Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o razini genetski modificiranih organizama u proizvodima ispod koje proizvodi koji se stavljaju na tržište ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže genetski modificirane organizme

NN 88/2011 (27.7.2011.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o razini genetski modificiranih organizama u proizvodima ispod koje proizvodi koji se stavljaju na tržište ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže genetski modificirane organizme

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1872

Na temelju članka 51. stavka 3. Zakona o genetski modificiranim organizmima (»Narodne novine«, br. 70/2005 i 137/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. travnja 2011. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O RAZINI GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA U PROIZVODIMA ISPOD KOJE PROIZVODI KOJI SE STAVLJAJU NA TRŽIŠTE NE MORAJU BITI OZNAČENI KAO PROIZVODI KOJI SADRŽE GENETSKI MODIFICIRANE ORGANIZME

Članak 1.

U Uredbi o razini genetski modificiranih organizama u proizvodima ispod koje proizvodi koji se stavljaju na tržište ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže genetski modificirane organizme (»Narodne novine«, br. 92/2008, 36/2009 i 33/2010), u Popisu dopuštenih genetski modificiranih organizama koji se mogu nalaziti u proizvodima kao slučajni ili tehnološki neizbježni tragovi u smislu Uredbe o razini genetski modificiranih organizama u proizvodima ispod koje proizvodi koji se stavljaju na tržište ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže genetski modificirane organizme, iz Priloga koji je sastavni dio Uredbe, točke 12. i 22. mijenjaju se i glase:

Br.

Oznaka

Biljka

Proizvođač

Izvedena
promjena

Moguća uporaba

12.

Bt 11

kukuruz

Syngenta

Otpornost na insekte Lepidoptera

Podnošenje herbicida

Kao hrana, sastojak hrane i hrana za životinje.

Proizvodi različiti od hrane i hrane za životinje uz iznimku kultivacije.

22.

MON 40-3-2

soja

Monsanto

Podnošenje herbicida

Kao hrana, sastojak hrane i hrana za životinje.

Proizvodi različiti od hrane i hrane za životinje uz iznimku kultivacije.

Iza točke 34. dodaju se točke 35. do 43. koje glase:

Br.

Oznaka

Biljka

Proizvođač

Izvedena
promjena

Moguća uporaba

35.

EH92-527-1

Amilopektinski škrobni krumpir

(Solanum tuberosum L.)

BASF

Izmijenjeni sastav škroba (veći omjer amilopektina u odnosu na amilozu)

Upotrijebljen gen nptII kao selekcijski marker

Kao hrana za životinje i sastojak hrane i hrane za životinje.

Za kultiviranje.

36.

MON 863xMON810x

NK603

kukuruz

Monsanto

Otpornost na insekte

Coleoptera

(Diabrotica spp.)

Lepidoptera

(Ostrinia nubilalis, Sesammia spp.)

Podnošenje herbicida

Upotrijebljen gen nptII kao selekcijski marker

Kao hrana, sastojak hrane i hrana za životinje.

Proizvodi različiti od hrane i hrane za životinje uz iznimku kultivacije.

37.

MON863xMON810

kukuruz

Monsanto

Otpornost na insekte

Coleoptera

(Diabrotica spp.)

Lepidoptera

(Ostrinia nubilalis, Sesammia spp.)

Upotrijebljen gen nptII kao selekcijski marker

Kao hrana, sastojak hrane i hrana za životinje.

Proizvodi različiti od hrane i hrane za životinje uz iznimku kultivacije.

38.

MON863xNK603

kukuruz

Monsanto

Otpornost na insekte

Coleoptera

(Diabrotica spp.)

Podnošenje herbicida

Upotrijebljen gen nptII kao selekcijski marker

Kao hrana, sastojak hrane i hrana za životinje.

Proizvodi različiti od hrane i hrane za životinje uz iznimku kultivacije.

39.

MON89034xNK603

kukuruz

Monsanto

Otpornost na insekte

Lepidoptera

Podnošenje herbicida

Kao hrana, sastojak hrane i hrana za životinje.

Proizvodi različiti od hrane i hrane za životinje uz iznimku kultivacije.

40.

Bt11xGA21

kukuruz

Syngenta

Otpornost na insekte

Lepidoptera

Podnošenje herbicida

Kao hrana, sastojak hrane i hrana za životinje.

Proizvodi različiti od hrane i hrane za životinje uz iznimku kultivacije.

41.

59122x1507xNK603

kukuruz

Pioneer

Otpornost na insekte

Lepidoptera, Coleoptera

Podnošenje herbicida

Kao hrana, sastojak hrane i hrana za životinje.

Proizvodi različiti od hrane i hrane za životinje uz iznimku kultivacije.

42.

MON88017xMON 810

kukuruz

Monsanto

Otpornost na insekte

Lepidoptera, Coleoptera

Podnošenje herbicida

Kao hrana, sastojak hrane i hrana za životinje.

Proizvodi različiti od hrane i hrane za životinje uz iznimku kultivacije.

43.

1507x59122

kukuruz

Dow AgroSciences

i Pioneer Overseas Corporation

Otpornost na insekte

Lepidoptera, Coleoptera

Podnošenje herbicida

Kao hrana, sastojak hrane i hrana za životinje.

Proizvodi različiti od hrane i hrane za životinje uz iznimku kultivacije.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-26/11-01/02

Urbroj: 5030104-11-1

Zagreb, 2. travnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.