Pravilnik o registru željezničkih vozila

NN 87/2011 (26.7.2011.), Pravilnik o registru željezničkih vozila


MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1850

Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa (»Narodne novine« broj 120/08), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU ŽELJEZNIČKIH VOZILA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj registra željezničkih vozila (u daljnjem tekstu: Registar), oblik podataka, način vođenja i pristup podacima, način registracije voznog parka, postupak dodjele oznake vlasnika ili posjednika željezničkih vozila, te način slovnog, brojčanog i slikovnog (oznake i natpisi) označavanja željezničkih vozila.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na vučna vozila, vučena putnička vozila, teretne vagone, jedinice u sastavu i vozila za posebne namjene (željeznička vozila).

Članak 2.

Registar je evidencija o vlasništvu željezničkih vozila s njihovim konstrukcijskim, tehničkim i uporabnim svojstvima.

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenja utvrđena Zakonom o sigurnosti u željezničkom prometu, Zakonom o željeznici i Pravilnikom o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željeznička vozila.

Članak 4.

(1) Vođenje i ažuriranje Registra, registraciju i nadzor valjanosti registracije voznog parka, te dodjelu slovne i brojčane oznake vozila obavlja Agencija za sigurnost željezničkog prometa (u daljnjem tekstu: Agencija).

(2) Dodjelu oznake vlasnika ili posjednika željezničkih vozila (u daljnjem tekstu: VKM) obavlja Europska agencija za željeznički promet (u daljnjem tekstu: ERA) putem Agencije. Do ulaska Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije dodjelu VKM-a obavlja Međuvladina organizacija za međunarodni željeznički promet (u daljnjem tekstu: OTIF) putem nadležnog nacionalnog tijela.

(3) Željeznički prijevoznici, upravitelj infrastrukture i drugi vlasnici ili posjednici željezničkih vozila (u daljnjem tekstu: korisnici) dužni su evidencije i druge podatke o željezničkim vozilima dostaviti na zahtjev Agenciji, u traženom roku.

II. SADRŽAJ REGISTRA, OBLIK PODATAKA, NAČIN VOĐENJA, PRISTUP PODACIMA I REGISTRACIJA ŽELJEZNIČKOG VOZNOG PARKA

Članak 5.

Sadržaj Registra i oblik podataka

(1) Registar mora sadržavati sljedeće podatke o željezničkim vozilima:

1. jedinstvena brojčana oznaka vozila

2. država i tijelo nadležno za izdavanje odobrenja za uporabu (Agencija)

3. godina proizvodnje

4. upućivanje na EU/OTIF

5. upućivanje na Registar odobrenih tipova za koje je izdana dozvola

6. ograničenja

7. vlasnik

8. posjednik

9. subjekt nadležan za održavanje

10. povlačenje (po potrebi)

11. države u kojima su vozilu izdana odobrenja za uporabu

12. broj odobrenja za uporabu

13. odobrenje za uporabu

(2) Sadržaj i oblik podataka, oznake povlačenja i brojčane oznake država moraju biti sukladni Prilozima 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Način vođenja Registra

(1) Agencija je dužna voditi Registar svih željezničkih vozila namijenjenih za međunarodni željeznički promet i odobrenih od nadležnog tijela Republike Hrvatske, a koja se nalaze u evidencijama korisnika.

(2) Registar se vodi i za željeznička vozila namijenjena za unutarnji željeznički promet.

(3) Registar se vodi u elektroničkom obliku.

(4) Registar mora biti predviđen za povezivanje sa središnjim registrom kojeg vodi ERA i kompatibilan s nacionalnim registrima drugih država, kako bi se osigurala međusobna razmjena podataka.

(5) Sve dok nacionalni registri drugih država nisu povezani, Registar se mora ažurirati s izmjenama koje su izvršile druge države u vlastitom Registru, s obzirom na potrebne podatke.

(6) Vođenje Registra i ažuriranje podataka mogu obavljati samo ovlaštene osobe Agencije.

Članak 7.

Pristup podacima

(1) Podaci u Registru moraju biti dostupni Agenciji i istražnom tijelu.

(2) Pristup podacima u Registru mora se na osnovu opravdanog razloga omogućiti i ERA-i, Tajništvu OTIF-a, subjektu nadležnom za održavanje, tijelu nadležnom za regulaciju tržišta željezničkih usluga, ministarstvu nadležnom za promet te korisnicima.

(3) Prava pristupa podacima u Registru moraju biti osigurana sukladno Prilogu 4. ovoga Pravilnika, u kojem pristupne oznake označavaju sljedeće:

0 – nema pristupa,

1 – ograničeni uvid,

2 – neograničeni uvid,

3 – ograničeni uvid i ažuriranje,

4 – neograničeni uvid i ažuriranje u vlastitom Registru.

Članak 8.

Registracija željezničkog voznog parka

(1) Korisnici željezničkih vozila dužni su registrirati željeznička vozila navedena u članku 1. stavku 2. ovoga Pravilnika.

(2) Korisnici novoproizvedenih i rekonstruiranih željezničkih vozila dužni su Agenciji podnijeti zahtjev za registraciju u roku od 15 dana od datuma izdavanja odobrenja za uporabu i dodjele jedinstvene brojčane oznake, u skladu s člankom 12. ovoga Pravilnika.

(3) Korisnici željezničkih vozila koja su puštena u promet, osim vozila navedenih u stavku 2. ovoga članka, dužni su u roku od 60 dana od poziva Agencije podnijeti zahtjev za registraciju željezničkih vozila.

(4) Prilikom prve registracije Agencija izdaje jedinstvenu brojčanu i slovnu oznaku vozila, u skladu s Prilozima ovoga Pravilnika.

