Pravilnik o vijanju zastave i isticanju znakova na plovilima na unutarnjim vodnim putovima Republike Hrvatske

NN 86/2011 (25.7.2011.), Pravilnik o vijanju zastave i isticanju znakova na plovilima na unutarnjim vodnim putovima Republike Hrvatske

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

1814

Na temelju članka 76. stavka 4. i članka 244. stavka 3. alineje 8. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« br. 109/07 i 132/07) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O VIJANJU ZASTAVE I ISTICANJU ZNAKOVA NA PLOVILIMA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U smislu ovoga Pravilnika, plovila unutarnje plovidbe čine sva plovila upisana u Upisnike plovila unutarnje plovidbe Republike Hrvatske.

Članak 2.

(1) Zastava plovila unutarnje plovidbe Republike Hrvatske (u nastavku teksta: zastava) istovjetna je sa zastavom Republike Hrvatske i ističe se na svim plovilima unutarnje plovidbe Republike Hrvatske, koji imaju ukrcane članove posade.

(2) Zastava iz stavka 1. ovoga članka, osim na plovilima koji plove jedrima, ističe se na krmenom zastavnom stijegu, a ako to nije moguće – na zastavnom sošnjaku odnosno sošnjaku. Ako plovilo ne može viti zastavu na krmenom zastavnom stijegu ili zastavnom sošnjaku odnosno sošnjaku, a ima više jarbola, zastava se ističe na krmenom jarbolu, a ako ima samo jedan jarbol, na njemu.

(3) Na plovila koja plove s razapetim jedrima, koja nemaju krmenoga zastavnog stijega, zastava se ističe na sošnjaku krmenog jedra, a ako plovilo ima samo jedan jarbol, na sošnjaku glavnog jedra. Na plovilima s jedrima bez sošnjaka, koja imaju jedan jarbol, zastava se ističe na vanjskom porubniku krmenog odnosno glavnog jedra. Plovila koja ne mogu na taj način viti zastavu viju je na vrhu jarbola na način utvrđen u stavku 2. ovoga članka.

(4) Zastavu treba podignuti uvijek tako da gornji rub zastave doseže do vrha zastavnog stijega, sošnjaka ili jarbola, odnosno do visine jedra koja bi odgovarala vrhu sošnjaka ako ga plovilo ima.

(5) Ako se zastava vije na vrhu jarbola, ne smije se viti neka druga zastava ili isticati neki drugi znak na sošnjaku i krmenom zastavnom stijegu, a ako se zastava vije na sošnjaku, druga zastava ili znak ne smije se viti odnosno isticati na krmenom zastavnom stijegu.

Članak 3.

(1) Zastava može biti ovih veličina:

1. 2,5 x 3,75 metara

2. 1,40 x 2,10 metara

3. 0,80 x 1,20 metara

4. 0,50 x 0,75 metara

(2) Veličina zastave treba odgovarati veličini plovila i mora biti u urednom stanju.

Članak 4.

Plovila unutarnje plovidbe moraju stalno viti zastavu Republike Hrvatske od izlaska do zalaska sunca.

Članak 5.

(1) Plovila tijela nadležnih za sigurnost unutarnje plovidbe moraju imati upravni znak na obje strane pramčanog dijela ili na nadogradnji.

(2) Upravni znak iz stavka 1. ovoga članka ima oblik romba, bijele je boje i ima plave rubove. U sredini romba nalazi se broj plovila ispisan crnom bojom. Vodoravna dijagonala romba iznosi 0,80 metara, a okomita dijagonala – 0,65 metara. Širina rubova romba iznosi 0,10 metara, a visina broja u rombu – 0,20 metara. Dimenzije znaka mogu se, ovisno o veličini plovila, razmjerno povećati ili smanjiti.

(3) Plovila iz stavka 1. ovoga članka viju i jedan plamenac bijele boje, oblika istokračnog trokuta, čije su strane duge 1 metar, a osnovica 0,50 metara. S obje strane u sredini plamenca nalazi se upravni znak propisan u stavku 2. ovoga članka.

(4) Plovila iz stavka 1. ovoga članka moraju pri obavljanju službe i danju i noću imati istaknuto jedno treperavo svjetlo plave boje vidljivo sa svih strana horizonta.

(5) Javna plovila drugih tijela državne uprave viju zastavu i ističu znakove u skladu s posebnim propisima.

(6) Likovni prikaz plamenca i upravnog znaka plovila tijela nadležnih za sigurnost unutarnje plovidbe prilog su ovoga Pravilnika i čine njegov sastavni dio (Prilog 1).

Članak 6.

(1) Plovila mogu viti i poseban znak tvrtke vlasnika odnosno unajmitelja koji odobrava Ministarstvo nadležno za plovidbu unutarnjim vodama. Zahtjev se podnosi putem nadležne kapetanije prema sjedištu tvrtke.

(2) Znak iz stavka 1. ovoga članka ističe se na velikom jarbolu (katarci).

Članak 7.

Znakovi Međunarodnoga signalnog kodeksa ističu se na signalnom jarbolu iznad zapovjedničkog mosta, na križu pramčanog jarbola ili na drugome vidljivu mjestu.

