Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uspostavljanju programa mjerenja učinkovitosti usluga u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija

NN 89/2011 (29.7.2011.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uspostavljanju programa mjerenja učinkovitosti usluga u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

1898

Na temelju članka 149. stavka 3. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O USPOSTAVLJANJU PROGRAMA MJERENJA UČINKOVITOSTI USLUGA U ZRAČNOJ PLOVIDBI I MREŽNIH FUNKCIJA

Članak 1.

U Pravilniku o uspostavljanju programa mjerenja učinkovitosti usluga u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija (»Narodne novine«, broj 32/11), u članku 3. stavku 4. riječi »prvi izvještajni period« zamjenjuju se riječima »prvo izvještajno razdoblje«.

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Agencija za civilno zrakoplovstvo će najkasnije do 31. prosinca 2011. propisati format, uvjete i načine osiguranja razmjene podataka, iz članka 3. stavka 9. ovoga Pravilnika.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na mjerenje ključnog pokazatelja učinkovitosti u vezi isplativosti, primjenjuju se od 1. siječnja 2015. Svi subjekti na koje se ovaj Pravilnik odnosi, dužni su pravovremeno započeti aktivnosti za primjenu odredaba ovoga Pravilnika koje se odnose na mjerenje ključnog pokazatelja učinkovitosti u vezi isplativosti od 1. siječnja 2015.«

Članak 3.

U cijelom tekstu Pravilnika kratica »KPP« zamjenjuje se kraticom »KPI«, a riječi »referentno razdoblje« u određenom padežu zamjenjuju se riječima »izvještajno razdoblje« u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-02/16

Urbroj: 530-09-11-5

Zagreb, 22. srpnja 2011.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.