Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara

NN 87/2011 (26.7.2011.), Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1853

Na temelju članka 61. stavka 2. a u vezi s člankom 23. stavkom 2. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« br. 68/03), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

RJEŠENJE

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA I SPECIJALISTA MEDICINE RADA U PRIVATNOJ PRAKSI ZA UTVRĐIVANJE OPĆE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČUVARA I OPĆE I POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZAŠTITARA

I.

U Rješenju o izmjeni i dopuni o Rješenja određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara (»Narodne novine« br. 159/03, 179/03, 95/04, 179/04, 113/05, 130/05, 05/06, 45/06, 78/06, 98/06, 113/06, 45/07, 77/07, 116/07, 126/07, 133/07, 15/08, 29/08, 45/08, 90/08, 135/08, 15/09, 26/09, 33/09, 43/09, 68/09 i 78/09, 89/09, 116/09, 138/09, 14/10, 31/10, 44/10, 79/10, 120/10, 133/10,12/11, 34/11, 44/11, 58/11i 68/11)

u točki I. pod rednim brojem 77. dodaju se brojevi i riječi:

»78. Poliklinika za kliničku farmakologiju s toksikologijom, internu medicinu, neurologiju, psihijatriju, dermatologiju i venerologiju, te medicinu raad sa medicinsko-biokemijskim laboratorijem BONIFARM, sa sjedištem u Zagrebu, Hondlova2/10.«

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-500-01/03-06/1

Urbroj: 534-05-1-1/3-11-76

Zagreb, 20. srpnja 2011.

Potpredsjednik Vlade i
ministar zdravstva i socijalne skrbi
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.