Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske

NN 89/2011 (29.7.2011.), Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske

MINISTARSTVO KULTURE

1905

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10 i 61/11), ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Registar).

Ovim Pravilnikom uređuje se također priprema i donošenje rješenja o preventivnoj zaštiti kulturnih dobara, postupak utvrđivanja svojstva kulturnoga dobra, priprema i donošenje rješenja o proglašenju kulturnoga dobra od nacionalnog značenja, evidencija dobara od lokalnog značenja, postupak utvrđivanja prestanka svojstva kulturnoga dobra te se utvrđuju oznake konzervatorskih odjela Ministarstva kulture i Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo).

Članak 2.

Nadležno tijelo donosi rješenja o preventivnoj zaštiti kulturnih dobara i priprema stručne podloge za utvrđivanje svojstva kulturnoga dobra odnosno za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnoga dobra.

Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture (u daljnjem tekstu: Uprava) priprema dokumentaciju i izrađuje prijedloge rješenja o proglašenju kulturnoga dobra od nacionalnog značenja i nematerijalnoga kulturnog dobra, te priprema prijedloge za donošenje rješenja o utvrđivanju svojstva kulturnoga dobra za muzejske zbirke.

OBLIK REGISTRA

Članak 3.

Registar je javna knjiga koju vodi Uprava, a sastoji se od:

1. Liste zaštićenih kulturnih dobara,

2. Liste kulturnih dobara nacionalnog značenja,

3. Liste preventivno zaštićenih dobara.

Uz Registar, za svako upisano dobro, vodi se zbirka isprava.

Članak 4.

Registar se vodi u elektroničkom obliku uz upotrebu računalnog programa sa strukturom baze podataka propisanom člankom 8. ovoga Pravilnika.

Programom kojim se upravlja bazom podataka Registra mora se osigurati autentičnost zapisa.

Po završetku kalendarske godine svi upisi u Registar ispisuju se na papir podijeljeno na Liste iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika i uvezuju se u knjige, te prošivaju vrpcom i pečate.

Članak 5.

Podaci u Registru čuvaju se trajno.

Mjere, sredstva i uvjete osiguranja, pohranjivanja i zaštite podataka Registra određuje ravnatelj/ica Uprave uputom.

Članak 6.

Pristup podacima Registra koji se vodi u elektroničkom obliku omogućen je samo ovlaštenim osobama koje odredi ili ovlasti ravnatelj/ica Uprave.

Članak 7.

Svi elektronički podaci koji se unose u Registar čuvaju se u skladu s pravilima informacijske sigurnosti. Obavezno se poduzimaju mjere informacijske sigurnosti od gubitka podataka sukladno važećim normama u tom području.

SADRŽAJ REGISTRA

Članak 8.

Za svako kulturno dobro u bazi podataka Registra otvara se novi zapis, a svako se kulturno dobro ispisuje na posebni registarski list.

Svaki zapis sadrži sljedeće podatke koji se ispisuju na registarski list:

– Oznaka liste (N – kulturna dobra od nacionalnog značenja, Z – zaštićena kulturna dobra, P – preventivno zaštićena dobra),

– Oznaka evidencije (L – evidencija dobara od lokalnog značenja, B – brisano iz Registra),

– Redni broj upisa,

– Oznaka konzervatorskog odjela,

– Datum upisa,

– Broj i datum rješenja na osnovi kojega se obavlja upis, izmjena upisa odnosno brisanje iz Registra (rješenje o preventivnoj zaštiti, rješenje o utvrđivanju svojstva kulturnoga dobra, rješenje o proglašenju kulturnoga dobra od nacionalnog značenja, akt o proglašenju dobra od lokalnog značenja, rješenje o prestanku svojstva kulturnoga dobra, rješenje o izmjeni podataka o registriranim kulturnim dobrima),

– Datum isteka važenja preventivne zaštite,

– Osnovni podaci o kulturnom dobru,

– Naziv kulturnoga dobra,

– Smještaj kulturnoga dobra (županija, općina, grad, mjesto, lokalitet, adresa, topografski naziv, geografske koordinate),

– Vrsta kulturnoga dobra (nepokretno kulturno dobro: pojedinačno, kulturno-povijesna cjelina, kulturni krajolik/krajobraz; pokretno kulturno dobro: pojedinačno, zbirka, muzejske zbirke; nematerijalno kulturno dobro),

– Vrijeme nastanka (datacija),

– Autor kulturnoga dobra,

– Ime i prezime, odnosno naziv i adresa vlasnika,korisnika, imatelja kulturnoga dobra ili naziv nositelja (pojedinac/grupa) koji je sačuvao nematerijalno kulturno dobro,

– Identifikacijski podaci (povijesni sažetak i opis kulturnoga dobra),

– Karakteristična fotografija s naznakom autora,

– Klasifikacija kulturnih dobara u Registru i klasifikacija za objavu na webu:

Članak 9.

Registarski list kulturnog dobra iz članka 8. ovoga Pravilnika obuhvaća i sljedeće podatke:

– datum zabilježbe kulturnoga dobra u zemljišnoknjižnom odjelu nadležnog suda,

– datum objave u »Narodnim novinama«,

– datum upisa na Listu svjetske baštine, Listu ugrožene svjetske baštine, Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva i Listu nematerijalne kulturne baštine kojoj je potrebna hitna zaštita,

– o žalbenom postupku/upravnom sporu,

– poveznice s drugim vrstama registriranih kulturnih dobara,

– praćenje stanja kulturnoga dobra,

– dodatni upisi – obrazloženja za upis u Listu kulturnih dobara od nacionalnog značenja, obrazloženje za brisanje iz Registra,

– napomene.

Članak 10.

Za svako kulturno dobro u bazi podataka Registra s obzirom na vrstu kulturnog dobra, unose se i sljedeći podaci:

– za nepokretna kulturna dobra:

– katastarska općina i popis katastarskih čestica unutar prostornih međa kulturnog dobra,

– opis prostornih međa i zone zaštite,

– površina zaštićenog područja i geografske koordinate kulturnog dobra,

– sustav mjera zaštite nepokretnoga kulturnog dobra,

– plan zaštite i upravljanja kulturnim krajolikom /krajobrazom,

– za pokretna kulturna dobra:

– mjesto čuvanja pokretnoga kulturnog dobra – ustanova pohrane ili smještaja pokretnoga kulturnog dobra,

– materijal od kojega je dobro izrađeno, tehnika izrade i dimenzije,

– broj predmeta u zbirci s osnovnim podacima za svaki predmet unutar zbirke (naziv, dimenzije, materijal, autor, fotografija s naznakom autora),

– popis zbirki unutar muzeja s brojem predmeta i osnovnim podacima o predmetima zbirki,

– sustav mjera zaštite pokretnoga kulturnog dobra,

– za nematerijalna kulturna dobra:

– sinonim/ lokalni naziv,

– sustav mjera zaštite,

– geografska rasprostranjenost,

– audio ili videodokumentacija s naznakom autora.

ZBIRKA ISPRAVA

Članak 11.

Za svako kulturno dobro upisano u Registar vodi se zbirka isprava, te se u bazi podataka Registra prilaže i dokumentacija u elektroničkom obliku:

Zbirka isprava sadrži:

– rješenje na temelju kojega se obavlja upis, izmjena upisa odnosno brisanje iz Registra (rješenje o preventivnoj zaštiti dobra, rješenje o utvrđivanju svojstva kulturnoga dobra, rješenje o proglašenju kulturnoga dobra od nacionalnog značenja, akt o proglašenju dobra od lokalnog značenja, rješenje o prestanku svojstva kulturnoga dobra, rješenje o izmjeni podataka o registriranim kulturnim dobrima),

– zabilješku o pravomoćnosti rješenja,

– cjelokupnu dokumentaciju podnesenu uz prijedlog za donošenje rješenja,

– izvod iz zapisnika sa sjednice stručnoga povjerenstva na kojoj je prihvaćen prijedlog za utvrđivanje svojstva kulturnoga dobra, odnosno kulturnoga dobra od nacionalnog značenja.

U bazu podataka Registra uz svako kulturno dobro prilaže se i dokumentacija u elektroničkom obliku koja sadrži:

– rješenje na temelju kojega se obavlja upis, izmjena upisa odnosno brisanje iz Registra (rješenje o preventivnoj zaštiti dobra, rješenje o utvrđivanju svojstva kulturnoga dobra, rješenje o proglašenju kulturnoga dobra od nacionalnog značenja, akt o proglašenju lokalnim dobrom, rješenje o prestanku svojstva kulturnoga dobra, rješenje o izmjeni podataka o registriranim kulturnim dobrima),

– kartografski prikaz s ucrtanim prostornim međama nepokretnih kulturnih dobara,

– popis predmeta s osnovnim podacima zbirki,

– fotodokumentacija, audio i video zapisi, te ostala dokumentacija koja sadrži važne činjenice i podatke o kulturnom dobru.

U zbirku isprava se, prilikom osnivanja ili naknadno, ulažu i svi dokumenti koji se odnose na vlasništvo, promjene vlasništva, svojstva ili druge važne činjenice i podatke o kulturnom dobru.

VOĐENJE REGISTRA

Članak 12.

Upisi, brisanja i upisi promjena u Registru obavljaju se na temelju rješenja.

Sve promjene i ispravke u Registru obavljaju ovlaštene osobe sukladno članku 6. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Kulturno dobro briše se iz baze Registra tako da se u odgovarajućem polju navedu razlozi za brisanje, mišljenja nadležnih tijela, te broj i datum rješenja o prestanku svojstva kulturnoga dobra.

Rješenje o prestanku svojstva kulturnoga dobra prilaže se u elektroničkom obliku u bazu Registra.

Istekom preventivne zaštite sukladno članku 10. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (u daljnjem tekstu: Zakon), odnosno upisom na Listu zaštićenih kulturnih dobara, preventivna zaštita se automatski briše iz baze Registra.

Članak 14.

Podaci o osobi koja unosi ili ispravlja podatak u Registru, te datum i vrijeme unosa i ispravka, upisuju se automatski i ne mogu se naknadno mijenjati.

PRIPREME I DONOŠENJE RJEŠENJA O PREVENTIVNOJ ZAŠTITI

Članak 15.

Rješenje o preventivnoj zaštiti priprema i donosi nadležno tijelo na temelju prijave podnesene u skladu s člankom 4. stavkom 3. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ili po službenoj dužnosti.

U rješenju iz stavka 1. ovoga članka, osim dijelova propisanih Zakonom o općem upravnom postupku, obavezno se navode:

− osnovni identifikacijski podaci o dobru (mjesto, adresa, naziv, katastarska čestica i općina, vlasništvo, korisnik odnosno imatelj, materijal, dimenzije, tehnika, autor, datacija),

− sažeti opis dobra,

− sažeto obrazloženje pretpostavljenih svojstava kulturnoga dobra,

− sustav mjera zaštite preventivno zaštićenog dobra i

− rok na koji se određuje preventivna zaštita.

POSTUPAK UTVRĐIVANJA SVOJSTVA KULTURNOGA DOBRA

Članak 16.

Ravnatelj/ica Uprave utvrđuje svojstvo kulturnoga dobra na temelju pripremljenog prijedloga i priložene dokumentacije nadležnog tijela, te stručnog vrednovanja i konačnog prijedloga stručnog povjerenstva.

Stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka imenuje ravnatelj/ica Uprave.

Stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka ima pet članova koji se imenuju iz redova stručnih djelatnika Uprave, vodeći računa da u njemu budu zastupljene odgovarajuće struke iz područja djelatnosti koje su od interesa za zaštitu kulturne baštine.

Stručno povjerenstvo prijedloge za utvrđivanje svojstva kulturnoga dobra razmatra na sjednicama.

Tajnik stručnog povjerenstva je stručni djelatnik Uprave.

O radu stručnog povjerenstva vodi se dokumentacija koja sadrži:

− akt o imenovanju stručnog povjerenstva,

− pozive za sjednice,

− prijedloge za utvrđivanje svojstva kulturnoga dobra koji su razmatrani na sjednicama te

− ovjerene zapisnike sjednica s donesenim zaključcima.

Članak 17.

Prijedlog za utvrđivanje svojstva kulturnoga dobra priprema nadležno tijelo na temelju prijave podnesene u skladu sa člankom 4. stavkom 3. Zakona ili po službenoj dužnosti.

Obavezna dokumentacija uz prijedlog za utvrđivanje svojstva kulturnoga dobra sadrži:

– za pojedinačna nepokretna kulturna dobra:

− osnovni identifikacijski podaci o dobru (mjesto, adresa, naziv, vlasništvo, korisnik odnosno imatelj),

− geografske koordinate dobra,

− opis prostornih međa s popisom svih katastarskih čestica područja na koje se odnosi zaštita i katastarska općina,

− položajni nacrt s prikazom prostornih međa u odgovarajućem mjerilu,

− izvod iz zemljišnih knjiga,

− sažeti opis i glavne značajke kulturnoga dobra uz osnovne povijesne podatke i obrazloženje svojstava kulturnoga dobra,

− sustav mjera zaštite kulturnoga dobra te

− osnovna fotodokumentacija s naznakom autora.

– za kulturno-povijesne cjeline:

− osnovni identifikacijski podaci (mjesto, naziv),

− središnje geografske koordinate dobra,

− površina zaštićene povijesne cjeline,

− opis prostornih međa s popisom svih katastarskih čestica područja na koje se odnosi zaštita,

− režimi zaštite s popisom pripadajućih čestica,

− kartografski prikaz prostornih međa s režimom zaštite u odgovarajućem mjerilu (1:25000 ili 1:5000 ili 1:1000 (katastar), te izuzetno ako za određenu kulturno-povijesnu cjelinu ne postoji kartografska podloga u navedenim mjerilima može se primijeniti kartografska podloga u postojećem mjerilu 1:2880 ili 1:1440),

− sažeti opis i glavne značajke cjeline s valorizacijom i popisom pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara na području cjeline

− konzervatorska podloga sa sustavom mjera zaštite kulturnog dobra te

− osnovna fotodokumentacija s naznakom autora.

– za kulturni krajolik /krajobraz:

− osnovni identifikacijski podaci (mjesto, naziv),

− središnje geografske koordinate dobra,

− površina zaštićenog kulturnog krajolika/krajobraza,

− opis prostornih međa s popisom svih katastarskih čestica područja na koje se odnosi zaštita i katastarska općina,

− režimi zaštite s popisom pripadajućih čestica,

− kartografski prikaz prostornih međa s režimom zaštite u odgovarajućem mjerilu (1:25000 ili 1:5000 ili 1:1000 (katastar), te izuzetno ako ne postoji kartografska podloga u navedenim mjerilima može se primijeniti kartografska podloga u postojećem mjerilu 1:2880 ili 1:1440),

− sažeti opis i glavne značajke kulturnog krajolika /krajobraza s valorizacijom i popisom pojedinačno zaštićenih kulturnih dobara na području kulturnog krajolika /krajobraza,

− konzervatorska podloga sa sustavom mjera zaštite kulturnoga dobra,

− plan zaštite i upravljanja kulturnim krajolikom/krajobrazom te

− osnovna fotodokumentacija s naznakom autora.

– za pojedinačna pokretna kulturna dobra:

− osnovni identifikacijski podaci (naziv, autor, vrijeme nastanka, dimenzije, materijal, tehnika)

− podaci o smještaju/mjestu čuvanja,

− sažeti opis kulturnoga dobra s valorizacijom,

− sustav mjera zaštite kulturnoga dobra te

− osnovna fotodokumentacija s naznakom autora.

- za zbirke pokretnih kulturnih dobara:

− osnovni identifikacijski podaci (naziv zbirke, podrijetlo zbirke, vrste predmeta, broj predmeta),

− podaci o smještaju/mjestu čuvanja,

− sažeti opis zbirke s valorizacijom,

− popis predmeta u zbirci s osnovnim podacima (naziv, autor, vrijeme nastanka, dimenzije, materijal, tehnika),

− sustav mjera zaštite zbirke,

− osnovna fotodokumentacija s naznakom autora.

- za nematerijalna kulturna dobra:

− osnovni identifikacijski podaci (naziv, vrsta),

− podaci o nositelju (pojedinac/grupa) i mjestu čuvanja tradicije,

− sažeti opis kulturnoga dobra s valorizacijom,

− sustav mjera zaštite kulturnoga dobra te

− osnovna foto, video ili audiodokumentacija s naznakom autora.

Članak 18.

Postupak vrednovanja kulturnih dobara od najvećeg nacionalnog značenja za Republiku Hrvatsku provodi posebno stručno povjerenstvo, sukladno članku 13. stavku 2. Zakona, koje imenuje ministar kulture iz redova istaknutih stručnjaka za kulturnu baštinu.

Na rad posebnoga stručnog povjerenstva primjenjuju se odredbe članka 16. stavaka 4. do 6. ovoga Pravilnika.

Članak 19.

Prijedlog za utvrđivanje svojstva kulturnoga dobra od najvećeg nacionalnog značenja za Republiku Hrvatsku priprema Uprava na temelju prethodno utvrđenog svojstva kulturnoga dobra prema članku 16. ovoga Pravilnika, te ocjene i prijedloga stručnog povjerenstva iz članka 18. ovoga Pravilnika.

Obavezna dokumentacija uz prijedlog za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra od najvećeg nacionalnog značenja za Republiku Hrvatsku sadrži:

− dokumentaciju iz članka 17. stavka 2. ovoga Pravilnika na osnovi koje je utvrđeno svojstvo kulturnoga dobra te

− obrazloženje prijedloga.

Članak 20.

Rješenje o utvrđivanju svojstva kulturnoga dobra, na osnovi prijedloga stručnog povjerenstva iz članka 16. ovoga Pravilnika, donosi ravnatelj/ica Uprave.

Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka određuje se i upis kulturnoga dobra u Registar, Listu zaštićenih kulturnih dobara.

Rješenje o utvrđivanju svojstva kulturnoga dobra od nacionalnog značenja na prijedlog posebnog stručnog povjerenstva iz članka 18. ovoga Pravilnika donosi ministar kulture.

Rješenjem iz stavka 3. ovoga članka određuje se i upis u Registar, Listu kulturnih dobara od nacionalnog značenja.

U rješenjima iz stavka 1. i 3. ovoga članka, osim dijelova propisanih Zakonom o općem upravnom postupku, obavezno se navode svi podaci iz članka 17. ovoga Pravilnika na osnovi kojih je utvrđeno svojstvo kulturnoga dobra.

POSTUPAK UTVRĐIVANJA PRESTANKA SVOJSTVA KULTURNOGA DOBRA

Članak 21.

Ako kulturno dobro izgubi svojstva radi kojih je zaštićeno, Ministarstvo kulture donijet će rješenje o prestanku svojstva kulturnoga dobra, na temelju kojega će se kulturno dobro brisati iz Registra.

Stručno povjerenstvo iz članka 16. ovoga Pravilnika, na temelju pripremljenog prijedloga i priložene dokumentacije nadležnog tijela koje utvrđuje stanje kulturnoga dobra sukladno članku 53. Zakona ili po službenoj dužnosti, utvrđuje razloge prestanka svojstva kulturnoga dobra i donosi konačni prijedlog.

Prije donošenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka, konačni prijedlog stručnog povjerenstva prosljeđuje se Hrvatskom vijeću za kulturna dobra na prethodno mišljenje, sukladno članku 15. Zakona.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka donosi ravnatelj/ica Uprave po donesenom konačnom prijedlogu stručnog povjerenstva i pribavljenom mišljenju Hrvatskog vijeća za kulturna dobra.

Članak 22.

Nadležno tijelo uz prijedlog za utvrđivanje prestanka svojstva kulturnoga dobra prilaže obaveznu dokumentaciju koja sadrži:

− dokumentaciju na temelju koje je izvršen upis u Registar sukladno članku 17. ovoga Pravilnika uz fotodokumentaciju,

− opis zatečenog stanja,

− detaljno obrazloženje o razlozima brisanja iz Registra,

− provedene mjere sukladno odredbama članka 20. i 21. Zakona,

− fotodokumentacija zatečenog stanja,

− kartografski prikaz prostornih međa s naznačenim elementima devastacije u odgovarajućem mjerilu s legendom (za kulturno--povijesnu cjelinu i kulturni krajolik/krajobraz).

OBJAVA UPISA U REGISTAR

Članak 23.

Svaki upis u Registar objavljuje se u »Narodnim novinama« u roku od 30 dana.

Pri objavi u »Narodnim novinama« uz naznaku Liste na koju je kulturno dobro upisano objavljuje se:

– za nepokretna kulturna dobra:

– naziv nepokretnoga kulturnog dobra, smještaj (županija, općina/grad, naselje, lokalitet, adresa odnosno topografski nazivi),

– katastarska općina i katastarske čestice područja unutar utvrđenih prostornih međa za pojedinačna kulturna dobra odnosno opis prostornih međa za povijesne cjeline i kulturni krajolik/ krajobraz; geografske koordinate kulturnog dobra,

– klasa i urudžbeni broj, te datum rješenja na temelju kojega se obavlja upis, izmjena upisa odnosno brisanje iz Registra,

– za pokretna kulturna dobra:

– naziv pokretnoga kulturnog dobra odnosno zbirke i njezin smještaj ako je to moguće,

– klasa i urudžbeni broj, te datum rješenja na temelju kojega se obavlja upis, izmjena upisa odnosno brisanje iz Registra,

– za nematerijalna kulturna dobra:

– naziv nematerijalnog kulturnog dobra,

– mjesto ili područje čuvanja nematerijalnog kulturnog dobra,

– klasa i urudžbeni broj, te datum rješenja na temelju kojega se obavlja upis, izmjena upisa odnosno brisanje iz Registra.

Pri objavi upisa preventivno zaštićenih dobara objavljuje se i datum do kojega vrijedi preventivna zaštita.

Članak 24.

Odabrani podaci iz Registra objavljuju se i na internetskim stranicama Ministarstva kulture: www.min-kulture.hr.

Javna objava Registra na internetskim stranicama Ministarstva kulture izvodi se iz baze podataka Registra sa sljedećim izborom podataka:

– naziv kulturnoga dobra,

– oznaka Liste na koju je kulturno dobro upisano,

– registarski broj kulturnoga dobra,

– smještaj kulturnoga dobra (županija, općina/grad, naselje, lokalitet, adresa, ustanova),

– oznaka vrste kulturnoga dobra (nepokretno, pokretno, nematerijalno kulturno dobro),

– vrsta i klasifikacija kulturnoga dobra za javnu objavu na webu sukladno podjeli u tablici iz članka 8. ovoga Pravilnika,

– autor,

– vrijeme nastanka (datacija),

– sažeti opis,

– karakteristična fotografija.

EVIDENCIJA DOBARA OD LOKALNOG ZNAČENJA

Članak 25.

Uprava vodi i evidenciju dobara od lokalnog značenja proglašenih u skladu sa člankom 17. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

Evidencija dobara od lokalnog značenja posebni je dio Registra označen odgovarajućom oznakom u bazi podataka.

Po završetku kalendarske godine svi upisi evidencije dobara od lokalnog značenja ispisuju se na papir na način propisan člankom 4. stavkom 3.ovoga Pravilnika.

U evidenciju dobara od lokalnog značenja unose se sljedeći podaci na osnovi akta kojeg je donijelo tijelo lokalne samouprave:

– redni broj upisa,

– broj i datum akta na osnovi kojega se dobro upisuje,

– smještaj dobra (naziv dobra, naselje, mjesto, adresa, topografski nazivi te za nematerijalno dobro: područje na kojem je poznato),

– identifikacijski podaci koji sadrže sažete povijesne podatke, opis i stanje,

– ime i prezime, naziv i adresa vlasnika, imatelja odnosno nositelja dobra,

– katastarsku česticu i katastarsku općinu (za nepokretna dobra),

– opis područja zaštićenog dobra,

– video ili audio dokumentacija (za nematerijalna dobra),

– karakterističnu fotografiju.

OZNAKE NADLEŽNIH TIJELA

Članak 26.

Oznake nadležnih tijela sastoje se od tri slova od kojih je prvo kratica za »konzervatorski odjel«, a druga dva označavaju njegovo sjedište:

– Konzervatorski odjel u Bjelovaru KBJ,

– Konzervatorski odjel u Dubrovniku KDU,

– Konzervatorski odjel u Gospiću KGS,

– Konzervatorski odjel u Imotskom KIM,

– Konzervatorski odjel u Karlovcu KKA,

– Konzervatorski odjel u Krapini KKR,

– Konzervatorski odjel u Osijeku KOS,

– Konzervatorski odjel u Požegi KPO,

– Konzervatorski odjel u Puli KPU,

– Konzervatorski odjel u Rijeci KRI,

– Konzervatorski odjel u Sisku KSK,

– Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu KSB,

– Konzervatorski odjel u Splitu KST,

– Konzervatorski odjel u Šibeniku KSI,

– Konzervatorski odjel u Trogiru KTG,

– Konzervatorski odjel u Varaždinu KVZ,

– Konzervatorski odjel u Vukovaru KVU,

– Konzervatorski odjel u Zadru KZD,

– Konzervatorski odjel u Zagrebu KZG,

– Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu GZZSKIPZG.

Oznake nadležnih tijela koje nisu utvrđene ovim člankom utvrdit će ravnatelj/ica Uprave.

Članak 27.

Ravnatelj/ica Uprave može prema potrebi za provođenje ovoga Pravilnika donositi posebne upute.

Članak 28.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 37/01 i 4/08).

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-08/11-12/0402

Urbroj: 532-04/1-11-01

Zagreb, 5. srpnja 2011.

Ministar
mr. Jasen Mesić, v. r,