavanju odgojne mjere.

Ako trudnica maloljetnica odgojnu mjeru izvršava u Zavodu u kojem nema odjela za rodilje, uputit će se u kaznionicu za žene u kojoj takav odjel postoji ili na prijedlog liječnika u najbližu specijaliziranu zdravstvenu ustanovu.

Porod maloljetnice obavit će se u zdravstvenoj ustanovi.

Dijete može ostati uz majku na njezin zahtjev na temelju odluke centra za socijalnu skrb.

Opremu za dijete te stručnu skrb i zdravstvenu zaštitu djeteta osigurava Zavod.

Ovlaštena osoba centra za socijalnu skrb obvezna je jedanput u tri mjeseca, a po potrebi i češće, posjetiti Zavod radi nadzora odnosa majke i djeteta, te poduzeti odgovarajuće mjere ako je to potrebno.

Poslove na kojima u Zavodu može raditi trudnica, rodilja i majka, uz koju je dijete do navršene tri godine života, predlaže liječnik.

Tijekom boravka djeteta uz majku Zavod će osigurati boravak djeteta u predškolskoj ustanovi izvan Zavoda.

Članak 23.

Izrečena sigurnosna mjera obveznog liječenja od ovisnosti, izrečena uz odgojnu mjeru, provodi se u Zavodu prema posebnim programima liječenja i tretmana ovisnika.

Izrečena sigurnosna mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja, izrečena uz odgojnu mjeru, provodi se u Zavodu pod nadzorom psihijatra.

DOPISIVANJE, TELEFONIRANJE, PRIMANJE POŠILJAKA I POSJETA

Članak 24.

Maloljetnik se dopisuje s članovima obitelji bez ograničenja. Članovi obitelji su: roditelji, braća, sestre, usvojitelji, bračni i izvanbračni drug, djeca i skrbnik.

Maloljetnik se može dopisivati i s drugim osobama, udrugama i organizacijama za koje se ocjenjuje da će na njega pozitivno utjecati.

Sadržaj pismena može kontrolirati odgojitelj.

Pismena iz stavka 1. i 2. maloljetnik predaje odgojitelju otvorena.

S tijelima državne vlasti i braniteljem te organizacijama za zaštitu ljudskih prava maloljetnik se može dopisivati bez ograničenja i kontrole sadržaja pismena.

Pismena iz stavka 1. i 2. upućena maloljetniku, odgojitelj predaje maloljetniku nakon kontrole sadržaja.

Pismo čiji sadržaj ne doprinosi svrhovitosti izvršavanja pojedinačnog programa postupanja, ne uručuje se maloljetniku, već se odlukom upravitelja odlaže u osobnik. Pismo čiji sadržaj potiče, opisuje ili upućuje na izvršenje kaznenog djela ili kažnjive radnje odlukom upravitelja odlaže u osobnik i o tome se izvješćuje sud i državno odvjetništvo.

Na odluku upravitelja maloljetnik ima pravo pisane pritužbe sudu za mladež.

Odgojitelju je zabranjeno obznanjivanje sadržaja pismena, osim u službene svrhe.

Članak 25.

Maloljetnik može od članova obitelji iz čl. 24. stavak 1. i drugih osoba, udruga ili organizacija za koje se ocijeni da na njega imaju pozitivni odgojni utjecaj po odobrenju upravitelja primati pakete različitog sadržaja, predmete za osobnu uporabu, tisak i novčane pošiljke.

Sadržaj paketa kontrolira službena osoba uz obaveznu nazočnost maloljetnika.

Ukoliko se u paketu nađu stvari ili tvari koje maloljetnik ne smije zadržati, iste se uz potvrdu oduzimaju, stavljaju na polog ili se uništavaju.

Popis dopuštenih stvari reguliran je Kućnim redom Zavoda.

Na odluku službene osobe o uskrati sadržaja iz stavka 3. ovoga članka, maloljetnik ima pravo pisane pritužbe nadležnom sudu za mladež.

Upravitelj Zavoda može pravo primanja paketa ograničiti ili uskratiti ukoliko to nalažu razlozi sigurnosti.

Sadržaj paketa za koji se sumnja da su namijenjeni izvršenju kaznenog djela, predat će se nadležnom državnom tijelu.

Članak 26.

Uz odobrenje upravitelja, maloljetnika u Zavodu mogu posjećivati osobe navedene u članku 24. i 25. stavka 1. ovog Pravilnika.

Posjete se obavljaju u trajanju i vremenu određenim dnevnim rasporedom aktivnosti maloljetnika, a po odobrenju upravitelja i izvan tog vremena.

Maloljetnica trudnica, te majka i dijete imaju pravo na tjedne posjete članova obitelji.

Svaka posjeta maloljetniku će se evidentirati.

Branitelj može posjećivati maloljetnika bez ograničenja u vremenu i trajanju. Posjeta branitelja nadzirat će se samo na njegov zahtjev.

Članak 27.

Odgojitelj će roditelju odnosno staratelju dati sve potrebne obavijesti u svezi tretmana i provedbe programa postupanja prema maloljetniku.

Posjeta se može nadzirati o čemu odlučuje upravitelj na prijedlog odgojitelja.

U slučaju neprimjerenog ponašanja maloljetnika ili njegova posjetitelja, posjeta se može prekinuti.

Ako se ocijeni da posjetitelj štetno utječe na maloljetnika, istom se po odluci upravitelja mogu zabraniti posjete, uz obavijest sudu i centru za socijalnu skrb.

Na odluku upravitelja maloljetnik ima pravo pritužbe i podnošenja zahtjeva za zaštitu prava u skladu s člankom 79. ovog Pravilnika.

Članak 28.

