Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz suncokretovog ulja podrijetlom ili isporučenog iz Ukrajine zbog rizika o kontaminiranosti mineralnim uljem

NN 86/2011 (25.7.2011.), Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz suncokretovog ulja podrijetlom ili isporučenog iz Ukrajine zbog rizika o kontaminiranosti mineralnim uljem

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1819

Na temelju članka 84. stavka 5. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07, 55/11), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA ZA UVOZ SUNCOKRETOVOG ULJA PODRIJETLOM ILI ISPORUČENOG IZ UKRAJINE ZBOG RIZIKA OD KONTAMINIRANOSTI MINERALNIM ULJEM[1]

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju posebni uvjeti za uvoz suncokretovog ulja podrijetlom ili isporučenog iz Ukrajine zbog rizika od kontaminiranosti mineralnim uljem.

Članak 2.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na nerafinirano ili rafinirano ulje od sjemena suncokreta (u daljnjem tekstu: suncokretovo ulje) tarifne oznake 1512 11 91 ili ex 1512 19 90, podrijetlom ili isporučenog iz Ukrajine.

Članak 3.

Za potrebe ovog Pravilnika, »mineralni parafini« su zasićeni ugljikovodici u rangu C10-C56 iz vanjskih izvora, ali bez alkana C27, C29 i C31 za koje se smatra da su endogenog podrijetla za suncokretovo ulje.

II. POSEBNE ODREDBE

Certifikat i prethodna obavijest o pošiljci

Članak 4.

(1) Suncokretovo ulje namijenjeno uvozu u Republiku Hrvatsku ne smije sadržavati više od 50 mg/kg mineralnih parafina.

(2) Svaku pošiljku suncokretovog ulja namijenjenu uvozu u Republiku Hrvatsku mora pratiti Zdravstveni certifikat za uvoz suncokretovog ulja podrijetlom ili isporučenog iz Ukrajine u Republiku Hrvatsku iz Dodatka koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, kojim se potvrđuje da proizvod ne sadrži više od 50 mg/kg mineralnih parafina, a koji je potpisan od ovlaštenog predstavnika Ministarstva zdravstva Ukrajine (eng. Ministry of Health of Ukraine).

(3) Osim Zdravstvenog certifikata iz stavka 2. ovoga članka, pošiljku mora pratiti i Analitičko izvješće izdano od laboratorija akreditiranog prema normi EN ISO/IEC 17025 za laboratorijsko ispitivanje prisutnosti mineralnog ulja u suncokretovom ulju.

(4) Analitičko izvješće iz stavka 3. ovoga članka mora sadržavati podatke o uzorkovanju i rezultate laboratorijskog ispitivanja prisutnosti mineralnog ulja, mjernu nesigurnost analitičkog rezultata kao i granicu detekcije (eng. »limit of detection – LOD«) i granicu kvantifikacije (eng. »limit of quantification – LOQ«) analitičke metode.

(5) Svaka pošiljka suncokretovog ulja mora biti označena oznakom koja odgovara oznaci na Zdravstvenom certifikatu, na Analitičkom izvješću koje sadrži podatke o uzorkovanju i rezultate laboratorijskog ispitivanja i na bilo kojem trgovačkom dokumentu koji prati pošiljku.

(6) Laboratorijsko ispitivanje iz stavka 3. ovoga članka mora biti provedeno na uzorku u skladu s odredbama Pravilnika o planu uzorkovanja i metodama analiza za službenu kontrolu količina olova, kadmija, žive, anorganskog kositra, 3-monoklorpropandiola i benzo(a)pirena u hrani (»Narodne novine« br. 45/08)[2] i međunarodnoj normi ISO 5555:2003.

(7) Subjekt u poslovanju s hranom i hranom za životinje ili njihov predstavnik odgovoran za pošiljku mora dostaviti prethodnu obavijest o predviđenom datumu i vremenu fizičkog dolaska pošiljke na mjesto ulaza u Republiku Hrvatsku najmanje jedan radni dan prije fizičkog dolaska pošiljke.

(8) Popis ulaznih mjesta nalazi se u Dodatku 2. Pravilnika o povećanom broju službenih kontrola hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja predstavlja poznatu ili prijeteću opasnost pri uvozu (»Narodne novine« br. 119/10, 63/11),[3].

Službene kontrole

Članak 5.

(1) Osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole mora provjeriti da li svaku pošiljku suncokretovog ulja namijenjenu uvozu prati Zdravstveni certifikat i Analitičko izvješće iz članka 4. stavka 2. i stavka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole provodi nasumično uzorkovanje pošiljaka za laboratorijsko ispitivanje s ciljem da se provjeri da li pošiljka suncokretovog ulja namijenjenog uvozu u Republiku Hrvatsku sadrži više od 50 mg/kg mineralnih parafina.

(3) U slučaju da se laboratorijskim ispitivanjem utvrdi da pošiljka sadrži više od 50 mg/kg mineralnih parafina, potrebno je o tome obavijestiti nadležno tijelo u skladu s Pravilnikom o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (»Narodne novine« br. 134/09).

(4) Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja će kroz sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF) obavijestit Europsku komisiju o svakoj pošiljci za koju je otkriveno da sadrži više od 50 mg/kg mineralnih parafina, uzimajući u obzir mjernu nesigurnost.

(5) Sve službene kontrole koje se provode prije puštanja pošiljke u slobodni promet moraju biti provedene u roku od 15 radnih dana od trenutka kada je pošiljka dopremljena za uvoz i fizički dostupna za uzorkovanje.

