Pravilnik kojim se Sjedinjenim Američkim Državama odobrava pred-izvozni pregled kikirikija i proizvoda od kikirikija na prisutnost aflatoksina

NN 86/2011 (25.7.2011.), Pravilnik kojim se Sjedinjenim Američkim Državama odobrava pred-izvozni pregled kikirikija i proizvoda od kikirikija na prisutnost aflatoksina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1817

Na temelju članka 84. stavka 5. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07, 55/11), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

KOJIM SE SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA ODOBRAVA PRED-IZVOZNI PREGLED KIKIRIKIJA I PROIZVODA OD KIKIRIKIJA NA PRISUTNOST AFLATOKSINA[1]

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom Sjedinjenim Američkim Državama odobrava pred-izvozni pregled kikirikija i proizvoda od kikirikija na prisutnost aflatoksina, a sukladno odredbama članka 23. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (»Narodne novine« br. 99/07, 74/08)[2].

II. POSEBNE ODREDBE

Članak 2.

(1) Pred-izvozni pregled na prisutnost aflatoksina kojeg Sjedinjene Američke Države moraju provesti neposredno prije izvoza u Republiku Hrvatsku odobrava se za sljedeću hranu:

– kikiriki, tarifne oznake 1202 10 90 ili 1202 20 00;

– kikiriki – ostali (uključujući prženi), tarifne oznake 2008 11 91, u izvornim pakiranjima neto mase većim od 1 kg;

– kikiriki – ostali, tarifne oznake 2008 11 98 u izvornim pakiranjima manjim od 1 kg neto mase;

– kikiriki – prženi, tarifne oznake 2008 11 96 u izvornim pakiranjima manjim od 1 kg neto mase.

(2) Odobrenje za pred-izvozni pregled primjenjuje se samo na kikiriki iz stavka 1. ovoga članka koji je proizveden u Sjedinjenim Američkim Državama.

Uvjeti za odobrenje pred-izvoznih pregleda

Članak 3.

(1) Pošiljku hrane iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika koja se uvozi u Republiku Hrvatsku moraju pratiti:

– Podaci o uzorkovanju i rezultati laboratorijskog ispitivanja koje je provedeno u laboratoriju ovlaštenom od strane Ministarstva poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država (eng. »United States Department of Agriculture, USDA«), a u skladu s odredbama Pravilnika o planu uzorkovanja i metodama analiza za službenu kontrolu količina mikotoksina u hrani (»Narodne novine« br. 45/08)[3].

– Certifikat iz Dodatka koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, ispunjen, ovjeren potpisom i pečatom od ovlaštenog predstavnika Ministarstva poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država (USDA).

(2) Svaka pošiljka hrane iz članka 2. ovoga Pravilnika mora biti označena oznakom koja odgovara oznaci na rezultatima uzorkovanja i laboratorijskog ispitivanja, te na Certifikatu iz stavka 1. ovoga članka. Svaka pojedina vreća ili drugi oblik pakovina iz pošiljke mora biti označena tom oznakom.

(3) Certifikat iz stavka 1. ovoga članka vrijedi četiri mjeseca od datuma izdavanja.

Dijeljenje pošiljaka

Članak 4.

(1) Ako se pošiljka dijeli, preslike certifikata iz članka 3. ovoga Pravilnika ovjerene potpisom i pečatom od strane osobe ovlaštene za provođenje službene kontrole će pratiti svaki dio podijeljene pošiljke do i uključujući fazu veleprodaje.

(2) Osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole daje preslike certifikata, ovjerene potpisom i pečatom, u trenutku puštanja u slobodni promet u slučaju kada subjekt u poslovanju s hranom ima namjeru podijeliti pošiljku.

Službene kontrole

Članak 5.

(1) Dokumentacijski pregled iz članka 16. stavka 1. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja mora se provesti na mjestu prvog unosa u Republiku Hrvatsku i dokaz o izvršenom dokumentacijskom pregledu mora pratiti pošiljku.

(2) U skladu s odredbama članka 16. stavka 2. točke (d) i članka 23. stavka 2. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja, učestalost fizičkog pregleda na mjestu prvog unosa može biti smanjena ukoliko je udovoljeno uvjetima propisanim člankom 3. ovoga Pravilnika.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 011-02/11-01/9

Urbroj: 525-13-2-0705/11-21

Zagreb, 12. srpnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK

Certifikat za uvoz kikirikija i proizvoda od kikirikija iz Sjedinjenih Američkih Država u Republiku Hrvatsku


[1]Pravilnikom se preuzimaju odredbe Odluke Komisije (EZ) br. 47/2008 od 20. prosinca 2007. godine kojima se Sjedinjenim Američkim Državama odobrava pred-izvozni pregled kikirikija i proizvoda od kikirikija na prisutnost aflatoksina

[2]Pravilnikom su preuzete odredbe Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja

[3]Pravilnikom su preuzete odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 401/2006 od 23. veljače 2006. godine kojom se utvrđuju metode uzorkovanja i analize za službene kontrole razina mikotoksina u određenim prehrambenim proizvodima