Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu podnošenja izvješća o obavljanju poslova veterinarske djelatnosti te o načinu vođenja i sadržaju službene evidencije i izvješća u klaonici

NN 84/2011 (20.7.2011.), Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu podnošenja izvješća o obavljanju poslova veterinarske djelatnosti te o načinu vođenja i sadržaju službene evidencije i izvješća u klaonici

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1801

Na temelju članka 85. stavka 4. i članka 110. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 55/11), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA O OBAVLJANJU POSLOVA VETERINARSKE DJELATNOSTI TE O NAČINU VOĐENJA I SADRŽAJU SLUŽBENE EVIDENCIJE I IZVJEŠĆA U KLAONICI

Poglavlje I.
OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje sadržaj, oblik i način podnošenja izvješća:

1. veterinarskih organizacija, veterinarskih praksi i veterinarskih službi o obavljanju poslova veterinarske djelatnosti;

2. veterinarskih stanica i veterinarskih ambulanti o obavljanju poslova javnih ovlasti;

3. kontrolnih tijela o obavljanju poslova službenih kontrola u objektima;

4. veterinarskih organizacija, veterinarskih praksi i veterinarskih službi o obavljanju pojedinih poslova javnih ovlasti;

5. Hrvatskog veterinarskog instituta, Veterinarskog fakulteta i drugih službenih i referentnih laboratorija o obavljanju laboratorijskih pretraga.

(2) Ovim se Pravilnikom propisuje i način vođenja te sadržaj službene evidencije i izvješća u klaonici.

(3) Ovaj se Pravilnik primjenjuje ne dovodeći u pitanje odredbe posebnih propisa unutar kojih je propisano način vođenja i sadržaj evidencije i/ili sadržaj, oblik i način podnošenja izvješća o obavljanju veterinarske djelatnosti.

Pojmovnik

Članak 2.

Za potrebe ovog Pravilnika primjenjuju se sljedeći pojmovi:

1. Veterinarske organizacije – veterinarska stanica, veterinarska ambulanta, veterinarska bolnica, veterinarska klinika te centar za reprodukciju i umjetno osjemenjivanje;

2. Nadležno tijelo – Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo);

3. Uprava – Uprava za veterinarstvo, ustrojstvena jedinica nadležnog tijela;

4. Izvješće – skup obrazaca, zapisa, činjenica ili pokazatelja na temelju kojih se može donijeti zaključak, odnosno pregled poslovanja u određenom razdoblju;

5. Obrazac – tipizirani formular s rubrikama u koje se upisuju traženi podaci;

6. Upisnik – baza podataka u elektronskom ili tiskanom obliku u koju se upisuju podaci zbog trajne evidencije.

Poglavlje II.
IZVJEŠĆA

Vrste izvješća

Članak 3.

(1) Pravna ili fizička osoba koja obavlja veterinarsku djelatnost mora pisati izvješće o:

– obavljanju zdravstvene zaštite životinja (u daljnjem tekstu: ambulantni dnevnik);

– cijepljenjima životinja;

– osobama ugrizenim od životinja;

– bolestima životinja;

– uzorkovanju i rezultatima laboratorijske pretrage uzorka;

– umjetnom osjemenjivanju životinja (u daljnjem tekstu: reprodukcijsko-zdravstvena kartica);

– uginulim životinjama;

– predanim količinama nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi;

– provođenju tuberkulinizacije goveda;

– dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji;

– veterinarskim pregledima na gospodarstvu;

– ante-mortem i post-mortem pregledima, zapljenama, uzorkovanju i rezultatima laboratorijske pretrage uzoraka u klaonici.

(2) Veterinarska organizacija, veterinarska praksa i veterinarska služba sukladno vrsti životinja koje su predmet obavljanja veterinarske djelatnosti mora pisati izvješća iz alineja 1.-8. i alineje 10. stavka 1. ovog članka.

(3) Veterinarska stanica i veterinarska ambulanta koja obavlja poslove javnih ovlasti sukladno ugovoru o povjeravanju poslova iz članka 95. stavka 3. Zakona o veterinarstvu sklopljenog na temelju odluke Uprave o dodjeli javnih ovlasti, mora pisati izvješća iz alineja 1.-12. stavka 1. ovog članka i to kao jedinstveno izvješće za jednu ili više epizootioloških jedinica na kojima se obavljaju povjereni poslovi javnih ovlasti.

(4) Kontrolno tijelo sukladno ugovoru o povjeravanju poslova iz članka 42. stavka 3. Zakona o veterinarstvu, mora pisati izvješća iz alineja 5. i 11. stavka 1. ovog članka.

(5) Veterinarska organizacija, veterinarska praksa i veterinarska služba koja udovoljava posebno propisanim uvjetima i obavlja pojedine poslove javnih ovlasti na temelju rješenja Uprave, u obavljanju rješenjem povjerenih poslova sukladno vrsti životinja koje su predmet obavljanja veterinarske djelatnosti, mora pisati izvješća iz alineja 1.-10. stavka 1. ovog članka.

(6) Izvješća iz stavka 2.-5. ovog članka, moraju se voditi pojedinačno za svaku veterinarsku ambulantu u sastavu veterinarske stanice.

(7) Hrvatski veterinarski institut, Veterinarski fakultet te drugi službeni i referentni laboratoriji moraju pisati izvješća o zaprimljenim uzorcima te provedenim laboratorijskim pretragama uključujući i rezultate pretrage.

Ambulantni dnevnik

Članak 4.