Maloljetnik može uz odobrenje upravitelja telefonski kontaktirati s osobama navedenim u članku 24. i 25. stavka 1. ovog Pravilnika, za koje se ocijeni da na njega neće imati štetan odgojni utjecaj.

Telefonski razgovori maloljetnika mogu se nadzirati.

Maloljetniku će se dnevnim rasporedom aktivnosti omogućiti obavljanje telefonskih razgovora na vlastiti trošak.

Članak 29.

Maloljetniku nije dopušteno istupati u elektronskim i tiskovnim medijima ili nastupati u javnosti.

Pojedinačno ili skupno fotografiranje ili snimanje maloljetnika u Zavodu i na javnim manifestacijama, odobrava Središnji ured, nakon pribavljenog mišljenja upravitelja Zavoda, suca za mladež koji nadzire izvršavanje odgojne mjere i roditelja odnosno staratelja maloljetnika, uz pristanak maloljetnika pod uvjetima i na način kojim će se zaštititi osobnost maloljetnika i podaci koji se smatraju službenom tajnom.

Mišljenja i suglasnosti iz stavka 2. ovog članka pribavlja Zavod.

OBRAZOVANJE

Članak 30.

Maloljetniku se omogućava opće i strukovno obrazovanje prema sposobnostima, sklonostima i mogućnostima Zavoda, kao i drugim okolnostima koje su važne za ostvarivanje svrhe izvršavanja odgojne mjere.

U skladu s mogućnostima, Zavod će organizirati izvođenje programa osposobljavanja i izobrazbe maloljetnika za stjecanje vještina i znanja za obavljanje poslova.

Nakon završetka obrazovanja maloljetnik dobiva o tome pisani dokaz.

Pisani dokaz ne smije ni na koji način ukazivati na činjenicu da je maloljetnik obrazovanje stekao za vrijeme izvršavanja odgojne mjere u odgojnom zavodu.

Članak 31.

Maloljetnik koji nije završio obvezno osnovno obrazovanje, obavezan je isto nastaviti.

Planovi i programi utvrđuju se na temelju propisa o obrazovanju.

Članak 32.

Strukovno obrazovanje Zavod omogućava maloljetniku kojem je to pojedinačnim programom postupanja određeno.

Uvjeti za upis, nastavni planovi i programi utvrđuju se u skladu sa općim propisima.

Maloljetnik se može obrazovati i izvan Zavoda.

Članak 33.

Maloljetniku koji se školuje, Zavod osigurava nesmetano pohađanje nastave, osnovni školski pribor i udžbenike ako ih nije osigurao roditelj odnosno staratelj.

Maloljetniku iz stavka 1. osigurat će se za učenje odgovarajuće vrijeme i prostor.

Članak 34.

Odgojitelji su obvezni pratiti tijek obrazovanja maloljetnika, pri tome stalno surađivati s učiteljima i nastavnicima, obitelji te maloljetniku zajednički pomagati u učenju. Zapažanja i bilješke o tome obavezni su redovito unositi u osobnik maloljetnika.

Članak 35.

Školske praznike maloljetnik koristi po završenom obrazovnom razdoblju u Zavodu ili izvan Zavoda u trajanju od 20 do 30 dana ljeti, odnosno 7 dana zimi.

Školske praznike maloljetnik može provesti u Zavodu, u krugu obitelji ili na neki drugi organizirani način.

Odluke o mjestu, načinu i vremenu korištenja školskih praznika donosi upravitelj na prijedlog Stručnog tima Zavoda.

Kod donošenja odluke posebice će se uzeti u obzir postignuti uspjeh u školi, zalaganje na radu, ukupna ocjena ponašanja maloljetnika i mogućnosti prihvata ili organizacije izvanzavodskog smještaja tijekom školskih praznika.

Za maloljetnike koji koriste školske praznike u Zavodu izradit će se dnevni program aktivnosti.

Članak 36.

Maloljetnik se može obrazovati ili nastaviti s obrazovanjem prema započetom ili osobno odabranom programu izobrazbe u školi ili učilištu izvan Zavoda, o čemu odluku donosi upravitelj na zahtjev maloljetnika i njegovih roditelja odnosno staratelja, a uz suglasnost nadležnog suda za mladež.

Troškove obrazovanja iz st.1 ovog članka snose roditelji odnosno osobe koje su po zakonu obvezne uzdržavati maloljetnika.

RAD MALOLJETNIKA

Članak 37.

Maloljetniku će se omogućiti rad u Zavodu ili izvan Zavoda u skladu s njegovim psihofizičkim sposobnostima, stručnom osposobljenošću i mogućnostima Zavoda.

Upravitelj će, uz suglasnost Središnjeg ureda, utvrditi opis i popis poslova s pripadajućim koeficijentima složenosti, na kojima mogu raditi maloljetnici. Maloljetnika na mjesto rada raspoređuje upravitelj na prijedlog Stručnog tima Zavoda.

Maloljetnika se upoznaje s odlukom iz stavka 3.

Članak 38.

Maloljetnik ima pravo na naknadu za rad ovisno o složenosti poslova, postignutim rezultatima rada, vremenu provedenom na radu i odnosu prema radu, a u skladu s odlukom o rasporedu na rad.

Rad maloljetnika utječe na ocjenu provedbe pojedinačnog programa postupanja.

Članak 39.

Osnovica za izračun naknade za rad maloljetnika iznosi 20% od bruto osnovice za obračun plaća državnih službenika.

Na naknadu za rad ne plaćaju se porezi i doprinosi.

Članak 40.

Maloljetnika će se osposobiti za korištenje mjera zaštite na radu.

Maloljetnik je dužan pridržavati se mjera zaštite na radu i upotrebljavati zaštitna sredstva i opremu.

Osposobljavanje za korištenje mjera zaštite na radu provodi ovlaštena osoba i o tome maloljetniku izdaje potvrdu koja se ulaže u njegov osobnik.

Članak 41.

Ako maloljetnik prihvati obavljanje poslova za koje je općim propisima potreban posebni zdravstveni pregled, a zatim te poslove odbije raditi prije isteka roka valjanosti zdravstvene svjedodžbe, zatražit će se od maloljetnika naknada troškova pregleda

Članak 42.

Radno vrijeme maloljetnika može iznositi najviše 8 sati dnevno.

Noćni i prekovremeni rad zabranjen je osobama mlađim od 18 godina.

Članak 43.

Maloljetniku koji pohađa školu i radi, odnosno obavlja stručnu praksu u okviru strukovne izobrazbe i stručnog osposobljavanja, određuje se radno vrijeme ovisno o satnici verificiranog programa osposobljavanja.

Članak 44.

Maloljetnik koji radi puno radno vrijeme ima za vrijeme stanke pravo na obrok.

Članak 45.

Maloljetnik koji radi ima pravo na dnevni, tjedni i godišnji odmor.

Maloljetnik može koristiti godišnji odmor u Zavodu ili izvan Zavoda o čemu odluku donosi upravitelj na prijedlog Stručnog tima Zavoda.

Članak 46.

Maloljetnika se može nagraditi za iznimne rezultate u provedbi pojedinačnog programa postupanja ili za izniman rezultat ostvaren u jednom području kao što je rad, ponašanje, obrazovanje, slobodno vrijeme i sl.

Maloljetnik može biti pohvaljen ili nagrađen i to:

1. pisanom pohvalom,

2. nagradom u stvarima,

3. novčanom nagradom,

4. nagradnim izlaskom do 7 dana dva puta godišnje.

Na prijedlog Stručnog tima upravitelj Zavoda najmanje jednom u šest mjeseci utvrđuje popis maloljetnika koji su ostvarili uvjete za nagradu te određuje vrstu i visinu nagrada.

Novčana nagrada ili nagrada u stvarima ne može iznosti više od 20% od naknade za rad maloljetnika za puni fond sati u redovnom radnom vremenu.

Članak 47.

Maloljetniku koji oboli na radu ili u svezi s radom, pripada naknada za vrijeme spriječenosti za rad po općim propisima o radu.

Članak 48.

Naknade za rad maloljetnika obračunat će se i isplatiti na polog, u pravilu početkom tekućeg mjeseca za protekli mjesec.

Članak 49.

O izvršenom obračunu naknade za rad izvijestit će se svaki maloljetnik putem isplatne liste, koju će osobno potpisati.

Članak 50.

U Zavodu i izvan zavoda organiziraju se radionice slobodnih aktivnosti te drugi oblici kulturno-prosvjetnog rada sukladno interesu maloljetnika i mogućnostima Zavoda.

Uključenje maloljetnika u radionice slobodnih aktivnosti sastavni je dio odgojnog rada koji se određuje pojedinačnim programom postupanja.

VJERSKE POTREBE

Članak 51.

Zavod će za maloljetnika organizirati zadovoljavanje vjerskih potreba u skladu s vjerskom pripadnosti maloljetnika i mogućnostima Zavoda.

Prisustvovanje vjerskim obredima je dobrovoljno.

Na traženje maloljetnika koji ne ostvaruje pogodnosti izlaska izvan Zavoda,

Zavod će omogućiti kontakte s predstavnikom njegove vjerske zajednice u Zavodu.

SLOBODNE AKTIVNOSTI

Članak 52.

Radi razvijanja i zadovoljavanja kulturnih navika i potreba, sustavne i osmišljene provedbe slobodnog vremena i bavljenja športom, u Zavodu i izvan Zavoda organiziraju se različiti oblici kulturnog rada, športskih takmičenja i slobodnih oblika kreativnog izražavanja maloljetnika.

Članak 50.

Maloljetniku će se u Zavodu omogućiti slobodno korištenje knjiga iz knjižnice i po mogućnosti čitanje dnevnog tiska, praćenje TV i radio programa.

Maloljetnik može biti uključen u knjižnice izvan Zavoda na vlastiti trošak.

Maloljetnik može po odobrenju upravitelja na prijedlog Stručnog tima Zavoda nabavljati knjige, časopise i tiskovine na vlastiti trošak.

POGODNOSTI

Članak 53.

Pogodnosti su skup poticajnih mjera usmjerenih na pružanje povjerenja maloljetniku, promicanje i održavanje odnosa s obitelji, drugim ljudima i javnim službama, kao i poticanje vlastitog sudjelovanja u ostvarivanju programa postupanja, jačanja odgovornosti i samopouzdanja radi osposobljavanja maloljetnika za život u skladu s pravnim poretkom.

Pogodnosti su:

1. slobodno raspolaganje određenim novčanim iznosom s pologa unutar Zavoda,

2. višekratno telefoniranje,

3. produljeni boravak u zajedničkim prostorijama,

4. držanje osobnih predmeta iz članka 5. stavka 5. ovog Pravilnika

5. izlazak s odgojiteljem u mjesto koje je sjedište Zavoda ili drugo mjesto,

6. izlazak s posjetiteljem u mjesto koje je sjedište Zavoda ili drugo mjesto,

7. samostalni izlasci u mjesto koje je sjedište Zavoda ili drugo mjesto,

8. izlazak u trajanju do 120 sati u mjesto prebivališta, boravišta ili drugo mjesto,

9. korištenje školskih praznika u mjesto prebivališta, boravišta ili drugo mjestu,

10. korištenje godišnjeg odmora u mjesto prebivališta, boravišta ili drugo mjesto,

11. terapijski izlazak s nadzorom ili bez nadzora terapeuta u mjesto koje je sjedište Zavoda ili drugo mjesto u kojem se provodi terapija.

Pogodnosti od točke 8. do točke 11. odobrava upravitelj uz pribavljeno mišljenje nadležnog Centra za socijalnu skrb.

O odobrenju pogodnosti Zavod će obavijestiti nadležni centar za socijalnu skrb.

Članak 54.

Izvanredni izlasci su:

1. prigodni skupni športski i kulturno-prosvjetni izlasci uz nadzor

2. izlaz do 7 dana (npr. smrtni slučaj ili teža bolest članova obitelji, vjenčanje i sl.).

Izvanredne izlaske iz točke 2. odobrava upravitelj na temelju pisanog i dokumentiranog prijedloga Stručnog tima Zavoda, maloljetnika ili roditelja odnosno staratelja, uz pribavljeno mišljenje nadležnog centra za socijalnu skrb kojeg se o odobrenom izlasku obavještava.

Članak 55.

Primjena poticajnih mjera određuje se u postupku ocjenjivanja provedbe pojedinačnog programa postupanja maloljetnika.

Tim odgojne skupine, na temelju praćenja provedbe pojedinačnog programa postupanja, predlaže ocjenu Stručnom timu Zavoda.

Ocjenu provedbe pojedinačnog programa postupanja donosi upravitelj.

Ocjene provedbe pojedinačnog programa postupanja su: A – naročito uspješan, B – uspješan, C – zadovoljava, D – ne zadovoljava.

Članak 56.

Prilikom korištenja izlazaka iz Zavoda izdaje se dozvola o korištenju izlazaka (izlaznica), a primjerak izlaznice odlaže se u osobnik.

Ovisno o vrsti izlaska, izlaznica sadrži: naziv Zavoda, ime i prezime maloljetnika, vrstu izlaska koju koristi, osobne podatke posjetitelja odnosno ime i prezime odgojitelja s kojim je na izlasku, datum i sat izlaska i povratka, aktivnosti kojima će se baviti za vrijeme izlaska, mjesto korištenja izlaska te nadležno tijelo i vrijeme u kojem se tom tijelu mora javiti ako se to posebno zatraži. Izlaznicu potpisuje upravitelj.

Maloljetnik, službena osoba, staratelj i tijela navedena u izlaznici će postupiti po nalozima navedenim u izlaznici.

Maloljetnik je obvezan držati kod sebe izlaznicu za vrijeme korištenja izlaska izvan Zavoda i predočiti ju službenim osobama na njihovo traženje a po povratku istu predaje službenoj osobi Zavoda.

POSEBNE MJERE ZAŠTITE I SMJEŠTAJ U POSEBNU PROSTORIJU

Članak 57.

Ako maloljetnik svojim ponašanjem ugrožava osobnu sigurnost, može ga se odlukom upravitelja smjestiti u posebnu prostoriju radi pružanja hitne socijalno-psihološke ili medicinske pomoći.

Hitna socijalno-psihološka ili medicinska pomoć pružit će se odmah.

O ponovnom uključivanju maloljetnika u redovite aktivnosti odlučuje upravitelj nakon pribavljenog mišljenja liječnika.

Smještaj maloljetnika u posebnoj prostoriji na temelju stavka 1. ovog članka može trajati najduže 24 sata.

Članak 58.

Maloljetnika koji svojim ponašanjem ugrožava sigurnost drugih ili imovinu Zavoda ovlašteni službenik Zavoda može smjestiti u posebnu prostoriju a što će se evidentirati.

O smještaju iz stavka 1. ovog članka nadležni službenik će odmah izvijestiti upravitelja i nadležnog liječnika koji će žurno utvrditi stanje zdravlja maloljetnika.

Smještaj maloljetnika u posebnoj prostoriji na temelju stavka 1. ovog članka može trajati najduže 24 sata.

Tijekom smještaja maloljetnika u posebnu prostoriju provodit će se utvrđeni pojedinačni program postupanja.

Vrijeme koje je maloljetnik proveo u posebnoj prostoriji uračunava se u stegovnu mjeru iz članka 65. točka 5. ovog Pravilnika, ako je takva mjera izrečena.

SMJEŠTAJ U POSEBNE ODGOJNE SKUPINE

SMJEŠTAJ U ODGOJNU SKUPINU POJAČANE SKRBI I NADZORA

Članak 59.

Maloljetnika se može razvrstati u odgojnu skupinu pojačane skrbi i nadzora. U odgojnoj skupini pojačane skrbi i nadzora se poduzimaju mjere skrbi, zaštite, podučavanja, nadzora maloljetnika te pojedinačni rad s maloljetnikom radi dodatnog utjecaja na njegov odgoj, razvijanje ličnosti, osobnu odgovornost ili sigurnost.

Odluka o razvrstavanju u odgojnu skupinu pojačane skrbi i nadzora i provedba dodatnog pojedinačnog programa postupanja prema maloljetniku, preispituje se svakih 7 dana, a po potrebi i češće.

Članak 60.

U odgojnu skupinu pojačane skrbi i nadzora razvrstava se maloljetnika koji po primitku u Zavod ili tijekom izvršavanja odgojne mjere iskaže izrazite prilagodbene teškoće i otežano prihvaćanje odgojnih utjecaja i mjera utvrđenih pojedinačnim programom postupanja.

O razvrstavanju u skupinu iz stavka 1. ovog članka odlučuje upravitelj na prijedlog Stručnog tima Zavoda.

Odluka se upisuje u osobnik.

Maloljetniku koji je razvrstan u odgojnu skupinu pojačane skrbi i nadzora neće se odobriti pogodnosti izlaska.

Članak 61.

Maloljetnik se može razvrstati u odgojnu skupinu pojačane skrbi i nadzora i na njegov zahtjev iz razloga osobne sigurnosti.

Postupanje prema maloljetniku kao i vrijeme boravka u odgojnoj skupini pojačane skrbi i nadzora odredit će se ovisno od razloga razvrstavanja i uspješnosti provedbe programa postupanja.

SMJEŠTAJ U POZITIVNU POTICAJNU SKUPINU

Članak 62.

Maloljetnika koji s uspjehom izvršava predviđeni program postupanja u poluotvorenim uvjetima izvršavanja odgojne mjere može se, radi daljnjeg poticanja razvoja njegove ličnosti i osobne odgovornosti te pripreme za život izvan Zavoda, razvrstati u pozitivno poticajnu odgojnu skupinu.

O razvrstavanju u pozitivno poticajnu odgojnu skupinu odluku donosi upravitelj na prijedlog Stručnog tima Zavoda.

Odluka se upisuje u osobnik.

Članak 63.

Program postupanja prema maloljetniku u pozitivnoj poticajnoj odgojnoj skupini nadopunjuje se u skladu s potrebama maloljetnika i svrhom izvršavanja odgojne mjere.

STEGOVNI PRIJESTUP

Članak 64.

Maloljetnik je obvezan odnositi se s poštovanjem prema službenicima, namještenicima, posjetiteljima Zavoda i drugim maloljetnicima.

Maloljetniku nije dozvoljeno:

1. fizički, emocionalno, seksualno i na drugi način zlostavljati druge,

2. samovoljno pribavljati prava pri međusobnim uvredama, ozljedama i slično,

3. unositi u Zavod, držati, konzumirati alkohol i druga psihoaktivna sredstva i omogućiti konzumaciju istih drugima, te odbijanje testiranja na alkohol, psihoaktivna sredstva i zarazne bolesti,

4. izbivati iz prostora Zavoda u kojem se obavezan nalaziti prema dnevnom rasporedu aktivnosti ili neovlašteno napustiti prostor Zavoda ili u tome drugome pomagati,

5. pripremati bijeg, bježati iz Zavoda ili pomagati drugome u bijegu,

6. nedolično se ponašati prema službenim osobama ili maloljetnicima (psovanje, vrijeđanje, vikanje),

7. poticanje na tučnjavu ili sudjelovanje u njoj,

8. bez odobrenja odnositi alat i druge predmete s mjesta rada ili nekog drugog prostora Zavoda,

9. bez odobrenja obavljati međusobnu posudbu,

10. obavljati kupoprodaju, razmjenu stvari, tvari i lijekova,

11. prikupljati ili dostavljati stvari i novac od drugih ili za druge,

11. baviti se hazardnim igrama i igrati za novac,

12. bez odobrenja unositi i držati novac kod sebe kao i druge nedopuštene stvari ili tvari.

13. oštećivati ili uništavati imovinu Zavoda ili drugih osoba,

14. pušiti osim u za to određenim i označenim prostorima,

15. tetovirati sebe ili druge,

16. zloupotreba izlaska (kašnjenje, nepovratak, udaljavanje tijekom izlaska s odgojiteljem, nepoštivanje uvjeta ili neizvršavanje obveza tijekom izlaska i slično),

17. neizvršavanje školske obveze,

18. nepridržavanje uputa liječnika, posjedovanje ili uzimanje lijekova bez odobrenja,

19. nepridržavanje mjera zaštite na radu i neupotrebljavanje zaštitnih sredstava i opreme.

Sva opisana ponašanja maloljetnika iz ovog članka smatraju se stegovnim prijestupom.

Svako drugo ponašanje koje je prekršaj ili kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti predstavlja stegovni prijestup.

STEGOVNE MJERE I POSTUPAK

Članak 65.

Za počinjene stegovne prijestupe, maloljetniku se mogu izreći sljedeće mjere:

1. usmena opomena,

2. ukor,

3. zabrana raspolaganja određenim novčanim iznosom do 30 dana,

4. uskraćivanje pojedinih ili svih pogodnosti, u trajanju do 90 dana,

5. izdvajanje u posebnu prostoriju do 7 dana.

Članak 66.

Izvršavanje stegovnih mjera navedenih u točkama 3., 4. i 5. članka 65. ovog Pravilnika upravitelj može odgoditi uz uvjet da kažnjeni maloljetnik ne počini novi stegovni prijestup u roku kušnje od jednog do tri mjeseca.

Ako uvjetno kažnjeni maloljetnik bude ponovno stegovno kažnjavan, opozvat će se uvjetno izrečena stegovna mjera.

U tom slučaju maloljetniku će se izreći jedna ili više stegovnih mjera sukladno članku 65. ovog Pravilnika.

Vrijeme koje maloljetnik provede u odgojnoj skupini pojačane skrbi i nadzora, računat će se kao izvršavanje stegovne mjere izdvajanja u posebnu prostoriju, ako je ista izrečena prije smještaja maloljetnika u odgojnu skupinu pojačane skrbi i nadzora.

Članak 67.

Stegovni postupak vodi se po prijedlogu odgojitelja, a na temelju pisane prijave službenika koji ima saznanje o počinjenom stegovnom prijestupu, ili maloljetnika koji o tome ima neposredno saznanje.

Stegovni postupak provodi i stegovne mjere izriče upravitelj ili osoba koju on odredi.

Upravitelj će maloljetnika na razumljiv način upoznati s prijedlogom za pokretanje stegovnog postupka, dokazima koji ga terete, te pravu da se na njih očituje.

U stegovnom postupku može se izreći jedna ili više stegovnih mjera.

U stegovnom postupku saslušat će se maloljetnika i druge osobe koje mogu pridonijeti utvrđivanju činjenica.

O tijeku stegovnog postupka vodi se zapisnik. Zapisnik potpisuju voditelj stegovnog postupka, zapisničar i maloljetnik.

Stegovnom postupku prisustvuje odgojitelj.

Odluka o stegovnoj mjeri uručuje se maloljetniku. Maloljetnik ima pravo žalbe sukladno članku 46. stavku 6. Zakona o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje.

Odluka se ulaže u osobnik, bilježi se u propisani obrazac osobnika i Knjigu stegovnih postupaka.

Članak 68.

Izvješće o počinjenom stegovnom prijestupu mora biti podneseno u roku od 24 sata od saznanja o počinjenju.

Po primitku izvješća iz stavka 1. ovog članka odgojitelj je obvezan u roku od 3 dana pripremiti stegovni postupak s prijedlogom stegovne mjere vodeći računa o postupnosti izricanja stegovnih mjera.

Stegovni postupak mora se provesti i odluka donijeti žurno, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 3 dana od dana podnesenog prijedloga.

Stegovni postupak neće se pokrenuti ukoliko je od izvršenog stegovnog prijestupa proteklo 3 mjeseca, osim u slučaju bijega maloljetnika.

Za počinjene stegovne prijestupe koji imaju obilježja kaznenog djela, vođenje stegovnog postupka zastarijeva prema propisima o zastari za kaznena djela.

Izrečena stegovna mjera neće se provesti, ako je od njenog izricanja proteklo više od 6 mjeseci.

Upravitelj može odustati od vođenja stegovnog postupka ili izvršenja stegovne mjere, ili uvjetovati izvršenje stegovne mjere sukladno Zakonu.

IZVRŠAVANJE STEGOVNE MJERE IZDVAJANJA U POSEBNU PROSTORIJU

Članak 69.

Prostorija u kojoj se izvršava stegovna mjera izdvajanja u posebnu prostoriju mora biti zračna, osvijetljena danjim i umjetnim svjetlom, zagrijana u skladu s klimatskim uvjetima, opremljena posteljom, posteljinom, stolom i stolcem.

Maloljetniku se mora osigurati neograničen pristup vodi za piće i sanitarnim uređajima.

Maloljetniku je za vrijeme boravka u posebnoj prostoriji dopušteno držanje:

1. noćnog rublja, odjeće i obuće,

2. predmeta za osobnu higijenu, bez pribora za brijanje,

3. knjiga i udžbenika

Za vrijeme izdvajanja u posebnu prostoriju maloljetniku će se osigurati boravak na zraku u trajanju od najmanje 3 sata dnevno uz nadzor ovlaštene službene osobe kao i provođenje osobne higijene.

Ovlaštena službena osoba provodit će mjere pojačanog nadzora maloljetnika tijekom izvršavanja stegovne mjere izdvajanja u posebnu prostoriju.

Članak 70.

Nakon izdvajanja maloljetnika u posebnu prostoriju, liječnik će pregledati maloljetnika i utvrđeno zdravstveno stanje upisati u njegov zdravstveni karton i Knjigu izvršavanja stegovne mjere izdvajanja u posebnu prostoriju.

Pregled iz stavka 1. ovog članka obavit će se odmah, a najkasnije 12 sati nakon izdvajanja maloljetnika u posebnu prostoriju.

Za vrijeme boravka maloljetnika u posebnoj prostoriji liječnik odnosno nadležno medicinsko osoblje, obavljat će dnevni nadzor zdravstvenog stanja maloljetnika i svoja zapažanja upisati u Knjigu izvršavanja stegovne mjere izdvajanja u posebnu prostoriju.

Članak 71.

Tijekom izdvajanja maloljetnika u posebnu prostoriju, odgojitelj će pojačano individualno raditi s maloljetnikom i organizirati mu vrijeme izdvajanja aktivnostima u okviru predviđenog programa postupanja.

Za vrijeme boravka u posebnoj prostoriji maloljetniku se neće odobriti pogodnosti.

Na prijedlog Stručnog tima Zavoda ili liječnika upravitelj Zavoda može odlukom prekinuti izvršavanje mjere maloljetnika u posebnoj prostoriji ako procijeni da bi takva odluka mogla pozitivno utjecati na daljnji tijek izvršavanja odgojne mjere ili je to potrebno radi zaštite zdravlja maloljetnika.

ODRŽAVANJE REDA I STEGE

Članak 72.

U Zavodu poslove osiguranja obavlja pravosudna policija osposobljena za rad s maloljetnicima.

Pravosudna policija obavlja poslove na temelju Zakona o izvršavanju kazne zatvora, u dijelu koji nije u suprotnosti sa ovim Pravilnikom ili Zakonom o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje.

PRETRAGA STVARI I PROSTORIJA I OSOBNA PRETRAGA

Članak 73.

Redovna pretraga stvari i prostorija u kojima borave maloljetnici obavlja se uz njihovu nazočnost i izvan vremena određenog za neprekidan odmor maloljetnika.

Maloljetnika se može osobno pretražiti i obaviti pregled njegovih tjelesnih otvora. Pregled tjelesnih otvora može obaviti samo liječnik.

Pretraga i pregled iz st. 1. i 2. mogu se obaviti u svako doba u slučaju opravdane sumnje na narušavanje sigurnosti Zavoda.

S predmetima izuzetim u pretrazi i pregledu postupit će se u skladu s člankom 5. stavkom 5. ovog Pravilnika.

PRIMJENA SREDSTAVA PRISILE

Članak 74.

Prema maloljetniku koji ne postupa po zakonskoj naredbi ovlaštene službene osobe, na način da pri tome ugrožava sebe, druge osobe ili imovinu veće vrijednosti, mogu se primjeniti sredstva prisile sukladno zakonu, a na način koji propisuju provedbeni propisi donijeti na temelju Zakona o izvršavanju kazne zatvora u dijelu koji nije u suprotnosti sa ovim Pravilnikom ili Zakonom.

