Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu

NN 88/2011 (27.7.2011.), Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1880

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj: 92/2010), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O PROVJERI TEHNIČKIH RJEŠENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA PREDVIĐENIH U GLAVNOM PROJEKTU

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se sadržaj, način i opseg provjere tehničkih rješenja iz zaštite od požara u glavnom projektu od strane ovlaštenog revidenta (u daljnjem tekstu: revident) kao i značenje ovjere i način izračuna naknade za obavljenu kontrolu.

Ovisno o složenosti građevine provjeru iz stavka 1. ovog članka može obaviti više revidenata, svaki u području uže specijalnosti, između kojih se određuje glavni revident.

II. PROVJERA TEHNIČKIH RJEŠENJA

1. Sadržaj provjere

Članak 2.

Revident utvrđuje sukladnost tehničkih rješenja zaštite od požara u glavnom projektu s podacima iz idejnog projekta, izvješća o nostrifikaciji projektne dokumentacije izrađene u inozemstvu i elaborata zaštite od požara koji je poslužio kao podloga za njegovu izradu te provjerava jesu li ispunjeni bitni zahtjevi iz Zakona o zaštiti od požara i drugih propisa, normi, tehničkih specifikacija, tehničkih propisa i uputa u vezi sa zaštitom od požara, o čemu sastavlja pisano izvješće (u daljnjem tekstu: izvješće revidenta).

Izvješće revidenta sastoji se od općeg i stručnog dijela.

Glavni revident odgovara za cjelovitost i međusobnu usklađenost izvješća revidenata koji su obavili provjeru glavnog projekta.

Članak 3.

Opći dio izvješća revidenta sadrži:

1. naslov u kojem se navodi naziv građevine,

2. podatke o naručitelju provjere iz članka 1. ovoga Pravilnika,

3. podatke o revidentu (revidentima) koji su obavili provjeru tehničkih rješenja s brojem i nadnevkom ovlasti,

4. popis svih dijelova glavnog projekta,

5. mjesto, nadnevak izrade i broj izvješće revidenta.

Članak 4.

Stručni dio izvješća revidenta sadrži:

1. popis predviđenih tehničkih rješenja i primijenjenih propisa vezanih za ta tehnička rješenja, tako da se svako od tehničkih rješenja može jednostavno pronaći u dijelovima glavnog projekta.

2. stručne ocjene raščlambi, izračuna, tehničko-tehnoloških opisa, nacrta i dr., predviđenih tehničkih rješenja u odnosu na bitne zahtjeve zaštite od požara i tehnoloških eksplozija

3. stručne ocjene predviđenih načina dokazivanja i kontrole kakvoće izvedenih radova, ugrađenih materijala i opreme te potrebnih ispitivanja na izvedenoj građevini prije stavljanja u uporabu ili predviđenog pokusnog rada.

4. jasno i nedvojbeno mišljenje o pravilnoj i cjelovitoj primjeni propisa pri projektiranju tehničkih rješenja.

Članak 5.

Stručni dio izvješća revidenta može sadržavati zahtjev za revidentskom kontrolom pojedinih izvedbenih projekta prije izvođenja radova kao i pregledom radova u određenoj fazi građenja, ako je to potrebno radi postizanja pravilne primjene propisa vezano za pojedina tehnička rješenja koja nisu mogla biti razrađena u glavnom projektu.

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka mora biti realno opravdan i posebno obrazložen.

Članak 6.

Revident svojim pečatom i potpisom, uz naslovnu stranu, ovjerava one dijelove glavnog projekta koji sadrže relevantna tehnička rješenja vezana za zaštitu od požara i tehnoloških eksplozija kako je navedeno u izvješću revidenta.

2. Način i opseg provjere

Članak 7.

Glavni projekt se provjerava na način i u opsegu koji osigurava cjelovito sagledavanje svih tehničkih rješenja koja se odnose na bitne zahtjeve za građevinu iz područja zaštite od požara, utvrđenih propisima o gradnji, lokacijskim uvjetima i drugim uvjetima propisanim posebnim propisima, kao i elaboratu zaštite od požara koji je poslužio kao podloga glavnog projekta koji se provjerava.

Opseg provjere odnosi se naročito na:

1. opis namjene i sadržaja građevine, dijelova građevine i prostora koji su obuhvaćeni glavnim projektom te opasnosti od požara i tehnoloških eksplozija;

2. sigurnosne udaljenosti građevine, dijelova građevine i drugih prostora u odnosu na susjedne građevine i/ili dijelove građevina i/ili okoliš;

3. požarno sektoriranje;

4. puteve za evakuaciju, spašavanje i gašenje;

5. određivanje zona opasnosti od eksplozije u prostorima (ako postoji mogućnost nastajanja eksplozivne smjese zapaljivih plinova, para ili prašina);

6. sustave za upravljanje i nadziranje sigurnog odvijanja tehnološkog procesa (ako postoje);

7. sigurnost od požara uređaja i postrojenja u ovisnosti namjene i sadržaja građevine ili dijelova građevine te načina njihovog pravilnog odabira;

8. tehnička rješenja vezana za sigurnost od požara i tehnoloških eksplozija električnih, plinskih, dimovodnih, ventilacijskih i drugih instalacija;

9. tehnička rješenja vezana za sigurnost od požara i tehnoloških eksplozija skladišta, spremnika za zapaljive tekućine i plinove, plinovode, naftovode, produktovode i sl.;

10. sustave za dojavu požara;

11. sustave za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para;

12. sustave za gašenje i hlađenje uključujući vanjsku i unutarnju hidrantsku mrežu;

13. druge uređaje i sustave za sprječavanje širenja požara;

14. vatrogasne aparate s izračunom broja i shematskim prikazom razmještaja;

15. prijedlog minimuma organizacijskih mjera zaštite od požara koje korisnik odnosno vlasnik građevine treba osigurati za vrijeme izvođenja radova i prije tehničkog pregleda ili predviđenog pokusnog rada.

3. Značenje ovjere i način izračuna naknade za obavljenu kontrolu

Članak 8.

Provjerom tehničkih rješenja zaštite od požara predviđenih glavnim projektom i ovjerom glavnog projekta od strane revidenta osigurava se ispunjenost bitnih zahtjeva za građevine iz područja zaštite od požara odnosno propisana razina sigurnosti od požara i tehnoloških eksplozija za vrijeme građenja, pokusnog rada i tijekom uporabe građevine.

Izvješće revidenta je trajni dokument koji se koristiti za pravilnu provedbu i unutarnju kontrolu provedbe organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na građevini tijekom uporabe te pri izradi akata, uputa za siguran rad i postupanje u slučaju požara i drugih dokumenata vezanih za zaštitu od požara i tehnoloških eksplozija.

Članak 9.

Za obavljanje kontrole projekata investitor sklapa ugovor s revidentom kojim se, pored ostalog, ugovara naknada za obavljenu kontrolu projekta.

Naknada za obavljenu kontrolu obračunava se sukladno posebnom propisu koji uređuje kontrolu projekata u graditeljstvu.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-22216-2011

Zagreb, 19. srpnja 2011.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.