Izmjene i dopune Tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki

NN 86/2011 (25.7.2011.), Izmjene i dopune Tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1831

Na temelju članka 28. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01, 177/04, 76/07, 152/08 i 127/10) te članka 11. stavka 1. podstavka 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/04 i 76/07), Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije, na sjednici održanoj 13. srpnja 2011. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

TARIFNOG SUSTAVA ZA USLUGE ENERGETSKIH DJELATNOSTI PROIZVODNJE, DISTRIBUCIJE I OPSKRBE TOPLINSKOM ENERGIJOM, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI

Članak 1.

U Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 65/07 – pročišćeni tekst, 154/08, 22/10, 46/10 i 50/10), u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Izrazi koji se koriste u ovom Tarifnom sustavu imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01, 177/04, 76/07, 152/08 i 127/10) i Zakonom o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom (»Narodne novine«, broj 42/05 i 20/10).«.

U stavku 2. podstavci 1. i 2. brišu se.

Dosadašnji podstavci 3. i 4. postaju podstavci 1. i 2.

U dosadašnjem podstavku 5. koji postaje podstavak 3. riječ: »prvom« briše se.

Dosadašnji podstavci 6. – 10. postaju podstavci 4. – 8.

Članak 2.

U članku 6. stavak 1. briše se.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 1. podstavak 6. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 3.

U članku 9. stavku 2. riječi: »X – koeficijent učinkovitosti koji ne može biti jedan [0 – 1]« zamjenjuju se riječima: » X – koeficijent učinkovitosti koji ne može biti jedan niti negativan broj [0 – 1)«.

U podstavku ii) iza riječi: »statistiku« dodaju se riječi: »za baznu godinu t-1«.

Podstavak iii) mijenja se i glasi:

»iii) Koeficijent učinkovitosti – X

Koeficijent učinkovitosti X jednak je nuli sve dok Agencija ne odredi drugu vrijednost na temelju provedene usporedne analize poslovanja svih energetskih subjekta koji obavljaju energetske djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom (benchmark), a nakon završene modernizacije postrojenja i mreža i značajnog smanjenja tehničkih gubitaka u proizvodnji toplinske energije i distribuciji toplinske energije.«.

U podstavku iv) točka 2. mijenja se i glasi:

»2. količina potrošenog goriva za proizvodnju toplinske energije i/ili količina nabavljene toplinske energije u regulacijskoj godini t utvrdit će se kao prosjek utrošene količine goriva i/ili nabavljene toplinske energije u prethodnom petogodišnjem razdoblju, uzimajući u obzir baznu godinu i četiri godine koje prethode baznoj godini.«.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. u slučaju da je tijekom petogodišnjeg razdoblja koje prethodi regulacijskoj godini t evidentirana promjena vrste korištenog energetskog goriva (uslijed modernizacije ili izgradnje novih postrojenja za proizvodnju toplinske energije), proizvedena toplinska energija za svaku vrstu goriva izračunat će se na osnovi utrošene količine energetskog goriva i njegove donje ogrjevne vrijednosti (Hd).«.

Članak 4.

U članku 10. stavku 2. riječi: »X – koeficijent učinkovitosti koji ne može biti jedan [0 – 1)« zamjenjuju se riječima: » X – koeficijent učinkovitosti koji ne može biti jedan niti negativan broj [0 – 1)«.

U podstavku ii) iza riječi: »statistiku« dodaju se riječi: »za baznu godinu t-1«.

Podstavak iii) mijenja se i glasi:

iii) Koeficijent učinkovitosti – X

»Koeficijent učinkovitosti X jednak je nuli sve dok Agencija ne odredi drugu vrijednost na temelju provedenog benchmarka, a nakon završene modernizacije postrojenja i mreža i značajnog smanjenja tehničkih gubitaka u proizvodnji toplinske energije i distribuciji toplinske energije.«.

Članak 5.

U članku 12. stavku 2. riječi: »X – koeficijent učinkovitosti koji ne može biti jedan [0 – 1)« zamjenjuju se riječima: » X – koeficijent učinkovitosti koji ne može biti jedan niti negativan broj [0 – 1) „.

U podstavku ii) iza riječi: »statistiku« dodaju se riječi: »za baznu godinu t-1«.

Podstavak iii) mijenja se i glasi:

iii) Koeficijent učinkovitosti X

»Koeficijent učinkovitosti X jednak je nuli sve dok Agencija ne odredi drugu vrijednost na temelju provedenog benchmarka.«.

Članak 6.

U članku 13. stavku 1. riječ: »Ministarstvu« zamjenjuje se riječima: »predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave«.

U stavku 2. podstavak c) mijenja se i glasi:

»c) razvidan i detaljan tablični prikaz izračuna očekivanog ukupnog prihoda u regulacijskoj godini t na temelju prijedloga za određivanje visine tarifnih stavki, koji je izračunat primjenom metode izračuna ukupnog prihoda iz Priloga 1 koji je sastavni dio ovoga Tarifnog sustava, uz uvjet da taj prihod ne prelazi regulirani dozvoljeni maksimalni prihod energetskog subjekta utvrđen prema odredbama ovoga Tarifnog sustava,«.

Podstavak k) mijenja se i glasi:

»k) popunjenu tablicu iz Priloga 7 koji je sastavni dio ovoga Tarifnog sustava, s podacima o zakupljenoj snazi i isporučenoj toplinskoj energiji po tarifnim modelima i mjesecima bazne godine t-1,«.

Iza podstavka k) dodaje se podstavak l) koji glasi:

»l) ostale podatke, na zahtjev predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.«.

U stavku 6. riječ: »Ministarstva« zamjenjuje se riječima: »predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave«.

Članak 7.

U Prilogu 2 na kraju naslova iznad Tablice 1. dodaju se riječi: »(za regulacijsku godinu t i za baznu godinu t-1)«.

Ispod tablice 1. dodaje se rečenica koja glasi:

»Napomena: Tablicu 1. treba ispuniti dva puta: s podacima za regulacijsku godinu t i s podacima za baznu godinu t-1.«

Na kraju naslova iznad tablica 2. – 8. dodaju se riječi: »(za baznu godinu t-1)«.

Članak 8.

Prilog 6 mijenja se i glasi:

»PRILOG 6

PRIJEDLOG ZA ODREĐIVANJE VISINE TARIFNIH STAVKI

Puni naziv i adresa energetskog subjekta – podnositelja Prijedloga za određivanje visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom.

__________________________________________________

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01, 177/04, 76/07, 152/08 i 127/10) i članka 13. Tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave podnosimo sljedeći

PRIJEDLOG
ZA ODREĐIVANJE VISINE TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU

Predlažemo da se u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom promijeni visina tarifnih stavki kao što je prikazano u matrici tarifnih modela u privitku ovoga Prijedloga.

Uz ovaj Prijedlog, dostavlja se i dokumentacija iz članka 13. stavka 2. i članka 14. Tarifnog sustava.

Potpis odgovorne osobe podnositelja Prijedloga za određivanje visine tarifnih stavki

_______________________

Mjesto i datum: _________ g.«.

Članak 9.

Iza Priloga 6 dodaje se Prilog 7 koji glasi:

»PRILOG 7

PODACI O ZAKUPLJENOJ SNAZI I ISPORUČENOJ TOPLINSKOJ ENERGIJI PO TARIFNIM MODELIMA I MJESECIMA BAZNE GODINE t-1

ENERGIJA

Mjeseci

Ts11 [kWh]

Ts21 [t]

Ts31 [kWh]

Ts41 [t]

Ts51 [kWh]

Ts61 [kWh]

Ts71 [kWh]

Ts81 [kWh]

Ts91 [kWh]

Ts10-1 [kWh]

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Ukupno

[kWh] ili [t]

Sveukupno [kWh]

Sveukupno

[t]

SNAGA

Mjeseci

Ts12 [kW]

Ts22 [t/h]

Ts32 [kW]

Ts42 [t/h]

Ts52 [kW]

Ts62 [kW]

Ts72 [kW]

Ts82 [kW]

Ts92 [kW]

Ts10-2 [kW]

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Ukupno

[kW] ili [t/h]

Sveukupno [kW]

Sveukupno

[t/h]

Članak 10.

Ove Izmjene i dopune Tarifnog sustava stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/06-01/04

Urbroj: 371-01/11-38

Zagreb, 13. srpnja 2011.

Predsjednik Upravnog vijeća
mr. sc. Danijel Žamboki, v. r.