Članak 75.

Nakon primjene sredstava prisile iz članka 74. ovog Pravilnika, obvezan je liječnički pregled maloljetnika.

Liječnički pregled se po potrebi nakon 12 sati ponavlja.

Članak 76.

O primjeni sredstava prisile upravitelj Zavoda dužan je odmah, a najkasnije u roku 24 sata, dostaviti pisano izvješće Središnjem uredu Uprave za zatvorski sustav i sudu za mladež, s ocjenom zakonitosti primjene sredstava prisile.

Izvješće iz stavka 1. ovog članka temelji se na analizi prikupljenih izvješća osoba koje su sredstva prisile primijenile i prisustvovale primjeni te medicinskoj dokumentaciji. Izvješće sadrži podatke o: datumu i mjestu te osobi prema kojoj su primijenjena sredstva prisile, vrsti sredstava prisile, razlozima i načinu primjene, opis vidljivih posljedica koje su nastale na maloljetniku nakon uporabe sredstava prisile kao i ime i prezime službenika koji je sredstvo prisile primijenio i eventualno zdravstvene posljedice nastale po tog službenika ili druge osobe.

Upravitelj zavoda dužan je u roku od 24 sata nakon primjene sredstava prisile obavijestiti roditelja odnosno staratelja maloljetnika i Centar za socijalnu skrb.

DOVOĐENJE I ODVOĐENJE

Članak 77.

Dovođenje i odvođenje maloljetnika obavlja se, u pravilu, u civilnoj odjeći i u vozilu bez propisanih oznaka ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

Dovođenje i odvođenje obavljaju ovlaštene službene osobe Zavoda, sukladno Zakonu.

POSTUPANJE U SLUČAJU BIJEGA

Članak 78.

Ovlaštena službena osoba će poduzeti mjere da maloljetnika onemogući u bijegu.

O svakom bijegu ili pokušaju bijega ovlaštena službena osoba odmah izvješćuje upravitelja Zavoda, a upravitelj Središnji ured Uprave za zatvorski sustav, suca za mladež koji je izrekao odgojnu mjeru i roditelja odnosno staratelja.

Upravitelj će o bijegu maloljetnika odmah obavijestiti policijsku upravu prema sjedištu Zavoda, odnosno odjela Zavoda izvan sjedišta, radi poduzimanja mjera traganja, izdavanja tjeralice i utvrđivanja činjenica u svezi s bijegom.

Bijegom se smatra svako udaljenje iz Zavoda bez odobrenja, kao i svaki nepovratak sa izlaska u trajanju dužem od dvadeset četiri sata.

Za vrijeme bijega izvršavanje odgojne mjere ne teče.

PRAVO NA PRITUŽBU MALOLJETNIKA

Članak 79.

Maloljetnik ima pravo pisane i usmene pritužbe upravitelju na postupke i odluke službenika i namještenika Zavoda, radi povrede njegovih prava ili kad smatra da su mu učinjene nepravilnosti tijekom izvršavanja odgojne mjere.

Svaku pritužbu upravitelj mora ispitati i o njoj donijeti pisanu odluku u roku od 3 dana od primitka pritužbe.

Ako maloljetnik nije zadovoljan donesenom odlukom upravitelja povodom pritužbe, a radi se o uskrati ili povredi maloljetnikovih zakonitih prava u postupanju, ima pravo putem uprave Zavoda pisanim putem zatražiti da o opravdanosti pritužbe odluči vijeće za mladež županijskog suda na čijem području je Zavod.

Tijekom izvršavanja odgojne mjere, Zavod je obvezan maloljetniku osigurati pravnu pomoć.

Zavod će osigurati maloljetniku raspolaganje adresarom tijela državne vlasti, institucija i organizacija civilnog društva ovlaštenih za rješavanje pritužbi i zaštitu njegovih prava.

ZAVODSKA ZAJEDNICA MALOLJETNIKA

Članak 80.

Svi maloljetnici Zavoda čine Zavodsku zajednicu maloljetnika.

Zavodska zajednica maloljetnika bira Odbor zavodske zajednice.

Svaka odgojna skupina bira svog predstavnika u Odbor zavodske zajednice.

Između članova Odbora biraju se predsjednik i njegov zamjenik.

Djelovanje odbora regulira se Kućnim redom Zavoda.

Članak 81.

Odbor daje prijedloge za unapređivanje života i rada Zavodske zajednice te doprinosi osmišljavanju slobodnog vremena.

Članak 82.

Odbor Zavodske zajednice sastaje se po potrebi.

Sastancima Odbora obvezno prisustvuje odgojitelj.

Na sastancima Odbora maloljetnici vode zapisnik i donose zaključke.

PREKID IZVRŠAVANJA ODGOJNE MJERE

Članak 83.

Iz posebno opravdanih razloga, a na pisanu molbu maloljetnika, njegovih roditelja odnosno staratelja, upravitelj Zavoda može donijeti odluku o prekidu izvršavanja odgojne mjere u trajanju do mjesec dana.

Molba za prekid mora biti obrazložena i dokumentirana.

Ako ocijeni da je to potrebno, upravitelj Zavoda izvršit će provjeru razloga za prekid putem ovlaštenih tijela i zatražiti njihovo mišljenje.

O prekidu izvršavanja odgojne mjere Zavod će obavijestiti roditelja odnosno staratelja maloljetnika, nadležni sud za mladež, centar za socijalnu skrb i nadležnu policijsku upravu.

Vrijeme provedeno na prekidu ne uračunava se u vrijeme izvršavanja odgojne mjere.