(1) Ambulantni dnevnik najmanje mora sadržavati vremenskim slijedom poredane sljedeće podatke:

– redni broj izvješća;

– vrijeme, datum izdavanja i broj računa-priznanice;

– naziv, sjedište i osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) pravne/fizičke osobe koja obavlja veterinarsku djelatnost;

– ime i prezime/naziv posjednika životinje;

– adresa posjednika životinje;

– OIB, jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (u daljnjem tekstu: JIBG) i identifikacijska kartica gospodarstva (u daljnjem tekstu: IKG) posjednika životinje (ukoliko je primjenjivo);

– broj životinja, vrsta, kategorija, pasmina, opis, identifikacijska oznaka i ime životinje;

– vrsta usluge (pregled, nalaz, dijagnoza, terapijski postupak-zahvat, uzimanje uzoraka za laboratorijsku pretragu);

– primijenjeni lijekovi i druga sredstva, utrošeni materijal (vrsta, jedinica mjere, količina i jedinična cijena);

– neto cijena, iznos poreza na dodanu vrijednost i ukupna cijena.

(2) Ambulantni dnevnik može se voditi u elektronskom obliku u posebnom računalnom programu s nemogućnošću naknadnog prepravljanja upisanih podataka, a koji omogućava pregled svih podataka iz stavka 1. ovog članka. Ispis iz računala mora se obaviti najkasnije do 10. u mjesecu za protekli mjesec i na primjereni način uvezati u obliku pregledne knjige označenih stranica – registratora.

(3) Ambulantni dnevnik može se voditi i na način da se svakodnevno po jedan primjerak računa-priznanice, koji mora sadržavati sve podatke iz stavka 1. ovog članka, vremenskim slijedom poreda i uveže u obliku pregledne knjige – registratora.

(4) Ambulantni dnevnik se mora voditi jedinstveno, na razini cijele veterinarske organizacije/ veterinarske ambulante u sastavu veterinarske stanice/veterinarske prakse/veterinarske službe u jednom registratoru iz stavka 2. i stavka 3. ovog članka.

Cijepljenja životinja

Članak 5.

(1) Izvješće o cijepljenjima životinja najmanje mora sadržavati vremenskim slijedom poredane sljedeće podatke:

– redni broj izvješća;

– ime i prezime/naziv posjednika životinje;

– adresa posjednika životinje;

– OIB, JIBG, IKG posjednika životinje (ukoliko je primjenjivo);

– broj životinja, vrsta, kategorija, pasmina, opis, identifikacijska oznaka i ime životinje;

– datum cijepljenja;

– bolest protiv koje se cijepi;

– naziv, proizvođač, serija-kontrolni broj i rok valjanosti cjepiva.

(2) Izvješće o cijepljenjima životinja mora se pisati u obliku knjige označenih stranica ili u elektronskom obliku, s obvezom upisa svih podataka iz stavka 1. ovog članka. Ispis iz računala mora se obaviti najkasnije do 10. u mjesecu za protekli mjesec i na primjereni način uvezati u obliku pregledne knjige označenih stranica – registratora.

Izvješće o osobama ugrizenim od životinja

Članak 6.

(1) Izvješće o osobama ugrizenim od životinja najmanje mora sadržavati sljedeće podatke:

– redni broj izvješća;

– datum ugriza ili druge povrede;

– podaci o ugrizenoj ili povrijeđenoj osobi: ime i prezime, adresa i telefonski broj;

– podaci o vlasniku ili posjedniku životinje koja je ugrizla ili povrijedila drugu osobu (ime i prezime/naziv, adresa, OIB i telefonski broj);

– podaci o životinji koja je ugrizla ili povrijedila osobu: (vrsta, pasmina, dob, spol, ime, identifikacijska oznaka životinje, broj putovnice za kućne ljubimce (ako je primjenjivo), datum cijepljenja protiv bjesnoće, naziv i serijski broj cjepiva,

– datumi i nalazi trokratnog pregleda životinje;

– napomenu.

(2) Izvješće o osobama ugrizenim od životinja mora se pisati u obliku knjige označenih stranica ili u elektronskom obliku, s obvezom upisa svih podataka iz stavka 1. ovog članka. Ispis iz računala mora se obaviti najkasnije do 10. u mjesecu za protekli mjesec i na primjereni način uvezati u obliku pregledne knjige označenih stranica – registratora.

Izvješće o bolestima životinja

Članak 7.

(1) Izvješće o bolestima životinja mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

– redni broj izvješća;

– ime i prezime/naziv posjednika životinje;

– adresa posjednika životinje;

– OIB, JIBG, IKG posjednika životinje (ukoliko je primjenjivo);

– broj životinja, vrsta, kategorija, pasmina, opis, identifikacijska oznaka i ime životinje;

– vrsta usluge (pregled, nalaz, dijagnoza, terapijski postupak-zahvat, uzimanje uzoraka za laboratorijsku pretragu);

– primijenjeni lijekovi i njihovu karenciju.

(2) Izvješće o bolestima životinja mora se pisati u obliku knjige označenih stranica ili u elektronskom obliku, s obvezom upisa svih podataka iz stavka 1. ovog članka. Ispis iz računala mora se obaviti najkasnije do 10. u mjesecu za protekli mjesec i na primjereni način uvezati u obliku pregledne knjige označenih stranica – registratora.

(3) Izvješće o prijavama sumnji na zaraznu bolest životinja, prijavama potvrđenih slučajeva i odjavama zaraznih bolesti životinja, piše se sukladno posebnom propisu koji propisuje način prijave bolesti životinja.

