Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i podržavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju za pripremu, otpremu i praćenje leta

NN 86/2011 (25.7.2011.), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i podržavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju za pripremu, otpremu i praćenje leta

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1813

Na temelju članka 142. točke 1. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine« broj 69/09), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU STJECANJA, IZDAVANJA, OBNAVLJANJA I PRODUŽAVANJA DOZVOLE I OVLAŠTENJA ZRAKOPLOVNOM OSOBLJU ZA PRIPREMU, OTPREMU I PRAĆENJE LETA

Glava 1
OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način izdavanja dozvola, stjecanja, održavanja i obnavljanja valjanosti ovlaštenja za rad, posebnih ovlasti, stručno osposobljavanje, provjere i ispiti, kao i drugi uvjeti kojima mora udovoljavati zrakoplovno osoblje koje obavlja poslove pripreme, otpreme i praćenje leta (u daljnjem tekstu: dispečer leta/operativni kontrolor prometa).

Pojmovi

Članak 2.

U smislu odredaba ovoga Pravilnika, pojmovi koji se upotrebljavaju imaju sljedeće značenje:

1) Dispečer leta/operativni kontrolor prometa: osoba određena od strane operatora zrakoplova za pripremu, otpremu, praćenje, kontrolu i nadzor letačkih operacija i podršku zapovjedniku zrakoplova pri izvođenju letačkih operacija, odgovarajuće kvalificirana u skladu s ovim Pravilnikom, kojoj je Agencija za civilno zrakoplovstvo izdala dozvolu,

2) Dozvola (license): dokument koji identificira osobu kao stručno osposobljeno zrakoplovno osoblje, a sadrži osobne podatke, te podatke o stručnoj osposobljenosti, uključujući pojedinosti o posebnim ovlastima, njihovoj valjanosti i trenutnoj sposobnosti za obavljanje određenih poslova i zadaća,

3) Operator zrakoplova: operator koji primjenjuje odobrenu metodu operativne kontrole koja podrazumijeva korištenje dispečera leta/operativnih kontrolora prometa,

4) Posebna ovlast: ovlast koju imatelju dozvole dispečera leta/operativnog kontrolora prometa može pod uvjetima propisanima u ovom Pravilniku dodijeliti operator zrakoplova, kojom su utvrđeni posebni uvjeti, prava ili ograničenja,

5) Ovlaštenje za rad dispečera leta/operativnog kontrolora prometa: ovlaštenje za obavljanje poslova i zadataka dispečera leta/operativnog kontrolora prometa koje se stječe, održava i obnavlja isključivo pri operatoru zrakoplova koji upošljava dispečere leta/operativne kontrolore prometa u svrhu provođenja operativne kontrole i nadzora letačkih operacija,

6) Prihvatljivi period za produženje važenja ovlaštenja za rad dispečera leta/operativnog kontrolora prometa: period koji se sastoji od kalendarskog mjeseca prije mjeseca isteka važenja ovlaštenja za rad, mjeseca isteka važenja ovlaštenja i kalendarskog mjeseca poslije mjeseca isteka važenja ovlaštenja.

Opći uvjeti za obavljanje poslova i zadaća pripreme, otpreme i praćenja leta

Članak 3.

(1) Dispečer leta/operativni kontrolor prometa, da bi mogao obavljati poslove i zadaće iz članka 4. ovoga Pravilnika, mora imati dozvolu dispečera leta/operativnog kontrolora prometa, zadovoljavajuće proći zahtijevano operatorovo osposobljavanje i provjere sposobnosti, kao i udovoljavati drugim uvjetima utvrđenima ovim Pravilnikom.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka, smije obavljati samo one poslove i zadaće za koje ima valjanu dozvolu i posebne ovlasti. Ako su u dozvolu upisana bilo kakva ograničenja, imatelj dozvole je dužan postupati u skladu s upisanim ograničenjima.

Poslovi i zadaće dispečera leta/operativnog kontrolora prometa

Članak 4.

(1) Dispečer leta/operativni kontrolor prometa mora:

a) pružati podršku zapovjedniku zrakoplova u pripremi leta i osigurati potrebne informacije;

b) pružati podršku zapovjedniku zrakoplova u pripremi operativnog i ATS plana leta, potpisati, kada je primjenjivo i prijaviti ATS plan leta odgovarajućoj ATS službi; i

c) odgovarajućim sredstvima pružiti zapovjedniku zrakoplova za vrijeme leta informacije potrebne za sigurno odvijanje leta.

(2) U slučaju hitne situacije dispečer leta/operativni kontrolor prometa mora:

a) pokrenuti postupak definiran u operativnom priručniku operatora zrakoplova izbjegavajući bilo koju aktivnost koja bi bila u suprotnosti sa postupcima kontrole leta; i

b) zapovjedniku zrakoplova proslijediti informacije povezane sa sigurnošću, koje mogu biti neophodne za sigurno izvođenje leta, uključujući bilo koju promjenu plana leta koja je potrebna za odvijanje leta.

Obveza posjedovanja i davanja na uvid dozvole dispečera leta/operativnog kontrolora prometa

Članak 5.

(1) Operator koji upotrebljava odobrenu metodu operativne kontrole prometa koja podrazumijeva korištenje zaposlenih dispečera leta/operativnih kontrolora prometa mora osigurati da poslove i zadaće dispečera leta/operativnog kontrolora prometa (u smislu odgovornosti za operativnu kontrolu izvođenja zrakoplovnih operacija) obavlja osoba koja posjeduje dozvolu dispečera leta/operativnog kontrolora prometa izdanu prema odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Imatelj dozvole dispečera leta/operativnog kontrolora prometa dužan je pružiti je na uvid na zahtjev inspektora Agencije za civilno zrakoplovstvo, Agencije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova, ovlaštenih osoba pravosudnih tijela Republike Hrvatske i policije.

Glava 2
STJECANJE DOZVOLE DISPEČERA LETA/OPERATIVNOG KONTROLORA PROMETA

Uvjeti za stjecanje dozvole dispečera leta/operativnog kontrolora prometa

Članak 6.

(1) Agencija za civilno zrakoplovstvo može izdati dozvolu dispečera leta/operativnog kontrolora prometa samo ukoliko podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete za izdavanje dozvole dispečera leta/operativnog kontrolora prometa, navedene u važećem amandmanu ICAO Aneksa 1 – Licenciranje osoblja, koji su primjenjivi na:

1) Dob:

Ne smije biti mlađi/a od 21 godinu.

2) Znanje:

Mora dokazati znanje primjereno pravima i obvezama imatelja dozvole dispečera leta/operativnog kontrolora prometa, u najmanje sljedećim područjima:

a) Zrakoplovno pravo:

– pravila i propisi koji se odnose na imatelja dozvole dispečera leta/operativnog kontrolora prometa, odgovarajuće službe, praksu i postupke u zračnom prometu;

b) Opće znanje o zrakoplovima:

– osnove rada zrakoplovnih pogonskih jedinica, sustava i instrumenata

– operativna ograničenja zrakoplova i pogonskih jedinica;

– lista minimalne opreme;

c) Izračun letnih performansi, postupci planiranja i utovara:

– utjecaj utovara i rasporeda mase na performanse zrakoplova i letne karakteristike, izračun mase i uravnoteženja;

– operativno planiranje leta; izračun potrošnje goriva i maksimalnog trajanja leta s određenom količinom goriva; postupci za odabir alternativnog aerodroma, kontrola krstarenja na ruti, operacije produženog doleta;

– priprema i prijavljivanje ATS plana leta

– osnovni principi računalnih sistema za planiranje leta;

d) Ljudske sposobnosti i ograničenja:

– ljudske sposobnosti i ograničenja koje se odnose na dužnosti dispečera leta/operativnog kontrolora prometa, uključujući principe upravljanja prijetnjama i greškama;

e) Meteorologija:

– zrakoplovna meteorologija; kretanja sustava fronti; sastav fronti; porijeklo i osobine značajnih vremenskih pojava koje utječu na uvjete uzlijetanja, krstarenja i slijetanja;

– tumačenje i primjena zrakoplovnih meteoroloških izvješća, karata i prognoza; kodova i skraćenica; upotreba i pribavljanje meteoroloških informacija;

f) Navigacija:

– osnove zrakoplovne navigacije s posebnim osvrtom na instrumentalno letenje;

g) Operativni postupci:

– upotreba aeronautičke dokumentacije;

– operativni postupci za prijevoz tereta i opasnih roba;

– postupci u slučaju nezgoda i nesreća, hitni postupci u letu;

– postupci u slučaju nezakonitog ometanja i sabotaže zrakoplova;

h) Osnove leta:

– osnove leta koje se odnose na odgovarajuću kategoriju zrakoplova;

i) Radio komunikacija:

– postupci za komunikaciju sa zrakoplovom i zemaljskim stanicama

j) Engleski jezik:

– engleski jezik u čitanju, pisanju, govoru i razumijevanju.

