Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava izh obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe

NN 87/2011 (26.7.2011.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava izh obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1855

Na osnovi članka 131. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08., 94/09., 153/09., 71/10. i 139/10.), članka 24. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 18/09. i 33/10.) i članka 27. stavka 3. Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 67/09., 116/09., 4/10., 13/10., 88/10. i 131/10.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 23. sjednici održanoj 29. lipnja 2011. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA NA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI OSIGURANE OSOBE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući (88/10. i 1/11) u članku 5. stavku 2. tiskanica »NALOG Broj ___ ZA PROVOĐENJE ZDRAVSTVENE NJEGE U KUĆI« mijenja se i tiskana je uz ovaj Pravilnik.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/11-01/101

Urbroj: 338-01-01-11-1

Zagreb, 29. lipnja 2011.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
mr. Dražen Jurković, dr. med., v. r.