Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora zaštite od požara

NN 88/2011 (27.7.2011.), Pravilnik o službenoj iskaznici i službenoj znački inspektora zaštite od požara

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1881

Na temelju članka 46. stavka 3. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« br. 92/2010.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI I SLUŽBENOJ ZNAČKI INSPEKTORA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj službene iskaznice, izgled službene značke koju nose inspektori zaštite od požara Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) te način izdavanja, uporabe i vođenja evidencije o izdanim iskaznicama i značkama.

Članak 2.

Službena iskaznica (u daljnjem tekstu: iskaznica) se izrađuje sublimacijskim ispisom na računalnom sustavu za izradu službenih iskaznica TIM – ID, kao plastična kartica pravokutnog oblika, izmjere 85,6 × 54 mm.

Obrazac iskaznice tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 1.)

Članak 3.

Prednja strana iskaznice sadrži:

– na gornjoj lijevoj strani grb Republike Hrvatske,

– desno, u ravnini grba, plavim slovima ispisano je jedno ispod drugoga: »REPUBLIKA HRVATSKA«, »MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA« i »INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA«. Ispod grba je prazan prostor za fotografiju.

– desno od prostora za fotografiju, a ispod naziva »INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA« ispisuje se tamnoplavim slovima »SLUŽBENA ISKAZNICA«. Ispod toga u pravokutniku svijetlo plave boje ispisuje se ime i prezime inspektora. Ispod pravokutnika ispisuju se nadnevak izdavanja te redni broj pod kojim je iskaznica izdana.

Prednja strana obrasca iskaznice štiti se u postupku sublimacijskog ispisa prozirnim plastičnim zaštitnim laminatom, izmjere 80,6 × 49 mm, debljine 0,0025 mm, koji sadrži naizmjenične holograme grba Republike Hrvatske i slova »MUP RH«.

Na poleđini iskaznice tiskane su ovlasti inspektora zaštite od požara.

Članak 4.

Službena značka inspektora zaštite od požara (u daljnjem tekstu: značka) veličine je 56 mm i sastoji se od tri koncentrična kruga. U središnjem krugu na zrakastoj podlozi ispisana su slova »RH« visine 9 mm. Srednji srebrni krug promjera je 41 mm i sadrži u gornjem dijelu plavim slovima ispisan natpis: »MUP – Inspektorat«. Vanjski krug žute je boje s reljefom hrvatskog pletera. Na donjem dijelu značke nalazi se metalna srebrna traka u koju se upisuje broj značke.

Likovni prikaz izgleda značke tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 2.)

Članak 5.

Inspektori zaštite od požara u obavljanju inspekcijskih poslova nose iskaznicu i značku u kožnom povezu.

Kožni povez iz stavka 1. ovoga članka tamnoplave je boje trostrukog pregiba, a veličina svakog pregiba je 80 × 120 mm.

U prednjem pregibu kožnog poveza, s unutarnje strane, smještena je iskaznica.

Na unutarnjem pregibu kožnog poveza, u donjem dijelu, smještena je značka.

Članak 6.

Iskaznicu i značku s pripadajućim povezom izdaje Ministarstvo.

Članak 7.

O izdanim iskaznicama i značkama vodi se evidencija u Ministarstvu.

Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži: ime i prezime inspektora kojem je izdana iskaznica i značka, naziv radnog mjesta, naziv policijske uprave u kojoj je zaposlen, registarski broj iskaznice i značke, nadnevak izdavanja te rubriku za napomene.

Članak 8.

Inspektor koji izgubi iskaznicu ili značku ili na drugi način ostane bez iskaznice odnosno značke dužan je o tome odmah izvijestiti neposrednog rukovoditelja.

Nova iskaznica ili značka izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili značka oglašena nevažećom u »Narodnim novinama«.

Inspektor koji izgubi iskaznicu ili značku snosi troškove nabave nove.

Članak 9.

Inspektor kojem prestane služba u Ministarstvu ili koji izgubi status inspektora zaštite od požara, dužan je prilikom primitka rješenja o prestanku službe odnosno o rasporedu na drugo radno mjesto, iskaznicu i značku predati neposrednom rukovoditelju.

Neposredni rukovoditelj dužan je primljenu iskaznicu i značku dostaviti nadležnoj službi Ministarstva.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascu službene iskaznice te obliku i izgledu službene značke inspektora za zaštitu od požara (»Narodne novine«, br. 20/2006.).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-40558/2011

Zagreb, 18. srpnja 2011.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

PRILOG 1

OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE INSPEKTORA ZAŠTITE OD POŽARAPRILOG 2

LIKOVNI PRIKAZ IZGLEDA SLUŽBENE ZNAČKE INSPEKTORA ZAŠTITE OD POŽARA