Dopuna popisa stručnih naziva i njihovih kratica

NN 88/2011 (27.7.2011.), Dopuna popisa stručnih naziva i njihovih kratica

VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA I REKTORSKI ZBOR

1890

Na temelju članka 11. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnjevima (»Narodne novine« br. 107/07) Vijeće veleučilišta i visokih škola i Rektorski zbor donose

DOPUNU POPISA

STRUČNIH NAZIVA I NJIHOVIH KRATICA

NAZIV VISOKOG UČILIŠTA

NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA

RAZINA
STUDIJA

BROJ
ECTS

STRUČNI NAZIV

KRATICA

2. TEHNIČKE ZNANOSTI

2.03. Elektrotehnika

Veleučilište u Rijeci

Telematika

stručni studij

180

Stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka telematike

bacc. ing. telem.

2.05. Građevinarstvo

Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet

Građevinarstvo; smjer: Graditeljstvo u priobalju i komunalni sustavi

specijalistički diplomski stručni studij

120

stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka građevinarstva

struč. spec. ing. aedif.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek

Građevinarstvo, smjer Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina

specijalistički diplomski stručni studij

120

stručni/a specijalist/specijalistica inženjer /inženjerka građevinarstva za vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina

struč. spec. ing. aedif.

2.08. Metalurgija

Sveučilište u Zagrebu
Metalurški fakultet

Ljevarstvo

stručni studij

150

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka ljevarstva

bacc. ing. met.

2.09. Računarstvo

Veleučilište Velika Gorica

Informacijski sustavi

specijalistički diplomski stručni studij

60

stručni(a) specijalist(ica) inženjer(ka) informacijskih tehnologija

struč. spec. ing. techn. inf.

2.11. Strojarstvo

Tehničko veleučilište u Zagrebu

Mehatronika

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka mehatronike

bacc. ing. mech.

2.15. Druge temeljne tehničke znanosti

Veleučilište Velika Gorica

Očna optika

stručni studij

180

stručni(a) prvostupnik/ca (baccalaureus/baccalaurea) inženjer(ka) optometrija

baccc. ing. opt.

Veleučilište Velika Gorica

Krizni menadžment

specijalistički diplomski stručni studij

60

stručni(a) specijalist(ica) inženjer(ka) kriznog menadžmenta

struč. spec. ing. admin. chris.

Veleučilište u Rijeci

Sigurnost na radu

specijalistički diplomski stručni studij

120

Stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka sigurnosti i zaštite

struč. spec. ing. sec.

Veleučilište u Karlovcu

Sigurnost i zaštita

specijalistički diplomski stručni studij

120

Stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka sigurnosti i zaštite

struč. spec. ing. sec.

Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za stručne studije

Politehnika

specijalistički diplomski stručni studij

120

Stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka politehnike

struč. spec. ing. politech.

2.16. Interdisciplinarne tehničke znanosti

Veleučilište Velika Gorica

Upravljanje logističkim sustavima i procesima

specijalistički diplomski stručni studij

120

stručni(a) specijalist(ica) inženjer(ka) logistike

struč. spec. ing. logist.

5. DRUŠTVENE ZNANOSTI

5.01. Ekonomija

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet

Računovodstvo

stručni studij

180

stručni/stručna prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea)
računovodstva

bacc. oec.

Sveučilište u Splitu Sveučilišni studijski centar za stručne studije

Trgovinsko poslovanje

specijalistički diplomski stručni studij

120

stručni/a specijalist/specijalistica trgovinskog poslovanja

struč. spec. oec.

Sveučilište u Splitu Sveučilišni studijski centar za stručne studije

Računovodstvo i financije

specijalistički diplomski stručni studij

120

stručni/a specijalist/specijalistica računovodstva i financija

struč. spec. oec.

Međimursko veleučilište u Čakovcu

Menadžment turizma i športa

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije

bacc. oec.

Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

Menadžment; smjerovi: Informatički menadžment, Menadžment ruralnog turizma

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/ca informatičkog menadžmenta
/stručni prvostupnik/ca menadžmenat ruralnog turizma

bacc. oec.

Visoka škola tržišnih komunikacija AGORA

Menadžment tržišnih komunikacija

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) menadžmenta tržišnih komunikacija

bacc.oec.

Visoka poslovna škola Minerva, Dugopolje

Informatički menadžment; smjerovi: Menadžment informacijskih sustava, Menadžment sigurnosti informacijskih sustava

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) menadžmenta informacijskih sustava stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) menadžmenta sigurnosti informacijskih sustava

bacc. oec.

Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA

Sportski menadžment

Stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) sportskog
menadžmenta

bacc. oec.

Sveučilište u Splitu Ekonomski fakultet

Menadžment

Specijalistički diplomski stručni studij

60

stručni/a specijalist/specijalistica ekonomije

struč. spec. oec.

Visoko učilište Effectus – visoka škola za financije i pravo

Menadžment financija

Specijalistički diplomski stručni studij

120

stručni specijalist menadžmenta financija

struč.spec. oec.

Veleučilište u Rijeci

Poduzetništvo

specijalistički diplomski stručni studij

120

stručni/a specijalist/specijalistica poduzetništva

struč. spec. oec.

Visoka poslovna škola s pravom javnosti Višnjan

Menadžment u turizmu

specijalistički diplomski stručni studij

120

stručni specijalist ekonomije

struč. spec.oec.

Veleučilište u Šibeniku

Menadžment

specijalistički diplomski stručni studij

120

stručni/a specijalist/specijalistica menadžmenta

struč. spec. oec.

Interdisciplinarno područje – javna uprava

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Pravni fakultet Osijek

Javna uprava

specijalistički stručni diplomski studij

60

stručni specijalist/specijalistica javne uprave

struč. spec. publ. adm.

Sveučilište u Splitu
Pravni fakultet

Upravni studij

specijalistički stručni diplomski studij

60

stručni/a specijalist/ica javne uprave

struč. spec. admin. publ.

5.04. Informacijske znanosti

Veleučilište VERN

Studij IT management

specijalistički stručni diplomski studij

120

stručni specijalist/specijalistica IT managementa

struč. spec. inf.

Visoka škola za odnose s javnošću i studij medija Kairos, Zagreb

Odnosi s javnošću i studij medija

Stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/baccalaurea) odnosa s javnošću

bacc. rel. publ.

5.10. Kineziologija

Sveučilište u Splitu Kineziološki fakultet

Kineziologija

stručni studij

180

stručni prvostupnik/stručna prvostupnica kineziologije

struč. cin.

Sveučilište u Splitu Kineziološki fakultet

Kineziologija

specijalistički stručni diplomski studij

60

Stručni/a specijalist/specijalistica trenerske struke iz...

struč. spec. cin.

8. INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI

9. INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA UMJETNOSTI/alternativno: UMJETNIČKO PODRUČJE – 7.04. Likovne umjetnosti (kratica: struč. spec. art.)

Visoka škola tržišnih komunikacija AGORA

Kreativno upravljanje tržišnim komunikacijama

specijalistički diplomski stručni studij

120

stručni/stručna specijalist/specijalistica kreativnog upravljanja tržišnim komunikacijama

struč. spec. comm.

Klasa: 602-04/1-01/1
Urbroj: Rz-01-11-75
Osijek, 12. srpnja 2011.

Predsjednica Rektorskog zbora Predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola

prof. dr. sc. Gordana Kralik, v. r dr. sc. Marko Jelić, v. r.