Pravilnik o iskaznici osoba ovlaštenih za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara

NN 88/2011 (27.7.2011.), Pravilnik o iskaznici osoba ovlaštenih za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1882

Na temelju članka 47. stavka 3. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, br. 92/10) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O ISKAZNICI OSOBA OVLAŠTENIH ZA OBAVLJANJE KONTROLE PROVEDBE PROPISANIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje obrazac iskaznice osobe ovlaštene za obavljanje određenih poslova kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara (u daljnjem tekstu: nositelj iskaznice) način izdavanja, zamjene i poništavanja iskaznice te način vođenja upisnika o iskaznicama.

Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 2.

Iskaznicu izdaje nadležna policijska uprava osobi koja ispunjava propisane uvjete.

Iskaznica se izdaje na zahtjev jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koja je donijela odluku da određene poslove kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara obavljaju vatrogasne postrojbe i/ili vatrogasne zajednice na svom području.

Uz zahtjev iz stavka 2. ovog članka prilaže se:

– dvije fotografije veličine 30 mm x 35 mm,

– dokaz o podmirenju troškova izdavanja iskaznice.

Ministar unutarnjih poslova utvrđuje visinu troškova izdavanja iskaznice iz članka 1. stavka 1. ovog Pravilnika.

Troškove izdavanja iskaznice podmiruje jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave koja je donijela odluku iz stavka 2. ovog članka.

Članak 3.

Iskaznica je pravokutnog oblika i izrađuje se od punijeg papira svijetlocrvene boje, tehnikom zaštitnog tiska, veličine 85 mm x 55 mm, i zaštićena je prozirnim plastičnim omotom.

Obrazac iskaznice tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 1.).

Članak 4.

Prednja strana iskaznice sadrži:

– na gornjoj lijevoj strani, grb Republike Hrvatske,

– desno od grba, ispisan tekst: »REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA«,

– ispod grba Republike Hrvatske, prazan prostor za fotografiju veličine 30 mm x 35 mm i broj iskaznice,

– desno od prostora za fotografiju, ispisan tekst: »ISKAZNICA OSOBE OVLAŠTENE ZA KONTROLU PROVEDBE PROPISANIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA«, a ispod teksta ime i prezime nositelja iskaznice.

Poleđina iskaznice sadrži:

– u gornjem dijelu, naziv »OVLAŠTENJE«, a ispod tekst:

»Nositelj ove iskaznice ovlašten je obavljati radnje kontrole propisanih mjera zaštite od požara utvrđene odlukom jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.«,

– u donjem lijevom dijelu, ispisan datum izdavanja iskaznice,

– u donjem desnom dijelu, mjesto za pečat i potpis ovlaštene osobe policijske uprave koja izdaje iskaznicu.

Članak 5.

Policijska uprava koja izdaje iskaznicu vodi upisnik o iskaznicama.

Upisnik iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

– redni broj pod kojim se iskaznica vodi u upisniku,

– ime i prezime nositelja iskaznice,

– naziv i sjedište vatrogasne postrojbe ili vatrogasne zajednice čiji je djelatnik ili član nositelj iskaznice,

– broj iskaznice,

– datum izdavanja iskaznice,

– datum preuzimanja odnosno vraćanja iskaznice i potpis osobe koja je preuzela odnosno vratila iskaznicu,

– napomenu,

– potpis osobe koja vodi upisnik.

Članak 6.

Iskaznica se smije upotrebljavati samo u svrhu obavljanja radnji kontrole zaštite od požara u okviru ovlasti iz odluke iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika odnosno ovlasti utvrđenih zakonom i drugim propisima, a svaka zlouporaba iskaznice povlači odgovornost u skladu s posebnim propisima.

Iskaznicu je zabranjeno davati na uporabu drugim osobama.

Članak 7.

Iskaznica vrijedi od dana njezinog izdavanja do dana prestanka važenja odluke jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave kojom je propisano da određene poslove kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara obavljaju vatrogasne postrojbe i/ili vatrogasne zajednice na svom području.

Ako se utvrde nepravilnosti kod obavljanja radnji kontrole propisanih mjera zaštite od požara, nadležna policijska uprava oduzeti će ovlaštenje, odnosno iskaznicu nositelju iskaznice sukladno posebnim propisima.

Članak 8.

Nositelj iskaznice koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez iskaznice dužan je odmah o tome obavijestiti policijsku upravu koja je izdala iskaznicu.

Nova iskaznica izdat će se nakon što se izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglasi nevažećom u »Narodnim novinama«.

Troškove oglašavanja u »Narodnim novinama« i troškove izdavanja nove iskaznice podmiruje nositelj iskaznice koji je iskaznicu izgubio ili na drugi način ostao bez nje.

Članak 9.

Nositelj iskaznice kome je oduzeto ovlaštenje ili je razriješen dužnosti obavljanja radnji kontrole propisanih mjera zaštite od požara dužan je iskaznicu vratiti policijskoj upravi koja ju je izdala u roku od 8 dana od dana oduzimanja ovlaštenja ili razrješenja. Vraćena iskaznica poništava se i pohranjuje.

Članak 10.

Iskaznice koje su izdane prije stupanja na snagu ovog Pravilnika vrijede do 1. listopada 2011. godine, u kojem roku će se zamijeniti na temelju zahtjeva jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o iskaznici ovlaštenih osoba za obavljanje određenih poslova kontrole zaštite od požara (»Narodne novine«, br. 35/94 i 149/02).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-38621-2011

Zagreb, 18. srpnja 2011.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC ISKAZNICE OSOBE OVLAŠTENE ZA KONTROLU PROVEDBE PROPISANIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA