Odluka o naknadama i nagradi za rad predsjednika i članova Državnog sudbenog vijeća

NN 88/2011 (27.7.2011.), Odluka o naknadama i nagradi za rad predsjednika i članova Državnog sudbenog vijeća

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1873

Na temelju članka 92. stavka 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. travnja 2011. godine donijela

ODLUKU

O NAKNADAMA I NAGRADI ZA RAD PREDSJEDNIKA I ČLANOVA DRŽAVNOG SUDBENOG VIJEĆA

I.

Ovom Odlukom propisuju se uvjeti i visina naknade troškova, naknade za neostvarenu plaću ili zaradu i nagrada koja pripada predsjedniku i članovima Državnog sudbenog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće).

II.

Naknada troškova zbog obavljanja dužnosti člana Vijeća obuhvaća putne troškove i dnevnicu, pod uvjetima i u visini pod kojima se ta naknada priznaje korisnicima državnog proračuna.

III.

Član Vijeća ima pravo na naknadu plaće ili zarade koju nije ostvario zbog obavljanja dužnosti člana Vijeća, a prema potvrdi suda u kojem obnaša dužnost, pravnog fakulteta kod kojega je zaposlen, odnosno Hrvatskoga sabora.

IV.

Predsjedniku Vijeća pripada nagrada u paušalnom mjesečnom iznosu od 4.000,00 (četiritisuće) kuna neto.

Članu Vijeća pripada nagrada u paušalnom mjesečnom iznosu od 3.000,00 (tritisuće) kuna neto.

V.

Naknade iz točke II. ove Odluke članu Vijeća predujmit će sud u kojem obnaša dužnost, pravni fakultet kod kojeg je zaposlen, odnosno Hrvatski sabor.

Tijela iz stavka 1. ove točke imaju pravo na povrat isplaćenih sredstava na teret državnog proračuna iz sredstava osiguranih za rad Državnog sudbenog vijeća.

VI.

Naknade iz točke III. i nagrade iz točke IV. ove Odluke isplaćivat će se na teret državnog proračuna iz sredstava osiguranih za rad Državnog sudbenog vijeća.

VII.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama i nagradi za rad predsjednika i članova Državnog sudbenog vijeća (»Narodne novine«, br. 96/94, 55/96 i 12/98).

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 700-01/11-01/01

Urbroj: 5030109-11-1

Zagreb, 8. travnja 2011.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.