3) Iskustvo:

Mora imati minimalno sljedeće iskustvo:

a) ukupno dvije godine radnog iskustva u jednoj od ili kombinaciji sljedećih pozicija uz uvjet da u bilo kojoj kombinaciji iskustva, vrijeme provedeno na bilo kojoj poziciji mora biti najmanje jednu godinu:

– član letačke posade u zračnom prijevozu; ili

– meteorolog u organizaciji koja se bavi otpremom zrakoplova u zračnom prijevozu; ili

– kontrolor leta; ili nadzornik dispečera leta/operativnih kontrolora prometa ili operativnog sustava zračnog prijevoza; ili

b) završeno osposobljavanje sa zadovoljavajućim uspjehom koje:

– je odobreno od civilnih zrakoplovnih vlasti zemlje članice ICAO-a i koja izdaje dozvole dispečera leta/operativnih kontrolora prometa;

– je provedeno u skladu s ICAO dokumentom 7192, Dio D-3.

4) Vještina:

Mora dokazati sljedeće vještine:

a) izraditi točnu i operativno prihvatljivu vremensku analizu iz niza dnevnih meteoroloških karata i izvješća; pružiti operativno valjani brifing u svezi s vremenskim uvjetima u području određene rute, predvidjeti meteorološke trendove koji se odnose na zračni prijevoz s posebnim naglaskom na odredišni i alternativni aerodrom;

b) odrediti optimalnu rutu leta za dani segment i izraditi plan leta ručno i/ili pomoću računala;

c) pružiti operativnu i svaku drugu podršku u letu u aktualnim ili simuliranim vremenskim uvjetima u skladu s dužnostima imatelja dozvole dispečera leta/operativnog kontrolora prometa;

d) prepoznati prijetnje i greške i njima upravljati.

(2) Imatelj dozvole dispečera leta/operativnog kontrolora prometa dužan je Agenciji za civilno zrakoplovstvo bez odlaganja prijaviti svaku promjenu podataka, gubitak i uništenje dozvole. U tom slučaju Agencija za civilno zrakoplovstvo izdat će novu dozvolu.

Postupak stjecanja dozvole dispečera leta/operativnog kontrolora prometa

Članak 7.

(1) Prije pristupanja testu znanja, podnositelj zahtjeva mora Agenciji za civilno zrakoplovstvo podnijeti dokaze o ispunjavanju uvjeta iskustva iz članka 6. stavka 1. podstavka 3. ovoga Pravilnika:

(a) kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 6. stavka 1. podstavka 3., točke a), podnositelj zahtjeva mora priložiti potvrde organizacija u kojima je ostvareno zahtijevano iskustvo;

(b) kao dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 6. stavka 1. podstavka 3., točke b), podnositelj zahtjeva mora priložiti Potvrdu o završenom teorijskom osposobljavanju i detaljan sadržaj i satnicu osposobljavanja.

(2) Podnositelj zahtjeva za izdavanje dozvole dispečera leta/operativnog kontrolora prometa mora proći test znanja iz područja navedenih u članku 6. stavku 1. podstavku 2. ovoga Pravilnika.

(3) Test znanja se provodi u pisanom obliku i provodi ga Agencija za civilno zrakoplovstvo. Prag prolaza testa znanja je 75%.

(4) O uspješno položenom testu znanja Agencija za civilno zrakoplovstvo izdaje potvrdu koja je valjana 24 mjeseca.

(5) Podnositelj zahtjeva može pristupiti praktičnom dijelu ispita samo u roku valjanosti rezultata testa znanja iz stavka 3. ovoga članka. Ukoliko ne pristupi ili ne položi praktični dio ispita u roku valjanosti rezultata testa znanja, podnositelj zahtjeva gubi pravo pristupanja praktičnom dijelu ispita.

(6) Da bi ponovo stekao pravo pristupanja praktičnom dijelu ispita, podnositelj zahtjeva mora ponovo položiti teorijski dio ispita.

(7) Praktični dio ispita za stjecanje dozvole dispečera leta/operativnog kontrolora prometa provodi Agencija za civilno zrakoplovstvo. Prijavi za polaganje praktičnog dijela ispita podnositelj zahtjeva mora priložiti valjanu potvrdu iz stavka 4. ovoga članka, potvrdu o plaćenoj naknadi za izdavanje dozvole dispečera leta/operativnog kontrolora prometa i presliku osobne iskaznice. Prag prolaza praktičnog dijela ispita je 75%.

(8) Za izdavanje dozvole podnositelj zahtjeva mora podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole dispečera leta/operativnog kontrolora prometa i zahtjevu priložiti prijavu i izvješće s provjere praktične osposobljenosti za stjecanje dozvole dispečera leta/operativnog kontrolora prometa i jednu osobnu fotografiju za dokumente.

