Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donošenja procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno nadležna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara

NN 88/2011 (27.7.2011.), Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donošenja procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno nadležna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1883

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj: 92/10), ministar unutarnjih poslova, uz suglasnost ministra zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O ZAHVATIMA U PROSTORU U POSTUPCIMA DONOŠENJA PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ I UTVRĐIVANJA OBJEDINJENIH UVJETA ZAŠTITE OKOLIŠA U KOJIMA MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, ODNOSNO NADLEŽNA POLICIJSKA UPRAVA NE SUDJELUJE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ZAŠTITU OD POŽARA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuju se zahvati u prostoru (u daljnjem tekstu: zahvati) u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno nadležna policijska uprava ne sudjeluje u postupcima provedbe procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša prema posebnim propisima, u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara.

Članak 2.

Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno nadležna policijska uprava ne sudjeluje u postupcima provedbe procjene utjecaja na okoliš za sljedeće zahvate:

1. plovni putovi;

2. crpljenje podzemnih voda, osim vodoopskrbnih sustava, ili projekti za umjetno dopunjavanje podzemnih voda, bez obzira na kapacitete;

3. sustavi za prijenos vodnih resursa između porječja namijenjeni sprečavanju mogućeg manjka vode, bez obzira na kapacitete;

4. melioracijski sustavi bez obzira na površinu;

5. brane i druge građevine namijenjene zadržavanju i akumulaciji vode, bez obzira na nove ili dodatne količine zadržane ili akumulirane vode;

6. postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje bez obzira na kapacitete, osim postrojenja koja sadrže proizvodnju bioplina;

7. građevine za intenzivan uzgoj peradi bez obzira na kapacitete;

8. građevine za intenzivni uzgoj svinja bez obzira na kapacitete;

9. eksploatacija mineralnih sirovina:

– mineralne sirovine iz kojih se mogu proizvoditi metali i njihovi spojevi,

– nemetalne mineralne sirovine – grafit, sumpor, magnezit, fluorit, barit, azbest, tinjac, fosfat, gips, kalcit, kreda, bentonitna glina, kremen, kremeni pijesak, kaolin, keramička i vatrostalna glina, feldspat, talk, tuf, sirovine za proizvodnju cementa i vapna, te karbonatne i silikatne sirovine za industrijsku preradu,

– arhitektonsko-građevni kamen,

– sve vrste soli i solnih voda,

– mineralne i geotermalne vode iz kojih se mogu koristiti ili dobivati mineralne sirovine,

– tehničko-građevni kamen, građevni pijesak i šljunak te ciglarska glina;

10. eksploatacija šljunka i pijeska iz obnovljivih izvora;

11. eksploatacija mineralne i termalne vode koje se koriste u ljekovite, balneološke i rekreativne svrhe;

12. morska uzgajališta bez obzira na vrste i kapacitete;

13. slatkovodni ribnjaci bez obzira na vrstu i kapacitete.

Članak 3.

Ministarstvo unutarnjih poslova odnosno nadležna policijska uprava ne sudjeluje u postupcima provedbe procjene utjecaja na okoliš kada je ocijenjeno da je potrebno izraditi procjenu utjecaja na okoliš, osim u sljedećim slučajevima:

1. postrojenja za proizvodnju električne energije, uz korištenje fosilnih i krutih goriva te biomase i bioplina;

2. cjevovodi za prijenos nafte i plina;

3. površinska skladišta prirodnog plina i drugih fosilnih goriva;

4. podzemna skladišta zapaljivih plinova;

5. skladišta nafte, petrokemijskih i kemijskih proizvoda;

6. industrijsko briketiranje ugljena i lignita;

7. proizvodnja biogoriva;

8. postrojenja za oblikovanje metala pomoću eksploziva;

9. postrojenja za suhu destilaciju ugljena;

10. trgovački, poslovni, prodajni, sportski i rekreacijski centri;

11. postrojenja za uništavanje eksplozivnih tvari.

Članak 4.

Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno nadležna policijska uprava ne sudjeluje u postupcima utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša prema posebnim propisima kada nadležno tijelo iz područja zaštite okoliša ocijeni da u referentnim dokumentima o najboljim raspoloživim tehnikama nisu sadržane tehnike i procesi vezani za zaštitu od požara, niti u slučajevima koji se odnose na zaštitu i spašavanje.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-6675-2011

Zagreb, 18. srpnja 2011.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.