Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN 89/2011 (29.7.2011.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

MINISTARSTVO FINANCIJA

1896

Na temelju članka 27. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« broj 47/95., 106/96., 164/98., 105/99., 54/00., 73/00., 127/00., 48/04., 82/04., 90/05., 76/07., 87/09. i 94/09.) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« broj 149/09.) u članku 42. stavku 6. u prvoj rečenici iza teksta: »kao porezni obveznik« dodaje se tekst koji glasi: »ili potvrdu o registraciji kod nadležnog tijela te države«.

Članak 2.

U članku 71. stavku 3. iza posljednje rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

»Plaćanja poreza na dodanu vrijednost oslobođena je isporuka obroka u vezi s predškolskim i osnovnoškolskim obrazovanjem koje tim korisnicima obavljaju ustanove ili organizacije iz članka 11. stavka 1. točke g), h) i i) Zakona izravno ili putem druge takve ustanove ili organizacije pod uvjetom da naknada nije veća od ukupnih troškova za obavljenu isporuku.«

Članak 3.

U članku 83. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Pravo na izbor za oporezivanje odnosi se na porezne obveznike iz stavka 1. ovoga članka koji usluge kreditiranja obavljaju povremeno.«

Članak 4.

U članku 96. stavku 1. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi: »jesu li dobra iznesena izvan Republike Hrvatske prije isteka roka od tri mjeseca od datuma navedenog na računu za isporučena dobra,«, a dosadašnja točka 5. postaje točka 6.

Članak 5.

U članku 100. stavku 3. točka 4. briše se, a dosadašnje točke 5., 6. i 7. postaju točke 4., 5. i 6.

Članak 6.

(1) U članku 102. stavku 6. u posljednjoj rečenici u zagradi iza riječi »osobni identifikacijski broj« dodaje se zarez i tekst koji glasi: »odnosno porezni broj inozemnog isporučitelja«.

(2) Izmjena iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i na obrazac Izvješće o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a koji je sastavni dio Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Članak 7.

U članku 103. stavku 8. iza riječi »plovidbi« dodaje se tekst koji glasi: »ili druga isprava«.

Članak 8.

U članku 104. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Poduzetnik mora za isporučena dobra i obavljene usluge ispostaviti račun. Račun može biti ispostavljen na papiru ili u elektroničkom obliku. Poduzetnik kupcu dostavlja račun te osigurava primjerak koji služi kao isprava za knjiženje.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, poduzetnik ne mora primatelju isporuke dostaviti račun koji se odnosi isključivo na isporuke koje su prema odredbama članka 11.a stavka 1. točke b) do g) Zakona oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost, osim na zahtjev primatelja isporuke,«

Članak 9.

Iza članka 104. dodaje se članak 104.a koji glasi:

»Članak 104.a

(1) Računom u elektroničkom obliku smatra se račun ispostavljen kao elektronička isprava sukladno Zakonu o elektroničkoj ispravi pod uvjetom da postoji suglasnost primatelja za prihvat takvog računa. U smislu ovoga Pravilnika računom u elektroničkom obliku, ispostavljenim kao elektronička isprava, smatra se i račun potpisan elektroničkim potpisom sukladno Zakonu o elektroničkom potpisu.

(2) Računom iz stavka 1. ovoga članka smatra se i račun ispostavljen primjenom jedne od sljedećih metoda:

1. putem elektroničke razmjene podataka, ako ugovor o razmjeni omogućuje korištenje postupaka kojima je zajamčena vjerodostojnost podrijetla računa i cjelovitost podataka odnosno sadržaja računa,

2. pomoću bilo koje metode poslovne kontrole koja omogućuje povezivanje računa sa isporukama dobara i usluga i drugim poslovnim dokumentima te provjeru vjerodostojnosti podrijetla i cjelovitosti sadržaja računa prema utvrđenim procesima izdavanja odnosno primanja računa.

(3) Metode iz stavka 1. i 2. ovoga članka moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

1. mora biti zajamčena vjerodostojnost podrijetla računa na način da primatelj računa može nedvojbeno utvrditi da je taj račun poslao izdavatelj računa,

2. mora biti zajamčena cjelovitost sadržaja računa na način da primijenjena tehnologija i postupci onemogućavaju promjenu podataka na računu,

3. mora biti zajamčena vjerodostojnost podrijetla i cjelovitost sadržaja računa tijekom prijenosa računa elektroničkim putem od izdavatelja do primatelja računa,

4. mora biti zajamčena čitljivost računa odnosno vizualan i razumljiv prikaz tako ispostavljenog računa na zaslonu računala ili drugih elektroničkih uređaja kao i na papiru,

5. mora biti vidljivo vrijeme i adresa otpreme odnosno primitka tako ispostavljenog računa.