Izvješće o uzorkovanju i rezultatima laboratorijske pretrage uzorka

Članak 8.

(1) Izvješće o uzorkovanju i rezultatima laboratorijske pretrage uzoraka najmanje mora sadržavati sljedeće podatke:

redni broj izvješća;

– datum uzimanja i vrsta uzorka;

– ime i prezime/naziv posjednika životinje;

– adresa posjednika životinje;

– OIB, JIBG, IKG posjednika životinje (ukoliko je primjenjivo);

– broj životinja, vrsta, kategorija, pasmina, opis, identifikacijska oznaka i ime životinje od koje je uzet uzorak;

– svrha pretraživanja i vrsta pretrage;

– datum slanja uzorka na laboratorijsko pretraživanje i broj pratećeg dokumenta;

– naziv laboratorija;

– datum, rezultat pretrage i broj nalaza.

(2) Podatke iz stavka 1. ovog članka moguće je upisivati u Obrazac za dostavu uzoraka na laboratorijsko pretraživanje u skladu s trenutno važećom Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti, i ukoliko pretraga nije propisana istom Naredbom ili u drugi obrazac propisan posebnim propisom.

(3) Izvješće o pretraživanju uzoraka na prisutnost Trichinella spp. najmanje mora sadržavati sljedeće podatke:

– redni broj izvješća;

– datum prijema i vrsta uzorka;

– ime i prezime/naziv posjednika životinje;

– adresa posjednika životinje;

– OIB, JIBG, IKG posjednika životinje (ukoliko je primjenjivo);

– broj životinja, vrsta, kategorija, pasmina, opis i identifikacijska oznaka životinje od koje je uzet uzorak;

– datum i rezultat pretrage;

– ime, prezime, potpis i faksimil veterinara koji je obavio pretragu.

(4) Kopija svakog pratećeg dokumenta kojim je uzorak dostavljen na laboratorijsko pretraživanje, a koji mora sadržavati sve podatke iz stavka 1. ovog članka, mora se vremenskim slijedom poredati i uvezati u obliku pregledne knjige – registratora.

(5) Izvješće o rezultatima laboratorijskog pretraživanja mora se odložiti u knjigu-registrator iz stavka 4. ovog članka uz pripadajući prateći dokument o slanju uzorka na laboratorijsko pretraživanje iz stavka 2. ovog članka.

Reprodukcijsko-zdravstvena kartica

Članak 9.

(1) Reprodukcijsko-zdravstvena kartica najmanje mora sadržavati sljedeće podatke:

– redni broj izvješća;

– ime, prezime i adresa posjednika plotkinje, JIBG, IKG;

– vrsta, kategorija, pasmina, opis, jedinstveni životni broj (u daljnjem tekstu: JŽB)/identifikacijska oznaka i ime plotkinje, JŽB/identifikacijska oznaka/oznaka oba roditelja plotkinje;

– o reprodukciji: datum i redni broj osjemenjivanja, JŽB/identifikacijska oznaka/ime i oznaka rasplodnjaka, serijski broj sjemena, broj odobrenja dobavljača/distributera, datum poroda, broj plodova, spol, status (mrtvorođeno, živorođeno, nedonošče);

– o reprodukcijsko-zdravstvenom statusu plotkinje (tijek poroda, poslijeporođajno stanje, bolesti, ginekološki nalaz i drugi podaci).

(2) Izvješće iz stavka 1. ovog članka mora se pisati u dva primjerka od kojih se jedan predaje i vodi kod korisnika usluge, a drugi se vodi pri pravnoj ili fizičkoj osobi koja obavlja poslove umjetnog osjemenjivanja (vremenskim slijedom poredani i uvezani u obliku pregledne knjige – registratora.

(3) Izvješće iz stavka 1. ovog članka može se pisati u elektronskom obliku u posebnom računalnom programu koji omogućava ispis za potrebe korisnika usluge.

Izvješće o uginulim životinjama

Članak 10.

(1) Izvješće o uginulim životinjama najmanje mora sadržavati sljedeće podatke:

– redni broj izvješća;

– ime, prezime i adresa posjednika životinje, JIBG, IKG;

– broj životinja, vrsta, kategorija, pasmina, opis, JŽB/identifikacijska oznaka i ime životinje;

– datum uginuća;

– uzrok uginuća/redni broj izvješća iz alineje 1. stavka 1. članka 8. ovog Pravilnika;

– datum otpreme u sabiralište/objekt za preradu nusproizvoda.

(2) Izvješće o uginulim životinjama mora se pisati u obliku knjige označenih stranica ili u elektronskom obliku, s obvezom upisa svih podataka iz stavka 1. ovog članka. Ispis iz računala mora se obaviti najkasnije do 10. u mjesecu za protekli mjesec i na primjereni način uvezati u obliku pregledne knjige označenih stranica- registratora.

Izvješće o predanim količinama nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi

Članak 11.

(1) Veterinarska organizacija, veterinarska praksa i veterinarska služba moraju pisati izvješće o predanim količinama nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi registriranom prijevozniku za prijevoz navedenih nusproizvoda.

(2) Oblik i sadržaj Izvješća iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na službenim web-stranicama nadležnog tijela.

Izvješće o provođenju tuberkulinizacije goveda

Članak 12.

(1) Izvješće o provođenju tuberkulinizacije goveda piše se u računalnoj aplikaciji nadležnog tijela.

