Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i zbirkama podataka u postupku azila

NN 88/2011 (27.7.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i zbirkama podataka u postupku azila

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1885

Na temelju članka 100. Zakona o azilu (»Narodne novine« broj: 79/07. i 88/10.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA I ZBIRKAMA PODATAKA U POSTUPKU AZILA

Članak 1.

U Pravilniku o obrascima i zbirkama podataka u postupku azila (»Narodne novine«, broj: 36/08., 46/08. – ispr. i 10/09.) u članku 1. riječi: »zahtjeva za azil« brišu se.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Zahtjev za azil podnosi se usmeno na zapisnik.

Obrasci osobne iskaznice za azilanta, iskaznice stranca pod supsidijarnom zaštitom, iskaznice stranca pod privremenom zaštitom, zahtjeva za izdavanje-zamjenu osobne iskaznice za azilanta i iskaznice stranca pod supsidijarnom zaštitom, potvrde o podnijetom zahtjevu za izdavanje osobne iskaznice za azilanta i iskaznice stranca pod supsidijarnom zaštitom te zahtjeva za prijavu-odjavu prebivališta, mjesta i adrese stanovanja, su dvojezični, na hrvatskom i engleskom jeziku.

Obrazac putovnice izdane sukladno Konvenciji o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951. godine (u daljnjem tekstu: putovnica), je trojezičan, na hrvatskom, engleskom i francuskom jeziku.«.

Članak 3.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Službenu bilješku iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika sastavlja policijski službenik policijske uprave, odnosno policijske postaje (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo).«.

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Strancu koji je izrazio namjeru za podnošenje zahtjeva za azil i smješten je u Prihvatilište izdat će se potvrda o smještaju.

Potvrda iz stavka 1. ovoga članka sadrži prostor za upis nadležnog tijela koje izdaje potvrdu, datuma izdavanja, prezimena, imena, spola, datuma rođenja, mjesta i države rođenja, državljanstva, datuma izražavanja namjere za podnošenje zahtjeva za azil, adrese smještaja, datuma smještaja, potpisa službene osobe i pečata.

Potvrdom iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se datum od kojega je stranac iz stavka 1. ovoga članka smješten u Prihvatilište.«

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Zahtjev za azil podnosi se osobno, usmeno na zapisnik.

Tražitelju azila koji je podnio zahtjev za azil Prihvatilište će izdati potvrdu.

Potvrda iz stavka 2. ovog članka sadrži prostor za upis nadležnog tijela koje izdaje potvrdu, datuma izdavanja, prezimena, imena, spola, datuma rođenja, mjesta i države rođenja, državljanstva tražitelja azila, datuma podnošenja zahtjeva, adrese smještaja, potpisa službene osobe i pečata.

Potvrda iz stavka 2. ovog članka služi kao dokaz o podnesenom zahtjevu za azil.«.

Članak 6.

U članku 8. iza stavka 5. dodaju se stavci 6., 7., 8., 9. i 10. koji glase:

»Tražitelj azila mora biti fotografiran s lica (en face), otkrivena čela, bez pokrivala za glavu (šešira, kape, marame) i to tako da 70-80% visine fotografije pokazuje glavu tražitelja od brade do tjemena.

Iznimno od stavka 6. ovoga članka, tražitelj azila može biti fotografiran s pokrivalom za glavu, ako pokrivalo nosi radi vjerskih ili medicinskih razloga, pod uvjetom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo.

Ukoliko tražitelj azila izgubi iskaznicu, dok mu se ne izda nova iskaznica, izdat će mu se potvrda kojom se potvrđuje njegov status tražitelja azila.

Potvrda iz stavka 8. ovog članka sadrži prostor za upis tijela koje izdaje potvrdu, datuma izdavanja, prezimena, imena, spola, datuma rođenja, mjesta i države rođenja, državljanstva tražitelja azila, datuma podnošenja zahtjeva, adrese smještaja, roka važenja potvrde, potpisa službene osobe i pečata.

Iskaznicu koja ne može služiti svojoj svrsi ili je izgubljena, Prihvatilište je dužno poništiti, a razlog poništenja evidentirati u središnjem informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).«.

Članak 7.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Osobnu iskaznicu za azilanta i iskaznicu stranca pod supsidijarnom zaštitom (obrazac 4) izdaje nadležno tijelo prema mjestu prebivališta azilanta odnosno stranca pod supsidijarnom zaštitom, najkasnije u roku trideset dana od dana podnošenja zahtjeva.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Troškove izdavanja osobne iskaznice za azilanta i iskaznice stranca pod supsidijarnom zaštitom snosi nadležno tijelo.«.

Članak 8.

U članku 13. stavku 1. riječi: »preslika akta o odobrenju zaštite« zamjenjuju se riječima: »potvrda o odobrenoj zaštiti«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

»Iznimno od stavka 3. ovoga članka, osoba može biti fotografirana s pokrivalom za glavu, ako pokrivalo nosi radi vjerskih ili medicinskih razloga, pod uvjetom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo.

Potvrdu iz stavka 1. ovoga članka izdaje ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za donošenje odluke o podnijetom zahtjevu za azil.