(4) Porezni obveznik koji namjerava ispostavljati i primati račune u elektroničkom obliku obvezan je utvrditi način na koji će osigurati odgovarajuće uvjete propisane Zakonom o elektroničkoj ispravi i uvjete iz stavka 3. ovoga članka te uvjete za elektroničku obradu podataka u skladu s Općim poreznim zakonom.

(5) Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka porezni obveznik ili drugi primatelj računa daje svojom izričito izraženom voljom u elektroničkom obliku ili na papiru, prije prvog ispostavljanja računa u elektroničkom obliku.

(6) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, suglasnost primatelja za prihvat računa u elektroničkom obliku nije potrebna za račun koji se odnosi isključivo na isporuke koje su prema odredbama članka 11.a stavka 1. točke b) do g) Zakona oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost.

(7) Ispostavljanje, otprema, primitak kao i svaka druga radnja u vezi računa u elektroničkom obliku može se obavljati putem informacijskog posrednika sukladno Zakonu o elektroničkoj ispravi.«

Članak 10.

U članku 108. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Izdavatelj računa može ispraviti pogrešno iskazani porez u računu o isporučenim dobrima i obavljenim uslugama ako primatelj po tom računu još nije iskoristio pravo na odbitak pretporeza. U tom slučaju, izdavatelj računa obvezan je o ispravku računa obavijestiti u elektroničkom obliku ili na papiru primatelja računa. Izdavatelju računa u elektroničkom obliku mora biti dostavljena obavijest o storniranju toga računa u elektroničkom obliku na temelju koje će izdavatelj ispravak poreza proknjižiti u svom knjigovodstvu. Izdavatelju računa na papiru mora biti vraćen izvornik računa u kojemu je porez bio pogrešno iskazan, a on ga mora pohraniti u svoju dokumentaciju i ispravak poreza proknjižiti u svome knjigovodstvu.«

Članak 11.

U članku 109. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Računi poslani telekomunikacijskim uređajem koji nisu ispostavljeni sukladno članku 104.a stavku 1. ili 2. ovoga Pravilnika ne smatraju se računima u smislu odredbe članka 15. Zakona i članka 105. ovoga Pravilnika.«

Članak 12.

U članku 139. stavku 2. točki 3. iza riječi »računu« dodaje se zarez i tekst koji glasi: »odnosno u prilogu računa u elektroničkom obliku«.

Članak 13.

U članku 145. iza riječi »kuna« briše se točka i dodaje zarez i tekst koji glasi: »a za ispravak pretporeza iz članka 144. stavka 6. ovoga Pravilnika ispravak se ne provodi ako razlika pretporeza ne prelazi 500,00 kuna.«

Članak 14.

U članku 146. stavku 6. briše se posljednja rečenica.

U članku 146. stavku 9. na kraju teksta dodaje se rečenica koja glasi:

»Iznos odbitka pretporeza koji se usklađuje u konačnom obračunu poreza na dodanu vrijednost ne utječe na visinu troška nabave odnosno proizvodnje dugotrajne imovine u popisu dugotrajne imovine poduzetnika.«

Članak 15.

U članku 159. dodaju se novi stavci 5., 6. i 7. koji glase:

»(5) Računi iz stavka 2. ovoga članka u elektroničkom obliku moraju biti pohranjeni u izvornom elektroničkom obliku u kojemu su i poslani u skladu s posebnim propisima.

(6) Vjerodostojnost podrijetla i cjelovitost sadržaja pohranjenih računa, kao i njihova čitljivost, moraju biti zajamčeni od trenutka izdavanja do kraja razdoblja čuvanja iz članka 24. Zakona, a podaci koje sadrže ti računi ne smiju se mijenjati.

(7) Porezni obveznik na zahtjev Porezne uprave ili drugog tijela nadležnog za nadzor mora omogućiti uvid u ispostavljene i primljene račune.«

Članak 16.

U članku 161. stavku 1. točki 10. posljednja rečenica mijenja se i glasi:

»Poduzetnici koji ispostavljaju račune u elektroničkom obliku za isporuke oslobođene plaćanja poreza na dodanu vrijednost iz članka 11.a stavka 1. točke b) do g) Zakona u ovaj stupac mogu unositi vrijednost tih isporuka u ukupnom iznosu za pojedino obračunsko razdoblje,«

Članak 17.

Ovaj Pravilnik se objavljuje u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. kolovoza 2011.

Klasa: 011-01/11-01/238

Urbroj: 513-07-21-01/11-6

Zagreb, 18. srpnja 2011.

Ministrica financija
mr. sc. Martina Dalić, v. r.