Valjanost dozvole

Članak 8.

(1) Dozvola dispečera leta/operativnog kontrolora prometa izdaje se na neograničeni rok valjanosti, odnosno dok imatelj dozvole udovoljava propisanim uvjetima.

(2) Dozvola dispečera leta/operativnog kontrolora prometa bit će oduzeta ili privremeno oduzeta ukoliko imatelj prestane udovoljavati bilo kojem od uvjeta propisanih člankom 6. ovoga Pravilnika.

(3) Oduzeta ili privremeno oduzeta dozvola dispečera leta/operativnog kontrolora prometa bit će ponovno valjana kada imatelj ispuni uvjete za izdavanje dozvole iz članka 6., na način opisan u članku 7. ovoga Pravilnika.

Sadržaj dozvole dispečera leta/operativnog kontrolora prometa

Članak 9.

(1) Dozvola dispečera leta/operativnog kontrolora prometa je neprenosiva i njome se dokazuje osposobljenost osobe za obavljanje poslova pripreme, otpreme i praćenja leta.

(2) Dozvola mora sadržavati sljedeće informacije:

a) naziv tijela koje je izdalo dozvolu (Agencija za civilno zrakoplovstvo);

b) naziv dozvole (masna slova);

c) serijski broj dozvole;

d) ime i prezime imatelja;

e) datum rođenja imatelja;

f) adresa imatelja;

g) državljanstvo imatelja;

h) vlastoručni potpis imatelja;

i) datum izdavanja, pečat i potpis ovlaštene osobe Agencije za civilno zrakoplovstvo.

(3) Dozvola dispečera leta/operativnog kontrolora prometa mora biti napisana latiničnim pismom i arapskim brojkama, na hrvatskom i engleskom jeziku. Ispred ili iza naslova rubrike mora biti napisan rimski broj rubrike u okruglim zagradama, npr. (IV).

Priznavanje stranih državnih dozvola dispečera leta/operativnih kontrolora prometa

Članak 10.

(1) Agencija za civilno zrakoplovstvo priznat će dozvolu dispečera leta/operativnog kontrolora prometa koju je izdala civilna zrakoplovna vlast zemlje članice ICAO-a (u daljnjem tekstu: strana dozvola), pod uvjetom da je izdana u skladu s ICAO standardima i da je važeća.

(2) Kandidat za priznavanje strane dozvole iz stavka 1. ovoga članka mora ispunjavati propisane starosne uvjete iz članka 6. stavka 1. podstavka 1) ovoga Pravilnika.

(3) Agencija za civilno zrakoplovstvo dužna je od zrakoplovnih vlasti države u kojoj je izdana strana dozvola čije se priznavanje zahtjeva pribaviti potvrdu vjerodostojnosti, kao i izvršiti uvid u stranu dozvolu podnositelja zahtjeva.

(4) Podnositelj zahtjeva za priznavanje strane dozvole mora pokazati zadovoljavajuće znanje iz zrakoplovnih propisa Republike Hrvatske polaganjem testa teorijskog znanja s pragom prolaza od 75%.

(5) Podnositelju zahtjeva za priznavanje strane dozvole, koji ispuni uvjete iz ovoga članka izdaje se validacijski list.

(6) Za izdavanje validacijskog lista iz stavka 5. ovoga članka plaća se propisana naknada.

(7) Agencija za civilno zrakoplovstvo priznat će dozvolu dispečera leta/operativnog kontrolora prometa koju je izdalo nadležno tijelo druge države članice Europske unije bez dodatnih formalnosti.

Glava 3
STJECANJE I ODRŽAVANJE VALJANOSTI OVLAŠTENJA ZA RAD DISPEČERA LETA/OPERATIVNIH KONTROLORA PROMETA

Uvjeti kojima mora udovoljavati operator zrakoplova

Članak 11.

(1) Operator zrakoplova mora:

a) u operativnom priručniku propisati uvjete i postupke za osposobljavanje, stjecanje i održavanje valjanosti ovlaštenja za rad dispečera leta/operativnih kontrolora prometa;

b) u operativnom priručniku propisati programe za osposobljavanje dispečera leta/operativnih kontrolora prometa i provjere za:

– početno osposobljavanje,

– periodičko osposobljavanje,

– osposobljavanje za novi tip zrakoplova i

– osposobljavanje za obnovu valjanosti ovlaštenja za rad,

te ishoditi njihovo odobrenje od strane Agencije za civilno zrakoplovstvo;

c) obavijestiti Agenciju za civilno zrakoplovstvo, ukoliko ima saznanja, o svakom odstupanju od zahtjeva koji se odnose na osposobljenost i/ili fizičku i psihičku spremnost dispečera leta/operativnog kontrolora prometa da obavlja poslove za koje mu je izdana dozvola;

d) održavati zapise o osposobljavanju i ovlaštenjima dispečera leta/operativnih kontrolora prometa;

e) osigurati da se imatelj dozvole spriječi u korištenju povlastica dozvole i posebnih ovlasti ako je pod utjecajem bilo koje psihoaktivne supstance koja ga može učiniti nesposobnim za izvršavanje ovih povlastica na siguran i pravilan način.