UVJETNI OTPUST

Članak 84.

Obrazloženi prijedlog za uvjetni otpust maloljetnika upravitelj Zavoda dostavlja nadležnom sudu, a prijedlog sadrži: osobne podatke maloljetnika, podatke o kaznenom djelu, odgojnoj i sigurnosnoj mjeri, anamnestičke i dijagnostičke podatke o maloljetniku, tijek izvršavanja odgojne mjere, učinak odgojnih postupaka, suradnju maloljetnika u odgojnom procesu i postignuti rezultati u njegovu obrazovanju i radu, procjenu rizičnosti i plan poslijepenalnog prihvata maloljetnika (osiguranje njegova smještaja, materijalnu i emocionalnu stabilnost obiteljskog ili drugog okruženja u koje se otpušta, mogućnost i potrebu nastavka školovanja, liječenja, zapošljavanja i dr.) tijekom uvjetnog otpusta te prijedlog pojačanih mjera nadzora tjekom tog vremena.

OTPUŠTANJE MALOLJETNIKA S IZVRŠAVANJA ODGOJNE MJERE

Članak 85.

Prijedlog za obustavu ili izmjenu odgojne mjere Zavod podnosi nadležnom sudu za mladež kada su za to ispunjeni zakonski uvjeti te kada se ocijeni da je svrha izvršavanja odgojne mjere postignuta i da se daljnjim izvršavanjem odgojne mjere neće pridonijeti pozitivnim promjenama u ponašanju maloljetnika.

Odluku o pokretanju postupka za obustavu ili izmjenu odgojne mjere donosi upravitelj na prijedlog Stručnog tima Zavoda.

Članak 86.

Pripreme za obustavu ili izmjenu odgojne mjere, pokreću se najkasnije 3 mjeseca prije podnošenja prijedloga i obuhvaćaju obavijest nadležnom centru za socijalnu skrb o tijeku izvršavanja odgojne mjere sa zahtjevom da u suradnji sa Zavodom i roditeljem odnosno starateljem maloljetnika pripreme plan prihvata maloljetnika radi osiguravanja njegovog smještaja, unaprjeđivanja obiteljskih odnosa, nastavka školovanja, liječenja, zapošljavanja i dr.

U pripremi i provedbi prihvata maloljetnika mogu sudjelovati i organizacije civilnog društva ako je to u interesu i na dobrobit maloljetnika.

Plan i program prihvata maloljetnika sastavni je dio prijedloga za obustavu odgojne mjere.

Članak 87.

Prilikom otpuštanja, maloljetnik će se razdužiti, sukladno odredbama Kućnog reda Zavoda.

Uprava Zavoda je obvezna predati maloljetniku sve dragocjenosti, novac i osobne predmete s pologa stvari i novca. Primopredaja se zapisnički utvrđuje i ovjerava potpisom maloljetnika i ovlaštene osobe Zavoda. Primjerak zapisnika predaje se maloljetniku, a jedan se ulaže u osobnik maloljetnika.

Na prijedlog službe tretmana, upravitelj može odlučiti da maloljetnik trajno zadrži najnužnije odjevne predmete i higijenski pribor koji je zadužio u Zavodu.

Članak 88.

Prilikom otpuštanja iz Zavoda, maloljetniku se obvezno utvrđuje zdravstveno stanje i po odluci liječnika, opskrbljuje ga se nužnim lijekovima. O utvrđenom zdravstvenom stanju maloljetnika liječnik izdaje potvrdu i, ako je to potrebno, uputu za daljnje liječenje.

Članak 89.

Pri otpustu, Zavod će maloljetniku dati potreban novac za kupovinu karte za prijevoz autobusom, vlakom i brodom do mjesta prebivališta odnosno boravišta ako Zavod napušta javnim prijevoznim sredstvom.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka maloljetnik ima pravo na paket s obrokom suhe hrane.

Članak 90.

Prilikom otpusta, maloljetniku se predaje otpusnica iz Zavoda, a jedan primjerak iste ulaže se u osobnik maloljetnika.

Otpusnica sadrži: naziv Zavoda, ime i prezime maloljetnika, datum i mjesto rođenja, broj sudske odluke i pravni temelj otpuštanja, datum otpusta, adresa prebivališta odnosno boravišta u koje se otpušta i količinu novca s kojim se otpušta, adresu roditelja odnosno staratelja, nadležnog centra za socijalnu skrb zaduženog za prihvat maloljetnika i datum s kojim se maloljetnik mora javiti u Centar za socijalnu skrb.

Uz otpusnicu, maloljetniku se uručuje i potvrda o zdravstvenom stanju iz članka 88. ovog Pravilnika, dokaz o završenoj izobrazbi iz članka 30. ovog Pravilnika te potvrdu s popisom stvari i iznosom novca s kojim se otpušta.

Primjerak otpusnice dostavlja se nadležnom centru za socijalnu skrb, sucu za mladež i roditelju odnosno staratelju maloljetnika.

Članak 91.

Uprava Zavoda otpustit će maloljetnika iz Zavoda na temelju pravomoćne odluke nadležnog suda o obustavi izvršavanja odgojne mjere ili izmjeni iste drugom odgojnom mjerom.

Ako je dan otpusta nedjelja ili blagdan, Zavod će maloljetnika otpustiti prethodnog dana.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 92.

Kućni red iz čl. 1. i odluke propisane ovim Pravilnikom, upravitelj Zavoda donijet će u roku od tri mjeseca od dana stupanja Pravilnika na snagu.

Članak 93.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izvršavanju odgojne mjere upućivanja u Odgojni zavod (»Narodne novine«, 97/01).

Članak 94.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-01/1

Urbroj: 514-07-01-02-02/1-11-03

Zagreb, 11. srpnja 2011.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.