(2) Veterinarska organizacija prije početka provođenja tuberkulinizacije ispisuje originalne obrasce iz računalne aplikacije iz stavka 1. ovog članka, a nakon provedene tuberkulinizacije podatke koje je unijela u originalne obrasce upisuje i u računalnu aplikaciju iz stavka 1. ovog članka.

(3) Originalni obrasci iz stavka 2. ovog članka, moraju se vremenskim slijedom poredati i uvezati u obliku pregledne knjige – registratora.

Izvješće o dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji

Članak 13.

Izvješće o obavljenoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji u veterinarskoj djelatnosti piše se sukladno posebnom propisu koji propisuje uvjete i način obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u veterinarskoj djelatnosti.

Izvješće o veterinarskim pregledima na gospodarstvu

Članak 14.

Izvješće o veterinarskim pregledima na gospodarstvu piše se u računalnoj aplikaciji nadležnog tijela.

Poglavlje III.
SLUŽBENE EVIDENCIJE, OZNAKE I IZVJEŠĆA U KLAONICI

Službena evidencija u stočnom depou

Članak 15.

(1) Službena evidencija u stočnom depou (u daljnjem tekstu: Knjiga 1) mora sadržavati sljedeće podatke:

– redni broj;

– oznaka prijevoznog sredstva kojim je pošiljka životinja prispjela u stočni depo;

– datum i vrijeme kada je započet istovar pošiljke životinja u stočni depo;

– ime i prezime ili naziv (ukoliko se radi o pravnoj osobi) posjednika životinje sukladno podacima iz dokumentacije koja prati pošiljku životinja (svjedodžba o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje/veterinarski certifikat zemlje podrijetla);

– mjesto podrijetla životinje (sukladno podacima iz dokumentacije koja prati pošiljku životinja (svjedodžba o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje/veterinarski certifikat zemlje podrijetla);

– oznaka dokumenta o zdravstvenom stanju životinje (svjedodžba o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje/veterinarski certifikat zemlje podrijetla);

– vrsta životinje (životinje za klanje iz Zakona o veterinarstvu);

– kategorija životinje sukladno podacima iz dokumentacije koja prati pošiljku životinja (svjedodžba o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje/veterinarski certifikat zemlje podrijetla);

– broj životinja;

– nalaz ante-mortem pregleda životinja;

– primjedbe;

– ime i prezime ovlaštenog/službenog veterinara koji je obavio veterinarski pregled pošiljke životinja.

(2) Knjiga 1 mora se voditi u obliku knjige označenih stranica ili u elektronskom obliku s obvezom upisa svih podataka iz stavka 1. ovog članka.

(3) Oblik i sadržaj Knjige 1 tiskan je u Prilogu VI. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Oznaka za daljnju upotrebu prostorija, prostora i opreme u klaonici

Članak 16.

(1) Ovlašteni/službeni veterinar prije početka rada u klaonici mora pregledati sve proizvodne prostorije, prostor i opremu te prilikom utvrđivanja njihovog higijenskog stanja i prikladnosti upotrebe, kada utvrdi nepravilnosti, iste označava karticama kojima se privremeno zabranjuje daljnja upotreba proizvodnih prostorija, prostora i/ili opreme (u daljnjem tekstu: kartica »zabranjena upotreba«).

(2) Kartica »zabranjena upotreba« je pravokutnog oblika, visine 19 cm i širine 9 cm, žute boje. Na licu kartice »zabranjena upotreba« u sredini gornjeg dijela, mora se otisnuti u crnoj boji velikim slovima, veličine 1 cm, oznaka »ZABRANJENA UPOTREBA«, ispod koje se unutar okvira otisnutog u crnoj boji visine 2 cm, širine 7 cm i debljine 0,5 cm, mora otisnuti u crnoj boji velikim slovima, veličine 0,5 cm, oznaka »KOREKTIVNA MJERA:«. Ispod oznake »KOREKTIVNA MJERA:« po cijeloj širini kartice »zabranjena upotreba« isprekidana crta, na koju se mora upisati jasno i čitljivo, plavom kemijskom olovkom, vrsta korektivne mjere koja se mora izvršiti. Ispod upisane korektivne mjere, upisuje se naziv odjela, predmet i razlog zabrane, ime, prezime i potpis ovlaštenog/službenog veterinara koji je stavio zabranu upotrebe te datum zabrane.

Na naličju kartice »zabranjena upotreba« u sredini gornjeg dijela, mora se otisnuti u crnoj boji velikim slovima, veličine 1 cm, oznaka »ZABRANJENA UPOTREBA«, ispod koje se unutar okvira otisnutog u crnoj boji visine 2 cm, širine 7 cm i debljine 0,5 cm, mora otisnuti u crnoj boji velikim slovima, veličine 0,5 cm, oznaka »KOREKTIVNA MJERA:«. Ispod oznake »KOREKTIVNA MJERA:« po cijeloj širini kartice »zabranjena upotreba« isprekidana crta, na koju se mora upisati jasno i čitljivo, plavom kemijskom olovkom, vrsta korektivne mjere koja se mora izvršiti kao na licu kartice »zabranjena upotreba«. Ispod upisane korektivne mjere mora pisati »Ovu oznaku o zabrani upotrebe može odstraniti samo ovlašteni/službeni veterinar«, a u donjem lijevom uglu upisuje se šesteroznamenkasti broj evidencije koju u tu svrhu vodi ovlašteni/službeni veterinar.

(3) Donji i gornji dio kartice »zabranjena upotreba« međusobno su povezani perforacijom, kako bi se pri upotrebi lako odvajali, pri čemu se gornji dio postavlja unutar proizvodne prostorije, prostora i/ili na opremu koja se zabranjuje upotrebljavati, a donji dio ovlašteni/službeni veterinar zadržava kod sebe. Na licu kartice »zabranjena upotreba« u donjem dijelu ispod perforacije upisuje se naziv odjela, predmet i razlog zabrane te datum zabrane, a na naličju, u gornjem lijevom dijelu ispod perforacije, redni broj evidencije koju u tu svrhu vodi ovlašteni/službeni veterinar.

(4) Kartica »zabranjena upotreba« mora ostati na mjestu gdje je prethodno postavljena dok se prostorija, prostor i/ili oprema ne osposobe za daljnju upotrebu, a može je skinuti samo ovlašteni/službeni veterinar.

(5) Oblik i sadržaj kartice »zabranjena upotreba« tiskan je u Prilogu V. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Oznake za trupove i organe zaklanih životinja

Članak 17.

(1) Svi dijelovi zaklanih životinja moraju se označiti papirnatim oznakama za označavanje dijelova trupa i organa zaklanih životinja (u daljnjem tekstu: papirnata oznaka) ili bojom neškodljivom za zdravlje ljudi.

(2) Papirnata oznaka je pravokutnog oblika, visine 5 cm i širine 4 cm, bijele boje, u vodoravnom nizu od 5 dijelova međusobno povezanih perforacijom, u obliku bloka, kako bi se pri upotrebi lako odvajale. Na licu papirnate oznake, u sredini donjeg dijela, mora se otisnuti u crnoj boji broj visine 2 cm. Broj označava redni broj klanja životinje te mora biti isti na svih pet dijelova papirnate oznake.

(3) Nakon pregleda i procjene zdravstvene ispravnosti organa i trupa zaklane životinje te obavljenom klasiranju trupova i polovica, papirnata oznaka mora se skinuti s mjesta gdje je prethodno stavljena, osim ako se radi o zaplijenjenim organima i/ili trupovima životinje.

(4) Ako se tijekom pregleda ne može donijeti odluka o zdravstvenoj ispravnosti organa i/ili trupa zaklane životinje za javnu potrošnju, mora se upotrijebiti kartica za označavanje zadržanih dijelova trupa i/ili organa zaklanih životinja (u daljnjem tekstu: kartica »zadržano«).

(5) Kartica »zadržano« je pravokutnog oblika, visine 4 cm i širine 8 cm, žute boje, u okomitom nizu od 5 dijelova međusobno povezanih perforacijom, kako bi se pri upotrebi lako odvajale. Na licu kartice »zadržano«, u sredini gornjeg dijela, mora se otisnuti u crnoj boji šesteroznamenkasti broj veličine 0,5 cm, dok je u sredini donjeg dijela lica otisnuta u crnoj boji oznaka »ZADRŽANO«, velikim slovima veličine 1 cm, unutar okvira otisnutog u crnoj boji visine 2 cm, širine 6 cm i debljine 0,5 cm. Na naličju kartice »zadržano«, u sredini gornjeg dijela, mora se otisnuti u crnoj boji oznaka »Razlog zadržavanja«, malim slovima veličine 0,5 cm, ispod koje se mora upisati jasno i čitljivo, plavom kemijskom olovkom, razlog zadržavanja organa i/ili trupa zaklane životinje i datum.

(6) Kartica »zadržano« se stavlja na zadržani organ i/ili trup te mora ostati na mjestu gdje je prethodno postavljena dok se ne donese odluka o zdravstvenoj ispravnosti organa i/ili trupa zaklane životinje za javnu potrošnju, a može je skinuti samo ovlašteni/službeni veterinar.

(7) Papirnata oznaka i kartica »zadržano« može se upotrijebiti samo jedanput.

(8) Oblik i sadržaj papirnate oznake tiskan je u Prilogu I., a oblik i sadržaj kartice »zadržano« u Prilogu IV. ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Službena evidencija na liniji klanja

Članak 18.

(1) Službena evidencija na liniji klanja (u daljnjem tekstu: Knjiga 2) mora sadržavati sljedeće podatke:

– redni broj;

– redni broj iz Knjige 1;

– broj ušne markice, životni broj ili druga oznaka životinje;

– datum klanja životinje;

Glava životinje

– nalaz veterinarsko-zdravstvenog pregleda (adspekcija, palpacija, incizija) glave na liniji klanja;

– redni broj iz Službene evidencije o uzorkovanju i rezultatima laboratorijske pretrage uzoraka u klaonici (Knjiga 3);

– redni broj iz Službene evidencije o zapljeni dijelova organa i/ili trupa zaklane životinje (Knjiga 4);

Trup životinje

– nalaz veterinarsko-zdravstvenog pregleda (adspekcija, palpacija, incizija) trupa na liniji klanja;

– redni broj iz Službene evidencije o uzorkovanju i rezultatima laboratorijske pretrage uzoraka u klaonici (Knjiga 3);

– redni broj iz Službene evidencije o zapljeni dijelova organa i/ili trupa zaklane životinje (Knjiga 4);

Prsni organi

– nalaz veterinarsko-zdravstvenog pregleda (adspekcija, palpacija, incizija) prsnih organa na liniji klanja;

– redni broj iz Službene evidencije o uzorkovanju i rezultatima laboratorijske pretrage uzoraka u klaonici (Knjiga 3);

– redni broj iz Službene evidencije o zapljeni dijelova organa i/ili trupa zaklane životinje (Knjiga 4);

Trbušni organi

– nalaz veterinarsko-zdravstvenog pregleda (adspekcija, palpacija, incizija) trbušnih organa na liniji klanja;

– redni broj iz Službene evidencije o uzorkovanju i rezultatima laboratorijske pretrage uzoraka u klaonici (Knjiga 3);

– redni broj iz Službene evidencije o zapljeni dijelova organa i/ili trupa zaklane životinje (Knjiga 4);

– završni nalaz veterinarsko-zdravstvenog pregleda organa i/ili trupa zaklane životinje;

– ime i prezime ovlaštenog/službenog veterinara koji je obavio veterinarsko-zdravstveni pregled životinje na liniji klanja.