(2) Operator zrakoplova mora osigurati da dispečer leta/operativni kontrolor prometa obavlja poslove dispečera leta/operativnog kontrolora prometa samo ukoliko udovoljava sljedećim uvjetima:

a) uspješno završeno početno osposobljavanje i provjera sposobnosti, uspješno završeno osposobljavanje za novi tip zrakoplova (ako je primjenjivo) i pripadajuća provjera sposobnosti i uspješno završeno periodičko osposobljavanje i provjera sposobnosti u zadnjih 12 mjeseci u skladu sa specifičnim sadržajem njegove odobrene metode operativne kontrole i nadzora letačkih operacija;

b) da je u zadnjih 12 mjeseci odradio barem jedan let za stjecanje ovlasti u pilotskoj kabini, iznad područja izvođenja operacija i na zrakoplovu iz svake grupe za koje će dispečer leta/operativni kontrolor prometa biti nadležan. Pod Grupom 1 smatraju se zrakoplovi pogonjeni klipnim i turbo-propelernim motorima, a pod Grupom 2 smatraju se zrakoplovi pogonjeni turbomlaznim motorima. Taj let trebao bi imati slijetanja na što više prikladnih aerodroma. Za svrhu leta za stjecanje ovlasti, dispečer leta/operativni kontrolor prometa mora biti u mogućnosti pratiti međusobnu i radio komunikaciju letačke posade kao i biti u mogućnosti motriti aktivnosti letačke posade.

(3) Provjera sposobnosti iz stavka 2. podstavka a) ovoga članka i let za stjecanje ovlasti u pilotskoj kabini iz stavka 2. podstavka b) ovoga članka, moraju biti provedeni u prihvatljivom periodu za produženje valjanosti ovlaštenja za rad.

Obavljanje osposobljavanja

Članak 12.

Stručno osposobljavanje dispečera leta/operativnih kontrolora prometa mora biti obavljeno prema operatorovim programima za stručno osposobljavanje, utvrđenima ovim Pravilnikom.

Operatorovi programi osposobljavanja

Članak 13.

(1) Operator je dužan uspostaviti programe osposobljavanja dispečera leta/operativnih kontrolora prometa navedene u članku 11. stavku 1. podstavku b) ovoga Pravilnika i za njih ishoditi odobrenje Agencije za civilno zrakoplovstvo.

(2) Programom osposobljavanja moraju biti definirana područja osposobljavanja, organizacija, trajanje osposobljavanja i postupci, te kriteriji za provođenje i ocjenu ispita.

(3) Operator zrakoplova dužan je kroz sustav osiguranja kvalitete periodički, a najmanje jednom u dvije godine utvrditi potrebu izmjene programa osposobljavanja u svrhu utvrđivanja njegove djelotvornosti, odnosno prilagodbe uslijed promjena u sustavu ili sukladnosti s primjenjivim standardima.

Programi za početno osposobljavanje i osposobljavanje za novi tip zrakoplova

Članak 14.

(1) Operatorovi programi za početno osposobljavanje i osposobljavanje za novi tip zrakoplova moraju uključivati minimalno:

1. Opći predmeti:

a) upotreba operatorovih sustava za komunikaciju, uključujući karakteristike tih sustava i odgovarajuće normalne i postupke u hitnim situacijama;

b) meteorologija, uključujući različite tipove meteoroloških informacija i predviđanja, tumačenje vremenskih podataka (uključujući predviđanje rutnih i terminalnih temperatura i ostalih vremenskih prilika), frontalni sustavi, vjetrovi i upotreba aktualnih i prognostičkih vremenskih karata za različite visine;

c) operatorov NOTAM sustav;

d) operatorova navigacijska pomagala i publikacije;

e) odgovornosti zapovjednika zrakoplova i dispečera leta/operativnog kontrolora prometa;

f) osobine odgovarajućih aerodroma koje koristi operator;

g) prevladavajuće meteorološke pojave u području operacija operatora i operatorovi raspoloživi izvori meteoroloških podataka;

h) odgovarajuće osposobljavanje iz područja ljudske sposobnosti i ograničenja koja se odnose na dužnosti dispečera leta/operativnog kontrolora prometa;

i) dužnosti i odgovornosti dispečera leta/operativnih kontrolora prometa;

j) primjenjivi zrakoplovni propisi;

k) sadržaj operatorove Svjedodžbe zračnog prijevoznika i pripadajućih operativnih specifikacija; i

l) odgovarajući dijelovi operatorovog operativnog priručnika.

2. Za svaki zrakoplov:

a) opći opis zrakoplova s naglaskom na operativne osobine i performanse, navigacijsku opremu, opremu za instrumentalni prilaz i komunikaciju, opremu i postupke u hitnim situacijama i ostali predmeti koji se odnose na dužnosti i odgovornosti dispečera leta/operativnih kontrolora prometa;

b) postupke za izvođenje letačkih operacija, uključujući postupke za prepoznavanje i izbjegavanje opasnih meteoroloških pojava;

c) izračun mase i uravnoteženja;

d) osnovne performanse i postupci za otpremu zrakoplova;

e) planiranje leta uključujući izbor rute, analizu vremena trajanja leta i potrebnog goriva; i

f) postupci u hitnim situacijama.

3. Postupci u hitnim situacijama moraju biti posebno naglašeni uključujući izvješćivanje odgovarajućih državnih i kompanijskih tijela tijekom trajanja hitnosti kako bi se zrakoplovu u opasnosti pružila maksimalna pomoć.

(2) Početno osposobljavanje dispečera leta/operativnih kontrolora prometa mora pokriti područja iz stavka 1. podstavaka 1. i 2.ovoga članka i mora trajati najmanje 40 sati.

(3) Početno osposobljavanje mora uključivati provjeru sposobnosti od strane instruktora, kako bi se dokazalo znanje i osposobljenost u svezi s područjima navedenim u stavku 1. podstavcima 1. i 2. ovoga članka.

(4) Osposobljavanje za novi tip zrakoplova mora pokriti područja iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka, a trajanje osposobljavanja mora biti utvrđeno u operativnom priručniku operatora.

(5) Osposobljavanje za novi tip zrakoplova mora uključivati provjeru sposobnosti od strane instruktora, kako bi se dokazalo znanje i osposobljenost u svezi s područjima navedenim u stavku 1. podstavku 2. ovoga članka.

Program za periodičko osposobljavanje

Članak 15.

(1) Periodičko osposobljavanje mora osigurati da dispečer leta/operativni kontrolor prometa bude adekvatno osposobljen i valjano stručan u odnosu na tip zrakoplova za koji je ovlašten.

(2) Periodičko osposobljavanje za dispečere leta/operativne kontrolore prometa mora sadržavati najmanje sljedeće:

a) potrebna predavanja u područjima propisanim za početno osposobljavanje iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika;

b) test ili drugi način utvrđivanja razine znanja dispečera leta/operativnog kontrolora prometa u svezi s pozicijom i tipom zrakoplova za koji je ovlašten;

c) provjeru sposobnosti od strane instruktora.

(3) Periodičko osposobljavanje dispečera leta/operativnih kontrolora prometa mora trajati najmanje 15 sati godišnje.

(4) Sva područja osposobljavanja navedena u članku 14. stavku 1. ovoga Pravilnika moraju biti obuhvaćena periodičkim osposobljavanjem u razdoblju od tri godine.

Programi za osposobljavanje za ponovno stjecanje ovlaštenja za rad

Članak 16.

(1) Osposobljavanje u svrhu ponovnog stjecanja ovlaštenja za rad mora se provesti prema uvjetima i kriterijima navedenim u Tabeli 1.

Tabela 1.

Vrijeme prošlo od prihvatljivog perioda za produženje važenja ovlaštenja za rad

Osposobljavanje

Stjecanje ovlaštenja za rad (prema članku 11. stavku 2.)

Do 12 kalendarskih mjeseci

8 sati dopunskog osposobljavanja*, periodičko osposobljavanje

Provjera sposobnosti i let za stjecanje ovlasti u pilotskoj kabini

Više od 12 i manje od 36 kalendarskih mjeseci

16 sati dopunskog osposobljavanja*, periodičko osposobljavanje

Provjera sposobnosti i let za stjecanje ovlasti u pilotskoj kabini

Više od 36 mjeseci

Početno osposobljavanje

Provjera sposobnosti i let za stjecanje ovlasti u pilotskoj kabini

* Osposobljavanje koje određuje operator zrakoplova, a ovisi o razini stručnosti i utvrđenim nedostacima u znanju i vještinama dispečera leta/operativnog kontrolora prometa koji prolazi osposobljavanje za ponovno stjecanje ovlaštenja za rad

Posebna ovlast instruktora dispečera leta/operativnog kontrolora prometa

Članak 17.