(5) Zahtjev za registraciju željezničkih vozila podnosi se Agenciji sukladno obrascu iz Priloga 5. ovoga Pravilnika.

(6) Svi podaci u Registru moraju se čuvati 10 godina od datuma povlačenja ili odjave registracije vozila s tim da prve tri godine podaci moraju biti dostupni putem interneta, a nakon tri godine podaci se mogu čuvati u elektroničkom, papirnatom obliku ili bilo kojim drugim načinom pohranjivanja. Ako se u bilo kojem trenutku tijekom desetogodišnjeg razdoblja pokrene istraga koja uključuje vozila, podaci vezani uz ta vozila moraju se čuvati i nakon tog desetogodišnjeg razdoblja.

(7) Korisnik željezničkih vozila dužan je navesti svaku promjenu vezanu uz podatke unesene u Registar ili za uništenje vozila o čemu izvješćuje Agenciju i nadležno tijelo države u kojoj je tom vozilu odobrena uporaba.

(8) Kada dođe do promjene korisnika željezničkog vozila, stari korisnik je o tome dužan obavijestiti Agenciju koja obavještava novog korisnika o promjeni registracije. Stari korisnik se uklanja iz Registra tek kada novi korisnik potvrdi da prihvaća status korisnika.

(9) Željezničko vozilo čija je registracija obustavljena ili odjavljena ne može prometovati željezničkom mrežom. Prije ponovne registracije potrebno je odobrenje od Agencije.

(10) Nakon povlačenja registracije željezničkog vozila, jedinstvena brojčana oznaka dodijeljena vozilu ne smije se dodijeliti nijednom drugom vozilu 100 godina nakon datuma povlačenja.

III. DODJELA OZNAKE VLASNIKA ILI POSJEDNIKA ŽELJEZNIČKIH VOZILA

Članak 9.

(1) Korisnici željezničkih vozila dužni su sva vozila u unutarnjem i međunarodnom željezničkom prometu označiti oznakom vlasnika ili posjednika željezničkih vozila (VKM).

(2) VKM je prikaz punog imena ili kratica vlasnika ili posjednika željezničkog vozila koja identificira korisnika vozila koji je registriran u Registru, sastoji se od 2 do 5 slova i upisuje na svako željezničko vozilo blizu jedinstvene brojčane oznake vozila.

(3) VKM se ispisuje velikim slovima, a slova koja ne predstavljaju prva slova imena vlasnika ili posjednika vozila mogu biti ispisana i malim slovima.

Članak 10.

(1) Zahtjev za dodjelu i opoziv VKM koda podnosi se Agenciji na obrascu sukladnom Prilogu 8. ovoga Pravilnika.

(2) Za korisnika s registriranim sjedištem u državi članici Europske unije Agencija zahtjev prosljeđuje ERA-i koja vrši registraciju i dodjelu VKM koda.

(3) Zahtjevi za dodjelu VKM koda za korisnika koji je registriran u državi članici OTIF-a koja nije članica Europske Unije, upućuju se nadležnom nacionalnom tijelu te države koje ga prosljeđuje tajništvu OTIF-a koje vrši registraciju i dodjeljuje VKM kod.

(4) VKM se može koristiti samo nakon što ga ERA ili OTIF objavi na web-stranici.

Članak 11.

(1) VKM opozvan na zahtjev korisnika ostaje u Registru 10 godina od datuma opoziva i tijekom tog razdoblja ne smije se dodijeliti drugom korisniku.

(2) Nositelj VKM mora obavijestiti Agenciju ili nadležno nacionalno tijelo u slučaju prestanka korištenja VKM, a Agencija ili nadležno nacionalno tijelo prosljeđuje taj podatak u ERA-u ili tajništvo OTIF-a. Oznaka se poništava nakon što korisnik dokaže da je oznaka izmijenjena na svim vozilima.

IV. NAČIN SLOVNOG, BROJČANOG I SLIKOVNOG OZNAČAVANJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA

Članak 12.

(1) Željeznička vozila za unutarnji i međunarodni željeznički promet moraju se s ciljem jedinstvene identifikacije tijekom uporabe vozila brojčano i slovno označavati sukladno Prilogu 6. ovoga Pravilnika.

(2) Željeznička vozila za posebne namjene moraju imati slovne oznake u skladu s normom HRN EN 14033-1.

(3) Postojeći vagoni za posebne namjene namijenjeni za korištenje u unutarnjem željezničkom prometu koji su označeni prema propisima koji su vrijedili do stupanja na snagu ovog Pravilnika ne moraju se brojčano, slovno i slikovno preobilježavati.

(4) Oznake i natpisi na svim željezničkim vozilima moraju biti u skladu s Prilogom 7. ovoga Pravilnika.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Željeznička vozila za međunarodni željeznički promet koja su označena prema propisima koji su vrijedili do stupanja na snagu ovog Pravilnika mogu se i dalje koristiti u prometu, a brojčano, slovno i slikovno se moraju preobilježiti sukladno odredbama ovog Pravilnika nakon prvog velikog popravka na željezničkom vozilu, a najkasnije u roku od tri godine, a željeznička vozila za unutarnji željeznički promet najkasnije u roku od pet godina od stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Istekom roka iz članka 13. ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Uputa o označavanju tračničkih vozila na HŽ – Hrvatskim željeznicama (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica br. 3/93., 1/02., 6/04).

Članak 15.

Prilozi od 1. do 9. tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio.

Članak 16.

Do početka rada ustrojstvene jedinice Agencije nadležne za željeznička vozila, poslove Agencije određene ovim Pravilnikom obavlja ministarstvo nadležno za željeznički promet.

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/76

Urbroj: 530-08-11-5

Zagreb, 27. lipnja 2011.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.


PRILOG 1. – PRILOG 9.