Potvrda iz stavka 1. ovog članka sadrži prostor za upis nadležnog tijela koje izdaje potvrdu, datuma izdavanja, prezimena, imena, spola, datuma rođenja, mjesta i države rođenja, državljanstva azilanta odnosno stranca pod supsidijarnom zaštitom, statusa, broja i datuma rješenja kojim je strancu odobrena zaštita, datuma od kada je stranac stekao status azilanta ili supsidijarne zaštite te potpisa službene osobe i pečata.«.

Članak 9.

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Za svaku osobnu iskaznicu za azilanta odnosno iskaznicu stranca pod supsidijarnom zaštitom koja se izdaje odnosno zamjenjuje, popunjava se karton izdane osobne iskaznice za azilanta odnosno iskaznice stranca pod supsidijarnom zaštitom (obrazac 7).«.

Članak 10.

Članak 16. briše se.

Članak 11.

U članku 17. stavku 3. riječi: »i obrasca 7A« brišu se.

Članak 12.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Podnositelju zahtjeva iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika uzima se otisak kažiprsta desne ruke.

Ako podnositelj zahtjeva nema kažiprsta, uzima se otisak srednjeg prsta ili nekog drugog prsta desne ruke, a ako nema desne ruke uzima se otisak kažiprsta ili drugog prsta lijeve ruke, o čemu se upisuje napomena na poleđini obrasca 7.«.

Članak 13.

U članku 20. stavku 1. riječi: »unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)« brišu se.

Članak 14.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Azilant i stranac pod supsidijarnom zaštitom dužan je, bez odgode, prijaviti nadležnom tijelu nestanak iskaznice te navesti sve okolnosti gubitka, nestanka ili krađe iskaznice.

Nadležno tijelo će nestalu iskaznicu rješenjem proglasiti nevažećom.

Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka žalba nije dopuštena.

Azilant i stranac pod supsidijarnom zaštitom dužan je, u roku od 3 dana od dana primitka rješenja iz stavka 2. ovoga članka, nestanak iskaznice dati oglasiti u »Narodnim novinama«, o svom trošku.

Nadležno tijelo izdat će iskaznicu nakon što utvrdi da je azilant odnosno stranac pod supsidijarnom zaštitom nestanak iskaznice dao oglasiti u »Narodnim novinama«.«.

Članak 15.

Naslov iznad članka 22. mijenja se i glasi:

»3. Putovnica«.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Zahtjev za izdavanje putovnice (obrazac 8) bijele je boje, veličine 15 x 21 cm.

Nakon utvrđivanja identiteta podnositelja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, podaci se u obrazac zahtjeva za izdavanje putovnice, ispisuju iz središnjeg informacijskog sustava Ministarstva, a podnositelj zahtjeva svojim potpisom na obrascu potvrđuje točnost ispisanih podataka.

Podnositelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo izdaje potvrdu o podnijetom zahtjevu, koja je sastavni dio obrasca 8 i od njega se odvaja perforacijom.«.

Članak 16.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»Uz zahtjev za izdavanje putovnice prilaže se fotografija dimenzije 3,5 x 4,5 cm koja vjerno prikazuje azilanta, bez pokrivala za glavu, daje se na uvid osobna iskaznica za azilanta te se uzimaju otisci dva prsta i vlastoručni potpis.

Od azilanta iz stavka 1. ovoga članka uzimaju se otisci lijevog i desnog kažiprsta, ako azilant nema kažiprst ili je vrh kažiprsta ozlijeđen, uzima se otisak srednjeg ili nekog drugog prsta, a ako nema jedne ruke uzima se otisak kažiprsta i srednjeg ili nekog drugog prsta druge ruke. Otisci prstiju se ne uzimaju ako to, zbog medicinskih razloga koji nisu privremeni, nije moguće.

Otisci prstiju i potpis ne uzimaju se od djeteta do navršene dvanaeste godine života.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, od azilanta se može uzeti fotografija na kojoj je fotografiran s pokrivalom za glavu ako pokrivalo nosi radi vjerskih ili medicinskih razloga, pod uvjetom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo.«.

Članak 17.

Iza članka 23. dodaje se članak 23a. koji glasi:

»Fotografije iz članka 23. stavka 1. i 4. ovoga Pravilnika moraju osobu prikazivati s neutralnim izrazom lica, otvorenih očiju i zatvorenih usta na frontalnoj snimci.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka slijepe osobe koje nose tamne naočale mogu priložiti fotografije na kojima su fotografirane s tamnim naočalama.

Na fotografiji osobe koja radi vjerskih ili medicinskih razloga nosi pokrivalo za glavu moraju se vidjeti obrazi, brada i čelo.

Djeca na fotografiji moraju biti sama, a lice im mora biti u potpunosti vidljivo i oči otvorene.

Na fotografiji koja se prilaže prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice, glava (od vrha brade do tjemena) mora zauzimati oko 2/3 fotografije, ali ne smije biti viša od 3,6 cm. Glava na fotografiji mora biti centrirana u središtu fotografije. Razmak očiju (od sredine lijevog do sredine desnog oka) mora iznositi najmanje 8 mm (optimalno 10 mm).