(1) Operator zrakoplova može imenovati instruktora dispečera leta/operativnog kontrolora prometa pod uvjetom da osoba:

a) ima dozvolu dispečera leta/operativnog kontrolora prometa;

b) ima važeće ovlaštenje za rad;

c) ima iskustvo u obavljanju poslova dispečera leta/operativnog kontrolora prometa od tri godine;

d) u 12 mjeseci koji prethode imenovanju nije imala prekid u radu na poslovima dispečera leta/operativnog kontrolora prometa duži od tri mjeseca.

Ostale posebne ovlasti dispečera leta/operativnog kontrolora prometa

Članak 18.

(1) Operator zrakoplova može dispečeru leta/operativnom kontroloru prometa dodijeliti i druge posebne ovlasti (npr. ETOPS) koje su u svezi sa specifičnostima izvođenja operacija kada je tako predvidio u programu osposobljavanja i kada dispečer leta/operativni kontrolor prometa udovolji predviđenim uvjetima.

(2) Operator zrakoplova je dužan voditi zapise o osposobljavanjima za posebne ovlasti i dodijeljenim posebnim ovlastima dispečera leta/operativnih kontrolora prometa.

Obveza izvješćivanja nadležnog tijela

Članak 19.

Operator je dužan izvijestiti Agenciju za civilno zrakoplovstvo o:

a) rasporedu svih planiranih osposobljavanja dispečera leta/operativnih kontrolora prometa najkasnije 15 dana prije početka osposobljavanja;

b) svakoj provedenoj provjeri sposobnosti dispečera leta/operativnog kontrolora prometa u roku od 15 dana od dana provedbe provjere i

c) svakom posebnom ovlaštenju dodijeljenom dispečeru leta/operativnom kontroloru prometa.

Glava 5
TEČAJ OSPOSOBLJAVANJA ZA LICENCIRANJE DISPEČERA LETA/OPERATIVNIH KONTROLORA PROMETA

Sadržaj i minimalna satnica

Članak 20.

(1) Podnositelj zahtjeva za odobravanje tečaja osposobljavanja za licenciranje dispečera leta/operativnih kontrolora prometa mora osigurati da tečaj:

a) obuhvaća sve teme navedene u ICAO dokumentu 7192, Dio D-3 i njegovim izmjenama i dopunama;

b) ima satnicu od minimalno 200 sati.

(2) Zahtjev za odobrenje tečaja osposobljavanja za licenciranje dispečera leta/operativnih kontrolora prometa mora sadržavati opis glavnih tema i podtema tečaja i satnicu za svaki od njih.

(3) Tečaj osposobljavanja za licenciranje dispečera leta/operativnih kontrolora prometa može sadržavati i dodatne teme koje nisu navedene u ICAO dokumentu 7192, Dio D-3. Satnica za dodatne teme mora biti dodana minimalnom broju sati iz stavka 1. podstavka b) ovoga članka.

Prostor i oprema za osposobljavanje

Članak 21.

(1) Podnositelj zahtjeva za odobrenje tečaja osposobljavanja za licenciranje dispečera leta/operativnih kontrolora prometa mora imati prostor, opremu i materijale za pružanje adekvatne teorijske i praktične nastave svakom polazniku tečaja.

(2) Svaka prostorija, kabina ili drugi prostor koji se koristi za osposobljavanje mora biti prikladan za provođenje osposobljavanja u smislu kontrole temperature, svjetla i ventilacije. Prostor za osposobljavanje mora biti smješten tako da polaznici ne mogu biti ometani osposobljavanjima koja se odvijaju u drugim prostorijama.

Osoblje za osposobljavanje

Članak 22.

(1) Podnositelj zahtjeva za odobravanje tečaja osposobljavanja za licenciranje dispečera leta/operativnih kontrolora prometa mora imati osoblje za osposobljavanje s odgovarajućim iskustvom u području zrakoplovstva koje predaje, uključujući jednog instruktora koji posjeduje važeću dozvolu dispečera leta/operativnog kontrolora prometa.

(2) Instruktor koji predaje praktični dio nastave mora posjedovati važeću dozvolu dispečera leta/operativnog kontrolora prometa.

Zapisi

Članak 23.

(1) Pružatelj tečaja osposobljavanja za licenciranje dispečera leta/operativnih kontrolora prometa mora održavati zapise za svakog polaznika, uključujući kronološki niz svih predavanja s imenima i potpisima instruktora koji su ih održali, obrađenih predmeta, održanih ispita i rezultata.

