Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Financijskom planu Hrvatskih voda za 2011. godinu

NN 85/2011 (22.7.2011.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Financijskom planu Hrvatskih voda za 2011. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1807

Na temelju članka 7. stavka 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu (»Narodne novine«, broj 140/2010), a u vezi sa člankom 46. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. srpnja 2011. godine donijela

ODLUKU

O PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U FINANCIJSKOM PLANU HRVATSKIH VODA ZA 2011. GODINU

I.

Vlada Republike Hrvatske preraspodjeljuje sredstva unutar Financijskog plana Hrvatskih voda za 2011. godinu (»Narodne novine«, broj 140/10).

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke preraspodijelit će se prema sljedećem rasporedu:

Šifra

Naziv

Plan 2011.

Povećanje

Smanjenje

Novi plan 2011.

01

HRVATSKE VODE

796.839.000

61.433.000

61.433.000

796.839.000

101

SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI

33.939.000

0

5.000.000

28.939.000

A1001

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

33.939.000

0

5.000.000

28.939.000

342

Kamate za primljene zajmove

33.939.000

0

5.000.000

28.939.000

103

TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNE GRAĐEVINE

17.900.000

8.000.000

3.000.000

22.900.000

A1008

HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA

3.000.000

8.000.000

0

11.000.000

323

Rashodi za usluge

3.000.000

8.000.000

0

11.000.000

A1011

IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU

14.900.000

0

3.000.000

11.900.000

323

Rashodi za usluge

14.900.000

 

3.000.000

11.900.000

104

PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

745.000.000

53.433.000

53.433.000

745.000.000

K2005

ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE

140.000.000

53.433.000

0

193.433.000

421

Građevinski objekti

140.000.000

53.433.000

 

193.433.000

K2006

ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐENJA

605.000.000

0

53.433.000

551.567.000

421

Građevinski objekti

605.000.000

 

53.433.000

551.567.000

III.

Ova Odluka je sastavni dio Financijskog plana Hrvatskih voda za 2011. godinu

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/11-02/02

Urbroj: 5030120-11-5

Zagreb, 21. srpnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.