Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 87/2011 (26.7.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1854

Na osnovi članka 87. stavka 1. točke 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10., 139/10. i 49/11.) i članka 26. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09., 33/10. i 8/11.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 23. sjednici održanoj 29. lipnja 2011. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 67/09., 116//09., 4/10., 13/10., 88/10., 131/10., 1/11. i 16/11.) iza članka 107. dodaje se novi članak 107.a koji glasi:

»Članak 107.a

Osiguranik nezadovoljan ocjenom izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite o pravu na bolovanje ima pravo uložiti prigovor nadležnom područnom uredu Zavoda iz članka 107. ovog Pravilnika.

Povodom izjavljenog prigovora iz stavka 1. ovog članka područni ured Zavoda obvezan je provesti nadzor nad korištenjem bolovanja u skladu s odredbom članka 33. stavka 5. Zakona i članka 14. stavka 1. Pravilnika o ovlastima i načinu rada ovlaštenih doktora i liječničkih povjerenstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, te u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora dostaviti osiguraniku obavijest u pisanom obliku o načinu i postupku ostvarivanja prava po prigovoru, te o poduzetim mjerama po prigovoru.

Osigurana osoba, koja smatra da su joj postupanjem ugovornih zdravstvenih ustanova, ugovornih zdravstvenih radnika privatne prakse, odnosno drugih ugovornih provoditelja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja povrijeđena prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja ima pravo uložiti prigovor područnom uredu Zavoda.

Po izjavljenom prigovoru iz stavka 3. ovog članka područni ured Zavoda obvezan je provesti nadzor u skladu s člankom 78. Zakona, te u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora dostaviti osiguranoj osobi obavijest u pisanom obliku o načinu i postupku ostvarivanja prava po prigovoru, te o poduzetim mjerama po prigovoru.«

Članak 2.

U članku 109. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavak 5. koji postaje stavak 4. mijenja se i glasi:

»Protiv rješenja Direkcije Zavoda donesenog povodom žalbe osigurane osobe nije dopuštena žalba, već se protiv njega može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.«

Članak 3.

Članak 110. mijenja se glasi:

»U postupcima o pravima iz obveznog zdravstvenog osiguranja odlučuje Zavod primjenjujući odredbe Zakona o općem upravnom postupku.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik tupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/11-01/98

Urbroj: 338-01-01-11-1

Zagreb, 29. lipnja 2011.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.