(2) Zapisi moraju biti čuvani u periodu od tri godine od dana završetka osposobljavanja.

Podnošenje zahtjeva, valjanost i ostali opći zahtjevi

Članak 24.

(1) Zahtjev za prvo izdavanje ili produljenje odobrenja tečaja osposobljavanja za licenciranje dispečera leta/operativnih kontrolora prometa može podnijeti pravna osoba registrirana i sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Zahtjev mora biti podnesen Agenciji za civilno zrakoplovstvo pisanim putem i mora sadržavati:

a) sadržaj tečaja iz članka 20. stavka 2. ovoga Pravilnika;

b) opis prostora u kojem će se tečaj održavati i opreme koja će se koristiti za osposobljavanje;

c) listu instruktora i njihovih kvalifikacija.

(2) Ukoliko Agencija za civilno zrakoplovstvo utvrdi da podnositelj zahtjeva udovoljava uvjetima iz ove Glave izdat će odobrenje. Odobrenje tečaja osposobljavanja za licenciranje dispečera leta/operativnih kontrolora prometa se izdaje s rokom valjanosti od 24 mjeseca.

(3) Zahtjev za produljenje valjanosti odobrenja tečaja osposobljavanja za licenciranje dispečera leta/operativnih kontrolora prometa mora biti podnesen Agenciji za civilno zrakoplovstvo najmanje 30 dana prije početka mjeseca u kojem ističe, uz uvjet da podnositelj zahtjeva ispunjava odredbe ove Glave za odobrenje tečaja osposobljavanja za licenciranje dispečera leta/operativnih kontrolora prometa.

(4) Zahtjev za odobrenje izmjena i dopuna sadržaja tečaja, promjena prostora ili opreme za osposobljavanje mora biti podnesen u skladu s odredbama stavka 1. ovoga članka. Lista instruktora može biti izmijenjena u bilo kojem trenutku bez zahtjeva za odobrenje, pod uvjetom da je osigurano udovoljavanje uvjetima iz članka 22. ovoga Pravilnika i da je pružatelj tečaja osposobljavanja za licenciranje dispečera leta/operativnih kontrolora prometa o tome izvijestio Agenciju za civilno zrakoplovstvo pisanim putem.

Kontinuirano udovoljavanje uvjetima za održavanje valjanosti odobrenja tečaja

Članak 25.

(1) Pružatelj tečaja osposobljavanja za licenciranje dispečera leta/operativnih kontrolora prometa mora kontinuirano udovoljavati svim uvjetima ove Glave za odobrenje tečaja.

(2) Pružatelj tečaja mora na zahtjev Agencije za civilno zrakoplovstvo dostaviti sve zapise provedenih osposobljavanja.

(3) Ukoliko se utvrdi da pružatelj tečaja ne udovoljava uvjetima ove Glave, Agencija za civilno zrakoplovstvo će ukinuti odobrenje tečaja.

Glava 5
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prihvaćanje postojećih ovlaštenja za rad na poslovima dispečera leta/operativnih kontrolora prometa u svrhu dobivanja dozvole

Članak 26.

(1) Osobama koje na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika posjeduju valjano ovlaštenje za rad izdano od operatora zrakoplova koji obavljaju komercijalni zračni prijevoz prema postupcima i programima prihvaćenim od Agencije za civilno zrakoplovstvo, izdat će se dozvola dispečera leta/operativnih kontrolora prometa pod uvjetom da:

a) dostave presliku valjanog ovlaštenja za rad na poslovima dispečera leta/operativnog kontrolora prometa;

b) dokažu praktično znanje u obavljanju poslova dispečera leta/operativnog kontrolora prometa.

(2) Osobama kojima je na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika ovlaštenje za rad na poslovima dispečera leta/operativnog kontrolora prometa isteklo četiri godine i manje, izdat će se dozvola dispečera leta/operativnog kontrolora prometa pod uvjetom da:

a) dostave presliku ovlaštenja za rad na poslovima dispečera leta/operativnog kontrolora prometa;

b) polože praktični dio ispita za dozvolu dispečera leta/operativnog kontrolora prometa iz članka 7. stavka 7. ovoga Pravilnika.

Rok za usklađivanje

Članak 27.

Operatori zrakoplova koji provode metodu operativne kontrole letačkih operacija, koja podrazumijeva pripremu, otpremu i praćenje leta od strane dispečera leta/operativnih kontrolora prometa, dužni su se uskladiti s njegovim odredbama u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Stupanje na snagu

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-02/54

Urbroj: 530-09-11-2

Zagreb, 8. srpnja 2011.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.