Fotografija mora biti izrađena na visokokvalitetnom sjajnom i glatkom papiru bez površinske strukture, s visokom kvalitetom tiska. Pozadina mora biti jednobojno svijetla, bez uzoraka i s dovoljnim kontrastom prema licu i kosi.

Za osobu kojoj je hitno potrebna putovnica radi prijevoza u inozemstvo na liječenje, može se iznimno priložiti fotografija te osobe koja ne udovoljava uvjetima iz ovoga članka.«.

Članak 18.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»Putovnicu izdaje nadležno tijelo prema mjestu prebivališta azilanta.

Obrazac putovnice (obrazac 9) je veličine 8,8 x 12,5 cm, crvene boje i sadrži 34 brojem označene stranice.

Obrazac putovnice sadrži elektronički nosač podataka (RFID čip) na koji se pohranjuju ime i prezime, državljanstvo, datum rođenja, podatak o spolu, oznaka za vrstu putne isprave, oznaka države, broj putovnice, osobni identifikacijski broj, datum izdavanja i datum isteka valjanosti putovnice, tijelo koje je putovnicu izdalo, fotografija i otisci prstiju.

Obrazac putovnice sadrži i biometrijske podatke: biometrijsku sliku lica i otiske prstiju.

U obrazac putovnice, na drugoj stranici, u prostoru za strojno čitanje kao oznaka za vrstu putne isprave upisuje se podatak »PI«.«.

Članak 19.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»Na postupak nadležnog tijela i azilanta prilikom gubitka, nestanka ili krađe putovnice na odgovarajući se način primjenjuje odredba članka 21. ovoga Pravilnika.

Putovnicu koja iz bilo kojeg razloga ne može služiti svrsi (istek roka važenja, popunjena, zamijenjena zbog promjene osobnih podataka, oštećena i sl.) nadležno tijelo je dužno poništiti.

Poništavanje se obavlja fizičkim bušenjem korica i svake stranice putne isprave te rezanjem elektroničkog nosača podataka (RFID čipa).«.

Članak 20.

Naslov iznad članka 28. mijenja se i glasi: »5. Prijava/odjava prebivališta/mjesta stanovanja te promjene adrese stanovanja«.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»Obrazac zahtjeva prijave/odjave prebivališta/mjesta stanovanja i/ili adrese stanovanja azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom, tražitelja azila i stranca pod privremenom zaštitom (obrazac 12) bijele je boje, veličine 21 x 29,7 cm.

Prijavu iz stavka 1. ovoga članka azilant, odnosno stranac pod supsidijarnom zaštitom podnosi nadležnom tijelu prema mjestu prebivališta odnosno adresi stanovanja, u roku osam dana od dana uručenja rješenja o odobrenju zaštite ili od dana promjene prebivališta odnosno adrese stanovanja.

Prijavu iz stavka 1. ovoga članka tražitelj azila, odnosno stranac pod privremenom zaštitom podnosi nadležnom tijelu prema mjestu adrese stanovanja, u roku tri dana od dana promjene adrese stanovanja.«.

Članak 21.

U članku 33. stavku 1. točka 9. mijenja se i glasi:

»9. prijavi/odjavi prebivališta i/ili adrese stanovanja azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom, te prijavi/odjavi mjesta i/ili adrese stanovanja tražitelja azila i stranaca pod privremenom zaštitom,«.

Članak 22.

U članku 34. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. uzetim otiscima prstiju i fotografiranju tražitelja azila.«.

Članak 23.

U članku 38. stavku 1. točke 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»2. prebivalište odnosno adresu stanovanja azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom,

3. podatke o izdanoj osobnoj iskaznici za azilanta odnosno iskaznici za stranca pod supsidijarnom zaštitom,«.

Članak 24.

U članku 41. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– prebivalište odnosno adresu stanovanja azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom.«.

Članak 25.

U članku 43. prva rečenica mijenja se i glasi:

»Zbirka podataka o prijavi/odjavi prebivališta i/ili adrese stanovanja azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom te prijavi/odjavi mjesta i/ili adrese stanovanja tražitelja azila i stranaca pod privremenom zaštitom sadrži:

U točkama 6. i 7. riječ: »boravište« zamjenjuje se riječju »prebivalište«.

Članak 26.

Obrasci 5, 7, 8, 9 i 12 koji su tiskani uz Pravilnik o obrascima i zbirkama podataka u postupku azila (»Narodne novine«, broj: 36/08., 46/08. – ispr. i 10/09). zamjenjuju se novim obrascima 5, 7, 8, 9 i 12 koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Obrasci 1 i 7A brišu se.

Članak 27.

U čitavom tekstu Pravilnika o obrascima i zbirkama podataka u postupku azila (»Narodne novine«, broj: 36/08., 46/08. – ispr. i 10/09.) riječi: »putna isprava za azilanta« zamjenjuju se riječju: »putovnica« u odgovarajućem padežu.

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-28030-2011

Zagreb, 19. srpnja 2011.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.


OBRASCI