(2) Knjiga 2 mora se voditi u obliku knjige označenih stranica ili u elektronskom obliku s obvezom upisa svih podataka iz stavka 1. ovog članka.

(3) Oblik i sadržaj Knjige 2 tiskan je u Prilogu VII. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Službena evidencija o uzorkovanju i rezultatima laboratorijske pretrage uzoraka u klaonici

Članak 19.

(1) Službena evidencija o uzorkovanju i rezultatima laboratorijske pretrage uzoraka u klaonici (u daljnjem tekstu: Knjiga 3) mora sadržavati sljedeće podatke:

– redni broj;

– redni broj iz Knjige 2;

– vrsta uzetog tkiva i/ili organa zaklane životinje;

– količina uzetog tkiva i/ili organa zaklane životinje;

– potrebna vrsta pretrage za uzeto tkivo i/ili organ zaklane životinje;

– naziv laboratorija u koji se dostavlja uzeto tkivo i/ili organ zaklane životinje;

– broj, datum i nalaz obavljene pretrage laboratorija kojemu je dostavljeno uzeto tkivo i/ili organ zaklane životinje;

– ime i prezime ovlaštenog/službenog veterinara koji je obavio službeno uzorkovanje tijekom post-mortem pregleda.

(2) Knjiga 3 mora se voditi u obliku knjige označenih stranica ili u elektronskom obliku s obvezom upisa svih podataka iz stavka 1. ovog članka.

(3) Oblik i sadržaj Knjige 3 tiskan je u Prilogu VIII. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 20.

(1) Kod uzimanja uzoraka mozga u klaonici u svrhu pretrage na prisutnost uzročnika transmisivnih spongiformnih encefalopatija (u daljnjem tekstu: TSE), za označavanje dijelova trupa, glave i organa životinje od koje je uzorak uzet, koristi se papirnata oznaka »TEST«.

(2) Papirnata oznaka »TEST« (u daljnjem tekstu: oznaka »TEST«) je pravokutnog oblika, visine 5 cm i širine 4 cm, bijele boje, u vodoravnom nizu od 5 dijelova međusobno povezanih perforacijom, u obliku bloka od 50 stranica, kako bi se pri upotrebi lako odvajale. Na licu oznake »TEST«, u sredini donjeg dijela, mora se otisnuti u crnoj boji šesteroznamenkasti broj koji služi za identifikaciju uzetog uzorka te mora biti isti na svih pet dijelova oznake »TEST«. Dijagonalno, preko cijele oznake »TEST«, mora se otisnuti u crvenoj boji puna crta na kojoj mora pisati »MPRRR« (oznaka nadležnog tijela).

(3) Oblik i sadržaj oznake »TEST« tiskan je u Prilogu II. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Službena evidencija o uzorkovanju u svrhu pretrage na TSE vodi se na način da se kopije Obrazaca za dostavu uzoraka u svrhu pretrage na TSE vremenskim slijedom poredaju i uvežu u obliku pregledne knjige – registratora, a odgovarajući broj Obrasca za dostavu uzoraka u svrhu pretrage na TSE mora se upisati u Knjigu 3 iz stavka 1. članka 19. ovog Pravilnika.

(5) Oblik i sadržaj Obrasca za dostavu uzoraka u svrhu pretrage na TSE tiskan je u Prilogu III. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Službena evidencija o zapljeni dijelova organa i/ili trupa zaklane životinje

Članak 21.

(1) Službena evidencija o zapljeni dijelova organa i/ili trupa zaklane životinje (u daljnjem tekstu: Knjiga 4) mora sadržavati sljedeće podatke:

– redni broj;

– redni broj iz Knjige 2;

– broj iz kartice »zadržano«;

– vrsta tkiva i/ili organa te dio trupa zaklane životinje koji je zaplijenjen;

– količina tkiva i/ili organa te broj trupova zaklanih životinja koji su zaplijenjeni;

– utvrđena promjena na tkivu, organu i/ili dijelu trupa zaklane životinje koja je razlog zapljene;

– redni broj iz Knjige 3;

– broj, datum i nalaz obavljene pretrage laboratorija kojemu je dostavljeno uzeto tkivo i/ili organ zaklane životinje iz alineje 7. stavka 1. članka 19. ovog Pravilnika;

– datum osposobljavanja organa i/ili trupa zaklane životinje koji je veterinarsko-zdravstvenim pregledom proglašen uvjetno valjanim za javnu potrošnju;

– način osposobljavanja za javnu potrošnju uvjetno valjanog organa i/ili trupa zaklane životinje;

– ocjena higijenske ispravnosti organa i/ili trupa zaklane životinje nakon provedenog postupka osposobljavanja za javnu potrošnju;

– daljnji postupak s organom i/ili trupom zaklane životinje nakon osposobljavanja za javnu potrošnju;

– ime i prezime ovlaštenog/službenog veterinara koji je obavio službeno uzorkovanje tijekom post-mortem pregleda.

(2) Knjiga 4 mora se voditi u obliku knjige označenih stranica ili u elektronskom obliku s obvezom upisa svih podataka iz stavka 1. ovog članka.

(3) Oblik i sadržaj Knjige 4 tiskan je u Prilogu IX. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Poglavlje IV.
PODNOŠENJE IZVJEŠĆA

Članak 22.

(1) Veterinarska organizacija, veterinarska praksa i veterinarska služba sukladno vrsti životinja koje su predmet obavljanja veterinarske djelatnosti te dodijeljenih im poslova, moraju dostavljati nadležnom Veterinarskom uredu i Upravi tromjesečna izvješća o cijepljenjima životinja, uzorkovanju i rezultatima laboratorijske pretrage uzorka i uginulim životinjama.

(2) Oblik i sadržaj Izvješća iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na službenim web-stranicama nadležnog tijela.

(3) Izvješće o prijavama sumnji na zaraznu bolest životinja, prijavama potvrđenih slučajeva i odjavama zaraznih bolesti životinja, dostavlja se na način i u rokovima sukladno posebnom propisu koji propisuje način prijave bolesti životinja.

(4) Hrvatski veterinarski institut, Veterinarski fakultet te drugi službeni i referentni laboratoriji moraju, u elektronskom obliku dostavljati Upravi mjesečno izvješće o pretragama uzoraka mlijeka, kao i o broju uzoraka nesukladnih za pretragu, koje mora najmanje sadržavati sljedeće podatke:

– naziv pošiljatelja (veterinarska organizacija ili veterinarski ured/ispostava, JIBG i naziv farme ili ime i prezime/naziv i adresu pravne ili fizičke osobe o čijem trošku se provodi laboratorijsko pretraživanje);

– vrstu korištene laboratorijske pretrage ili pretraga i rezultat analize;

– kod pozitivnih nalaza: naziv uzročnika, broj somatskih stanica ili vrstu inhibitorne tvari te detaljnu informaciju (uključujući i naziv proizvođača testa) o korištenom laboratorijskom testu ili metodi.

(5) Mjesečno izvješće Hrvatskog veterinarskog instituta mora objedinjavati podatke o analizama i nalazima Hrvatskog veterinarskog instituta i veterinarskih zavoda.

(6) Izvješće o pregledu životinja prije klanja i Izvješće o pregledu sumnjivih/oboljelih životinja (u daljnjem tekstu: Knjiga 5) mora sadržavati sljedeće podatke:

– redni broj;

– datum iz Knjige 1 (prispijeće životinje u stočni depo);

– vrsta životinje (životinje za klanje iz Zakona o veterinarstvu);

– broj životinja;

– broj stočnog depoa u koji je životinja smještena;

– mjesto podrijetla životinje sukladno podacima iz dokumentacije koja prati pošiljku životinja (svjedodžba o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje/veterinarski certifikat zemlje podrijetla) te broj ušne markice, životni broj ili druga oznaka životinje;

– nalaz kliničkog i/ili patoanatomskog pregleda životinje;

– ime, prezime te potpis ovlaštenog/službenog veterinara koji je obavio pregled životinje.

(7) Knjiga 5 mora se voditi u obliku bloka označenih stranica u dva primjerka, od kojih jedan ostaje u klaonici, a drugi primjerak ostaje u Knjizi 5 ili u elektronskom obliku s obvezom upisa svih podataka iz stavka 6. ovog članka.

(8) Oblik i sadržaj Knjige 5 tiskan je u Prilogu X. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Poglavlje V.
UPISNIK DOBAVLJAČA SLUŽBENIH EVIDENCIJA, OBRAZACA I IZVJEŠĆA

Postupak odabira, upisa u upisnik i ugovor s dobavljačem službenih evidencija, obrazaca i izvješća

Članak 23.

(1) Odabir pravne ili fizičke osobe s pravom dobavljanja službenih evidencija, obrazaca i izvješća vrši se na temelju javnog poziva za prikupljanje ponuda za upis u upisnik dobavljača službenih evidencija, obrazaca i izvješća (u daljnjem tekstu: Upisnik dobavljača).

(2) Javni poziv iz stavka 1. ovog članka objavljuje Uprava.

(3) Odabir dobavljača službenih evidencija, obrazaca i izvješća (u daljnjem tekstu: dobavljač) na temelju dostavljenih ponuda vrši povjerenstvo koje imenuje ravnatelj Uprave.

(4) Ravnatelj Uprave na prijedlog povjerenstva iz stavka 3. ovog članka s odabranim dobavljačima sklapa ugovor o nabavi, zaprimanju i otpremi narudžbi službenih evidencija, obrazaca i izvješća (u daljnjem tekstu: ugovor).

(5) Ponuditelji se po sklopljenom ugovoru upisuju u Upisnik dobavljača koji vodi Uprava.

(6) Podaci iz Upisnika dobavljača o imenu i prezimenu/nazivu, adresi i telefonskom broju dobavljača te nazivu i cijeni narudžbi objavljuju se na službenim web-stranicama Ministarstva.

Prestanak ugovora i brisanje iz Upisnika dobavljača

Članak 24.

(1) Ugovor prestaje protekom vremena na koji je sklopljen, otkazom ili raskidom.

(2) Uprava može i prije isteka roka otkazati ugovor, bez otkaznog roka ili uz otkazni rok od 30 dana, ako utvrdi da dobavljač:

– ne obavlja ili nepotpuno obavlja povjerene poslove,

– obavlja povjerene poslove protivno ugovornim odredbama.

(3) Dobavljač može raskinuti ugovor uz otkazni rok od 30 dana ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje njegove obveze ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora.

(4) U slučaju iz stavka 2. ili 3. ovog članka, Uprava briše dobavljača iz Upisnika dobavljača.

Zaprimanje i otprema narudžbe

Članak 25.

(1) Popis pravnih ili fizičkih osoba koje imaju pravo na isporuku narudžbe Uprava pisanim ili elektronskim putem dostavlja dobavljačima.

(2) Dobavljač mora prihvatiti svaku pisanu narudžbu službenih evidencija, obrazaca i izvješća (u daljnjem tekstu: narudžba) neovisno o naručenoj količini te osigurati tiskanje i isporuku iste.

(3) Narudžba koja se otprema mora biti naslovljena samo na naručitelja koji je narudžbu i dostavio, a nalazi se na popisu iz stavka 1. ovog članka.

(4) Dobavljač mora osigurati da se narudžba otprema na način:

– da se ne izgubi njena identifikacija,

– da su poduzete odgovarajuće mjere za sprječavanje rasipanja, oštećenja ili krađe,

– da je zaštićena od nepovoljnih utjecaja okoline (toplina, hladnoća, vlaga i sl.).

(5) Dobavljač mora zaprimljenu narudžbu otpremiti najkasnije u roku od 5 dana od dana zaprimljene narudžbe.

Evidencija o zaprimanju i otpremi narudžbe

Članak 26.

(1) Svaka zaprimljena i isporučena narudžba mora se evidentirati, a evidencija mora biti pisana na jasan i razumljiv način i to da se sve značajnije aktivnosti ili događaji mogu pratiti.

(2) Kada se umjesto pisane evidencije koristi elektronički zapis mora postojati zaštita od neovlaštenog ulaska u bazu podataka te registracija svakog unosa ili pregleda baze s podatkom o osobi koja je taj posao obavljala kao i svakodnevno pohranjivanje podataka na neuništivi nosač.

(3) Evidencija iz stavka 1. i 2. ovog članka mora sadržavati:

– redni broj i datum zaprimanja narudžbe;

– naziv i količina zaprimljene narudžbe;

– ime i prezime/naziv i adresa pravne ili fizičke osobe koja je dostavila narudžbu;

– način i datum otpreme narudžbe.

(4) Na prikupljanje, obradu i razmjenu osobnih podataka prilikom vođenja evidencije, kao i prava korištenja i dozvole pristupa unutarnjih i vanjskih korisnika moraju biti usklađeni s propisima o zaštiti osobnih podataka i pravu na pristup informacijama.

(5) Ako bilo kojom radnjom poduzetom u suprotnosti s odredbama ovog Pravilnika ili sklopljenog ugovora ili propustom dobavljača u obavljanju povjerenih poslova nastane šteta pravnim ili fizičkim osobama, dobavljač u potpunosti preuzima odgovornost za nastalu štetu.

Izvješćivanje dobavljača

Članak 27.

(1) Evidenciju iz stavka 3. članka 26. ovog Pravilnika dobavljač mora pisanim ili elektronskim putem dostavljati Upravi do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) O svim činjenicama koje mogu utjecati na obavljanje povjerenih poslova te o svim promjenama u svojem poslovanju koje mogu utjecati na izvršenje sklopljenog ugovora, dobavljač mora bez odgode obavijestiti Upravu.

(3) O svim promjenama u popisu pravnih ili fizičkih osoba koje imaju pravo na isporuku narudžbe, Uprava mora bez odgode obavijestiti dobavljača.

Troškovi

Članak 28.

Ako posebnim propisom nije drukčije određeno, naručitelj snosi troškove izrade naručene narudžbe, a dobavljač snosi troškove otpreme izrađene narudžbe.

Poglavlje VI.
ROKOVI ČUVANJA SLUŽBENIH EVIDENCIJA, OBRAZACA I IZVJEŠĆA

Članak 29.

Službene evidencije, obrasci i izvješća propisani ovim Pravilnikom moraju se čuvati najmanje 3 godine, izuzev Izvješća o bolestima životinja iz stavka 2. članka 7. i Evidencije o zaprimanju i otpremi narudžbe iz stavka 1. i 2. članka 26. ovog Pravilnika koje se moraju čuvati najmanje 5 godina.

Poglavlje VII.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Službene evidencije, obrasci i izvješća propisani ovim Pravilnikom, ukoliko budu organizirani u strukturiranim bazama podataka Središnjeg veterinarskog informacijskog sustava, moraju se voditi, pisati i naručivati u istom nakon njegove uspostave.

Članak 31.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti:

– Pravilnik o obveznoj evidenciji i dokumentaciji te dostavljanju izvješća u obavljanju veterinarske djelatnosti (»Narodne novine«, broj 54/98);

– odredbe članka 33., članka 160., članka 202., članka 204. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda i kontrole životinja prije klanja i proizvoda životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 53/91);

– prilozi Pravilnika o načinu obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda i kontrole životinja prije klanja i proizvoda životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 53/91) i to Kartice za označavanje zadržanih trupova i organa te Oznake za zabranu upotrebe neodgovarajuće opreme i prostorija.

Članak 32.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/249

Urbroj: 525-06-1-0248/11-3

Zagreb, 13. lipnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.


PRILOZI