Članak 8.

Pri susretu s plovilom Hrvatske ratne mornarice plovilo Republike Hrvatske će ga pozdraviti jednokratnim polaganim spuštanjem zastave na jednu trećinu visine zastavnog stijega ili sošnjaka odnosno jarbola ili jedra.

Članak 9.

(1) Ako se na plovilu nalazi predsjednik Republike Hrvatske, istaknut će se na prednjem jarbolu zastava predsjednika Republike Hrvatske.

(2) Ako plovilo nema prednjeg jarbola, zastava predsjednika Republike Hrvatske istaknut će se na signalnom ili drugom jarbolu.

(3) Ako se na plovilu nalazi poglavar strane države ili kao počasni gost predsjednika Republike Hrvatske ili Vlade Republike Hrvatske, predsjednik ili član vlade strane države, ili specijalni izaslanik poglavara strane države, istaknut će se, po njegovu odobrenju, na prednjem jarbolu državna zastava te države odnosno standard stranog predstavnika.

(4) Ako se predsjednik Republike Hrvatske prevozi čamcem na veće plovilo ili obratno, na krmi čamca istaknut će se zastava Republike Hrvatske, a na pramcu zastava predsjednika Republike.

(5) Ako se strani predstavnici iz stavka 3. ovoga članka prevoze čamcem na veće plovilo ili obratno, na krmi čamca istaknut će se zastava Republike Hrvatske, a na pramcu državna zastava te strane države ili standard predstavnika strane države.

Članak 10.

(1) U svečanim prigodama plovila ističu mali odnosno veliki nakit.

(2) Mali se nakit sastoji u tome što se, osim zastave Republike Hrvatske istaknute na krmi, ističe i:

1. na krmenom jarbolu – posebni znak iz članka 6. ovoga Pravilnika, a ako ovoga znaka nema zastava Republike Hrvatske,

2. na pramčanom jarbolu zastava Republike Hrvatske, a ako se nakit ističe u počast strane države ili stranih državljana, na tom se mjestu ističe zastava te države ili države čiji je državljanin osoba kojoj se iskazuje počast,

3. na pramčanom stijegu može se istaknuti zastava ili grb grada odnosno općine koja je luka upisa odnosno grada, općine, regije ili županije čije ime brod nosi.

(3) Veliki nakit sastoji se u tome što se uz mali nakit ističu i znakovi Međunarodnoga signalnog kodeksa.

(4) Plovila koja nemaju dovoljno jarbola i stjegova za isticanje nakita istaknut će na propisanom mjestu zastavu Republike Hrvatske, a na drugim prikladnim mjestima znakove propisane ovim člankom ako ih imaju.

Članak 11.

(1) Za vrijeme plovidbe plovila ističu mali, a u lukama odnosno pristaništima veliki nakit.

(2) Plovila koja po važećim propisima ne moraju imati znakove Međunarodnoga signalnog kodeksa ističu i u lukama odnosno pristaništima mali nakit.

Članak 12.

(1) Plovila moraju istaknuti nakit u dane državnih blagdana Republike Hrvatske i kad to naredi tijelo nadležno za sigurnost plovidbe, a u stranim vodama kad to naredi diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Hrvatske.

(2) Na zahtjev zapovjednika pojedinih plovila tijela iz stavka 1. ovoga članka mogu odobriti isticanje nakita i u drugim svečanim prigodama.

Članak 13.

Zastava se na plovilu spušta na pola stijega ili sošnjaka odnosno jarbola ili jedra:

1. u dane žalosti,

2. u slučaju smrti na plovilu do trenutka iskrcavanja umrlog na kopno,

3. u slučaju prijevoza umrle osobe – za vrijeme trajanja njezina ukrcavanja na plovilo i iskrcavanja s plovila.

Članak 14.

Ako inozemno lučko, odnosno pristanišno tijelo pozove zapovjednika plovila da istakne nakit ili spusti zastavu na pola stijega zapovjednik će, ako je to moguće, tražiti najkraćim putem uputstvo od najbližega diplomatskog predstavništva Republike Hrvatske i prema njemu postupati.

Članak 15.

Ako plovila u domaćim lukama odnosno pristaništima istaknu nakit odnosno spuste zastavu na pola stijega, tijelo nadležno za sigurnost plovidbe obavijestit će zapovjednike stranih plovila, koji se nalaze u luci odnosno pristaništu o naravi proslave ili žalosti i zamoliti ih da i oni postupe kao i domaća plovila.

Članak 16.

Odredbe članaka 10. do 15.ovoga Pravilnika ne odnose se na čamce i plutajuće objekte.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o isticanju i vijanju zastave trgovačke mornarice Republike Hrvatske i isticanju znakova na brodovima trgovačke mornarice Republike Hrvatske na unutarnjim plovnim putovima (»Narodne novine«, br. 56/00.).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/15

Urbroj: 530-05-10-3

Zagreb, 11. lipnja 2011.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.

PRILOG 1

Upravni znak

Plamenac