Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje leptospiroze životinja

NN 89/2011 (29.7.2011.), Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje leptospiroze životinja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1902

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 41/07 i 55/11), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O MJERAMA ZA SUZBIJANJE I ISKORJENJIVANJE LEPTOSPIROZE ŽIVOTINJA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju mjere za kontrolu i suzbijanje leptospiroze životinja.

Članak 2.

(1) Dijagnostičko pretraživanje životinje na leptospirozu mora se provesti:

(a) u slučaju pobačaja,

(b) u slučaju bolesti ili uginuća životinja s utvrđenim kliničkim znakovima koji upućuju na sumnju na leptospirozu,

(c) ako se pri klanju životinja utvrde patoanatomske promjene na temelju kojih se postavlja sumnja na leptospirozu.

(2) Provedba mjere iz stavka 1. ovoga članka ne dovodi u pitanje odredbe drugih propisa kojima su određene mjere za kontrolu leptospiroze životinja.

Članak 3.

(1) Sumnja na leptospirozu i moguće rekonvalescentno kliconoštvo postavlja se u životinje sa ili bez kliničkih znakova, u koje se serološkom pretragom krvi reakcijom mikroskopske aglutinacije za bilo koji serovar Leptospira spp. utvrdi titar protutijela:

(a) za kopitare 1:400 i viši, osim za serovare Bratislava i Australis 1:200 i viši,

(b) za svinje 1:100 i viši,

(c) za goveda 1:100 i viši,

(d) za ovce i koze 1:100 i viši,

(e) za pse 1:50 i viši.

(2) Slučaj leptospiroze u životinja potvrđen je:

(a) u slučaju kliničkih znakova bolesti, kada je serološkom pretragom krvi reakcijom mikroskopske aglutinacije principom parnih seruma, u razmaku sedam dana, utvrđen četverostruki i viši porast titra protutijela u drugom serumu, ili

(b) ukoliko nema kliničkih znakova bolesti, kada je jednokratnom serološkom pretragom utvrđen titar protutijela u kopitara 1:800 ili viši, a u svih drugih životinja 1:400 ili viši, ili

(c) je uzročnik leptospiroze dokazan iz krvi, mokraće, organa životinje ili pobačenog fetusa.

Članak 4.

(1) U slučaju serološki pozitivnog nalaza na leptospirozu iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, nadležni veterinarski inspektor mora odrediti provedbu sljedećih mjera:

(a) izdvajanje sumnjive od zdravih životinja,

(b) liječenje sumnjive životinje odgovarajućim antimikrobnim pripravkom,

(c) kontrolu učinkovitosti liječenja dvokratnim serološkim pretraživanjem krvi, prvi put 21. dan po provedenom liječenju životinje, a drugi put 21. dan nakon prve kontrole,

(d) serološko pretraživanje krvi životinja prijemljivih na leptospirozu u istom objektu,

(e) dezinfekciju i deratizaciju na gospodarstvu uz obvezno odstranjivanje otpadnih voda, sanaciju kanalizacije, oštećenih podova i drenažnog sustava,

(f) kontrolu sustava za napajanje na gospodarstvu.

(2) U slučaju kada se u prethodno liječene životinje utvrdi istovjetni ili niži titar protutijela, bez obzira na serovar leptospira, od titra utvrđenog prethodne godine, a životinja je bila liječena i dvokratno serološki pretražena nakon liječenja, nadležni veterinarski inspektor mora odrediti uzorkovanje i pretragu parnog seruma u svrhu utvrđivanje reinfekcije. U slučaju kada u parnom serumu nema porasta titra protutijela isti se smatra rezidualnim i ne provode se mjere iz stavka 1. ovog članka.

Članak 5.

(1) U slučaju kada je leptospiroza potvrđena na gospodarstvu, osim mjera iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, nadležni veterinarski inspektor mora odrediti provedbu sljedećih mjera:

(a) serološko pretraživanje krvi na leptospirozu svim prijemljivim životinjama na gospodarstvu,

(b) liječenje zaraženih životinja odgovarajućim antimikrobnim pripravkom,

(c) kontrolu učinkovitosti liječenja dvokratnim serološkim pretraživanjem krvi, prvi put 21. dan po provedenom liječenju životinje, a drugi put 21. dan nakon prve kontrole,

(d) zabranu kretanja zaražene životinje do dobivanja rezultata kontrole učinkovitosti liječenja,

(e) završno čišćenje, pranje, dezinfekciju i deratizaciju zaraženog gospodarstva.

Članak 6.

Smatra se da je leptospiroza na gospodarstvu suzbijena:

(a) kada su, nakon provedenog liječenja i kontrole:

– rezultati seroloških pretraga ispod razine graničnog titra protutijela propisanog člankom 3. stavkom 1. ovoga Pravilnika, ili

– kada rezultati kontrolnih pretraga iz članka 4. stavka 1. podtočke (c) ovoga Pravilnika upućuju na pad titra protutijela u odnosu na titar protutijela prije provedbe liječenja, odnosno kada postoji trend pada titra protutijela te nestanak koaglutinacijskih titrova protutijela, i

(b) kada su na gospodarstvu provedene sve mjere iz članka 4. i članka 5. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje leptospiroze životinja (»Narodne novine« broj 67/91).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/84

Urbroj: 525-06-1-0246/11-2

Zagreb, 25. svibnja 2011.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Petar Čobanković, v. r.