Dijeljenje pošiljaka

Članak 6.

(1) Pošiljka ne smije biti dijeljena sve dok osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole ne završi sve službene kontrole iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju kasnijeg dijeljenja pošiljke, preslike Zdravstvenog certifikata i Analitičkog izvješća iz članka 4. stavka 2. i stavka 3. ovoga Pravilnika moraju biti ovjerene potpisom i pečatom od strane osobe ovlaštene za provođenje službene kontrole, te moraju pratiti svaki dio pošiljke sve do puštanja istih u slobodni promet.

Neudovoljavanje

Članak 7.

U slučaju da se službenom kontrolom utvrdi neudovoljavanje pošiljaka suncokretovog ulja, osoba ovlaštena za provođenje službene kontrole mora postupiti sukladno odredbama članka 74. Zakona o hrani i članka 19. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (»Narodne novine« br. 99/07, 74/08)[4].

Troškovi službene kontrole pri uvozu

Članak 8.

Subjekt u poslovanju s hranom obvezan je podmiriti troškove službene kontrole pri uvozu, uključujući uzorkovanje, ispitivanja, skladištenje i sve poduzete mjere u slučaju nesukladnih pošiljaka.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine

Klasa: 011-02/11-01/6

Urbroj: 525-13-2-0705/11-22

Zagreb, 12. srpnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK

Zdravstveni certifikat za uvoz u Republiku Hrvatsku

Zdravstveni certifikat za uvoz suncokretovog ulja podrijetlom ili isporučenog iz Ukrajine u Republiku Hrvatsku / Health certificate for the importation into the Republic of Croatia of sunflower oil originating in or consigned from Ukraine

Oznaka pošiljke/Consignment code: ........................ Broj certifikata/Certificate number: ...................................

1. Opis pošiljke/Description of the consignment

Naziv i vrsta proizvoda/Name and nature of the product .......................................................................................................................................

Količina (u prikladnim jedinicama)/Quantity (in appropriate units) ...................................................................................................................

Identifikacija serije ili datum označavanja/Batch identifier or date coding............................................................................................................

Proizvedeno u (lokacija objekta)/Produced in (location of the production establishment) ...........................................................................

2. Opis primatelja/Description of the consignee

Naziv i podaci o uvozniku ili primatelju/Name and contact details of the importer or consignee ......................................................................

3. Opis pošiljatelja/Description of the consignor

Naziv i podaci o izvozniku ili pošiljatelju/Name and contact details of the exporter or consignor ...................................................................

4. Prijevozno sredstvo/Means of transportation

Država otpreme/Country of dispatch:

Država odredišta/Country of destination:

Zahtjevi za prijevoz i rukovanje pošiljkom, uključujući kontrole prikladne temperature/Relevant transport and handling requirements, including appropriate temperature controls:

5. Potvrđivanje/Certification

Ja, dolje potpisani potvrđujem da je gore navedena pošiljka analizirana u laboratoriju u skladu sa odredbama propisanim Pravilnikom o posebnim uvjetima za uvoz suncokretovog ulja podrijetlom ili isporučenog iz Ukrajine zbog rizika od kontaminiranosti mineralnim uljem./I, the undersigned, declare that the above mentioned shipment has been tested in laboratory in accordance with the provision laid down in Ordinance on imposing special conditions governing the import of sunflower oil originating in or consigned from Ukraine due to contamination risks by mineral oil.

Rezultati laboratorijskog ispitivanja pokazuju da je količina mineralnih ulja manja manja od 50 mg/kg te im je priložena identificirana frakcija parafinskih ugljikovodika. Rezultati, izvedbeni kriteriji i odgovarajući kromatogrami tih analiza priloženi su ovom certifikatu./The test results show no presence of mineral paraffin exceeding 50 mg/kg and are accompanied by the identified fraction of paraffin hydrocarbons. The results, the performance criteria and the relevant chromatograms of these tests are joined to the current certificate.

U/Done at.............................................. Dana/on...................................

Pečat i potpis ovlaštenoga predstavnika Ministarstva zdravstva Ukrajine/Stamp and signature of authorised representative of Ministry of Health of Ukraine

...................................................................................................................

Sanitarna epidemiološka služba Potpis/Signature

Institution of sanitary epidemiology service

...................................................................................................................

Mjesto/Post Ime i prezime/Initials and surname

(velikim štampanim slovima/in capital)

[1]Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 1151/2009 od 27. studenoga 2009. godine kojima se uređuje uvoz suncokretovog ulja iz Ukrajine zbog rizika od kontaminiranosti mineralnim uljem te ukida Odluka Komisije (EZ) br. 433/2008

[2]Pravilnikom su preuzete odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 333/2007 od 28. ožujka 2007. godine kojima se propisuju metode uzimanja uzoraka i analize za službenu kontrolu razina olova, kadmija, žive, anorganskog kositra, 3-MCPD i benzo(a)pirena u hrani

[3]Pravilnikom su preuzete odredbe Uredbe Komisije (EZ) br. 669/2009 od 24. srpnja 2009. godine i odredbe Uredbe Komisije (EU) br. 212/2010 od 12. ožujka 2010. godine kojima se propisuju pravila provedbe povećanog broja službenih kontrola određene hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla pri uvozu u okviru Uredbe (EZ) 882/2004

[4]Pravilnikom su preuzete odredbe Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja